Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników opartego na podejściu popytowym, a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami […]

2015-04-17

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014 – 2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dokument obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2015 roku.     Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016 wytyczne_kwalifikowalnosc_16042016_2.pdf 604.9 KiB 117 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017

2015-04-17

Lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Została zatwierdzona lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Lista Nr 4 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych Lista_nr_4_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf 69.7 KiB 28 Pobrań Szczegóły Data:25 […]

2015-04-12

Aktualizacja załącznika nr 5.7 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach do naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015

W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi […]

2015-04-09

Zaakceptowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

27 marca 2015 r. został zaakceptowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został sposób realizacji założeń przyjętych w Programie. Ze środków PO WER przewidziano wspieranie ściśle określonych obszarów, pogrupowanych w spójne kategorie tematyczne (tzw. Osie Priorytetowe): Oś […]

2015-04-07

Przedłużenie terminu naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi […]

2015-03-27

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe /Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]

2015-03-16

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER już dostępny

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu. W pierwszym etapie udostępniania systemu SOWA […]

2015-02-10