Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 lutego 2018

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez PFP w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wysokość wsparcia oraz okres spłaty

W programie można uzyskać nawet 90 421,60 zł na założenie działalności gospodarczej i 20 000,00 zł na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Okres spłaty kapitału może wynieść nawet 7 lat (w tym do 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału), a oprocentowanie pożyczki to tylko od 0,175% w skali roku.

Kto może skorzystać z tego programu?

Grupa docelowa dla pożyczek w ramach działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe:

1. Co najmniej 60% uczestników projektów będą stanowiły osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

I. osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

II. osoby młode w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP.

2. Dodatkowo uczestnikami projektu mogą być również osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup docelowych:

 • imigranci oraz reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt 1.I powyżej z zastrzeżeniem, że udział tej grupy wsparcia nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Z grona Ostatecznych Odbiorców pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyłączone są osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Kontakt

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

 • Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/45/08, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie

 • Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

 • Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

Więcej

Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania umieszczone są na stronie:
https://pfp.com.pl/6gtqf_mikropozyczka_na_rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej_ii.htm