Skorzystaj z systemu informatycznego

Dodano przez: admin | 28 grudnia 2016

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu.
W pierwszym etapie udostępniania systemu SOWA uruchomiona została obsługa projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2. Opracowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy.W kolejnym etapie, uruchomiona zostanie obsługa pozostałych projektów oraz przekazana zostanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020.
Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl/
 Dostęp do Instrukcji wyepełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 możliwy jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc
Baza konkurencyjności
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o udostępnieniu w dniu 7.12.2015r. docelowej. Bazy konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl .
W przypadku programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obowiązek upubliczniania nowych zapytań ofertowych w ramach nowego narzędzia powstaje od dnia 1.01.2016r. Kolejne zapytania ofertowe, także dla projektów w których upubliczniano już ogłoszenia na dotychczasowej bazie, należy publikować wyłącznie poprzez nowe narzędzie.
Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z upłynięciem z końcem roku terminu kwalifikowalności środków nie przewiduje się potrzeby utrzymywania narzędzia do rejestracji nowych zapytań. Jednocześnie dotychczasowe narzędzie jako archiwum będzie utrzymywane do 11.2016r.
Blokada rejestracji nowych użytkowników dotychczasowej Bazie nastąpiła 31.12.2015r.,dotyczyła zarówno beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak i beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Konta zarejestrowanych użytkowników zarówno w przypadku PO WER jak i PO KL pozostały nadal aktywne. Ma to na celu dokończenie upublicznionych już zapytań ofertowych np. wskazanie wykonawcy. Konta będą aktywne do dnia 1.03.2016r. Po tej dacie wszystkie konta zostaną dezaktywowane. Jednocześnie od 1.01.2016r. na omawianym narzędziu nie powinny być już upubliczniane nowe zapytania ofertowe.
Dostęp do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl .