O programie

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.
Program Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.  W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.
Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
– Polska gospodarka ma być bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i  przedsiębiorczy. Inwestycje w kapitał ludzki z pewnością się do tego przyczynią.  Konkurencji w Europie nie wygramy tylko dobrą dostępnością komunikacyjną i infrastrukturą, choć te inwestycje są bardzo ważne. Z krajami starej Unii możemy konkurować, przede wszystkim stawiając na człowieka, jego kreatywność, kompetencje, wiedzę i motywację – dodała minister Maria Wasiak.
Priorytety PO WER to:
1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro;
realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:
wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:
wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.
4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:
realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:
realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
6. Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro

struktura budżetu POWER

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie na lata 2021-2022” współfinansowany ze środków EFS

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez WUP w Szczecinie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez:

  •  zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji)
  •  zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 478
  • Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej – 1
  • Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego – 15 000
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 40
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 10

Wartość projektu to 2 741 853,00 PLN  (Wkład Funduszy Europejskich: 2 310 833,70 PLN, Wkład Budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego: 431 019,30 PLN).