POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 lipca 2018

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy istnieje możliwość, aby w ramach konkursu 100% Uczestników projektu stanowiły osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat będące osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER)?

Zgodnie z regulaminem konkursu, kryterium dostępu nr 1 Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 muszą stanowić co najmniej 60% uczestników projektu. Ponadto, pozostałą część uczestników mogą stanowić osoby z następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia(…). Rozszerzenie grupy docelowej dla Działania 1.2 PO WER jest novum, wprowadzonym na bazie diagnozy określonej w przyjętym przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. dokumencie pn. Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju. Jednakże, wsparcie drugiej z grup docelowych nie jest obowiązkowe. Całą grupę docelową w projekcie mogą stanowić osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET(…). Ponadto  we wniosku należy zawrzeć zapisy, że z projektu wyłączone zostaną osoby kwalifikujące się do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

2. Czy w związku z powyższym iż Wnioskodawca nie planuje objęcia wsparciem w projekcie osób pracujących, koniecznym jest zamieszczenie w pkt 3.1.1 wniosku o dofinansowanie wskaźników dotyczących realizacji efektywności zawodowej oraz wskaźników służących rozliczeniu stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących?

We wniosku o dofinansowanie należy określić jedynie te wskaźniki, które opisują dany projekt. Toteż, w sytuacji gdy nie są obejmowane wsparciem osoby pracujące, nie określa Pani wskaźników dotyczących tych osób, a także wskaźnika dotyczącego efektywności zawodowej.

3. Czy w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 dla grupy osób tzw.ubogo pracujących przysługuje stypendium szkoleniowe?

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 nie ograniczają możliwości wypłacenia stypendium szkoleniowego / stażowego do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Tym samym osobom pracującym objętym szkoleniami / stażem, przysługują stypendia na takich samych zasadach jak dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Zgodnie z Sekcją 3.5.1 ww. Wytycznych, Pkt. 6 „osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi  120%  zasiłku, o którym mowa  w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach  rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba   godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w    przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie,  z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20%  zasiłku, o   którym mowa w    art. 72 ust. 1   pkt 1 ustawy o   promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy”.

Ponadto,  zgodnie z Sekcją 3.5.2 Wytycznych, „w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1. Pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.”  Wytyczne nie zawężają udzielenia wsparcia w postaci stażu jedynie do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Niemniej jednak zwracam uwagę na fakt, iż przyznana uczestnikowi projektu forma wsparcia powinna wynikać z opracowanego Indywidualnego Planu Działania. Tym samym, osoby pracujące, które posiadają doświadczenie zawodowe mogą nie być zainteresowane wsparciem w formie staży.

W obu powyższych przypadkach wysokość stypendium ustalana jest zgodnie z Wytycznymi i przysługuje każdemu uczestnikowi projektu biorącemu udział w szkoleniach lub stażach.

Dodatkowo informuję zgodnie z tym co wskazano w dokumencie „Metodologia wyliczenia  stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy. Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Wsparcie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu wsparcia wynikającego z IPD. Stawki nie obejmują następujących form wsparcia:

– dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego,

– zatrudnienia subsydiowanego,

– doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

4. W jaki sposób powinno być weryfikowane zgodność staży z kwalifikacjami lub kompetencjami uczestnika projektu? Czy uczestnik projektu musi przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje np. w księgowości aby pójść na staż do biura rachunkowego. Czy może wystarczające jest złożenie przez uczestnika projektu oświadczenia o tym, że takie kwalifikację posiada?

Zgodnie z zapisami regulaminu (opis znaczenia kryterium premiującego 3) zgodność tematyki stażu z oferowanym wsparciem szkoleniowym bądź posiadanymi przez uczestnika kwalifikacjami lub kompetencjami, potwierdza w projekcie doradca zawodowy. Na etapie oceny wniosku spełnienie kryterium weryfikowane będzie deklaratywnie.

5. Zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi konstruowania budżetu, należy uwzględnić max.2 pozycje – stawka jednostkowa dla osób pracujących i stawka jednostkowa dla osób niepracujących. Automatycznie przy cześci wniosku ZADANIA pojawiaja się tylko 2 zadania. W ramach aktywizacji UP powinni zostac objęci co najmniej 2 formami wsparcia i trzecią oraz kolejnymi w zaleznosci od diagnozy podczas IPD. Wiąże sie to z tym, iż jest wiele wsparć do opisania – czy jeżeli piszący nie zmieści sie w limicie znaków (3000 znaków na 1 zadanie – majac do opisania IPD, posrednictwo, szkolenia zawodowe, staże itp.) może przeniesc opis do cześci uzasadnienie wydatków? Czy nie będzie to odrzucane na etapie formalnym ze wzgl. na to, że umieścił opis zadania nie tylko w cześci sposób realizacji zadań?

W stanowisku IP dotyczącym konstruowania budżetu w ramach przedmiotowego konkursu (przesłanym w poprzednim e-mailu) wskazano brzegowe informacje, jakie musi zawierać opis zadań: „Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.

Podsumowując – obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.), kolejne formy natomiast zgodnie z zapisami zawartymi w przesłanym materiale.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie formy wsparcia projektodawca jest w stanie opisać już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ ich zasadność wyniknie dopiero na podstawie przeprowadzonych IPD.

Niemniej jednak, podkreślamy, iż wniosek o dofinansowanie składa się z kilku części merytorycznych, które wymagają podania różnych informacji o założeniach projektu. Ocena wniosków ma charakter kompleksowy i odbywa się z zastosowaniem wielu różnych kryteriów. Wniosek o dofinansowanie powinien stanowić spójną całość, w którym każda jego część koresponduje z następną, zgodnie z logiką projektową. Zatem sama kwestia opisu zadań nie decyduje o całościowej ocenie wniosku.

6. Projekt zakłada realizację projektu w ramach stawek jednostkowych, bez uwzględniania w szczegółowym budżecie poszczególnych kategorii kosztów tj. wynagrodzenie prowadzących zajęcia, wynajem sal, zakup materiałów itp. czy w uzasadnieniu wydatków powinien znaleźć się dokładny opis wraz z kwotami na ww. pozycje, tzn wynajem sal, wynagrodzenia trenerów, doradców itp.

Przede wszystkim wszelkie koszty stanowiące element kompleksowej pomocy realizowanej zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD, i nie stanowiące jednocześnie kosztów wyłączonych spod stawki (subsydiowanie zatrudnienia/ doposażenie miejsca pracy) – należy ująć w stawce jednostkowej.

W stanowisku IP dotyczącym konstruowania budżetu w ramach przedmiotowego konkursu (w załączeniu) wskazano brzegowe informacje, jakie musi zawierać opis zadań: „Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.  Natomiast obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.).

Realizacja wsparcia na podstawie IPD nie pozwala w pełni i dokładnie zaplanować na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie wszelkich potrzebnych działań dla kompleksowej realizacji wsparcia. Wobec tego, tych wydatków których nie da się na tym etapie zaplanować lub dokładnie oszacować, ze względu na brak wiedzy dotyczącej realnych potrzeb uczestników projektu nie należy opisywać sztucznie (ilość godzin, sztuk itd.) we wniosku o dofinansowanie.

7.  Z czego wynikają rozbieżności pomiędzy podanymi w dokumentacji konkursowej stawkami jednostkowymi. W kryterium dostępu nr 8 podane jest, iż średni koszt przypadający na uczestnika projektu to 14 723,00 PLN natomiast stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących to 11 550,00 zł. Czym różni się średni koszt od stawki jednostkowej.

Stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących wynosi w przedmiotowym konkursie 11 550 zł, zaś stawka jednostkowa wsparcia osób młodych pracujących – 4 780 zł. Jednakże, zgodnie z regulaminem stawki jednostkowe nie obejmują następujących form wsparcia:  zatrudnienia subsydiowanego i  doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. W sytuacji, gdy projektodawca decyduje się na wsparcie w zakresie wykraczającym poza stawkę jednostkową, zgodnie z regulaminem, średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 14 723,00  zł. Do średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami.

8.  Czy wnioskodawca może w ramach niniejszego konkursu złożyć więcej niż 1 wniosek? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu beneficjent może złożyć więcej niż 1 wniosek.

9. Proszę o interpretację następujących zapisów dotyczących stawki jednostkowej: Zapis z „Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – Załącznik nr 7_12 do Regulaminu konkursu:

„4.1 Stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących – 11 550 zł     Stawka jednostkowa nie obejmuje kosztów pośrednich, wobec tego beneficjentowi przysługują koszty pośrednie naliczone od rozliczonej i zatwierdzonej stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa nie obejmuje kosztów wynikających z zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
Beneficjent otrzymuje :
a)    90% stawki jednostkowej, tj. 10 395 zł, za zrealizowanie usług aktywizacji zawodowej zgodnych z zakresem stawki jednostkowej wskazanym w pkt 3,
(czy oznacza to, że stawka jednostkowa będzie wypłacona w wys. 90% w momencie przeprowadzenia całej ścieżki zatrudnieniowej: rekrutacja do projektu, przygotowanie IPD, realizacja IPD, doradztwo zawodowe/ pośrednictwo pracy – bez zatrudnienia uczestnika)
b)    10% stawki jednostkowej, tj. 1 155 zł, za doprowadzenie każdego uczestnika do zatrudnienia spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej , przy czym ta stawka jednostkowa wypłacana jest jedynie w sytuacji, gdy beneficjent jest uprawniony do otrzymania stawki jednostkowej, o której mowa w lit. a) ,
c)    50% stawki jednostkowej, tj. 5 775 zł, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej i jednocześnie w ramach projektu dla uczestnika opracowano IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz w chwili podjęcia zatrudnienia uczestnik brał udział przynajmniej w jednej z form wsparcia przewidzianych w IPD lub analogicznym dokumencie, innej niż obligatoryjnej: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Stawka jednostkowa nie będzie kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia, a w ramach projektu opracowano dla niego jedynie IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję lub opracowano dla niego IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz dodatkowo objęto go wsparciem jedynie formami obligatoryjnymi, tj. pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym. Stawka jednostkowa nie będzie również kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik projektu przerwie udział w projekcie z innych powodów niż podjęcie zatrudnienia.

Czy to oznacza, że stawka jednostkowa nie będzie kwalifikowalna jeżeli uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia innego niż zgodnie z IPD lub innym dokumentem pełniącym pełniącym analogiczną funkcję (innego niż ścieżka zatrudnieniowa w projekcie)? Czyli znajdzie zatrudnienie inne ( np. na wolnym rynku) niż wskazane w projekcie – na podstawie zatrudnienia spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej?Zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursu:

Beneficjent otrzymuje:

  1. a) 90% stawki jednostkowej, tj. 4 302 zł, za zrealizowanie usług zmierzających do poprawy sytuacji uczestnika na rynku pracy zgodnych z zakresem stawki jednostkowej –  sytuacja, gdy uczestnik nie podejmie zatrudnienia
  2. b) 10% stawki jednostkowej, tj. 478 zł, za doprowadzenie uczestnika projektu do poprawy jego sytuacji na rynku pracy spełniającej kryterium efektywności zawodowej, przy czym ta stawka jednostkowa wypłacana jest jedynie w sytuacji, gdy beneficjent jest uprawniony do otrzymania stawki jednostkowej, o której mowa w lit. a) – sytuacja gdy uczestnik projektu przejdzie wszystkie formy wsparcia oraz podejmie zatrudnienie
  3. c) 50% stawki jednostkowej, tj. 2 390 zł, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie z powodu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy spełniającej kryterium efektywności zawodowej i jednocześnie w ramach projektu dla uczestnika opracowano IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz w chwili podjęcia zatrudnienia uczestnik brał udział przynajmniej  w jednej z form wsparcia przewidzianych w IPD lub analogicznym dokumencie, innej niż obligatoryjnej: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe – sytuacja, gdy uczestnik przejdzie obligatoryjne formy wsparcia oraz formę dodatkową i nie podejmie zatrudnienia

Stawka jednostkowa nie będzie kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik przerwie udział  w projekcie z powodu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, a w ramach projektu opracowano dla niego jedynie IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję lub opracowano dla niego IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz dodatkowo objęto go wsparciem jedynie formami obligatoryjnymi, tj. pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym. Stawka jednostkowa nie będzie również kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy uczestnik projektu przerwie udział  w projekcie z innych powodów niż poprawa sytuacji na rynku pracy w rozumieniu kryterium efektywności zawodowe – sytuacja, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie z jakiejkolwiek przyczyny wyłącznie po przejściu obligatoryjnych form wsparcia w projekcie.

10. Zapis z „Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – Załącznik nr 7_12 do Regulaminu konkursu:

„Z uwagi na powyższe, zasadne jest wprowadzenie stawek jednostkowych w celu koncentracji wysiłków beneficjenta w ramach projektu na osiąganiu jego rezultatów oraz ułatwienia mu rozliczania kosztów wsparcia. Z drugiej strony, zastosowanie stawek jednostkowych pozwoli Instytucjom Pośredniczącym na skupienie uwagi podczas weryfikacji wniosków o płatność i prowadzenia kontroli projektu na merytorycznej stronie wsparcia świadczonego na rzecz uczestników projektów….”

oraz

„13.    Sposób weryfikacji/dokumenty potwierdzające wykonanie stawek jednostkowych:
Wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte stawkami jednostkowymi.
Jak wynika z pkt 2 sekcji 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, beneficjent zobowiązany jest do wskazania w umowie o dofinansowanie (wniosku o dofinansowanie) sposobu weryfikacji oraz dokumentów potwierdzających wykonanie stawek jednostkowych – co podlega zatwierdzeniu przez właściwą instytucję”

Oznacza to, że Wnioskodawca ma obowiązek określić sposób weryfikacji dokumentów potwierdzających wykonanie stawek jednostkowych czyli: dokumenty rekrutacyjne, IPD, wykonanie IPD, poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy, doprowadzenie do zatrudnienia. Jak natomiast ma wyglądać dokument, na podstawie którego Wnioskodawca będzie mógł wykazać we wniosku o płatność  i rozliczyć wykonanie „zapłaty” wykonania stawki jednostkowej. Z jakiego tytułu i w jakiej formie zostanie dokonana wypłata z bankowego konta projektowego za wykonanie stawki jednostkowej za uczestnika/ uczestników i na jakie konto (wnioskodawca nie jest zobowiązany wykazywać żadnych faktur i kosztów). Czy oznacza to jednak, że pomimo braku obowiązku wykazywania kosztów –  płatność za faktury i umowy np. doradztwo zawodowe będzie dokonywana z konta projektowego i tylko zapłacone w ten sposób koszty będą kwalifikowalne jako koszty bezpośrednie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu strona 86 i 87:

„5.1.9.1. Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości i terminie określonym w pierwszym wniosku o płatność, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym beneficjent oświadczył o kwocie poniesionych w ramach projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich, w związku z realizacją wsparcia objętego stawkami jednostkowymi, wydatkowanej w co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania oraz zatwierdzeniu przez IP PO WER wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

5.1.9.2. Potwierdzenie wydatków, o którym mowa w pkt 5.1.9.12, obejmuje wykazanie wydatków we wniosku o płatność oraz oświadczenie o poniesionej kwocie kosztów pośrednich. Niezależnie od złożonego oświadczenia, Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć koszty pośrednie co najmniej w tej kwocie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, nie później niż w końcowym wniosku o płatność.”

Zatem przy stawkach jednostkowych – jako jednej z uproszczonych metod – został przyjęty ten sam mechanizm, jak dla kwot ryczałtowych, co zostało zapisane w cytowanej części 5.1 regulaminu.

We wniosku o płatność wnioskodawca wskazuje i oświadcza, przy opisie, w jakiej wysokości i na co poniósł wydatki (musi to korespondować z opisem postępu rzeczowego) oraz jakie są od tego koszty pośrednie. I jeżeli osiągnięte zostanie 70% rozliczenia, to IP przekazuje transzę.

Oczywiście wysokość i czas ich ponoszenia musi wynikać z treści wniosku o dofinansowania oraz zatwierdzonego przez IP harmonogramu, jak również z opisu zadań we wniosku o płatność.

11. Wg zapisów dokumentacji konkursowej stawki jednostkowe dotyczą usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących. Czy możliwe jest pokrywanie w ramach stawki jednostkowej także kosztów niezbędnych do przeprowadzenia wsparcia, typu wynajem sali na spotkania z doradcą?

Wszelkie koszty stanowiące element kompleksowej pomocy realizowanej zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD, i nie stanowiące jednocześnie kosztów wyłączonych spod stawki (subsydiowanie zatrudnienia/ doposażenie miejsca pracy) – należy ująć w stawce jednostkowej.

12. Jakie konsekwencje finansowe ponosić będzie Wnioskodawca w przypadku niezrealizowania wskaźnika innego niż wskaźniki rozliczające stawkę jednostkową, np. osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej osób w najtrudniejszej sytuacji na poziomie niższym niż wymagane 39%?

W przypadku niezrealizowania wskaźników założonych w projekcie wniosek kierowany jest do tzw. zespołu ds. reguły proporcjonalności, który tworzą pracownicy WUP Szczecin zajmujący się tematyką wskaźników projektowych. Każdorazowo analizowana jest indywidualna sytuacja (w tym poziom wydatkowanych środków w stosunku do zrealizowanych) a także wyjaśnienia Projektodawcy. W ostatecznym wariancie część kosztów (opisana za pomocą niezrealizowanych wskaźników) może zostać uznana za niekwalifikowalną.

13. Czy w ramach stawki jednostkowej możliwe jest finansowanie wsparcia towarzyszącego danym formom aktywizacji, np. zwrotu kosztów dojazdów, ubezpieczenia NNW, czy badań w przypadku staży?

Zgodnie z Regulaminem konkursu stawki jednostkowe dotyczą:

– usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących,

– usługi zmierzającej do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych pracujących poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. IPD jest opracowywane przez beneficjenta zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik nr 7.13 do regulaminu konkursu.

Ponadto, stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Stawki nie obejmują następujących form wsparcia: zatrudnienia subsydiowanego, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. W związku z powyższym w sytuacji gdy przytoczone koszty takie jak np. zwrotu kosztów dojazdów, ubezpieczenia NNW, czy koszty badań w przypadku staży przyczynią się do poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy, stanowiąc kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD, i nie stanowiąc kosztów wyłączonych spod stawki (powyżej) – należy ująć je w stawce jednostkowej.

14. Regulamin konkursu nakazuje, aby dla wszystkich uczestników założyć stawkę jednostkową w wysokości 100%, tj. 11 550 zł lub 4 780 zł. Jednakże w przypadku wszystkich uczestników, którzy nie znajdą zatrudnienia (lub nie poprawią sytuacji na rynku pracy) wnioskodawca otrzyma jedynie 90% tej stawki. Raczej nie ma takiej możliwości, aby wszyscy uczestnicy zostali zatrudnieni po udziale w projekcie. Zatem jest to pewne,  że w toku realizacji projektu jego wartość ogółem będzie malała (otrzymywanie w wielu przypadkach tylko 90% stawki jednostkowej). Czy w związku z tym obniżane będą również koszty pośrednie w trakcie realizacji projektu?

Tak, w przypadku obniżenia wartości stawki jednostkowej proporcjonalnie do realizacji wskaźnika obniżeniu ulegną także koszty pośrednie w projekcie.

15. Czy należy w uzasadnieniach pod budżetem uzasadniać stawkę jednostkową, np. wskazując przykładowe koszty, jakie będą ponoszone w jej ramach?

W stanowisku IP dotyczącym konstruowania budżetu w ramach przedmiotowego konkursu (w załączeniu) wskazano brzegowe informacje, jakie musi zawierać opis zadań: „Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.  Natomiast obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.). Niemniej jednak, zwracamy uwagę, iż wniosek o dofinansowanie składa się z kilku części merytorycznych, które wymagają podania różnych informacji o założeniach projektu. Ocena wniosków ma charakter kompleksowy i odbywa się z zastosowaniem wielu różnych kryteriów. Wniosek o dofinansowanie powinien stanowić spójną całość, w którym każda jego część koresponduje z następną, zgodnie z logiką projektową. Zatem sama kwestia opisu zadań nie decyduje o całościowej ocenie wniosku.

16. Jak podejść do kwestii podziału na zadań. Przy zastosowaniu stawek jednostkowych będziemy mieć 1 lub 2 pozycje budżetowe, bez rozbicia na poszczególne elementy wsparcia. Czy w związku z tym mamy uwzględnić tylko 1 zadanie w projekcie?  W przypadku takiego rozwiązania widzimy duży problem z precyzyjnym opisem realizowanych działań w projekcie, ponieważ na opis 1 zadania w systemie LSI przeznaczono tylko 3000 znaków. Czy jest jakaś możliwość rozbicia projektu na większą liczbę zadań, np. osobno IPD, poradnictwo, szkolenia?

Nie znamy dokładnych założeń Pani projektu , jednakże, co do zasady budżet składać się będzie z 1 lub 2 zadań (w zależności od doboru grupy docelowej). Prawidłową konstrukcję budżetu przedstawia stanowisko IP, które załączamy do niniejszej wiadomości. Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie  z opracowanym IPD. Zaznaczamy jednak ponownie, iż wniosek o dofinansowanie składa się z kilku części merytorycznych, które wymagają podania różnych informacji o założeniach projektu. Ocena wniosków ma charakter kompleksowy i odbywa się z zastosowaniem wielu różnych kryteriów. Wniosek o dofinansowanie powinien stanowić spójną całość, w którym każda jego część koresponduje z następną, zgodnie z logiką projektową. Zatem sama kwestia opisu zadań nie decyduje o całościowej ocenie wniosku.

17. Czy wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie wskazać ile dokładnie osób zostanie skierowanych na staże lub na szkolenia oraz ile godzin doradztwa/pośrednictwa będzie przypadać na 1 uczestnika?

Wsparcie każdej osoby musi być poprzedzone diagnozą jej sytuacji (IPD lub inny dokument tego rodzaju). Z tej diagnozy powinna dopiero wyniknąć indywidualna ścieżka jej wsparcia, dążącego do zdobycia przez nią zatrudnienia. Na etapie przyjmowania założeń do wniosku, trudno przewidzieć, jakie będą wyniki diagnoz przyszłych uczestników i jakiego rodzaju wsparcie (i w jakim wymiarze godzinowym) należy dla nich zorganizować. Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien zatem dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie z opracowanym IPD” – IOK wymaga, aby w opisie odnosić się do najważniejszych kwestii, czyli obligatoryjnych form wsparcia, w tym IPD i doradztwo/pośrednictwo. Jeżeli chodzi o kolejne formy (poza formami obligatoryjnymi, czyli poza IPD, poradnictwem/pośrednictwem), IOK wskazała, co opis tych form powinien przynajmniej zawierać, aby były spełnione kryteria dostępu. IOK wskazała, co przede wszystkim i między innymi powinny zawierać opisy do tych kolejnych form wsparcia.  Natomiast obligatoryjne formy wsparcia powinny być opisane odpowiednio (wyczerpująco), zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawcę oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (np.: można wskazać ilość x godzin z doradcą zawodowym w sprawie IPD, jak będzie przebiegać  poradnictwo, ile będzie trwać godzin, kiedy będzie przeprowadzane, w jaki sposób itp.) Przykładowy zapis, jaki może Pani zawszeć w projekcie zamieszczony został w załączonym materiale (tj. w ramach projektu przewiduje się realizację IPD oraz poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu. Ponadto na podstawie zidentyfikowanych w IPD potrzeb każdy uczestnik otrzyma co najmniej jedną dodatkową formę wsparcia np.: staż, szkolenie zawodowe. Projekt rozliczany jest w oparciu o stawki jednostkowe).

18. Czy zgodnie z zapisami na str. 19 Regulaminu odnośnie wymaganych rezultatów, wnioskodawca powinien uwzględnić udział w projekcie ok. 12% osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy? Czy jednak istnieje możliwość skierowania projektu wyłącznie do grupy NEET?

Nie odnajdujemy na str. 19 Regulaminu konkursu informacji nt. konieczności uwzględnienia w projekcie grupy osób pracujących na poziomie 12%. Niemniej jednak ujęte na stronie dane odnoszą się do całego konkursu, nie zaś do poszczególnych projektów.  Natomiast, zgodnie z regulaminem konkursu, kryterium dostępu nr 1 Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 muszą stanowić co najmniej 60% uczestników projektu. Ponadto, pozostałą część uczestników mogą stanowić osoby z następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia(…). Rozszerzenie grupy docelowej dla Działania 1.2 PO WER jest novum, wprowadzonym na bazie diagnozy określonej w przyjętym przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. dokumencie pn. Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju. Jednakże, wsparcie drugiej z grup docelowych nie jest obowiązkowe. Całą grupę docelową w projekcie mogą stanowić osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET(…). Ponadto zaznaczam, że we wniosku należy zawrzeć zapisy, że z projektu wyłączone zostaną osoby kwalifikujące się do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie należy określić jedynie te wskaźniki, które opisują dany projekt. Toteż, w sytuacji gdy nie są obejmowane wsparciem osoby pracujące, nie określa Pani wskaźników dotyczących tych osób, a także wskaźnika dotyczącego efektywności zawodowej.

19. Jakie kategorie kosztów nie są objęte stawka jednostkową; czy takie kategorie jak zwroty kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, opiekun stażysty, egzaminy po szkoleniu – są kosztami rozliczanymi na podstawie poniesionych wydatków?

Wydatki powinny znaleźć się w stawce jednostkowej, o ile przyczynią się do poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy, stanowiąc kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą np. z IPD.

Zgodnie z regulaminem stawki jednostkowe dotyczą:

– usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących,

– usługi zmierzającej do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych pracujących poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. IPD jest opracowywane przez beneficjenta zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik nr 7.13 do regulaminu konkursu.

Ponadto, stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Stawki nie obejmują jedynie następujących form wsparcia: zatrudnienia subsydiowanego, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

20. Jakie kategorie kosztów mogą stanowić zadania zlecone w ramach projektu  POWR 01.02.01-IP.22-32-001/18?

Zakres usług zlecanych musi być zgodny z Wytycznymi programowymi (szczególnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Jedynym obostrzeniem, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest limit na usługi zlecone w wysokości 30% wartości projektu.

21. Czy wskaźniki rozliczające stawkę jednostkową są wskaźnikami produktu czy rezultatu?

Wskaźniki rozliczające stawki jednostkowe w przedmiotowym konkursie są wskaźnikami produktu.

22. Pytanie dotyczy wskaźnika „ Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”. Od czego liczony jest dany wskaźnik? Od ogólnej liczby uczestników biorących udział w projekcie, czy od osób biorących udział w szkoleniach?
Wskaźnik „Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” odnosi się do wszystkich uczestników projektu.

23. Warunkiem przystąpienia do programu jest m.in. nie studiowanie stacjonarnie. Z tym, że co jeśli teraz chciałbym skorzystać z tego projektu zaś rozpocząć studia w przyszłym roku w październiku, w zasadzie prawie rok po rozpoczęciu działalności. Nie mogę? Bo faktycznie w chwili przystąpienia do projektu i przez jeszcze długi czas nie będę studentem dziennym, a potem nie wykluczone oraz:
-czy projekt jest dla osób zamieszkałych w całym powiecie szczecińskim?
-czy jest możliwość wzięcia złożenia wniosku przez dwie osoby spełniające kryteria, które następnie założą spółkę?

Jedną z form wsparcia dla osób młodych jest pomoc bezzwrotna (dotacja) na założenie własnej działalności gospodarczej. W województwie zachodniopomorskim środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na tego typu pomoc dla osób młodych, dysponują Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz powiatowe urzędy pracy (PUP). Jak to wygląda w praktyce? Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie taką pomoc przekazuje pośrednio poprzez wytypowane co roku w naborach odpowiednie podmioty np.: właśnie powiatowe urzędy pracy. I to one już bezpośrednio przekazują wsparcie zainteresowanym osobom bezrobotnym.

Osoby ubiegające się o środki na podjęcie działalności gospodarczej powinny zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy. Należy jednak zaznaczyć, że każdy PUP wyznacza własne zasady selekcji kandydatów i terminy naborów o środki na na uzyskanie bezzwrotnego świadczenia finansowego dla potencjalnych przedsiębiorców. Środki na założenie działalności gospodarczej dla osób młodych otrzymały wszystkie powiatowe urzędu pracy w naszym regionie (w załączeniu przekazuję informację zbiorczą o realizowanych projektach dla osób młodych w województwie zachodniopomorskim wraz z danymi kontaktowymi).

Co do formy działalności gospodarczej dotację można uzyskać wyłącznie na założenie indywidualnej działalności gospodarczej. Nie można jej natomiast wykorzystać na założenie spółki (cywilnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej itp.). Nie jest również dopuszczalna zmiana statusu działalności gospodarczej założonej w wyniku uzyskanej dotacji z jednoosobowej działalności na spółkę, przez minimum 12 miesięcy po uzyskaniu wsparcia.

Przystępując do projektu realizowanego przez PUP należy posiadać status osoby bezrobotnej, co wyklucza studiowanie w trybie dziennym. Jednak status osoby bezrobotnej wymagany jest na etapie ubiegania się o dotację. Otrzymując wsparcie i zakładając własną działalność status ten się oczywiście zmienia. Najważniejszym więc zobowiązaniem w tej sytuacji jest utrzymanie działalności przez minimum 12 miesięcy po założeniu firmy. Jeżeli więc kryterium to zostanie spełnione a Powiatowy Urząd Pracy nie nałoży dodatkowych obostrzeń w tym zakresie, nie ma przeszkód by po uzyskaniu dotacji podjąć studia.

Nie jest wymogiem, aby osoba ubiegająca się o dotację musiała być zameldowana w miejscu podlegającym pod konkretny PUP. O wsparcie w postaci bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzedzie Pracy może ubiegać się osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Rejestracja ta powinna nastąpić w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (niekoniecznie zameldowania). Wskazany przez Pana w zapytaniu półroczny okres również nie jest zasadą w każdym projekcie zakładającym udzielanie dotacji. Jednak każdy PUP tworzy własny regulamin udzielania tego typu wsparcia i wyznacza własne zasady selekcji kandydatów i terminy naborów o środki na uzyskanie bezzwrotnego świadczenia finansowego dla potencjalnych przedsiębiorców.