Działanie 1.2.1. (001/20) – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 sierpnia 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy za IOB uznajemy tylko te instytucje, które zostały wymienione na stronie http://www.coi.wzp.pl/przystan-inwestora/wsparcie-inwestora/instytucje-otoczenia-biznesu, czy – w ślad za zapisami Regulaminu Konkursu – za Instytucję Otoczenia Biznesu możemy również uznać podmiot spełniający zasady działalności non profit oraz posiadające odpowiedni zapis w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim potwierdzający prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, który jednak na tej liście się nie znajduje.

W treści Regulaminu konkursu nie zawarto zapisów wskazujących na możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów tylko przez podmioty wyszczególnione na stronie http://www.coi.wzp.pl/przystan-inwestora/wsparcie-inwestora/instytucje-otoczenia-biznesu.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu może ubiegać się każdy podmiot, którego zapisy  w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim są zgodne z definicją IOB zawartą w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20.  

Jednocześnie szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy RK w zakresie weryfikacji kryterium merytorycznego nr 1: Z uwagi na zawężenie podmiotów uprawnionych do wnioskowania w ramach przedmiotowego konkursu, ocena przedmiotowego kryterium i kryterium dostępu nr 1 dokonywane są łącznie.

2. Czy w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20 Beneficjent może złożyć tylko jeden projekt czy może więcej? Jeżeli tylko jeden – to czy Beneficjent może złożyć jeden projekt jako lider a drugi jako partner projektu?

Regulamin konkursu nie posiada zapisów jednoznacznie wskazujących na brak możliwości złożenia  więcej niż jednego wniosku, ale z uwagi na specyfikę działania oraz brak wskazania maksymalnej kwoty dofinansowania IP nie widzi zasadności składania w odpowiedzi na konkurs więcej niż jeden wniosek.

Regulamin konkursu w punkcie 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie,  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

3. Jeżeli lider projektu (Beneficjent) nie ma doświadczenia: co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, to czy może skorzystać z doświadczenia partnera, który spełnia to kryterium? Czy w związku z tym kryterium dostępu dotyczące tego zapisu będzie spełnione?

Jeżeli lider projektu (Beneficjent) nie ma doświadczenia: co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, to czy może skorzystać z doświadczenia partnera, który spełnia to kryterium? Czy w związku z tym kryterium dostępu dotyczące tego zapisu będzie spełnione?

 Jednym z warunków przystąpienia do konkursu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1 jest posiadanie do najmniej 3 letniego doświadczenia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinasowanie. Doświadczenie to ma dotyczyć faktycznych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez wskazane formy, co w praktyce oznacza realizację wsparcia w roli wykonawcy.

Wnioskodawca – Lider musi spełniać wszystkie 3 warunki , co oznacza, że nie może skorzystać z doświadczenia partnera, który spełnia to kryterium. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych  ( KRS, CEIDG) lub innych.

4.„Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego):

a) minimum w 80% osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”

 1. Jak należy rozumieć utratę zatrudnienia – o jakie przypadki chodzi?
 2. Czy są w sytuacji wygaśnięcia umowy po 1 marca 2020 taka osoba może być Uczestnikiem projektu?
 3. Czy rozwiązanie umów za porozumieniem stron po 1 marca  2020 roku również pozwala na spełnienie tego kryterium?
 4. Czy należy tu rozmieć wszystkie możliwe sposoby utraty zatrudnienia tj. m.in.:
 • Rozwiązanie stosunku pracy np. za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie stosunku pracy np. poprzez wypowiedzenie pracownika
 • Rozwiązanie stosunku pracy np. poprzez wypowiedzenie pracodawcy
 • Wygaśniecie umowy
 • Zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracownika np. dyscyplinarne
 • Zwolnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika np. likwidacja stanowiska pracy, COVID?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu grupę docelową stanowią osoby :

w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego):

 1. a) minimum w 80% osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. , Osoby te  musiały stracić zatrudnienie z powodu Covid.
 2. b) nie więcej niż w 20% osoby z grup:

– osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci i reemigranci,

– osoby odchodzące z rolnictwa

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami RK – należy wprowadzić wymóg  przedstawiania przez przyszłych uczestników zaświadczeń z ZUS o statusie na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu.
Takie rozwiązanie pozwoli  wyeliminować problem wspierania uczestników niekwalifikowalnych z uwagi na faktyczny status na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu.
Kandydaci na uczestników są osobami upoważnionymi do otrzymania informacji na temat swojej sytuacji od ZUS. Procedura wnioskowania o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych nie jest czasochłonna. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez ZUS, zaświadczenia są wydawane „od ręki” lub w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia wniosku. Tym samym nowy wymóg nie powinien wstrzymywać realizacji projektów.
Natomiast najprostszym potwierdzeniem faktu, iż uczestnik utracił zatrudnienie po 1 marca 2020 r. będzie np. świadectwo pracy lub kopia umowy cywilno-prawnej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, iż utracił on zatrudnienie w omawianym okresie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. WZÓR REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – DO PROJEKTÓW W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1 (zakres minimalny) określa kryteria uczestnictwa i status uczestników projektu.

5. Czy dla Uczestników projektu można zaplanować wsparcie Oficera dotacyjnego który zweryfikuje Uczestnikom poprawność wypełnienia biznesplanu i dodatkowo przeprowadzi ocenę formalną biznesplanów?

Zgodnie z ogłoszonymi dokumentami jest możliwość sfinansowania Eksperta dotacyjnego. Jest to osoba, która służy Uczestnikowi projektu pomocą w technicznym wypełnieniu Biznesplanu oraz jednocześnie dokonuje jego oceny formalnej. A wymagania jakie musi spełnić ta osoba są wskazane w załączniku nr 3 do dokumentu  Standard realizacji usługi w zakresie udzielania wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

6. Czy jeśli do projektów wchodzi 40 Uczestników, którzy przechodzą przez wsparcie szkoleniowe to taka sama liczba osób tj. 40 otrzymuje dotację? Czy np. do projektu wchodzi 40 osób z czego 30 otrzymuje dotacje.

Projektodawca powinien dążyć do uzyskania przez 40 uczestników wsparcia szkoleniowego oraz takiej samej liczby dotacji. Beneficjent zapewnia, że realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020
oraz zgodnie z zapisami punktu 3.4.3 Wskaźniki rezultatu w regulaminie konkursu.

7. Czy wynagrodzenie członków Komisji Rekrutacyjnej jest kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich?

Koszty wynagrodzenia takiej komisji mogą być pokryte w ramach kosztów bezpośrednich.

Co do zasady, personel zarządzający i administracyjny projektu, może realizować dodatkowo zadania ujęte w ramach kosztów bezpośrednich projektu, przy czym w takim przypadku istotne jest wyraźne rozgraniczenie, udokumentowanie i wskazanie w ramach kosztów bezpośrednich tylko tej części wynagrodzenia, która rzeczywiście związana była z wykonywaniem poszczególnych zadań merytorycznych i nie łączyła się z zadaniami związanymi z np. koordynacją, administracją i zarządzaniem projektem.

Osoba taka może być zatrudniona w projekcie na takich samych zasadach jak każdy z członków personelu projektu zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym np. część etatu, umowę cywilno-prawną.

8. Zgodnie z Załącznikiem 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: POWR.01.02.01-IP.22-32- 001/20 w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020

Lp. Towar/Usługa Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów
1 wynagrodzenie trenera – wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu

– wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

– wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata

Podczas gdy w Załączniku nr 7.13 Standard Realizacji Usługi W Zakresie Wsparcia Bezzwrotnego Na Założenie Własnej Działalności Gospodarczej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Na Lata 2014-2020

„f) trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie:

 • wykształcenie wyższe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
 • doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
 • kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).”

Proszę zatem o doprecyzowanie których wymagań względem trenerów powinien zagwarantować Beneficjent w projekcie?

Każdorazowo zaplanowane w projekcie wydatki są weryfikowane przez ekspertów m.in. poprzez porównanie ich kosztu i zakresu opisanego we wniosku o dofinansowanie ze stawkami rynkowymi.

W ostatnim należy czytać łącznie  – wszystkie warunki muszą zostać spełnione.

9. Czy w ramach projektu można zaplanować środki w ramach kosztów bezpośrednich na wizyty kontrolne nowopowstałych działalności gospodarczych tj. koszty paliwa i osób przeprowadzających kontrolę?

Wydatki dot. kontroli powinny być rozliczane w ramach kosztów pośrednich ponieważ stanowią one element obsługi projektu.

10. Czy podmiot ubiegający się o dofinansowanie,  musi posiadać siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego,  na terenie którego będzie realizował projekt?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  w kryterium dostepu nr 1 wskazano, że aby móc ubiegać się o dofianansowanie w ramach niniejszego konkursu, podmiot musi posiadać siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, tj. województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zapis ten należy rozumieć wprost, jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.  Tym samym, posiadanie na danym terenie jedynie oddziału lub filii, nie spełni zapisów owego kryterium. Kryterium jest oceniane zerojedynkowo i musi być spełnione obligatoryjnie, aby projekt został wybrany do dofinansowania, zaś w opisie znaczenia wskazano, że jego weryfikacja nastąpi m. in. na podstawie dostępnych rejestrów publicznych.

11. Czy w projekcie należy objąć wsparciem minimum 210 uczestników? Zgodnie z zapisem regulaminu konkursu (str. 19): „UWAGA! Wskazane powyżej wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń PO WER i są wartościami preferowanymi przez IP PO WER, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).” Czy projekt może być skierowany do mniejszej liczby uczestników?

Projekt może być skierowany do mniejszej liczby uczestników.

Projektodawca powinien dążyć do uzyskania przez określoną liczbę uczestników wsparcia szkoleniowego oraz takiej samej liczby dotacji. Beneficjent zapewnia, że realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zapisami punktu 3.4.3 Wskaźniki rezultatu w regulaminie konkursu.

12. Czy ekspert dotacyjny, który będzie udzielał uczestnikom wskazówek nt. wypełnienia biznes planu oraz sprawdzi je pod względem formalnym może być zaangażowany do projektu na podstawie umowy zlecenie ze stawką godzinową?

Zgodnie z ogłoszonymi dokumentami jest możliwość sfinansowania Eksperta dotacyjnego. Jest to osoba, która służy Uczestnikowi projektu pomocą w technicznym wypełnieniu Biznesplanu oraz jednocześnie dokonuje jego oceny formalnej. A wymagania jakie musi spełnić ta osoba są wskazane w załączniku nr 3 do dokumentu  Standard realizacji usługi w zakresie udzielania wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Decyzję o formie zatrudnienia dokonuje Projektodawca zgodnie z obowiązującym prawem.

13. Czy możliwe jest objęcie uczestników projektu, po zarejestrowaniu przez nich firmy, wsparciem doradczym mającym na celu ugruntowanie ich pozycji na rynku oraz wzrost potencjału do tworzenia nowych miejsc pracy?

Nie ma możliwości udzielenia takiego wsparcia. Nie można obejmować wsparciem doradczym uczestników projektu po założeniu działalności gospodarczej.

14. Czy stawka 19 zł za godzinę szkolenia z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej jest stawką przypadającą na jednego uczestnika? 

Łączny koszt nie może przekroczyć 950 zł na osobę (50  godzin-minimalna liczba) czyli 950:50 = 19 zł.  Trzeba to czytać łącznie (min 50 godzin cena max 950 zł)  wynik za godzinę wynosi 19 zł.

Przy większej ilości godzin – stawka za godzinę będzie mniejsza.

15. Wątpliwości budzi kwestia zapewnienia wsparcia uczestnikom po założeniu działalności gospodarczej. Zgodnie ze Standardem Realizacji Usługi W Zakresie Wsparcia Bezzwrotnego Na Założenie Własnej Działalności Gospodarczej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Na Lata 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego (str. 2):

” Po założeniu działalności gospodarczej beneficjent powinien skupić się na takim wsparciu uczestników aby:

 1. ugruntowali trwale swoją pozycję na rynku,
  b. zrealizowali lub zwiększyli potencjał tworzenia nowych miejsc pracy.”

W jakiej zatem formie beneficjent ma zapewnić powyższe wsparcie jeśli nie w formie doradztwa?

Beneficjent ma wspierać uczestników przez cały okres realizacji projektu. Jednak musi mieć na uwadze typ projektu w którym jest określone jakie wsparcie może zostać udzielone w ramach projektu:
W ramach Poddziałania1.2.1 PO WER zgodnie z SZOOP wsparciem może/gą zostać objęty/e następujący/e typ/y projektów: .

TYP PROJEKTU 4 –WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

– wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe oraz zapisy programu w którym jasno jest określone jakie formy wsparcia są możliwe do realizacji w ramach tego Działania.

16. Czy Kryterium dostępu nr 1 tj.:

„Beneficjent:

– to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.”

musi być spełnione wyłącznie przez beneficjenta? Czy  kryterium to będzie oceniane biorąc pod uwagę również partnerów, w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie? Czy w przypadku, gdy np. beneficjent nie posiada co najmniej  3 letniego doświadczenia w zakresie udzielania dotacji, jednak partner posiada takie doświadczenie – to kryterium zostanie spełnione?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Beneficjent:

– to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

W związku z powyższym, aby kryterium zostało cenione pozytywnie wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie przez Beneficjenta/Wnioskodawcę – nie dotyczy to partnerów w projekcie.

 W związku z powyższym  w przypadku, gdy np. beneficjent nie posiada co najmniej  3 letniego doświadczenia w zakresie udzielania dotacji, jednak partner posiada takie doświadczenie – to kryterium nie zostanie spełnione.

W odniesieniu do partnerów należy zauważyć, że potencjał i rola partnera jest oceniana na etapie oceny merytorycznej np.:

– Stopień zaangażowania potencjału wnioskodawcy i partnerów;

– Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów;

We wniosku o dofinansowanie należy  wskazać informacje dotyczące  –  odpowiedniego doświadczenia do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów. Wnioskodawca powinien opisać, jakie zadania zostaną realizowane przez partnera oraz jaki jest jego potencjał kadrowy, techniczny i finansowy który, zostanie zaangażowany do projektu.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

17. DOT. BUDŻETU PROJEKTU

W pozycji dotyczącej jednorazowej dotacji na samozatrudnienie w przypadku zaznaczenia „kwadracika” STAWKA JEDNOSTKOWA, nie można już zaznaczyć dodatkowego „kwadracika”, że jest to POMOC DE MINIMIS.  Proszę o pomoc, jak w takiej sytuacji prawidłowo to oznaczyć, ponieważ w tej sytuacji w podsumowaniu wydatków – Wydatki objęte pomocą de minimis – wykazane są tylko koszty wsparcia pomostowego.

Nie ma możliwość zaznaczenia przy „stawce jednostkowej”  checkboxa „pomoc de minimis” gdyż nie będzie to pomoc de minimis. Tylko w przypadku zidentyfikowania pomocy na pierwszym poziomie należy ją oznaczyć jako pomoc de minimis/pomoc publiczna.

18. Dot. wsparcia szkoleniowego

Czy stawka 19 zł za godzinę szkoleniową dotyczy osoby czy grupy?

Jak w projekcie prawidłowo zaplanować wsparcie szkoleniowe dla UP, które będzie wynikało z diagnozy potrzeb po rozmowie z doradcą zawodowym?

Czy powinno się średnio określić ile będzie spotkań grupowych i ile indywidualnych.

Czy wynagrodzenie eksperta dotacyjnego, który pomaga pisać biznes plan i sprawdza go formalnie musi się zmieścić w stawce 950 zł/os./50h?

Stawka 19 zł  – odnosi się do jednej godziny szkoleniowej dla jdnej osoby. Łączny koszt związany ze szkoleniami  nie może przekroczyć 950 zł na osobę (minimalna liczba godzin – 50) czyli 950:50 = 19 zł.  Trzeba to czytać łącznie (min 50 godzin cena max 950 zł)  wynik za godzinę wynosi 19 zł. Przy większej ilości godzin – stawka za godzinę będzie mniejsza. Muszą Państwo przyjąć szacunkowe dane odnośnie przewidzianych szkoleń – wynikać to musi z diagnozy, specyfiki grupy.

Koszt eksperta dotacyjnego nie jest wliczany do limitu 950 zł/os przewidzianego na szkolenia.

19.Wskaźniki, które podlegają monitorowaniu czy trzeba je określać, czy będą badane w trakcie projektu?

Zgodnie z RK wskaźniki podlegające monitorowaniu są wskaźnikami obligatoryjnymi i  muszą być określone poprzez wskazanie dokładnej wartości. Wartość  „0” może być wskazana tylko przy wskaźnikach horyzontalnych.

20. Czy wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową na samozatrudnienie to wskaźnik rezultatu czy produktu?

Ujęcie wskaźników rozliczających stawkę jednostkową jest obligatoryjne dla każdego projektu. W systemie SOWA wnioskodawca wybiera wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową na samozatrudnienie „Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą”, który jest wskaźnikiem produktu.

21. Czy checkboxa „pomoc de minimis” nie mamy zaznaczać również przy wsparciu pomostowym? Czy zatem powinniśmy opisywać pod budżetem metodologię wyliczenia wydatków objętych pomocą de mimimis, skoro w budżecie tej pomocy nie wykazujemy? czy to pole nas dotyczy jeśli my będziemy podmiotem udzielającym tej pomocy, ale sami jej nie otrzymujemy?

Jeżeli pomoc de minimis/pomoc publiczna nie zostanie zdiagnozowana na pierwszym poziomie nie należy takich wydatków oznaczać jako pomoc de minimis/pomoc publiczna.

Jeżeli w/w pomoc nie zostanie zdiagnozowana w projekcie nie należy opisywać metodologii wyliczania takich wydatków, gdyż one nie występują w projekcie.

22. Zgodnie z regulaminem konkursu:

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego):

 1. a) minimum w 80% osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. ,
 2. b) nie więcej niż w 20% osoby z grup – osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy tj.

osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci i reemigranci,

– osoby odchodzące z rolnictwa.

Czy więc osoby bierne zawodowo z ww. grup, w szczególności ppkt a) nie mogą się uczyć (tzn. uczestniczyć w kształceniu lub szkoleniu)?

Czy w przypadku gdy ktoś z uczestników ma status osoby biernej zawodowo musi być „automatycznie” osobą nieuczestniczącą w szkoleniu lub kształceniu?

W odniesieniu do osób wymienionych w punkcie a) tj. minimum w 80% to osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. – osoby te mogą uczestniczyć w szkoleniu lub kształcić się.