POWR.01.02.02-IP.22-32-001/16-faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 lipca 2017

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
1) Czy w ramach konkursu 1.2.2 w przypadku realizacji szkolenia językowego (60 godzin, grupa do 12 osób) można je rozliczyć stawkami jednostkowymi dla szkoleń językowych? Czy jest to możliwe czy obligatoryjne?
W projektach EFS możliwe jest stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków: stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe.  Należy pamiętać że w przypadku projektów , w których wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR, stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. Nie należy wówczas łączyć i stosować 2 uproszczonych metod rozliczania wydatków jednocześnie.
W projektach EFS możliwe jest stosowanie metody rozliczania wydatków poprzez stawki jednostkowe jednak muszą one przekraczać wyrażoną w PLN równowartość 100 000 EUR. Wydatek jest kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania stawek jednostkowych zostały określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (10 kwietnia 2015)),(str.95) oraz w Regulaminie konkursu 1.2.2.
2) Czy zadanie dot. rekrutacji może zostać wykazane jako oddzielne zadanie w ramach kosztów bezpośrednich?
Tak, zadanie dot. rekrutacji może zostać wykazane jako oddzielne zadanie w ramach kosztów bezpośrednich.
3) Czy została określona minimalna liczba osób, które powinny zostać objęte wsparciem?
W Regulaminie konkursu nie została określona minimalne liczba osób, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach projektu.
4) Czy jeżeli projekt nie uzyska min. 60 pkt. jest możliwość odwołania?
Środkiem odwoławczym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 ze zm.), jest protest.
Prawo złożenia protestu przysługuje wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał negatywna ocenę w zakresie oceny spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektu (min. w wyniku nieuzyskania 60 pkt.).
Z nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego.
5) Czy zarządzanie ryzykiem występuje tylko w projektach powyżej 2 mln zł?
Tak, ryzyko jest opisywane wyłącznie w projektach, w których wnioskowana kwota dofinasowania jest równa albo przekracza 2 mln (konieczność wypełnienia pola 3.3 wniosku).
6) Czy można założyć zakup laptopa dla kierownika szkoleń jako środek trwały?
Tak, zgodnie z Pkt 8.4, ppkt 2h) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu projektu, o którym mowa w pkt 8.4 ppkt 2 a)-d) stanowi koszt administracyjny związany z obsługą projektu wykazywany w kosztach pośrednich projektu.
7) Czy w przypadku kwot ryczałtowych należy uzasadniać wszystkie wydatki przyporządkowane do poszczególnych zadań?
Tak, w przypadku projektów rozlicznych na podstawie kwot ryczałtowych w polu „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazywanych w szczegółowym budżecie (w przypadku kwot ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne).” Należy uzasadnić wszystkie wydatki ponoszone w ramach poszczególnych kwot ryczałtowych.