Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Targi Przedsiębiorczości Gryfino 2019

Wszyscy, którzy chcieli nawiązać kontakty biznesowe, poinformować o swojej działalności i ofercie handlowo-usługowej mieli okazję zrobić to na Międzynarodowych Targach Przedsiębiorczości, które w sobotni słoneczny dzień odbywały się na gryfińskim nabrzeżu. 14 września, kolejny raz na przy granicy polsko-niemieckiej, w ramach projektu: „Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019” […]

2019-09-17

Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” – zrealizowane

10 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia […]

2019-09-13

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla osi VI, VII i VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, która jest dostępna […]

2019-09-11

Działanie 8.6 – Zaktualizowany harmonogram oceny

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19.

2019-09-06

Działanie 8.10 – Zakończenie naboru wniosków

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19, w terminie naboru tj. od 31.07.2019 r. do 02.09.2019 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 19 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej  157 458 537,80 PLN.

2019-09-03

Działanie 7.6 – Aktualizacja listy rankingowej po zwiększeniu alokacji

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa […]

2019-09-02

Działanie 7.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 z dnia 27.03.2019 r. Informujemy, iż w […]

2019-08-30

Działanie 7.6 (K41/18) – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 – stan na dzień 31.08.2019 r.

2019-08-30

Działanie 7.6 (K45/19) – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 – stan na dzień 31.08.2019 r.

2019-08-30

Działanie 6.5 – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18 – stan na dzień 30.08.2019 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2019-08-30