Poznaj zasady promowania projektu

Dodano przez: admin | 25 listopada 2015

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia w ramach PO WER 2014-2020 masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są inwestowane jej zasoby finansowe. UE wymaga więc informowania opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki unijnej pomocy. Jako beneficjent realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jesteś najważniejszym uczestnikiem tego procesu.

1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?

Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu musisz:
a) oznaczać znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, barwami RP z nazwą Rzeczpospolita Polska i znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój:
 • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
 • wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
 • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;
b) umieścić plakat lub tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu;
c) umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);
d) przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.
Musisz też dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach projektu.

e) spełnić dodatkowy obowiązek Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych polegający na zamieszczeniu, na danym nośniku, barw Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunku godła Rzeczypospolitej Polskiej wraz z niezbędnymi informacjami słownymi (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określania działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych – U. 2021 poz. 953 (dalej: rozporządzenie)).

Obowiązek dotyczy podmiotów (Beneficjentów) realizujących zadania (projekty), w których wartość wkładu publicznego przekracza 500 tys. euro[1], według kursu ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania[2]. Dla ustalenia wartości należy uwzględnić wkład UE (EFS) oraz wkład budżetu państwa i/lub budżetu JST, bez wkładu własnego prywatnego.


Obowiązki wynikające z rozporządzenia to:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:

a) infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,

b) prac budowlanych,

c) zakupu środków trwałych;

 

2. umieszczenie plakatu informacyjnego – w przypadku realizacji projektów:

a) badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym,

b) edukacyjnych – realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu,

c) społecznych – obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego;

 

3. zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada – w przypadku realizacji zadań i projektów określonych w pkt 1 i 2.

 

Tekst ww. rozporządzenia, szczegółowe wytyczne wykonawcze oraz obowiązujące wzory materiałów informacyjnych znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne


[1]
§3, ust.1 pkt. 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określania działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Przez przedostatni dzień pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania rozumie się przedostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Aktualne kursy wymiany EBC dostępne są pod adresem: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html


[2]
§3, ust. 3 rozporządzenia

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu?

Jako beneficjent musisz oznaczać swoje działania informacyjne i promocyjne, dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczyłeś dla uczestników projektów. Musisz także oznaczać miejsce realizacji projektu.
Każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki:

 

Znak Funduszy Europejskich

złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Programu.

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP)*

złożony z barw RP oraz nazwy „Rzeczpospolita Polska”.

Znak Unii Europejskiej

złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

Przykładowe zestawienie znaków – układ poziomy:

*Barwy Rzeczypospolitej Polskiej w zestawieniu znaków umieszczasz obowiązkowo, w przypadku, gdy podpisałeś umowę o dofinansowanie projektu 1 stycznia 2018 r. lub później.
Jeżeli podpisałeś lub podpiszesz umowę dla projektu do dnia 31 grudnia 2017 włącznie r., to nie masz takiego obowiązku. W takim przypadku masz jednak możliwość umieszczania barw RP w zestawieniu znaków pod warunkiem, że zawrzesz stosowny aneks do umowy lub jeżeli zapisy Twojej aktualnej umowy to umożliwiają.
Uwaga: Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz musiał umieszczać barw RP.
Barwy RP umieszczasz na wszelkich materiałach i działaniach informacyjno-promocyjnych, jeżeli:
 • istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,
 • oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych.
Musisz stosować pełnokolorowy zestaw znaków FE z barwami RP oraz znakiem UE w przypadku następujących materiałów:
 • tablice informacyjne i pamiątkowe,
 • plakaty, billboardy,
 • tabliczki i naklejki informacyjne,
 • strony internetowe,
 • publikacje elektroniczne np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing,
 • publikacje i materiały drukowane np. foldery, informatory, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, zaproszenia, programy szkoleń, itp.,
 • korespondencja drukowana, jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji kolorowej,
 • materiały brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, itp.,
 • materiały promocyjne tzw. gadżety.
Barw RP nie musisz umieszczać, jeżeli:
 • nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń, pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
 • materiały z założenia występują w wersji achromatycznej.
Nie musisz umieszczać barw RP w zestawie znaków FE i UE w wariantach achromatycznym lub monochromatycznym w następujących materiałach:
 • korespondencja drukowana, jeżeli np. papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej lub monochromatycznej,
 • dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy).
Zestawienia logotypów są dostępne na stronach internetowych:
Znajdziesz tam także gotowe wzory dla plakatów i tablic, z których powinieneś skorzystać.
Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o Programie oraz o Europejskim Funduszu Społecznym współfinansującym projekt. Zestaw znaków zawiera wszelkie niezbędne informacje. Wyjątek stanowi oznaczenie:
 • projektów realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
 • dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy.
W przypadku reklamy dostępnej w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje radiowe) na końcu tej reklamy powinien znaleźć się komunikat słowny.

3. Jak oznaczać miejsce projektu?

3.1 Tablice i plakaty

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania Twojego projektu. Beneficjenci (za wyjątkiem tych, którzy muszą stosować tablice pamiątkowe) są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu co najmniej jednego plakatu identyfikującego projekt.
Sprawdź, co musisz zrobić:
Kto?
Co?
Jeśli zakończyłeś realizację projektu dofinasowanego na kwotę powyżej 500 tys. euro, który polegał na:
a)       działaniach w zakresie infrastruktury
lub
b)       pracach budowlanych
lub
c)        zakupie środków trwałych.
Tablica pamiątkowa
(po zakończeniu realizacji projektu)
Jeśli realizujesz projekt dofinasowany na kwotę *poniżej 500 000 euro
Plakat
(w trakcie realizacji projektu)
*Jeśli uzyskałeś dofinansowanie poniżej 500 000 euro możesz umieścić tablicę pamiątkową przy swoim projekcie, ale nie jest to obowiązkowe.
3.2 Jakie informacje powinieneś umieścić na tablicy pamiątkowej?
Tablica musi zawierać:
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • znak FE, barwy RP oraz znak UE,
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl .
Wzory tablic, które należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych:

Wzory tablic znajdziesz w Internecie na stronach:
Wzór tablicy pamiątkowej jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji etc. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. Tablica pamiątkowa, poza niżej opisanymi przypadkami, nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, np. logo partnera lub wykonawcy prac.
Dodatkowe informacje słowne na tablicy możesz umieścić w następujących przypadkach:
 • w projektach, których odbiorcami mogą być również obcokrajowcy dopuszcza się stosowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w wersji dwujęzycznej;
 • jeśli projekt jest realizowany przez beneficjenta w partnerstwie z innymi podmiotami istnieje możliwość umieszczenia na tablicach informacji o partnerach projektu. Informację taką możesz zamieścić w pozycji „Beneficjent”, np. „Beneficjent: Gmina Miejska X; partnerzy projektu: Gmina Wiejska Y, Gmina Z”. Kluczowe znaczenie ma zachowanie czytelności tablicy i klarowności zamieszczonych treści. Zatem jeżeli w projekcie uczestniczy kilku partnerów rekomendujemy zamieszczenie uproszczonej informacji, uwzględniającej partnera, na którego terenie zostanie umieszczona dana tablica, np. „Beneficjent: Gmina Miejska X; partner projektu: Gmina Wiejska Y”.
Projektując tablicę, w tym wielkość fontów, pamiętaj, że znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytuł projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tej tablicy.

3.3 Jak duża musi być tablica pamiątkowa?

Tablice pamiątkowe mogą być albo dużego formatu, albo mieć formę mniejszych tabliczek.
Wybór właściwej wielkości tablicy powinieneś uzależnić od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezależnie od rozmiaru zwróć uwagę na to, by znaki i informacje były czytelne
i wyraźnie widoczne.
Tablice pamiątkowe dużego formatu są właściwym sposobem oznaczenia przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Minimalny rozmiar wynosi 80×120 cm (wymiary europalety). Jeżeli tablica pamiątkowa jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powinna być odpowiednio większa, aby odbiorcy mogli odczytać informacje. W przypadku projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi, rekomendujemy, aby powierzchnia tablicy pamiątkowej nie była mniejsza niż 6 m2.
Mniejsze tabliczki pamiątkowe możesz wykorzystać tam, gdzie szczególnie istotne znaczenie ma dbałość
o estetykę i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub społecznego. Na przykład małe tabliczki mogą posłużyć dla oznaczenia realizacji projektów np. wewnątrz pomieszczeń, w pobliżu obiektów zabytkowych. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie może być jednak mniejszy niż format A4.

3.4 Kiedy powinieneś umieścić tablicę pamiątkową i na jak długo?

Tablicę pamiątkową musisz umieścić po zakończeniu projektu – nie później niż 3 miesiące po tym fakcie.
Tablica pamiątkowa musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości projektu. W związku z tym musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. Twoim obowiązkiem jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

3.5 Gdzie powinieneś umieścić tablicę pamiątkową?

Tablicę pamiątkową powinieneś umieścić w miejscu realizacji Twojego projektu – tam, gdzie widoczne są efekty zrealizowanego przedsięwzięcia. Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie mogła zapoznać się z treścią tablicy.
Jeśli projekt miał kilka lokalizacji, ustaw kilka tablic w kluczowych dla niego miejscach. Tablic może być więcej w zależności od potrzeb.
Tablicę pamiątkową małych rozmiarów powinieneś umieścić w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym. Mogą być to np. wejścia do budynków.
Zadbaj o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd były zgodne
z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody. Zadbaj, by były one dopasowane do charakteru otoczenia.
Jeśli masz wątpliwości, rekomendujemy, abyś ustalił, jak rozmieścić tablice z instytucją przyznającą dofinansowanie.

3.6 Jak duży musi być plakat i z jakich materiałów możesz go wykonać?

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.
Pomyśl o tym, by odpowiednio zabezpieczyć plakat tak, by przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie. Twoim obowiązkiem jest dbanie o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzony lub nieczytelny plakat musisz wymienić.

3.7 Jakie informacje musisz umieścić na plakacie?

Plakat musi zawierać:
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • znaki FE, barwy RP oraz znak UE,
Wzór plakatu, który możesz wykorzystać:

Na plakacie możesz umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne.
W wersji elektronicznej wzory do wykorzystania są dostępne na stronach internetowych:

3.8 Kiedy i na jak długo powinieneś umieścić plakat?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Powinieneś go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat możesz zdjąć po zakończeniu projektu.

3.9 Gdzie powinieneś umieścić plakat?

Plakat powinieneś umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musi być to przynajmniej jeden plakat.
Jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.
Jeśli natomiast w jednej lokalizacji dana instytucja, firma lub organizacja realizuje kilka projektów, może umieścić jeden plakat opisujący wszystkie te przedsięwzięcia.
Instytucje wdrażające instrumenty finansowe umieszczają plakaty w swoich siedzibach, punktach obsługi klienta, w których oferowane są produkty wspierane przez Fundusze Europejskie, podczas szkoleń i spotkań informacyjnych na tematy poświęcone wdrażanym instrumentom. Obowiązek umieszczania plakatów nie dotyczy miejsca realizacji projektu przez ostatecznych odbiorców (to znaczy podmiotów korzystających z instrumentów finansowych, np. uzyskujących pożyczki).

3.10 Czy możesz zastosować inne formy oznaczenia miejsca realizacji projektu lub zakupionych środków trwałych?

W uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić się do instytucji przyznającej dofinansowanie z propozycją zastosowania innej formy, lokalizacji lub wielkości oznaczeń projektu. Jest to możliwe wyłącznie w przypadkach, kiedy ze względu na przepisy prawa nie można zastosować przewidzianych w niniejszym Załączniku wymogów informowania o projekcie lub kiedy zastosowanie takich form wpływałoby negatywnie na realizację projektu lub jego rezultaty.
Po zapoznaniu się z Twoją propozycją instytucja przyznająca dofinansowanie może wyrazić zgodę na odstępstwa lub zmiany. Pamiętaj, że potrzebujesz pisemnej zgody. Musisz ją przechowywać na wypadek kontroli

4. Jakie informacje musisz umieścić na stronie internetowej?

4.1 Oznakowanie strony internetowej

Jeśli jako beneficjent masz własną stronę internetową, to musisz umieścić na niej:
 • znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój,
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
 • krótki opis projektu.
Dla stron www, z uwagi na ich charakter, przewidziano nieco inne zasady oznaczania niż dla pozostałych materiałów informacyjnych.

4.2 W jakiej części serwisu musisz umieścić znaki i informacje o projekcie?

Znaki i informacje o projekcie – jeśli struktura Twojego serwisu internetowego na to pozwala – możesz umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Możesz też utworzyć odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić (np. na stronie głównej powinien znaleźć się odnośnik do zakładki/podstrony przeznaczonej specjalnie dla opisu realizowanego projektu/projektów).

4.3 Jak właściwie oznaczyć stronę internetową?

Uwaga! Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.
Dlatego, aby właściwie oznaczyć swoją stronę internetową, powinieneś zastosować jedno z dwóch rozwiązań:
Rozwiązanie nr 1:
W widocznym miejscu umieścić zestawienie złożone ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, barw RP z nazwą Rzeczpospolita Polska oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. Umieszczenie w widocznym miejscu oznacza, że w momencie wejścia na stronę internetową użytkownik nie musi przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków.

 Jeśli jednak nie masz możliwości, aby na swojej stronie umieścić zestawienie znaku FE, barw RP i znaku UE w widocznym miejscu – zastosuj rozwiązanie nr 2.

Rozwiązanie nr 2:

W widocznym miejscu umieścić flagę UE tylko z napisem Unia Europejska według jednego z następujących wzorów:

Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) umieszczasz zestaw znaków Fundusze Europejskie z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, barwy RP z nazwą Rzeczpospolita Polska oraz znaku Unia Europejska z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.
W przypadku tego rozwiązania flaga Unii Europejskiej pojawi się dwa razy na danej stronie internetowej.

4.4 Jakie informacje powinieneś przedstawić w opisie projektu na stronie internetowej?

Informacja na Twojej stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym:
 • cele projektu,
 • planowane efekty,
 • wartość projektu,
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powyżej podaliśmy minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu. Dodatkowo rekomendujemy zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

5. Jak możesz informować uczestników i odbiorców ostatecznych projektu?

Jako beneficjent jesteś zobowiązany, aby przekazywać informację, że Twój projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie.
Obowiązek ten wypełnisz, jeśli zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 1, oznaczysz konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy, targi lub inne formy realizacji Twojego projektu. Oznakowanie może mieć formę plansz informacyjnych, plakatów, stojaków etc.
Dodatkowo możesz przekazywać informację osobom uczestniczącym w projekcie oraz odbiorcom ostatecznym w innej formie, np. powiadamiając ich o tym fakcie w trakcie konferencji, szkolenia lub prezentacji oferty.
Pamiętaj, że jeśli realizujesz projekt polegający na pomocy innym podmiotom lub instytucjom, osobami uczestniczącymi w projekcie mogą być np. nauczyciele i uczniowie dofinansowanej szkoły. Osoby te powinny mieć świadomość, że korzystają z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Dlatego zadbaj, aby taka informacja do nich dotarła.

6. Jak powinieneś udokumentować realizację działań informacyjnych i promocyjnych?

Wszystkie obowiązki informacyjne oraz działania informacyjno-promocyjne związane z realizowanym projektem muszą zostać przez Ciebie udokumentowane. Dokumentację tę przechowuj razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez czas określony w umowie o dofinansowanie. Może być ona poddana kontroli.
Dokumentację możesz przechowywać w formie papierowej albo elektronicznej, np. jako skany dokumentów, zdjęcia, kopie (zrzuty) stron internetowych. Jeśli na potrzeby projektu powstały materiały informacyjne możesz przechowywać ich pojedyncze egzemplarze (np. broszury, publikacje) albo tylko ich zdjęcia. Koszty tych działań musisz dokumentować w taki sam sposób, jak inne wydatki.
Przykłady dokumentacji wraz ze sposobem ich potwierdzenia, znajdują się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

7. Co musisz wziąć pod uwagę, umieszczając znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej?

7.1 Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich umiejscowienie oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Dla spełnienia tego warunku wystarczy, jeśli tylko jedna, np. pierwsza strona lub ostatnia dokumentu, zostanie oznaczona ciągiem znaków.
Zwróć szczególną uwagę, aby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

7.2 Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój umieszczasz zawsze z lewej strony, barwy RP z nazwą Rzeczpospolita Polska jako drugi od lewej, natomiast znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny z prawej strony.

Gdy nie jest możliwe umiejscowienie znaków w poziomie, możesz zastosować układ pionowy. W tym ustawieniu znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu znajduje się na górze, barwy RP w środku, a znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny na dole.
Przykładowy układ pionowy:

Zestawienia znaków znajdziesz na stronach www.wup.pl/power/?page_id=125 oraz www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

7.3 Liczba znaków

Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech (nie dotyczy tablic informacyjnych i pamiątkowych, na których w zestawieniu znaków mogą wystąpić maksymalnie 3 znaki), łącznie ze znakiem FE, barwami RP oraz znakiem UE.
Jakie znaki mogą się znaleźć w zestawieniu? Poza znakami FE z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, barwami RP z nazwą Rzeczpospolita Polska i znakiem UE z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, w zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic pamiątkowych) oraz na dokumentach możesz umieścić swoje logo, jako beneficjenta. Możesz również (zamiast logo beneficjenta) umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej. Nie możesz umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.
Inne znaki, jeśli są Ci potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-RP-UE).
Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i znaku Unii Europejskiej.
Przykładowe zestawienie znaków w układzie poziomym. W miejscu innego znaku beneficjent może umieścić np. swoje logo:

Przykładowe zestawienia znaków w układzie pionowym. W miejscu innego znaku beneficjent może umieścić np. swoje logo:

Konieczne jest zachowanie pól ochronnych znaków oraz minimalnych, dopuszczalnych odległości między nimi.

7.4 W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znak Fundusze Europejskie, barwy RP i znak Unia Europejska?

Zestawienie znaków FE, barw RP i znaku UE zawsze występują w wersji pełnokolorowej.
Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz musiał umieszczać barw RP, natomiast będziesz mógł zastosować zestawienia znaku FE i znaku UE w wersji jednobarwnej.
Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej:

Wszystkie dopuszczone achromatyczne i monochromatyczne warianty znaków – jeśli są Ci potrzebne – znajdziesz  na  stronach:
www.wup.pl/power/?page_id=125
www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

7.5 Czy możesz stosować znaki Fundusze Europejskie, barwy RP i Unia Europejska na kolorowym tle?

Najlepiej żebyś używał znaków pełnokolorowych na białym tle, co zapewnia jego największą widoczność. Jeśli znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu występuje na tle barwnym, powinieneś zachować odpowiedni kontrast, który zagwarantuje odpowiednią czytelność znaku. Kolory tła powinny być pastelowe i nie powinny przekraczać 25% nasycenia.
Na tłach ciemnych, czarnym oraz tłach wielokolorowych barwy RP powinieneś umieścić na białym polu ochronnym i z szarą linia zamykającą.

Na tłach kolorowych, barwy RP powinieneś umieścić bez białego pola ochronnego i bez linii zamykającej. Jeśli znak występuje na tle barwnym, należy zachować odpowiedni kontrast gwarantujący odpowiednią czytelność znaku.
W przypadku znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, jeśli nie masz innego wyboru niż użycie kolorowego tła, powinieneś umieścić wokół flagi białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.
Jeśli w zestawieniu występują inne znaki, pamiętaj, aby sprawdzić, czy mogą one występować na kolorowych tłach.

8. Jak powinieneś oznaczać przedsięwzięcia dofinansowane z wielu programów lub funduszy?

W przypadku gdy działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo inny materiał dotyczą:
 • projektów realizowanych w ramach kilku programów – nie musisz w znaku wymieniać nazw tych wszystkich programów. Wystarczy, że zastosujesz wspólny znak Fundusze Europejskie:

 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności – zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy:

9. W jaki sposób możesz oznaczyć małe przedmioty promocyjne?

Jeśli przedmiot jest mały i nazwa funduszu, nazwa „Rzeczpospolita Polska” oraz nazwa programu nie będą czytelne, umieść znak Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie (bez nazwy programu), barwy RP z napisem Rzeczpospolita Polska oraz znak UE tylko z napisem Unia Europejska. Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy „Rzeczpospolita Polska”, „Unia Europejska” i „Fundusze Europejskie”.
W takich przypadkach nie musisz stosować słownego odniesienia do odpowiedniego funduszu/funduszy. Na małych przedmiotach promocyjnych stosowanie herbu lub logo promocyjnego województwa nie jest obowiązkowe.

W przypadku przedmiotów o bardzo małym polu zadruku np. pendrive, dopuszczalne będzie stosowanie wariantu minimalnego bez barw RP.

Jednocześnie musisz każdorazowo rozważyć, czy małe przedmioty itp. są na pewno skutecznym i niezbędnym narzędziem promocji dla Twojego projektu (zobacz rozdz. 6.1. „Jakich działań promocyjnych nie rekomendujemy? w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji).

9.1 Czy możesz oznaczać przedmioty promocyjne w sposób nierzucający się w oczy?

Zestawienia znaków z właściwymi napisami muszą być widoczne. Nie mogą być umieszczane np. na wewnętrznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Jeśli przedmiot jest tak mały, że nie można na nim zastosować czytelnych znaków FE, barw RP i UE lub wariantu minimalnego bez barw RP (patrz punkt 8), nie możesz go używać do celów promocyjnych. Celem przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu projektu ze środków UE i programu.

10. Jakich innych zasad powinieneś przestrzegać, informując o projekcie i realizując działania informacyjno-promocyjne?

Informując o projekcie i realizując działania promocyjne musisz przestrzegać zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W działaniach informacyjno-promocyjnych nie wolno stosować przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność czy płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

 

Dokumenty dla projektodawców, którzy podpisali umowy po dniu 31.12.2017 roku
Dokumenty dla projektodawców, którzy podpisali umowy do dnia 31.12.2017 roku

 

 

Logotypy POWER
logo PO WER kolor – w poziomie
logo PO WER biało-czarne – w poziomie
logo PO WER monochromatyczne – w poziomie
logo PO WER kolor – w pionie
logo PO WER biało-czarne – w pionie
logo PO WER monochromatyczne – w pionie
Logotypy UE
logo UE kolor – w poziomie
logo UE biało-czarne – w poziomie
logo UE monochromatyczne – w poziomie
logo UE kolor – w pionie
logo UE biało-czarne – w pionie
logo UE monochromatyczne – w pionie
Logotypy UE i EFS
logo UE i EFS kolor – w poziomie
logo UE i EFS biało-czarne – w poziomie
logo UE i EFS monochromatyczne – w poziomie
logo UE i EFS kolor – w pionie
logo UE i EFS biało-czarne – w pionie
logo UE i EFS monochromatyczne – w pionie
Logotypy FE (do użytku w szczególnych sytuacjach)
logo FE kolor – w poziomie
logo FE biało-czarne – w poziomie
logo FE monochromatyczne – w poziomie
logo FE kolor – w pionie
logo FE biało-czarne – w pionie
logo FE monochromatyczne – w pionie
Barwy RP
znak barw RP z ramką –  w poziomie
znak barw RP bez ramki – w poziomie
znak barw RP z ramką –  w pionie
znak barw RP bez ramki – w pionie
znak barw RP tło czarne – w poziomie i w pionie
znak barw RP – tło kolorowe
znak barw RP – tło wielokolorowe
Ciągi logotypów
ciąg PO WER i UE  z barwami RP kolor
ciąg PO WER i UE  z barwami RP + inny znak kolor