Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Dodano przez: redaktor_k | 16 marca 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe /Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekty składane w ramach niniejszego naboru są realizowane w ramach:Celu tematycznego 8.Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, Priorytetu inwestycyjnego 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 r.ż. z kategorii NEET.
W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 16 marca 2015 r. do 27 marca 2015 r. w godz. 8.00-15.00
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie Nabór wniosków Powiatowych Urzędów Pracy
na rok 2015.Pobierz plik>>>

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy składać:

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz w formie papierowej osobiście (przy ul Firlika 19 w Szczecinie, pok 404), kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin z dopiskiem:„Wniosek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe /Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dostarczyć do pok. 404 przy ul. Firlika 19 w Szczecinie”.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać w systemie SOWA najpóźniej w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do WUP.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. – 31 marca 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie pod numerem tel. (91) 42 56 267/268.

Załącznik:

Nabór wniosków Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2015.Pobierz plik>>>

Nabór Wniosków Powiatowych Urzędów Pracy Na Rok 2015
Nabór Wniosków Powiatowych Urzędów Pracy Na Rok 2015

Nabor_wnioskow_powiatowych_urzedow_pracy_na_rok_2015.pdf


1.4 MiB
56 Pobrań
Szczegóły
Nowy Folder
Nowy Folder

Nowy_folder.zip


2.3 MiB
9 Pobrań
Szczegóły