Nadużycia finansowe-OLAF

Dodano przez: admin | 31 grudnia 2015

Nadużycie finansowe – zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:
  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej. Zgodnie z Aneksem nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel EU może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty. W tym kontekście kluczową rolę może odgrywać OLAF–owska Sieć Komunikatorów ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, która obejmuje Rzecznika OLAF, rzeczników odpowiedzialnych za PR i urzędników ds. informacji w krajowych służbach dochodzeniowych, z którymi OLAF współpracuje w państwach członkowskich. Zgłoś nadużycie Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-and-you/report-fraud/index_pl.htm. W celu dbałości o zgodność działania z przyjętymi zasadami Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uruchomił mechanizm kontroli umożliwiający anonimowe zgłaszanie nadużyć finansowych. Zgłoszenia można dokonać na adres: naduzycia@wup.pl.Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane. Praktyczne poradniki W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości – w tym nadużyć finansowych – Instytucja Pośrednicząca zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Dokumenty obowiązujące w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Instytucja Pośrednicząca zachęca również do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami w naszej instytucji: