Praca to PO WER – aktualne projekty

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (V)

 • Formy wsparcia:
  – IPD,
  – Pośrednictwo pracy,
  – Poradnictwo zawodowe,
  – Prace interwencyjne,
  – Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
  – Bony na zasiedlenie,
  – Staże,
  – Doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy.
 • Kto może skorzystać?
  – Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
  – Osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach, które nie ukończyły 30 roku życia,
  – Osoby z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 30 roku życia,
  – Osoby długotrwale bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.
 • Gdzie:
  Powiat Miasto Świnoujście
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (V)

 • Formy wsparcia:
  ─ Opracowanie/ aktualizacja IPD dla każdego uczestnika oraz ustalenie stopnia oddalenia od rynku pracy
  ─ kompleksowe pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe
  ─ staże
  ─ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”
  ─ wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  – bony na zasiedlenie
  – szkolenia indywidualne i grupowe (kończące się uzyskaniem kwalifikacji
 • Kto może skorzystać? / Dla kogo?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają  poniższe kryteria:                                                                                                                                      ─ mieszkają na terenie powiatu sławieńskiego i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie jako osoby bezrobotne, w tym osoby z niepełnosprawnościami
  –  mają od 18 do 29 lat
  Wśród uczestników powinny się znaleźć również:
  ─ osoby długotrwale bezrobotne,
  ─ osoby z niepełnosprawnościami,
  ─ osoby nisko wykwalifikowane
  – osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 • Gdzie:
  Powiat sławeński
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pyrzyckim (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Indywidualne Plany Działań, poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy
  2. staże
  3. jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub/i szkolenia z przedsiębiorczości
  4 szkolenia
  5 bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych,
  6. zatrudnienie w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla
  osób bezrobotnych.
 • Kto może skorzystać?
  Projekt będzie skierowany do osób  bezrobotnych w wieku od 18 – 29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach jako osoby bezrobotne,
  – osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
  – nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
  – nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  – nie szkoli się.

 

 • Gdzie:
  Powiat pyrzycki
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfińskim (V)

 • Formy wsparcia:
  – staże
  – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  – poradnictwo zawodowe
  – pośrednictwo pracy.
  – szkolenia i bony szkoleniowe
  – prace interwencyjne
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  – mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  – mają od 18  do 29 lat
  w przypadku osób do 24 roku życia objęcie projektem moze nastąpić wyłącznie do 4 miesiecy od dnia rejestracji w PUP
  – są zarejestrowane w PUP w Gryfinie
  – posiadają II (w uzasadnionych przypadkach I ) profil pomocy w ramach rejestracji w PUP
  – posiadają sporządzony IPD, z którego wynika potrzeba objęcia działaniami realizowanym w ramach niniejszego projektu (np. pośrednictwo pracy i staż)
 • Gdzie:
  Powiat gryfiński
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (V)

 • Formy wsparcia:
  – IPD,
  – Poradnictwo zawodowe,
  – Pośrednictwo pracy
  – Staże
  – Bony szkoleniowe
  – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  – Bony na zasiedlenie
 • Kto może skorzystać?
  Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP wMyśliborzu jakobezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

 

 • Gdzie:
  Powiat myśliborski
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
  2. staże,
  3. prace interwencyjne,
  4. szkolenia,
  5. bony zasiedleniowe,
  6. środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
 • Kto może skorzystać?
  Osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane jako bezrobotne, mające I i II profil pomocy:
  – osoby z  niepełnosprawnościami,
  – osoby długotrwale bezrobotne,
  – osoby niskowykwalifikowane,

 

 • Gdzie:
  Powiat kamieński
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Pośrednictwo pracy/Poradnictwo zawodowe/IPD
  2. Staże
  3. Szkolenia
  4. Bony na zasiedlenie
  5. Prace interwencyjne
  6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
  7. Wyposażenie oraz doposażenie stanowiska pracy.
 • Kto może skorzystać?
  Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
  -osoby zarejestrowane w PUP  jako  bezrobotne,
  – osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
  – osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.osoby z niepełnosprawnościami  i/lub długotrwale bezrobotne  i/lub   osoby   o niskich kwalifikacjach.
 • Gdzie:
  Powiat szczecinecki
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja i osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (V)

 • Formy wsparcia:
  1 Pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe, IPD.
  2. Bon zasiedleniowy.
  3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  4. Staże zawodowe.
  5. Prace interwencyjne.
  6. Bon szkoleniowy.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  – mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim
  – mają od 18 do 29 lat
  – nie pracują (w tym długotrwale bezrobotne) i  są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy (jeśli dotyczy)
  – dla których Urząd Pracy ustalił I lub II profil pomocy
  Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane ze szczególnym uwzględnieniem:
  – osób niepełnosprawnych
  – osób o niskich kwalifikacjach
  – osób długotrwale bezrobotnych

 

 • Gdzie:
  Powiat goleniowski
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie choszczeńskim (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe oraz IPD,
  2. Staż,
  3. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  4. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  5. Szkolenia.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają poniższe kryteria:
  a) osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy , zarejestrowane w PUP Choszcznie jako bezrobotne, w tym tzw. Młodzież NEET ( 3 warunki: nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli)
  b) osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy :
  – osoby z niepełnosprawnościami,
  – osoby długotrwale bezrobotne,
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Gdzie:
  Powiat choszczeński
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Indywidualny Plan Działania/Pośrednictwo pracy lub Poradnictwo zawodowe;
  2. Szkolenia;
  3. Bony na zasiedlenie;
  4. Staże;
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  – mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie świdwińskim;
  – osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET;
  Projekt skierowany jest również do:
  – osób długotrwale bezrobotnych (zgodnie z definicją wskaźnika PO WER 2014-2020, tj. w zależności od przedziału wiekowego);
  – osób o niskich kwalifikacjacjach.
 • Gdzie:
  Powiat świdwiński
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły