Dowiedz się więcej o instytucjach w programie

Dodano przez: admin | 9 grudnia 2016


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:

  • jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
  • działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
  • ma siedzibę w Szczecinie i Filię w Koszalinie; swoją działalnością obejmuje teren Województwa Zachodniopomorskiego,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt “Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie na lata 2021-2022” współfinansowany ze środków EFS

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez WUP w Szczecinie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez:

  •  zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji)
  •  zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 478,00
  • Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej – 1,00
  • Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego – 15 000,00
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 40,00
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 10,00

Wartość projektu to 2 741 853,00 PLN  (Wkład Funduszy Europejskich: 2 310 833,70 PLN , Wkład Budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego: 431 019,30 PLN).