Archiwa

Działanie 1.2.1. (001/21) – faq

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1.Zgodnie z regulaminem – wnioskodawcą mogą być Instytucje Otoczenia Biznesu – na potrzeby niniejszego konkursu to wszystkie podmioty, które spełniają łącznie następujące przesłanki: prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP oraz posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a także posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

Czy wnioskodawcą może być przedsiębiorca – sp. z o.o. i jak ma udokumentować działalnosć na rzecz rozwoju przedsiębiorczosci (realizowala projekty dotacyjne) – czy tylko organizacja pozarzadowa. Czy spółka może być partnerem organizacji pozarządowej i uzupełniac doswiadczenie tej organizacji (m.in. w zakresie udzielania dotacji czy obrotu) oraz czy partner może być spoza woj. zachodniopomorskiego.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wymagania, które wskazuje Pan w treści pytania odnoszą się do Wnioskodawcy. Kryterium merytoryczne nr 1 „Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie” oraz kryterium dposzczalności nr 1 „Beneficjent: – to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.” rozpatrywane są łącznie. W związku z powyższym to Wnioskodawca musi wykazać spełnienie powyższych wymagań zgodnie z Opisem znaczenia kryterium zamieszczonym w regulaminie konkursu czyli:

Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:

 – Instytucje Otoczenia Biznesu

 Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.

We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu – musi wynikać z zapisów: dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.

– kryterium podmiot posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikowane będzie na podstawie zapisów w treści wniosku o dofinansowanie. A zatem Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać konkretne daty udzielania wsparcia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw tak aby wskazane daty sumowały się na trzy lata w ciągu ostatnich 9.

 – kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

Ponadto, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie lub na etapie realizacji projektu (na podstawie zapisów umowy) Instytucja Pośrednicząca może żądać dokumentacji potwierdzającej zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 Nie ma formalnych przeszkód aby Partner miał siedzibę poza województwem zachodniopomorskim. Kwestie zawierania partnerstwa regulują zapisy regulaminu konkursu w sekcji 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. Ponadto celowość realizacji projektu w partnerstwie oraz zaangażowanie potencjału technicznego, kadrowego oraz finansowego Partnera są jednym z elementów oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie.

2. Czy w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 Beneficjentem może być podmiot z innego województwa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu kryterium dostępu, nie ma formalnych przeszkód, aby beneficjent był podmiotem z innego województwa, pod poniżej przedstawionym warunkiem:

Kryterium dostępu nr 1  niniejszego Regulaminu konkursu otrzymało brzmienie:

– kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

3. Czy projekt może być realizowany na terenie innego województwa niż zachodniopomorskie?

Zapisy Regulaminu, kryterium dostępu nr 2 wyraźnie stwierdzają, że:

Projekt musi zostać skierowany do grupy docelowej określonej w kryterium nr 2. Wynika to z konieczności objęcia wsparciem osób które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także tych które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii spowodowanej COVID-19.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym wnioskodawca jest zobowiązany wziąć  pod uwagę specyfikę grupy docelowej oraz przeprowadzić gruntowną diagnozę, z  której wynikać będą problemy, możliwości i potrzeby tej specyficznej grupy, co obrazuje zapis ogólnego kryterium merytorycznego nr 1:

Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis:

– istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;

– potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;

– barier, na które napotykają uczestnicy projektu;

– sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji.

Proszę wziąć pod uwagę, że ocena projektów w ramach KOP weryfikuje – zgodnie z kryteriami Regulaminu – zaplanowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcia wobec potencjalnych uczestników.

Ponadto,  wnioskodawca chcąc przeprowadzić projekt poza dedykowanym w Regulaminie konkursu województwem zachodniopomorskim, na terenie którego  mieszka  grupa docelowa, powinien uzasadnić celowość takiego działania: relację nakład-rezultat, skalę  ponoszenia kosztów w opisie projektu.

4. Jak  będzie traktowane partnerstwo dwóch podmiotów- Instytucji Otoczenia Biznesu?

Na stronie 4 regulaminu w słowniku pojęć zapisano: „Instytucje Otoczenia Biznesu–na potrzeby niniejszego konkursu to wszystkie podmioty,które spełniają łącznie następujące przesłanki: prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP”,  natomiast w pkt.2.2.1. zapisano :

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:Instytucje Otoczenia Biznesu-na potrzeby niniejszego konkursu to wszystkie podmioty, które spełniają łącznie następujące przesłanki: prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP oraz posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a także posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.”

Natomiast w opisie oceny wniosku w tabeli zapisano:

Ogólne kryteria merytoryczne oceniane 0-1  L.p.Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium–doprecyzowanie IOK1.Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie

Ad.1 Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:-Instytucje Otoczenia Biznesu Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu –musi wynikać z zapisów:dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.Projekty niespełniające są odrzucane i nie kierowane do dalszego etapu oceny.

UWAGA: Z uwagi na zawężenie podmiotów uprawnionych do wnioskowania w ramach przedmiotowego konkursu, ocena przedmiotowego kryterium i kryterium dostępu nr 1 dokonywane są łącznie.

W związku z powyższymi zwracamy się z prośbą o to jak będzie traktowane partnerstwo dwóch podmiotów działających w Otoczeniu Biznesu, czy warunek zapisany w pkt 2.2.1 może być traktowany jako sumę doświadczeń obu partnerów. tj.  warunek : zapisany w pkt 2.2.1. „…3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie…” podobnie jak inne doświadczenia partnerów ( tj. suma budżetów, doświadczenie w realizacji projektów itp.)

zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wymagania, które wskazuje Pan w treści pytania odnoszą się do Wnioskodawcy. Kryterium merytoryczne nr 1 „Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie” oraz kryterium dopuszczalności nr 1 „Beneficjent: – to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.” rozpatrywane są łącznie. W związku z powyższym to Wnioskodawca musi wykazać spełnienie powyższych wymagań zgodnie z Opisem znaczenia kryterium zamieszczonym w regulaminie konkursu czyli:

Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:

 – Instytucje Otoczenia Biznesu

 Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.

We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu – musi wynikać z zapisów: dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.

 – kryterium podmiot posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikowane będzie na podstawie zapisów w treści wniosku o dofinansowanie. A zatem Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać konkretne daty udzielania wsparcia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw tak aby wskazane daty sumowały się na trzy lata w ciągu ostatnich 9.

 – kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

 Ponadto, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie lub na etapie realizacji projektu (na podstawie zapisów umowy) Instytucja Pośrednicząca może żądać dokumentacji potwierdzającej zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 Przy spełnieniu powyższych zapisów przez Wnioskodawcę nie ma formalnych przeszkód aby realizować projekt w partnerstwie. Kwestie zawierania partnerstwa regulują zapisy regulaminu konkursu w sekcji 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. Ponadto celowość realizacji projektu w partnerstwie oraz zaangażowanie potencjału technicznego, kadrowego oraz finansowego partnera są jednym z elementów oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie.

5. Czy wszystkie wymagania dot. Wnioskodawcy musi spełniać jednocześnie Lider i Partner projektu? Czy dopuszczalna jest możliwość łączenia potencjałów partnerów tzn. np. Lider jest Instytucją Otoczenia Biznesu, posiadającą wymagane doświadczenie w udzielaniu dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw, natomiast Partner jest przedsiębiorcą posiadającym potencjał kadrowy, techniczny, finansowy i siedzibę w woj. zachodniopomorskim?

Przytoczone przez Panią wszelkie wymagania, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu odnoszą się do Wnioskodawcy.  Kryterium merytoryczne nr 1 „Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie” oraz kryterium dopuszczalności nr 1 „Beneficjent: – to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.” rozpatrywane są łącznie.

W związku z powyższym to Wnioskodawca musi wykazać spełnienie powyższych wymagań zgodnie z Opisem znaczenia kryterium zamieszczonym w regulaminie konkursu czyli:

Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:

– Instytucje Otoczenia Biznesu

Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.

We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu – musi wynikać z zapisów: dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.

– kryterium podmiot posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikowane będzie na podstawie zapisów w treści wniosku o dofinansowanie. A zatem Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać konkretne daty udzielania wsparcia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw tak aby wskazane daty sumowały się na trzy lata w ciągu ostatnich 9.

– kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

Ponadto, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie lub na etapie realizacji projektu (na podstawie zapisów umowy) Instytucja Pośrednicząca może żądać dokumentacji potwierdzającej zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.

Przy spełnieniu powyższych zapisów przez Wnioskodawcę nie ma formalnych przeszkód aby realizować projekt w partnerstwie. Kwestie zawierania partnerstwa regulują zapisy regulaminu konkursu w sekcji 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. Ponadto celowość realizacji projektu w partnerstwie oraz zaangażowanie potencjału technicznego, kadrowego oraz finansowego partnera są jednym z elementów oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie.

 

 

POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21

Numer kokursu POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21
Termin ogłoszenie kokursu 26.01.2021
Oś, Działanie, Poddziałanie Oś priorytetowa I, Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.1
Alokacja 8.000.000,00 zł
Ostateczna lista zawartych umów - stan na dzień 20.09.2021 r.
261.8 KiB
51 Pobrań
Szczegóły
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzień 31.08.2021 r.
177.9 KiB
54 Pobrań
Szczegóły
Atualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania
Atualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Atualizacja-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania.7z


399.8 KiB
92 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania.7z


400.7 KiB
96 Pobrań
Szczegóły
Lista członków KOP
Lista członków KOP

Lista-czlonkow-KOP.7z


88.7 KiB
42 Pobrań
Szczegóły
Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków
Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków

Harmonogram-oceny-wnioskow.7z


335.3 KiB
72 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej

Lista-projektow-skierowanych-do-oceny-merytorycznej.zip


397.9 KiB
84 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Prezentacja-POWER-2021-02-23.pptx


2.1 MiB
281 Pobrań
Szczegóły
Załączniki
Załączniki

ZaC582C485czniki_do_RK_wersja_1_0.zip


25.3 MiB
117 Pobrań
Szczegóły
Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków

harmonogram_oceny_wnioskow_-na-strone-26012021.zip


365.5 KiB
47 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu

RK_POWER-1_2_1_2021-26012021-na-strone.zip


1.2 MiB
217 Pobrań
Szczegóły
Tabelka do naboru
Tabelka do naboru

tabelka_do_naboru_RK_1.2.1-2021-POWER_na-strone.doc


100.5 KiB
87 Pobrań
Szczegóły

Działanie 1.2.1. (001/20) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy za IOB uznajemy tylko te instytucje, które zostały wymienione na stronie http://www.coi.wzp.pl/przystan-inwestora/wsparcie-inwestora/instytucje-otoczenia-biznesu, czy – w ślad za zapisami Regulaminu Konkursu – za Instytucję Otoczenia Biznesu możemy również uznać podmiot spełniający zasady działalności non profit oraz posiadające odpowiedni zapis w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim potwierdzający prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, który jednak na tej liście się nie znajduje.

W treści Regulaminu konkursu nie zawarto zapisów wskazujących na możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów tylko przez podmioty wyszczególnione na stronie http://www.coi.wzp.pl/przystan-inwestora/wsparcie-inwestora/instytucje-otoczenia-biznesu.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu może ubiegać się każdy podmiot, którego zapisy  w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim są zgodne z definicją IOB zawartą w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20.  

Jednocześnie szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy RK w zakresie weryfikacji kryterium merytorycznego nr 1: Z uwagi na zawężenie podmiotów uprawnionych do wnioskowania w ramach przedmiotowego konkursu, ocena przedmiotowego kryterium i kryterium dostępu nr 1 dokonywane są łącznie.

2. Czy w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20 Beneficjent może złożyć tylko jeden projekt czy może więcej? Jeżeli tylko jeden – to czy Beneficjent może złożyć jeden projekt jako lider a drugi jako partner projektu?

Regulamin konkursu nie posiada zapisów jednoznacznie wskazujących na brak możliwości złożenia  więcej niż jednego wniosku, ale z uwagi na specyfikę działania oraz brak wskazania maksymalnej kwoty dofinansowania IP nie widzi zasadności składania w odpowiedzi na konkurs więcej niż jeden wniosek.

Regulamin konkursu w punkcie 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie,  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

3. Jeżeli lider projektu (Beneficjent) nie ma doświadczenia: co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, to czy może skorzystać z doświadczenia partnera, który spełnia to kryterium? Czy w związku z tym kryterium dostępu dotyczące tego zapisu będzie spełnione?

Jeżeli lider projektu (Beneficjent) nie ma doświadczenia: co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, to czy może skorzystać z doświadczenia partnera, który spełnia to kryterium? Czy w związku z tym kryterium dostępu dotyczące tego zapisu będzie spełnione?

 Jednym z warunków przystąpienia do konkursu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1 jest posiadanie do najmniej 3 letniego doświadczenia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinasowanie. Doświadczenie to ma dotyczyć faktycznych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez wskazane formy, co w praktyce oznacza realizację wsparcia w roli wykonawcy.

Wnioskodawca – Lider musi spełniać wszystkie 3 warunki , co oznacza, że nie może skorzystać z doświadczenia partnera, który spełnia to kryterium. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych  ( KRS, CEIDG) lub innych.

4.„Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego):

a) minimum w 80% osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”

 1. Jak należy rozumieć utratę zatrudnienia – o jakie przypadki chodzi?
 2. Czy są w sytuacji wygaśnięcia umowy po 1 marca 2020 taka osoba może być Uczestnikiem projektu?
 3. Czy rozwiązanie umów za porozumieniem stron po 1 marca  2020 roku również pozwala na spełnienie tego kryterium?
 4. Czy należy tu rozmieć wszystkie możliwe sposoby utraty zatrudnienia tj. m.in.:
 • Rozwiązanie stosunku pracy np. za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie stosunku pracy np. poprzez wypowiedzenie pracownika
 • Rozwiązanie stosunku pracy np. poprzez wypowiedzenie pracodawcy
 • Wygaśniecie umowy
 • Zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracownika np. dyscyplinarne
 • Zwolnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika np. likwidacja stanowiska pracy, COVID?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu grupę docelową stanowią osoby :

w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego):

 1. a) minimum w 80% osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. , Osoby te  musiały stracić zatrudnienie z powodu Covid.
 2. b) nie więcej niż w 20% osoby z grup:

– osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci i reemigranci,

– osoby odchodzące z rolnictwa

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami RK – należy wprowadzić wymóg  przedstawiania przez przyszłych uczestników zaświadczeń z ZUS o statusie na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu.
Takie rozwiązanie pozwoli  wyeliminować problem wspierania uczestników niekwalifikowalnych z uwagi na faktyczny status na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu.
Kandydaci na uczestników są osobami upoważnionymi do otrzymania informacji na temat swojej sytuacji od ZUS. Procedura wnioskowania o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych nie jest czasochłonna. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez ZUS, zaświadczenia są wydawane „od ręki” lub w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia wniosku. Tym samym nowy wymóg nie powinien wstrzymywać realizacji projektów.
Natomiast najprostszym potwierdzeniem faktu, iż uczestnik utracił zatrudnienie po 1 marca 2020 r. będzie np. świadectwo pracy lub kopia umowy cywilno-prawnej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, iż utracił on zatrudnienie w omawianym okresie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. WZÓR REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – DO PROJEKTÓW W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1 (zakres minimalny) określa kryteria uczestnictwa i status uczestników projektu.

5. Czy dla Uczestników projektu można zaplanować wsparcie Oficera dotacyjnego który zweryfikuje Uczestnikom poprawność wypełnienia biznesplanu i dodatkowo przeprowadzi ocenę formalną biznesplanów?

Zgodnie z ogłoszonymi dokumentami jest możliwość sfinansowania Eksperta dotacyjnego. Jest to osoba, która służy Uczestnikowi projektu pomocą w technicznym wypełnieniu Biznesplanu oraz jednocześnie dokonuje jego oceny formalnej. A wymagania jakie musi spełnić ta osoba są wskazane w załączniku nr 3 do dokumentu  Standard realizacji usługi w zakresie udzielania wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

6. Czy jeśli do projektów wchodzi 40 Uczestników, którzy przechodzą przez wsparcie szkoleniowe to taka sama liczba osób tj. 40 otrzymuje dotację? Czy np. do projektu wchodzi 40 osób z czego 30 otrzymuje dotacje.

Projektodawca powinien dążyć do uzyskania przez 40 uczestników wsparcia szkoleniowego oraz takiej samej liczby dotacji. Beneficjent zapewnia, że realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020
oraz zgodnie z zapisami punktu 3.4.3 Wskaźniki rezultatu w regulaminie konkursu.

7. Czy wynagrodzenie członków Komisji Rekrutacyjnej jest kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich?

Koszty wynagrodzenia takiej komisji mogą być pokryte w ramach kosztów bezpośrednich.

Co do zasady, personel zarządzający i administracyjny projektu, może realizować dodatkowo zadania ujęte w ramach kosztów bezpośrednich projektu, przy czym w takim przypadku istotne jest wyraźne rozgraniczenie, udokumentowanie i wskazanie w ramach kosztów bezpośrednich tylko tej części wynagrodzenia, która rzeczywiście związana była z wykonywaniem poszczególnych zadań merytorycznych i nie łączyła się z zadaniami związanymi z np. koordynacją, administracją i zarządzaniem projektem.

Osoba taka może być zatrudniona w projekcie na takich samych zasadach jak każdy z członków personelu projektu zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym np. część etatu, umowę cywilno-prawną.

8. Zgodnie z Załącznikiem 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: POWR.01.02.01-IP.22-32- 001/20 w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020

Lp. Towar/Usługa Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów
1 wynagrodzenie trenera – wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu

– wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

– wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata

Podczas gdy w Załączniku nr 7.13 Standard Realizacji Usługi W Zakresie Wsparcia Bezzwrotnego Na Założenie Własnej Działalności Gospodarczej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Na Lata 2014-2020

„f) trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie:

 • wykształcenie wyższe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
 • doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
 • kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).”

Proszę zatem o doprecyzowanie których wymagań względem trenerów powinien zagwarantować Beneficjent w projekcie?

Każdorazowo zaplanowane w projekcie wydatki są weryfikowane przez ekspertów m.in. poprzez porównanie ich kosztu i zakresu opisanego we wniosku o dofinansowanie ze stawkami rynkowymi.

W ostatnim należy czytać łącznie  – wszystkie warunki muszą zostać spełnione.

9. Czy w ramach projektu można zaplanować środki w ramach kosztów bezpośrednich na wizyty kontrolne nowopowstałych działalności gospodarczych tj. koszty paliwa i osób przeprowadzających kontrolę?

Wydatki dot. kontroli powinny być rozliczane w ramach kosztów pośrednich ponieważ stanowią one element obsługi projektu.

10. Czy podmiot ubiegający się o dofinansowanie,  musi posiadać siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego,  na terenie którego będzie realizował projekt?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  w kryterium dostepu nr 1 wskazano, że aby móc ubiegać się o dofianansowanie w ramach niniejszego konkursu, podmiot musi posiadać siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, tj. województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zapis ten należy rozumieć wprost, jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.  Tym samym, posiadanie na danym terenie jedynie oddziału lub filii, nie spełni zapisów owego kryterium. Kryterium jest oceniane zerojedynkowo i musi być spełnione obligatoryjnie, aby projekt został wybrany do dofinansowania, zaś w opisie znaczenia wskazano, że jego weryfikacja nastąpi m. in. na podstawie dostępnych rejestrów publicznych.

11. Czy w projekcie należy objąć wsparciem minimum 210 uczestników? Zgodnie z zapisem regulaminu konkursu (str. 19): „UWAGA! Wskazane powyżej wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń PO WER i są wartościami preferowanymi przez IP PO WER, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).” Czy projekt może być skierowany do mniejszej liczby uczestników?

Projekt może być skierowany do mniejszej liczby uczestników.

Projektodawca powinien dążyć do uzyskania przez określoną liczbę uczestników wsparcia szkoleniowego oraz takiej samej liczby dotacji. Beneficjent zapewnia, że realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zapisami punktu 3.4.3 Wskaźniki rezultatu w regulaminie konkursu.

12. Czy ekspert dotacyjny, który będzie udzielał uczestnikom wskazówek nt. wypełnienia biznes planu oraz sprawdzi je pod względem formalnym może być zaangażowany do projektu na podstawie umowy zlecenie ze stawką godzinową?

Zgodnie z ogłoszonymi dokumentami jest możliwość sfinansowania Eksperta dotacyjnego. Jest to osoba, która służy Uczestnikowi projektu pomocą w technicznym wypełnieniu Biznesplanu oraz jednocześnie dokonuje jego oceny formalnej. A wymagania jakie musi spełnić ta osoba są wskazane w załączniku nr 3 do dokumentu  Standard realizacji usługi w zakresie udzielania wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Decyzję o formie zatrudnienia dokonuje Projektodawca zgodnie z obowiązującym prawem.

13. Czy możliwe jest objęcie uczestników projektu, po zarejestrowaniu przez nich firmy, wsparciem doradczym mającym na celu ugruntowanie ich pozycji na rynku oraz wzrost potencjału do tworzenia nowych miejsc pracy?

Nie ma możliwości udzielenia takiego wsparcia. Nie można obejmować wsparciem doradczym uczestników projektu po założeniu działalności gospodarczej.

14. Czy stawka 19 zł za godzinę szkolenia z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej jest stawką przypadającą na jednego uczestnika? 

Łączny koszt nie może przekroczyć 950 zł na osobę (50  godzin-minimalna liczba) czyli 950:50 = 19 zł.  Trzeba to czytać łącznie (min 50 godzin cena max 950 zł)  wynik za godzinę wynosi 19 zł.

Przy większej ilości godzin – stawka za godzinę będzie mniejsza.

15. Wątpliwości budzi kwestia zapewnienia wsparcia uczestnikom po założeniu działalności gospodarczej. Zgodnie ze Standardem Realizacji Usługi W Zakresie Wsparcia Bezzwrotnego Na Założenie Własnej Działalności Gospodarczej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Na Lata 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego (str. 2):

” Po założeniu działalności gospodarczej beneficjent powinien skupić się na takim wsparciu uczestników aby:

 1. ugruntowali trwale swoją pozycję na rynku,
  b. zrealizowali lub zwiększyli potencjał tworzenia nowych miejsc pracy.”

W jakiej zatem formie beneficjent ma zapewnić powyższe wsparcie jeśli nie w formie doradztwa?

Beneficjent ma wspierać uczestników przez cały okres realizacji projektu. Jednak musi mieć na uwadze typ projektu w którym jest określone jakie wsparcie może zostać udzielone w ramach projektu:
W ramach Poddziałania1.2.1 PO WER zgodnie z SZOOP wsparciem może/gą zostać objęty/e następujący/e typ/y projektów: .

TYP PROJEKTU 4 –WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

– wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe oraz zapisy programu w którym jasno jest określone jakie formy wsparcia są możliwe do realizacji w ramach tego Działania.

16. Czy Kryterium dostępu nr 1 tj.:

„Beneficjent:

– to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.”

musi być spełnione wyłącznie przez beneficjenta? Czy  kryterium to będzie oceniane biorąc pod uwagę również partnerów, w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie? Czy w przypadku, gdy np. beneficjent nie posiada co najmniej  3 letniego doświadczenia w zakresie udzielania dotacji, jednak partner posiada takie doświadczenie – to kryterium zostanie spełnione?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Beneficjent:

– to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

W związku z powyższym, aby kryterium zostało cenione pozytywnie wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie przez Beneficjenta/Wnioskodawcę – nie dotyczy to partnerów w projekcie.

 W związku z powyższym  w przypadku, gdy np. beneficjent nie posiada co najmniej  3 letniego doświadczenia w zakresie udzielania dotacji, jednak partner posiada takie doświadczenie – to kryterium nie zostanie spełnione.

W odniesieniu do partnerów należy zauważyć, że potencjał i rola partnera jest oceniana na etapie oceny merytorycznej np.:

– Stopień zaangażowania potencjału wnioskodawcy i partnerów;

– Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów;

We wniosku o dofinansowanie należy  wskazać informacje dotyczące  –  odpowiedniego doświadczenia do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów. Wnioskodawca powinien opisać, jakie zadania zostaną realizowane przez partnera oraz jaki jest jego potencjał kadrowy, techniczny i finansowy który, zostanie zaangażowany do projektu.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

17. DOT. BUDŻETU PROJEKTU

W pozycji dotyczącej jednorazowej dotacji na samozatrudnienie w przypadku zaznaczenia „kwadracika” STAWKA JEDNOSTKOWA, nie można już zaznaczyć dodatkowego „kwadracika”, że jest to POMOC DE MINIMIS.  Proszę o pomoc, jak w takiej sytuacji prawidłowo to oznaczyć, ponieważ w tej sytuacji w podsumowaniu wydatków – Wydatki objęte pomocą de minimis – wykazane są tylko koszty wsparcia pomostowego.

Nie ma możliwość zaznaczenia przy „stawce jednostkowej”  checkboxa „pomoc de minimis” gdyż nie będzie to pomoc de minimis. Tylko w przypadku zidentyfikowania pomocy na pierwszym poziomie należy ją oznaczyć jako pomoc de minimis/pomoc publiczna.

18. Dot. wsparcia szkoleniowego

Czy stawka 19 zł za godzinę szkoleniową dotyczy osoby czy grupy?

Jak w projekcie prawidłowo zaplanować wsparcie szkoleniowe dla UP, które będzie wynikało z diagnozy potrzeb po rozmowie z doradcą zawodowym?

Czy powinno się średnio określić ile będzie spotkań grupowych i ile indywidualnych.

Czy wynagrodzenie eksperta dotacyjnego, który pomaga pisać biznes plan i sprawdza go formalnie musi się zmieścić w stawce 950 zł/os./50h?

Stawka 19 zł  – odnosi się do jednej godziny szkoleniowej dla jdnej osoby. Łączny koszt związany ze szkoleniami  nie może przekroczyć 950 zł na osobę (minimalna liczba godzin – 50) czyli 950:50 = 19 zł.  Trzeba to czytać łącznie (min 50 godzin cena max 950 zł)  wynik za godzinę wynosi 19 zł. Przy większej ilości godzin – stawka za godzinę będzie mniejsza. Muszą Państwo przyjąć szacunkowe dane odnośnie przewidzianych szkoleń – wynikać to musi z diagnozy, specyfiki grupy.

Koszt eksperta dotacyjnego nie jest wliczany do limitu 950 zł/os przewidzianego na szkolenia.

19.Wskaźniki, które podlegają monitorowaniu czy trzeba je określać, czy będą badane w trakcie projektu?

Zgodnie z RK wskaźniki podlegające monitorowaniu są wskaźnikami obligatoryjnymi i  muszą być określone poprzez wskazanie dokładnej wartości. Wartość  „0” może być wskazana tylko przy wskaźnikach horyzontalnych.

20. Czy wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową na samozatrudnienie to wskaźnik rezultatu czy produktu?

Ujęcie wskaźników rozliczających stawkę jednostkową jest obligatoryjne dla każdego projektu. W systemie SOWA wnioskodawca wybiera wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową na samozatrudnienie „Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą”, który jest wskaźnikiem produktu.

21. Czy checkboxa „pomoc de minimis” nie mamy zaznaczać również przy wsparciu pomostowym? Czy zatem powinniśmy opisywać pod budżetem metodologię wyliczenia wydatków objętych pomocą de mimimis, skoro w budżecie tej pomocy nie wykazujemy? czy to pole nas dotyczy jeśli my będziemy podmiotem udzielającym tej pomocy, ale sami jej nie otrzymujemy?

Jeżeli pomoc de minimis/pomoc publiczna nie zostanie zdiagnozowana na pierwszym poziomie nie należy takich wydatków oznaczać jako pomoc de minimis/pomoc publiczna.

Jeżeli w/w pomoc nie zostanie zdiagnozowana w projekcie nie należy opisywać metodologii wyliczania takich wydatków, gdyż one nie występują w projekcie.

22. Zgodnie z regulaminem konkursu:

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego):

 1. a) minimum w 80% osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. ,
 2. b) nie więcej niż w 20% osoby z grup – osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy tj.

osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci i reemigranci,

– osoby odchodzące z rolnictwa.

Czy więc osoby bierne zawodowo z ww. grup, w szczególności ppkt a) nie mogą się uczyć (tzn. uczestniczyć w kształceniu lub szkoleniu)?

Czy w przypadku gdy ktoś z uczestników ma status osoby biernej zawodowo musi być „automatycznie” osobą nieuczestniczącą w szkoleniu lub kształceniu?

W odniesieniu do osób wymienionych w punkcie a) tj. minimum w 80% to osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. – osoby te mogą uczestniczyć w szkoleniu lub kształcić się.

 

POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20

Numer konkursu POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20
Termin ogłoszenia konkursu 31.07.2020 r.
Oś, Działanie, Poddziałanie Oś priorytetowa I, Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.1.
Alokacja 10 000 000,00  PLN

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista zawartych umów - stan na 30.12.2020
Lista zawartych umów - stan na 30.12.2020

Lista_zawartych_umow_30122020-MALY-IP.zip


247.9 KiB
80 Pobrań
Szczegóły
Lista Członków KOP
Lista Członków KOP

lista_czlonkow_KOP_-1_2_1.zip


85.2 KiB
51 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów wybranych do dofinansowania

lista_projektow_wybranych_do_dof_23.10.2020-na-strone.zip


405.2 KiB
140 Pobrań
Szczegóły
Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji
Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji

Lista_pr.-skierowanych_do_etapu_negocjacji-bez-podp09102020.zip


137.6 KiB
94 Pobrań
Szczegóły
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista-wnioskow-zakwalifikowany-do-oceny-merytorycznej.zip


395.2 KiB
81 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Prezentacja-PO-WER-13.08.2020.ppt


5.0 MiB
228 Pobrań
Szczegóły
Regulamin (Wersja 1.2), tabela rejestr zmian
Regulamin (Wersja 1.2), tabela rejestr zmian

Regulamin-wersja-1.2-tabela-rejestr-zmian.zip


1.5 MiB
179 Pobrań
Szczegóły
Regulamin (Wersja 1.1), załączniki, tabela rejestr zmian
Regulamin (Wersja 1.1), załączniki, tabela rejestr zmian

Regulamin_wersja_1.1__zaC582C485czniki__tabela_rejstr_zmian.zip


26.3 MiB
46 Pobrań
Szczegóły
Regulamin, załączniki, harmonogram, tabela do naboru
Regulamin, załączniki, harmonogram, tabela do naboru

Regualmin-zalaczniki-harmonogram-tabela-do-naboru.7z


25.2 MiB
79 Pobrań
Szczegóły

POWR.01.01.01-IP.22-32-001/20

Numer kokursu POWR.01.01.01-IP.22-32-001/20
Termin ogłoszenie kokursu 20.02.2020
Oś, Działanie, Poddziałanie Oś priorytetowa I, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Alokacja 82 800 468,14 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista nr 1 podpisanych umów
Lista nr 1 podpisanych umów

Lista-nr-1-podpisanych-umow.7z


324.5 KiB
112 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów wybranych do dofinansowania

2-Lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-na-dzien-15.04.2020..zip


358.4 KiB
86 Pobrań
Szczegóły
Lista nr 1 projektów wybranych do dofinansowania
Lista nr 1 projektów wybranych do dofinansowania

Lista-nr-1-projektow-wybranych-do-dofinansowania.7z


378.6 KiB
118 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian, załączniki
Tabela rejestr zmian, załączniki

Tab-rej-zmian-zal.7z


11.2 MiB
64 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, regulamin, załączniki
Tabela do naboru, regulamin, załączniki

Tabela-do-naboru-regulamin-zalaczniki.7z


12.4 MiB
86 Pobrań
Szczegóły

POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18

Numer kokursu POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18
Termin ogłoszenie kokursu 17.09.2018
Oś, Działanie, Poddziałanie Oś priorytetowa I, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Alokacja  32 707 836 PLN

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych - stan na 21.12.2018
Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych - stan na 21.12.2018

1-Lista-podpisanych-umow-dla-projektow-pozakonkursowych-1.1.1.-21-12-2018.pdf


137.3 KiB
370 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania - stan na dzień 13.11.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania - stan na dzień 13.11.2018

1-Lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-13.11.2018-r.pdf


174.0 KiB
349 Pobrań
Szczegóły
Aktualizacja załącznika nr 7.2 do Regulaminu naboru, tabela rejestr zmian - stan na dzień 02.10.2018 r.
Aktualizacja załącznika nr 7.2 do Regulaminu naboru, tabela rejestr zmian - stan na dzień 02.10.2018 r.

Aktualizacja-zalacznika-nr-7.2-do-Regulaminu-naboru-tabela-rejestr-zmian.zip


4.5 MiB
92 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian - stan na 20.09.2018
Tabela rejestr zmian - stan na 20.09.2018

Tabela-Rejestr-zmian-Poddzialanie-1.1.1-20180920.pdf


Version: 1.1.1
564.1 KiB
198 Pobrań
Szczegóły
Aktualizacja Regulaminu naboru wersja 1.1. - stan na 20.09.2018
816.0 KiB
373 Pobrań
Szczegóły
Załączniki
Załączniki

Zalaczniki-pdf.7z


4.2 MiB
471 Pobrań
Szczegóły
Regulamin naboru 1.1.1.
Regulamin naboru 1.1.1.

REG_NAB_PO-WER_PUP_1_1_1_20180831.pdf


815.9 KiB
311 Pobrań
Szczegóły
Ogłoszenie naboru dla Działania 1.1.1.
Ogłoszenie naboru dla Działania 1.1.1.

Tabelka_do_naborow_PO-WER_PUP_1_1_FISZKA_20180905.docx


269.9 KiB
172 Pobrań
Szczegóły

POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 – faq

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy istnieje możliwość, aby w ramach konkursu 100% Uczestników projektu stanowiły osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat będące osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER)?

Zgodnie z regulaminem konkursu, kryterium dostępu nr 1 Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 muszą stanowić co najmniej 60% uczestników projektu. Ponadto, pozostałą część uczestników mogą stanowić osoby z następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia(…). Rozszerzenie grupy docelowej dla Działania 1.2 PO WER jest novum, wprowadzonym na bazie diagnozy określonej w przyjętym przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. dokumencie pn. Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju. Jednakże, wsparcie drugiej z grup docelowych nie jest obowiązkowe. Całą grupę docelową w projekcie mogą stanowić osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET(…). Ponadto  we wniosku należy zawrzeć zapisy, że z projektu wyłączone zostaną osoby kwalifikujące się do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

2. Czy w związku z powyższym iż Wnioskodawca nie planuje objęcia wsparciem w projekcie osób pracujących, koniecznym jest zamieszczenie w pkt 3.1.1 wniosku o dofinansowanie wskaźników dotyczących realizacji efektywności zawodowej oraz wskaźników służących rozliczeniu stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących?

We wniosku o dofinansowanie należy określić jedynie te wskaźniki, które opisują dany projekt. Toteż, w sytuacji gdy nie są obejmowane wsparciem osoby pracujące, nie określa Pani wskaźników dotyczących tych osób, a także wskaźnika dotyczącego efektywności zawodowej.

3. Czy w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 dla grupy osób tzw.ubogo pracujących przysługuje stypendium szkoleniowe?

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 nie ograniczają możliwości wypłacenia stypendium szkoleniowego / stażowego do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Tym samym osobom pracującym objętym szkoleniami / stażem, przysługują stypendia na takich samych zasadach jak dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Zgodnie z Sekcją 3.5.1 ww. Wytycznych, Pkt. 6 „osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi  120%  zasiłku, o którym mowa  w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach  rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba   godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w    przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie,  z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20%  zasiłku, o   którym mowa w    art. 72 ust. 1   pkt 1 ustawy o   promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy”.

Ponadto,  zgodnie z Sekcją 3.5.2 Wytycznych, „w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1. Pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.”  Wytyczne nie zawężają udzielenia wsparcia w postaci stażu jedynie do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Niemniej jednak zwracam uwagę na fakt, iż przyznana uczestnikowi projektu forma wsparcia powinna wynikać z opracowanego Indywidualnego Planu Działania. Tym samym, osoby pracujące, które posiadają doświadczenie zawodowe mogą nie być zainteresowane wsparciem w formie staży.

W obu powyższych przypadkach wysokość stypendium ustalana jest zgodnie z Wytycznymi i przysługuje każdemu uczestnikowi projektu biorącemu udział w szkoleniach lub stażach.

Dodatkowo informuję zgodnie z tym co wskazano w dokumencie „Metodologia wyliczenia  stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy. Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Wsparcie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu wsparcia wynikającego z IPD. Stawki nie obejmują następujących form wsparcia:

– dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego,

– zatrudnienia subsydiowanego,

– doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

4. W jaki sposób powinno być weryfikowane zgodność staży z kwalifikacjami lub kompetencjami uczestnika projektu? Czy uczestnik projektu musi przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje np. w księgowości aby pójść na staż do biura rachunkowego. Czy może wystarczające jest złożenie przez uczestnika projektu oświadczenia o tym, że takie kwalifikację posiada?

Zgodnie z zapisami regulaminu (opis znaczenia kryterium premiującego 3) zgodność tematyki stażu z oferowanym wsparciem szkoleniowym bądź posiadanymi przez uczestnika kwalifikacjami lub kompetencjami, potwierdza w projekcie doradca zawodowy. Na etapie oceny wniosku spełnienie kryterium weryfikowane będzie deklaratywnie.

5. Zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi konstruowania budżetu, należy uwzględnić max.2 pozycje – stawka jednostkowa dla osób pracujących i stawka jednostkowa dla osób niepracujących. Automatycznie przy cześci wniosku ZADANIA pojawiaja się tylko 2 zadania. W ramach aktywizacji UP powinni zostac objęci co najmniej 2 formami wsparcia i trzecią oraz kolejnymi w zaleznosci od diagnozy podczas IPD. Wiąże sie to z tym, iż jest wiele wsparć do opisania – czy jeżeli piszący nie zmieści sie w limicie znaków (3000 znaków na 1 zadanie – majac do opisania IPD, posrednictwo, szkolenia zawodowe, staże itp.) może przeniesc opis do cześci uzasadnienie wydatków? Czy nie będzie to odrzucane na etapie formalnym ze wzgl. na to, że umieścił opis zadania nie tylko w cześci sposób realizacji zadań?

W stanowisku IP dotyczącym konstruowania budżetu w ramach przedmiotowego konkursu (przesłanym w poprzednim e-mailu) wskazano brzegowe informacje, jakie musi zawierać opis zadań: „Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.

Podsumowując – obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.), kolejne formy natomiast zgodnie z zapisami zawartymi w przesłanym materiale.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie formy wsparcia projektodawca jest w stanie opisać już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ ich zasadność wyniknie dopiero na podstawie przeprowadzonych IPD.

Niemniej jednak, podkreślamy, iż wniosek o dofinansowanie składa się z kilku części merytorycznych, które wymagają podania różnych informacji o założeniach projektu. Ocena wniosków ma charakter kompleksowy i odbywa się z zastosowaniem wielu różnych kryteriów. Wniosek o dofinansowanie powinien stanowić spójną całość, w którym każda jego część koresponduje z następną, zgodnie z logiką projektową. Zatem sama kwestia opisu zadań nie decyduje o całościowej ocenie wniosku.

6. Projekt zakłada realizację projektu w ramach stawek jednostkowych, bez uwzględniania w szczegółowym budżecie poszczególnych kategorii kosztów tj. wynagrodzenie prowadzących zajęcia, wynajem sal, zakup materiałów itp. czy w uzasadnieniu wydatków powinien znaleźć się dokładny opis wraz z kwotami na ww. pozycje, tzn wynajem sal, wynagrodzenia trenerów, doradców itp.

Przede wszystkim wszelkie koszty stanowiące element kompleksowej pomocy realizowanej zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD, i nie stanowiące jednocześnie kosztów wyłączonych spod stawki (subsydiowanie zatrudnienia/ doposażenie miejsca pracy) – należy ująć w stawce jednostkowej.

W stanowisku IP dotyczącym konstruowania budżetu w ramach przedmiotowego konkursu (w załączeniu) wskazano brzegowe informacje, jakie musi zawierać opis zadań: „Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.  Natomiast obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.).

Realizacja wsparcia na podstawie IPD nie pozwala w pełni i dokładnie zaplanować na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie wszelkich potrzebnych działań dla kompleksowej realizacji wsparcia. Wobec tego, tych wydatków których nie da się na tym etapie zaplanować lub dokładnie oszacować, ze względu na brak wiedzy dotyczącej realnych potrzeb uczestników projektu nie należy opisywać sztucznie (ilość godzin, sztuk itd.) we wniosku o dofinansowanie.

7.  Z czego wynikają rozbieżności pomiędzy podanymi w dokumentacji konkursowej stawkami jednostkowymi. W kryterium dostępu nr 8 podane jest, iż średni koszt przypadający na uczestnika projektu to 14 723,00 PLN natomiast stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących to 11 550,00 zł. Czym różni się średni koszt od stawki jednostkowej.

Stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących wynosi w przedmiotowym konkursie 11 550 zł, zaś stawka jednostkowa wsparcia osób młodych pracujących – 4 780 zł. Jednakże, zgodnie z regulaminem stawki jednostkowe nie obejmują następujących form wsparcia:  zatrudnienia subsydiowanego i  doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. W sytuacji, gdy projektodawca decyduje się na wsparcie w zakresie wykraczającym poza stawkę jednostkową, zgodnie z regulaminem, średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 14 723,00  zł. Do średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami.

8.  Czy wnioskodawca może w ramach niniejszego konkursu złożyć więcej niż 1 wniosek? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu beneficjent może złożyć więcej niż 1 wniosek.

9. Proszę o interpretację następujących zapisów dotyczących stawki jednostkowej: Zapis z „Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – Załącznik nr 7_12 do Regulaminu konkursu:

„4.1 Stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących – 11 550 zł     Stawka jednostkowa nie obejmuje kosztów pośrednich, wobec tego beneficjentowi przysługują koszty pośrednie naliczone od rozliczonej i zatwierdzonej stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa nie obejmuje kosztów wynikających z zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
Beneficjent otrzymuje :
a)    90% stawki jednostkowej, tj. 10 395 zł, za zrealizowanie usług aktywizacji zawodowej zgodnych z zakresem stawki jednostkowej wskazanym w pkt 3,
(czy oznacza to, że stawka jednostkowa będzie wypłacona w wys. 90% w momencie przeprowadzenia całej ścieżki zatrudnieniowej: rekrutacja do projektu, przygotowanie IPD, realizacja IPD, doradztwo zawodowe/ pośrednictwo pracy – bez zatrudnienia uczestnika)
b)    10% stawki jednostkowej, tj. 1 155 zł, za doprowadzenie każdego uczestnika do zatrudnienia spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej , przy czym ta stawka jednostkowa wypłacana jest jedynie w sytuacji, gdy beneficjent jest uprawniony do otrzymania stawki jednostkowej, o której mowa w lit. a) ,
c)    50% stawki jednostkowej, tj. 5 775 zł, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej i jednocześnie w ramach projektu dla uczestnika opracowano IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz w chwili podjęcia zatrudnienia uczestnik brał udział przynajmniej w jednej z form wsparcia przewidzianych w IPD lub analogicznym dokumencie, innej niż obligatoryjnej: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Stawka jednostkowa nie będzie kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia, a w ramach projektu opracowano dla niego jedynie IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję lub opracowano dla niego IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz dodatkowo objęto go wsparciem jedynie formami obligatoryjnymi, tj. pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym. Stawka jednostkowa nie będzie również kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik projektu przerwie udział w projekcie z innych powodów niż podjęcie zatrudnienia.

Czy to oznacza, że stawka jednostkowa nie będzie kwalifikowalna jeżeli uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia innego niż zgodnie z IPD lub innym dokumentem pełniącym pełniącym analogiczną funkcję (innego niż ścieżka zatrudnieniowa w projekcie)? Czyli znajdzie zatrudnienie inne ( np. na wolnym rynku) niż wskazane w projekcie – na podstawie zatrudnienia spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej?Zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursu:

Beneficjent otrzymuje:

 1. a) 90% stawki jednostkowej, tj. 4 302 zł, za zrealizowanie usług zmierzających do poprawy sytuacji uczestnika na rynku pracy zgodnych z zakresem stawki jednostkowej –  sytuacja, gdy uczestnik nie podejmie zatrudnienia
 2. b) 10% stawki jednostkowej, tj. 478 zł, za doprowadzenie uczestnika projektu do poprawy jego sytuacji na rynku pracy spełniającej kryterium efektywności zawodowej, przy czym ta stawka jednostkowa wypłacana jest jedynie w sytuacji, gdy beneficjent jest uprawniony do otrzymania stawki jednostkowej, o której mowa w lit. a) – sytuacja gdy uczestnik projektu przejdzie wszystkie formy wsparcia oraz podejmie zatrudnienie
 3. c) 50% stawki jednostkowej, tj. 2 390 zł, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie z powodu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy spełniającej kryterium efektywności zawodowej i jednocześnie w ramach projektu dla uczestnika opracowano IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz w chwili podjęcia zatrudnienia uczestnik brał udział przynajmniej  w jednej z form wsparcia przewidzianych w IPD lub analogicznym dokumencie, innej niż obligatoryjnej: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe – sytuacja, gdy uczestnik przejdzie obligatoryjne formy wsparcia oraz formę dodatkową i nie podejmie zatrudnienia

Stawka jednostkowa nie będzie kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik przerwie udział  w projekcie z powodu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, a w ramach projektu opracowano dla niego jedynie IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję lub opracowano dla niego IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz dodatkowo objęto go wsparciem jedynie formami obligatoryjnymi, tj. pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym. Stawka jednostkowa nie będzie również kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik projektu przerwie udział  w projekcie z innych powodów niż poprawa sytuacji na rynku pracy w rozumieniu kryterium efektywności zawodowe – sytuacja, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie z jakiejkolwiek przyczyny wyłącznie po przejściu obligatoryjnych form wsparcia w projekcie.

10. Zapis z „Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – Załącznik nr 7_12 do Regulaminu konkursu:

„Z uwagi na powyższe, zasadne jest wprowadzenie stawek jednostkowych w celu koncentracji wysiłków beneficjenta w ramach projektu na osiąganiu jego rezultatów oraz ułatwienia mu rozliczania kosztów wsparcia. Z drugiej strony, zastosowanie stawek jednostkowych pozwoli Instytucjom Pośredniczącym na skupienie uwagi podczas weryfikacji wniosków o płatność i prowadzenia kontroli projektu na merytorycznej stronie wsparcia świadczonego na rzecz uczestników projektów….”

oraz

„13.    Sposób weryfikacji/dokumenty potwierdzające wykonanie stawek jednostkowych:
Wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte stawkami jednostkowymi.
Jak wynika z pkt 2 sekcji 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, beneficjent zobowiązany jest do wskazania w umowie o dofinansowanie (wniosku o dofinansowanie) sposobu weryfikacji oraz dokumentów potwierdzających wykonanie stawek jednostkowych – co podlega zatwierdzeniu przez właściwą instytucję”

Oznacza to, że Wnioskodawca ma obowiązek określić sposób weryfikacji dokumentów potwierdzających wykonanie stawek jednostkowych czyli: dokumenty rekrutacyjne, IPD, wykonanie IPD, poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy, doprowadzenie do zatrudnienia. Jak natomiast ma wyglądać dokument, na podstawie którego Wnioskodawca będzie mógł wykazać we wniosku o płatność  i rozliczyć wykonanie „zapłaty” wykonania stawki jednostkowej. Z jakiego tytułu i w jakiej formie zostanie dokonana wypłata z bankowego konta projektowego za wykonanie stawki jednostkowej za uczestnika/ uczestników i na jakie konto (wnioskodawca nie jest zobowiązany wykazywać żadnych faktur i kosztów). Czy oznacza to jednak, że pomimo braku obowiązku wykazywania kosztów –  płatność za faktury i umowy np. doradztwo zawodowe będzie dokonywana z konta projektowego i tylko zapłacone w ten sposób koszty będą kwalifikowalne jako koszty bezpośrednie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu strona 86 i 87:

„5.1.9.1. Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości i terminie określonym w pierwszym wniosku o płatność, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym beneficjent oświadczył o kwocie poniesionych w ramach projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich, w związku z realizacją wsparcia objętego stawkami jednostkowymi, wydatkowanej w co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania oraz zatwierdzeniu przez IP PO WER wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

5.1.9.2. Potwierdzenie wydatków, o którym mowa w pkt 5.1.9.12, obejmuje wykazanie wydatków we wniosku o płatność oraz oświadczenie o poniesionej kwocie kosztów pośrednich. Niezależnie od złożonego oświadczenia, Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć koszty pośrednie co najmniej w tej kwocie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, nie później niż w końcowym wniosku o płatność.”

Zatem przy stawkach jednostkowych – jako jednej z uproszczonych metod – został przyjęty ten sam mechanizm, jak dla kwot ryczałtowych, co zostało zapisane w cytowanej części 5.1 regulaminu.

We wniosku o płatność wnioskodawca wskazuje i oświadcza, przy opisie, w jakiej wysokości i na co poniósł wydatki (musi to korespondować z opisem postępu rzeczowego) oraz jakie są od tego koszty pośrednie. I jeżeli osiągnięte zostanie 70% rozliczenia, to IP przekazuje transzę.

Oczywiście wysokość i czas ich ponoszenia musi wynikać z treści wniosku o dofinansowania oraz zatwierdzonego przez IP harmonogramu, jak również z opisu zadań we wniosku o płatność.

11. Wg zapisów dokumentacji konkursowej stawki jednostkowe dotyczą usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących. Czy możliwe jest pokrywanie w ramach stawki jednostkowej także kosztów niezbędnych do przeprowadzenia wsparcia, typu wynajem sali na spotkania z doradcą?

Wszelkie koszty stanowiące element kompleksowej pomocy realizowanej zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD, i nie stanowiące jednocześnie kosztów wyłączonych spod stawki (subsydiowanie zatrudnienia/ doposażenie miejsca pracy) – należy ująć w stawce jednostkowej.

12. Jakie konsekwencje finansowe ponosić będzie Wnioskodawca w przypadku niezrealizowania wskaźnika innego niż wskaźniki rozliczające stawkę jednostkową, np. osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej osób w najtrudniejszej sytuacji na poziomie niższym niż wymagane 39%?

W przypadku niezrealizowania wskaźników założonych w projekcie wniosek kierowany jest do tzw. zespołu ds. reguły proporcjonalności, który tworzą pracownicy WUP Szczecin zajmujący się tematyką wskaźników projektowych. Każdorazowo analizowana jest indywidualna sytuacja (w tym poziom wydatkowanych środków w stosunku do zrealizowanych) a także wyjaśnienia Projektodawcy. W ostatecznym wariancie część kosztów (opisana za pomocą niezrealizowanych wskaźników) może zostać uznana za niekwalifikowalną.

13. Czy w ramach stawki jednostkowej możliwe jest finansowanie wsparcia towarzyszącego danym formom aktywizacji, np. zwrotu kosztów dojazdów, ubezpieczenia NNW, czy badań w przypadku staży?

Zgodnie z Regulaminem konkursu stawki jednostkowe dotyczą:

– usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących,

– usługi zmierzającej do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych pracujących poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. IPD jest opracowywane przez beneficjenta zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik nr 7.13 do regulaminu konkursu.

Ponadto, stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Stawki nie obejmują następujących form wsparcia: zatrudnienia subsydiowanego, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. W związku z powyższym w sytuacji gdy przytoczone koszty takie jak np. zwrotu kosztów dojazdów, ubezpieczenia NNW, czy koszty badań w przypadku staży przyczynią się do poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy, stanowiąc kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD, i nie stanowiąc kosztów wyłączonych spod stawki (powyżej) – należy ująć je w stawce jednostkowej.

14. Regulamin konkursu nakazuje, aby dla wszystkich uczestników założyć stawkę jednostkową w wysokości 100%, tj. 11 550 zł lub 4 780 zł. Jednakże w przypadku wszystkich uczestników, którzy nie znajdą zatrudnienia (lub nie poprawią sytuacji na rynku pracy) wnioskodawca otrzyma jedynie 90% tej stawki. Raczej nie ma takiej możliwości, aby wszyscy uczestnicy zostali zatrudnieni po udziale w projekcie. Zatem jest to pewne,  że w toku realizacji projektu jego wartość ogółem będzie malała (otrzymywanie w wielu przypadkach tylko 90% stawki jednostkowej). Czy w związku z tym obniżane będą również koszty pośrednie w trakcie realizacji projektu?

Tak, w przypadku obniżenia wartości stawki jednostkowej proporcjonalnie do realizacji wskaźnika obniżeniu ulegną także koszty pośrednie w projekcie.

15. Czy należy w uzasadnieniach pod budżetem uzasadniać stawkę jednostkową, np. wskazując przykładowe koszty, jakie będą ponoszone w jej ramach?

W stanowisku IP dotyczącym konstruowania budżetu w ramach przedmiotowego konkursu (w załączeniu) wskazano brzegowe informacje, jakie musi zawierać opis zadań: „Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.  Natomiast obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.). Niemniej jednak, zwracamy uwagę, iż wniosek o dofinansowanie składa się z kilku części merytorycznych, które wymagają podania różnych informacji o założeniach projektu. Ocena wniosków ma charakter kompleksowy i odbywa się z zastosowaniem wielu różnych kryteriów. Wniosek o dofinansowanie powinien stanowić spójną całość, w którym każda jego część koresponduje z następną, zgodnie z logiką projektową. Zatem sama kwestia opisu zadań nie decyduje o całościowej ocenie wniosku.

16. Jak podejść do kwestii podziału na zadań. Przy zastosowaniu stawek jednostkowych będziemy mieć 1 lub 2 pozycje budżetowe, bez rozbicia na poszczególne elementy wsparcia. Czy w związku z tym mamy uwzględnić tylko 1 zadanie w projekcie?  W przypadku takiego rozwiązania widzimy duży problem z precyzyjnym opisem realizowanych działań w projekcie, ponieważ na opis 1 zadania w systemie LSI przeznaczono tylko 3000 znaków. Czy jest jakaś możliwość rozbicia projektu na większą liczbę zadań, np. osobno IPD, poradnictwo, szkolenia?

Nie znamy dokładnych założeń Pani projektu , jednakże, co do zasady budżet składać się będzie z 1 lub 2 zadań (w zależności od doboru grupy docelowej). Prawidłową konstrukcję budżetu przedstawia stanowisko IP, które załączamy do niniejszej wiadomości. Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie  z opracowanym IPD. Zaznaczamy jednak ponownie, iż wniosek o dofinansowanie składa się z kilku części merytorycznych, które wymagają podania różnych informacji o założeniach projektu. Ocena wniosków ma charakter kompleksowy i odbywa się z zastosowaniem wielu różnych kryteriów. Wniosek o dofinansowanie powinien stanowić spójną całość, w którym każda jego część koresponduje z następną, zgodnie z logiką projektową. Zatem sama kwestia opisu zadań nie decyduje o całościowej ocenie wniosku.

17. Czy wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie wskazać ile dokładnie osób zostanie skierowanych na staże lub na szkolenia oraz ile godzin doradztwa/pośrednictwa będzie przypadać na 1 uczestnika?

Wsparcie każdej osoby musi być poprzedzone diagnozą jej sytuacji (IPD lub inny dokument tego rodzaju). Z tej diagnozy powinna dopiero wyniknąć indywidualna ścieżka jej wsparcia, dążącego do zdobycia przez nią zatrudnienia. Na etapie przyjmowania założeń do wniosku, trudno przewidzieć, jakie będą wyniki diagnoz przyszłych uczestników i jakiego rodzaju wsparcie (i w jakim wymiarze godzinowym) należy dla nich zorganizować. Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien zatem dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.  Natomiast obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.) Przykładowy zapis, jaki może Pani zawszeć w projekcie zamieszczony został w załączonym materiale (tj. w ramach projektu przewiduje się realizację IPD oraz poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu. Ponadto na podstawie zidentyfikowanych w IPD potrzeb każdy uczestnik otrzyma co najmniej jedną dodatkową formę wsparcia np.: staż, szkolenie zawodowe. Projekt rozliczany jest w oparciu o stawki jednostkowe).

18. Czy zgodnie z zapisami na str. 19 Regulaminu odnośnie wymaganych rezultatów, wnioskodawca powinien uwzględnić udział w projekcie ok. 12% osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy? Czy jednak istnieje możliwość skierowania projektu wyłącznie do grupy NEET?

Nie odnajdujemy na str. 19 Regulaminu konkursu informacji nt. konieczności uwzględnienia w projekcie grupy osób pracujących na poziomie 12%. Niemniej jednak ujęte na stronie dane odnoszą się do całego konkursu, nie zaś do poszczególnych projektów.  Natomiast, zgodnie z regulaminem konkursu, kryterium dostępu nr 1 Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 muszą stanowić co najmniej 60% uczestników projektu. Ponadto, pozostałą część uczestników mogą stanowić osoby z następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia(…). Rozszerzenie grupy docelowej dla Działania 1.2 PO WER jest novum, wprowadzonym na bazie diagnozy określonej w przyjętym przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. dokumencie pn. Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju. Jednakże, wsparcie drugiej z grup docelowych nie jest obowiązkowe. Całą grupę docelową w projekcie mogą stanowić osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET(…). Ponadto zaznaczam, że we wniosku należy zawrzeć zapisy, że z projektu wyłączone zostaną osoby kwalifikujące się do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie należy określić jedynie te wskaźniki, które opisują dany projekt. Toteż, w sytuacji gdy nie są obejmowane wsparciem osoby pracujące, nie określa Pani wskaźników dotyczących tych osób, a także wskaźnika dotyczącego efektywności zawodowej.

19. Jakie kategorie kosztów nie są objęte stawka jednostkową; czy takie kategorie jak zwroty kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, opiekun stażysty, egzaminy po szkoleniu – są kosztami rozliczanymi na podstawie poniesionych wydatków?

Wydatki powinny znaleźć się w stawce jednostkowej, o ile przyczynią się do poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy, stanowiąc kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD.

Zgodnie z regulaminem stawki jednostkowe dotyczą:

– usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących,

– usługi zmierzającej do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych pracujących poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. IPD jest opracowywane przez beneficjenta zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik nr 7.13 do regulaminu konkursu.

Ponadto, stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Stawki nie obejmują jedynie następujących form wsparcia: zatrudnienia subsydiowanego, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

20. Jakie kategorie kosztów mogą stanowić zadania zlecone w ramach projektu  POWR 01.02.01-IP.22-32-001/18?

Zakres usług zlecanych musi być zgodny z Wytycznymi programowymi (szczególnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Jedynym obostrzeniem, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest limit na usługi zlecone w wysokości 30% wartości projektu.

21. Czy wskaźniki rozliczające stawkę jednostkową są wskaźnikami produktu czy rezultatu?

Wskaźniki rozliczające stawki jednostkowe w przedmiotowym konkursie są wskaźnikami produktu.

22. Pytanie dotyczy wskaźnika „ Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”. Od czego liczony jest dany wskaźnik? Od ogólnej liczby uczestników biorących udział w projekcie, czy od osób biorących udział w szkoleniach?
Wskaźnik „Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” odnosi się do wszystkich uczestników projektu.

23. Warunkiem przystąpienia do programu jest m.in. nie studiowanie stacjonarnie. Z tym, że co jeśli teraz chciałbym skorzystać z tego projektu zaś rozpocząć studia w przyszłym roku w październiku, w zasadzie prawie rok po rozpoczęciu działalności. Nie mogę? Bo faktycznie w chwili przystąpienia do projektu i przez jeszcze długi czas nie będę studentem dziennym, a potem nie wykluczone oraz:
-czy projekt jest dla osób zamieszkałych w całym powiecie szczecińskim?
-czy jest możliwość wzięcia złożenia wniosku przez dwie osoby spełniające kryteria, które następnie założą spółkę?

Jedną z form wsparcia dla osób młodych jest pomoc bezzwrotna (dotacja) na założenie własnej działalności gospodarczej. W województwie zachodniopomorskim środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na tego typu pomoc dla osób młodych, dysponują Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz powiatowe urzędy pracy (PUP). Jak to wygląda w praktyce? Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie taką pomoc przekazuje pośrednio poprzez wytypowane co roku w naborach odpowiednie podmioty np.: właśnie powiatowe urzędy pracy. I to one już bezpośrednio przekazują wsparcie zainteresowanym osobom bezrobotnym.

Osoby ubiegające się o środki na podjęcie działalności gospodarczej powinny zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy. Należy jednak zaznaczyć, że każdy PUP wyznacza własne zasady selekcji kandydatów i terminy naborów o środki na na uzyskanie bezzwrotnego świadczenia finansowego dla potencjalnych przedsiębiorców. Środki na założenie działalności gospodarczej dla osób młodych otrzymały wszystkie powiatowe urzędu pracy w naszym regionie (w załączeniu przekazuję informację zbiorczą o realizowanych projektach dla osób młodych w województwie zachodniopomorskim wraz z danymi kontaktowymi).

Co do formy działalności gospodarczej dotację można uzyskać wyłącznie na założenie indywidualnej działalności gospodarczej. Nie można jej natomiast wykorzystać na założenie spółki (cywilnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej itp.). Nie jest również dopuszczalna zmiana statusu działalności gospodarczej założonej w wyniku uzyskanej dotacji z jednoosobowej działalności na spółkę, przez minimum 12 miesięcy po uzyskaniu wsparcia.

Przystępując do projektu realizowanego przez PUP należy posiadać status osoby bezrobotnej, co wyklucza studiowanie w trybie dziennym. Jednak status osoby bezrobotnej wymagany jest na etapie ubiegania się o dotację. Otrzymując wsparcie i zakładając własną działalność status ten się oczywiście zmienia. Najważniejszym więc zobowiązaniem w tej sytuacji jest utrzymanie działalności przez minimum 12 miesięcy po założeniu firmy. Jeżeli więc kryterium to zostanie spełnione a Powiatowy Urząd Pracy nie nałoży dodatkowych obostrzeń w tym zakresie, nie ma przeszkód by po uzyskaniu dotacji podjąć studia.

Nie jest wymogiem, aby osoba ubiegająca się o dotację musiała być zameldowana w miejscu podlegającym pod konkretny PUP. O wsparcie w postaci bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzedzie Pracy może ubiegać się osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Rejestracja ta powinna nastąpić w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (niekoniecznie zameldowania). Wskazany przez Pana w zapytaniu półroczny okres również nie jest zasadą w każdym projekcie zakładającym udzielanie dotacji. Jednak każdy PUP tworzy własny regulamin udzielania tego typu wsparcia i wyznacza własne zasady selekcji kandydatów i terminy naborów o środki na uzyskanie bezzwrotnego świadczenia finansowego dla potencjalnych przedsiębiorców.

POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18

 

Numer konkursu POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18
Termin ogłoszenia konkursu 20.06.2018 r.
Oś, Działanie, Poddziałanie Oś priorytetowa I, Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.1.
Alokacja 12 000 000,00  PLN

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista zawartych umów - stan na dzień 30.04.2019 r.
Lista zawartych umów - stan na dzień 30.04.2019 r.

Lista_zawartych_umow_30042019.pdf


240.3 KiB
202 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów wybranych do dofinansowania

lista_projektow_wybranych_do_dof_art-46.pdf


139.5 KiB
439 Pobrań
Szczegóły
Lista członków KOP
Lista członków KOP

lista_czlonkow_KOP_-1_2_1.pdf


76.5 KiB
242 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji - stan na dzień 11.02.2019
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji - stan na dzień 11.02.2019

Lista_pr.-skierowanych_do_etapu_negocjacji-11.02.2019.pdf


62.0 KiB
331 Pobrań
Szczegóły
Lista zawartych umów - stan na dzień 31.12.2018
Lista zawartych umów - stan na dzień 31.12.2018

lista-umow-121-z-31-12-2018.pdf


55.2 KiB
244 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania - stan na dzień 07.12.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania - stan na dzień 07.12.2018

lista_projektow_wybranych_do_dof_07-12-2018.pdf


132.4 KiB
263 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji - stan na dzień 16.11.2018 r.
135.2 KiB
560 Pobrań
Szczegóły
Informacja nt. harmnogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania
268.8 KiB
177 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej - stan na dzień 22.08.2018 r.
178.2 KiB
512 Pobrań
Szczegóły
Interpretacja dotycząca Kryterium merytorycznego nr 3
201.0 KiB
381 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1, harmonogram, tabela rejestr zmian
Regulamin konkursu wersja 1.1, harmonogram, tabela rejestr zmian

Regulamin-konkursu-wersja-1.1-harmonogram-tabela-rejestr-zmian.zip


1.0 MiB
264 Pobrań
Szczegóły
Zaktualizowana prezentacja ze spotkania informacyjnego
Zaktualizowana prezentacja ze spotkania informacyjnego

Zaktualizowana-prezentacja-ze-spotkania-informacyjnego.zip


3.4 MiB
202 Pobrań
Szczegóły
Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania informacyjnego w dniu 11.07.2018 r.
286.8 KiB
792 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania

Prezentacja-PO-WER-11072018.ppt


4.2 MiB
372 Pobrań
Szczegóły
Załącznik 7.2 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER - stawki jednostkowe 5.07.2018
Załącznik 7.2 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER - stawki jednostkowe 5.07.2018

Zal-7_2-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-PO-WER-2014-2020E28093-stawki-jednostkowe-5.07.2018.pdf


1.0 MiB
498 Pobrań
Szczegóły
Załączniki
Załączniki

Zal_1_2_1_POWER.zip


9.4 MiB
614 Pobrań
Szczegóły
Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków

harmonogram_oceny_wnioskow-zmiana.pdf


127.9 KiB
269 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu

Regulamin-1_2_1_20_06_2018.pdf


874.3 KiB
758 Pobrań
Szczegóły
Ogłoszenie naboru dla Działania1.2.1.
Ogłoszenie naboru dla Działania1.2.1.

OGLOSZENIE-1-2-1-PO-WER-bez-podp.docx


273.8 KiB
298 Pobrań
Szczegóły

POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15-faq

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1) Czy kwalifikowalność uczestnika weryfikowana jest tylko raz?
Tak, w momencie przystąpienia do projektu.
2) Jak należy rozumieć określenie „właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji”?
Poprzez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji należy rozumieć instytucje zapewniające odpowiedni proces walidacji oraz certyfikowania uzyskiwania kwalifikacji. Przykładami instytucji certyfikujących są: uczelnie, okręgowe komisje organizacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy  administracji publicznej lub instytucje przeprowadzające egzaminy (np. językowe, finansowe, komputerowe) w oparciu o międzynarodowe standardy egzaminacyjne. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
3) Czy w przypadku potwierdzenia samozatrudnienia wystarczy wydruk z CEIDG?
Nie, ponieważ samo zarejestrowanie działalności nie jest wystarczające. Liczy się fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy).
4) Czy w ramach stypendium szkoleniowego jest określona minimalna liczba godzin po której jest wypłacane takie stypendium?
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Jednak warunkiem koniecznym do uznania wydatku za kwalifikowalny jest uczestnictwo osoby skierowanej na szkolenia w co najmniej 80% godzin szkoleniowych.

5) Czy w ramach stypendium stażowego jest określona minimalna liczba godzin po której jest wypłacane takie stypendium?

Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jednak nie mniej niż połowa wymiaru czasu pracy tj. 4 godziny dziennie i 20 godzin tygodniowo.
Ponadto, staż nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Stypendium stażowe naliczane jest proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

6) Czy w koszty pośrednie wchodzą koszty promocji projektu?

Tak, koszty promocji projektu stanowią koszty pośrednie projektu i wyłącznie w ich ramach są kosztami kwalifikowalnymi.

POWR.01.01.02-IP.22-32-001/17-faq

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1) Jak należy interpretować zapis pkt. 7 – kryterium dostępu, str. 23 Regulaminu naboru: „Dodatkowo w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów 2016 jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien posiadać akceptację przez pracodawców dotyczącą zarówno programu szkoleń jak i efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez uczestników szkolenia”.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru jest to wymóg konieczny do spełnienia kryterium realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji. W przypadku kompetencji wnioskodawca powinien posiadać akceptację przez pracodawców zarówno programu szkolenia jak i efektów kształcenia uczestników szkolenia.
2) Czy w ramach kosztów pośrednich istnieje możliwość ponoszenie wydatków na zakup sprzętu i materiałów biurowych dla PUP niezbędnych do realizacji projektu czy tylko na wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z obsługą projektu?
Koszty pośrednie w ramach projektu można ponosić zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3) Czy PUP posiadający pełnomocnictwo oraz uchwałę wydane w 2015 roku dla realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz dla Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020, udzielonych do 31.12.2023 r., może posługiwać się nimi również podczas naborów ogłoszonych w 2017 r.?
O stwierdzeniu ważności ww. dokumentów tj. uchwały oraz pełnomocnictwa decydują literalne zapisy w nich zawarte. W zależności od powiatów dokumenty te mają indywidualne brzmienie. Przy weryfikacji uchwał oraz pełnomocnictw  w szczególności należy zwrócić uwagę nie tylko na okres ich obowiązywania, ale również na tytuł projektu zawarty w dokumentach. Jeśli tytuł wskazuje konkretną edycję projektu poprzez zastosowanie rzymskiej cyfry I, II, dokument nie może zostać zastosowany w III edycji projektów.
4) Czy we wniosku o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań kosztowych należy  wskazać tylko wartość liczbową ogółem jednego wybranego wskaźnika produktu, np.: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie w ramach Zadania Staże, Zadania Prace interwencyjne itp.?
Nie ma obowiązku rozpisywania wszystkich wskaźników w ramach poszczególnych zadań kosztowych. Projektodawca sam określa, które wskaźniki chce zamieścić i rozpisać w pkt. 4.1 Zadania.
Poprawnym jest zamieszczenie w pkt. 4.1 wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie, gdyż ww. wskaźnik rozpisany na poszczególne formy wsparcia pozwala na ocenę spójności poszczególnych części wniosku np. wskaźników, zadań oraz budżetu projektu.
5) Jak w projekcie mają zostać zrealizowane wskaźniki horyzontalne dla POWER/RPO (czy realizacja jest po stronie PUP czy pracodawców, czy to jest po stronie kosztów pośrednich – dotyczy Liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Liczby projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami?
Wskaźniki horyzontalne odnoszą się do beneficjentów czyli powiatowych urzędów pracy. Nie mogą być ponoszone w ramach kosztów pośrednich projektu.
6) Czy PUP-y zobowiązane są we wnioskach o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER i RPO WZ do wyboru wskaźników horyzontalnych? Jeśli tak, to czy wybieramy je z listy rozwijanej, czy musimy je wpisać ręcznie (w której części wniosku o dofinansowanie?). Czy mamy wpisać wartość „0”?
Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych wymienionych w pkt. 3.4.4 Regulaminu naboru oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu. Monitoring wskaźników horyzontalnych, co do zasady prowadzony jest w celach informacyjnych w związku z czym w przypadku braku możliwości określenia wartości docelowej wskaźnika na etapie konstruowania założeń projektu IP dopuszcza możliwość wprowadzenia wartości docelowej równej 0. Natomiast na etapie realizacji projektu (wniosku o płatność) powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wskaźnika (jeśli wystąpi). Wskaźniki należy zamieścić w pkt. 3.1.1 wniosku o dofinansowanie, w części wskaźniki produktu. Jeżeli nie będzie możliwy wybór wskaźników z listy rozwijanej wskaźniki należy wpisać „ręcznie”.
7) Czy w przypadku realizacji obligatoryjnych usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, w przypadku osób, które zostały uprzednio (przed przystąpieniem do projektu) objęte ww. usługą  konieczne jest ponowne udzielenie przedmiotowego wsparcia?
W przypadku, gdy osoba przystępująca do projektu PUP posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe), może się kwalifikować do projektu PUP, a udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu PUP.
Jednocześnie, przy interpretacji powyższego należy uwzględnić pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.08.2015r. znak: DZF.VI.8460.14.2015.AZ.1, NK:232539/15 dot. określenia momentu rozpoczęcia udziału w projekcie z uwzględnieniem kwalifikacji uczestnika projektu do I i II profilu pomocy.
8) Czy zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 7 odnoszącymi się do szkoleń (w szczególności z zapisami uszczegółowienia ww. kryterium – najważniejsze uwagi dotyczące sposobu spełnienia), w ramach projektu mogą być realizowane wyłącznie szkolenia zawodowe? W jaki sposób należy w ramach niniejszego projektu realizować szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (dla osób, które będą ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i będą musiały/chciały z takiego wsparcia skorzystać)? Nie są to bowiem szkolenia zawodowe sensu stricto, nie można ich odnieść do branży/zawodów określonych w Barometrze zawodów, nie będą one również potwierdzone stosownym zaświadczeniem od konkretnego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia danej osoby (gdyż celem jest samo zatrudnienie, a nie zatrudnienie jako pracownika innego pracodawcy)?
W ramach projektu możliwe jest również organizowanie szkoleń innych niż zawodowe. Efektem tych szkoleń zgodnie z kryterium dostępu nr 9 musi być uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Zgodnie z powyższym szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej (typu ABC przedsiębiorczości), stanowiące uzupełnienie wsparcia w postaci udzielenia środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, powinny spełniać powyższy warunek, tj. prowadzić do nabycia odpowiednich kompetencji.
Ze względu na fakt, że szkolenia typu ABC przedsiębiorczości nie są szkoleniami zawodowymi nie podlegają wymogom określonym w kryterium dostępu nr 7, tzn. nie trzeba ich odnosić do branż/zawodów wskazanych jako deficytowe w Barometrze ani nie trzeba ich potwierdzać zaświadczeniem od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby korzystającej z ww. szkolenia.
9) Czy IP dopuszcza możliwość realizacji szkoleń zawodowych zgodnie z zawodami deficytowymi określonymi w Barometrze zawodów zarówno dla danego powiatu, jak i dla powiatów ościennych, ze względu iż osoby bezrobotne poszukują zatrudnienia w swoim oraz w ościennych powiatach (w szczególności dotyczy to osób zamieszkujących skrajne obszary danego i powiatu, dla których naturalnym rynkiem pracy jest powiat ościenny – np. mieszkańcy powiatu gryfińskiego  szukają zatrudnienia w Szczecinie jak i w powiecie pyrzyckim i myśliborskim)?
Zgodnie z uwagami dotyczącymi sposobu spełnienia  kryterium nr 7 w projekcie : „Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie/lub  w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu”.  W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru zawodów deficytowych z powiatów ościennych.
10) Czy zapis dotyczący dokumentu Barometr zawodów 2016 odnosi się do dokumentu, który został sporządzony i wydany w 2015 r. i był prognozą  zawodów na rok 2016?  W związku z faktem, iż szkolenia w ramach projektów w założeniu mają odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy i służyć podjęciu zatrudnienia przez ich uczestników to czy nie należało by odnieść się do dokumentu Barometr zawodów 2017 opracowanym na rok bieżący, a nie odnosić się do już nieaktualnego Barometru 2016?
Regulamin naboru odnosi się do Barometru zawodów 2016 r. (sporządzony i wydany w 2015 r.). Regulamin naboru zostanie zaktualizowany tak, by odnosił się do najbardziej aktualnego dokumentu. Aktualizacja Regulaminu naboru nastąpi po zatwierdzeniu przez Komitet MonitorującyUchwały w sprawie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru zawartych w Rocznych Planach Działania na 2017 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER (planowany termin 10 lutego 2017 r.).
11) We wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PO WER III edycja wskaźnik rezultatu: Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pozostaje na niezmienionym wysokim poziomie 92,0%. Czy dopuszczalne jest wykazywanie tych uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie niezgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia z powodu podjęcia pracy (cel projektu zostaje osiągnięty, uczestnicy ci przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.)?.
Nie ma możliwości włączenia do przedmiotowego wskaźnika osób, które zakończyły udział w projekcie niezgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa tj. np. z powodu podjęcia pracy. Metodologia liczenia wskaźnika oraz jego wartość  wynikają z załączników do SZOOP nr 2a „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań” oraz 2b „Definicje wskaźników monitorowania PO  WER”.
12) Czy ostateczne rozliczenie określonych we wniosku wskaźników następuje po zakończeniu okresu realizacji projektu (zarówno dla uczestników z 2017 i 2018 r.)?
Ostateczne rozliczenie  określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nastąpi po zakończeniu realizacji projektu i będzie obejmować wszystkich uczestników projektu, zarówno z roku 2017 jak i 2018.
13) Czy w grudniu 2017 roku możemy zrekrutować osobę do projektu, na którą wydatki zostaną poniesione z budżetu przyznanego na 2018 r?
Możliwe jest zrekrutowanie do projektu osoby w grudniu 2017 r. i sfinansowanie jej udziału z budżetu roku 2018 przy zachowaniu obowiązujących na dany rok limitów FP.
14) W związku z faktem, iż projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. czy uczestnicy powinni rozpocząć udział i kończyć udział w każdym roku osobno. Czy można przyjąć rozwiązanie, iż uczestnik rozpoczyna udział w roku 2017, a kończy udział w 2018 roku np. staż od 15.09.2017 r. do 30.03.2018 r.)?
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły w związku z tym możliwy jest udział uczestników w formie wsparcia na przełomie lat 2017/2018, przy założeniu, że wydatki w projekcie PUP w danym roku są ponoszone z limitu określonego dla konkretnego roku.
15) Czy budżet projektu należy sporządzić „od razu” na rok 2017 i 2018?
Tak, budżet należy sporządzić na lata 2017 i 2018, zgodnie z przyznanymi limitami FP (załącznik nr 7.7 do Regulaminu naboru).
16) Czy rekrutacja uczestników do projektu III edycji PO WER w ramach poszczególnych zadań będzie mogła być prowadzona przez cały okres realizacji projektu, tj. od 01.01.2017r. do 30.06.2018r.?
Tak, rekrutacja do projektu będzie mogła być prowadzona przez cały okres realizacji projektu.