Weź udział w szkoleniach i kursach dla przedsiębiorców

Podmiotowy System Finansowania (PSF) usług rozwojowych to sposób dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Na realizację projektów w ramach PSF przewidziano kwotę w wysokości 68,5 mln zł na okres 4 lat. System popytowy umożliwia przedsiębiorcy samodzielne wybrania szkolenia, kursu lub innej formy z puli oferowanej w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i otrzymać refundację w wysokości od 50 do 80% kosztów.
Dodatkowo wprowadzono znaczne ułatwienia w ubieganiu się o refundację. W tym celu wybrano tzw. Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania, którzy na każdym etapie, od rekrutacji, po wybór usługi mają świadczyć przedsiębiorcom pomoc.

DLA KOGO?

 • mikroprzedsiębiorstwo
……..– zatrudniające mniej niż 10 pracowników (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
……..– jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;
 • małe przedsiębiorstwo
……..– zatrudniające mniej niż 50 pracowników
……..– jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
 • średnie przedsiębiorstwo
……..– zatrudniające mniej niż 250 pracowników
……..– jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

 • Mobilny Doradca:
……..– pracuje w terenie
……..– przyjedzie do Ciebie w dogodnym terminie
……..– pomoże Ci w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej
……..– doradzi w wyborze konkretnej usługi odpowiadającej Twoim potrzebom
 • Wyszukiwarka online:
……..– 21 głównych obszarów tematycznych, podzielonych na szczegółowe kategorie
……..– system filtrów ułatwiających znalezienie odpowiedniej usługi
 • Giełda Usług:
……..– możesz z niej skorzystać, jeśli nie znajdziesz interesującego Cię szkolenia
……..– pozwala zgłosić zapotrzebowanie na sprecyzowaną usługę szkoleniową dla Twojej firmy
……..– po skorzystaniu z usługi, możesz ją ocenić i podzielić się opinią z innymi użytkownikami Bazy Usług Rozwojowych(BUR)

 

Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość wsparcia ze środków EFS w ramach jednej umowy wynosi:
 • mikroprzedsiębiorstwodo 15 tys. zł
 • małe przedsiębiorstwo – do 75 tys. zł
 • średnie przedsiębiorstwo – do 400 tys. zł
Refundacja kosztów wybranych usług wynosi, co do zasady, co najmniej 50%.
Dofinansowanie może być wyższe i wynosić:
 • 70%, gdy dotyczy przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach Działania 2.2 PO WER;
 • 70%, gdy szkolenie pozwala zdobyć kwalifikacje potwierdzone certyfikatem;
 • 80%, gdy usługa rozwojowa kierowana jest do:
……. – pracowników powyżej 50. roku życia i/lub o niskich kwalifikacjach;
 …….– przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lub Specjalnej Strefie Włączenia.

UŁATWIENIA W APLIKOWANIU O REFUNDACJĘ

Jeśli firma planuje podnieść kompetencje i umiejętności swoich pracowników, powinna skontaktować się z Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Operator służy Przedsiębiorcy pomocą na każdym etapie – począwszy od wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej,  poprzez pomoc w założeniu konta w systemie BUR, po rozliczenie wsparcia.
W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKI ZOSTAŁY WYBRANE TRZY PODMIOTY PEŁNIĄCE FUNKCJĘ OPERATORA
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Przemysłowa 8 (pokój 210), 75-216 Koszalin
Oddział w Szczecinie
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
ul. Kolumba 86 (pokój 233), 70-035 Szczecin
www.uslugirozwojowe.karrsa.pl

 

Dane Mobilnych Doradców
Koszalin:
– Paulina Sułek, tel. 515 416 845, e-mail:    p.sulek@karrsa.pl
– Łukasz Drążkiewicz, tel. 515 416 890, e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl
Szczecin:
– Monika Bobik – Frankiewicz, tel. 515 416 856, e-mail: m.bobik@karrsa.pl
– Małgorzata Kondarewicz, tel. 515 416 886, e-mail: m.kondarewicz@karrsa.pl

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. 91/312 9216, fax 91/312 9201
e-mail: fur@fur.com.pl
www.fur.pfp.com.pl
www.pfp.com.pl
Oddział w Koszalinie
ul. Partyzantów 17 (pokój 202), 75-411 Koszalin
tel./fax 94/34 07 035, 784 689 616
Oddział w Wałczu
ul. Południowa 10B (pokój 205), 78-600 Wałcz
tel./fax 67/25 83 086
Dane Mobilnych Doradców
Joanna Ligenza
tel. 91 312 92 23, kom. 882 348 218
e-mail: j.ligenza@pfp.com.pl
Piotr Stokłosa
tel. 91 428  36 52, kom. 784 961130
e-mail: p.stoklosa@pfp.com.pl
 
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13), 70-205 Szczecin
tel. 91/4329332, fax 91/4882626
e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl
Dane Mobilnych Doradców
Barbara Zakrzewska
tel. 91 43 29 307, kom. 512 205 546
Iwona Król
tel. 91 43 29 308, kom. 512 205 810
Jolanta Chełstowska
tel. 91 43 29 336, kom. 512 205 700
Agnieszka Bujny
tel. 91 43 29 312, kom. 512 205 846
Karolina Czerwińska-Cendrowska
tel. 91 81 36 450, kom. 512 205 708
Agnieszka Sieradzka-Hajduk
tel. 91 43 29 318, kom. 512 205 545
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

FROMULARZ REKRUTACYJNY I UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • Bezpośrednio w biurze Operatora lub online należy wypełnić formularz rekrutacyjny, w którym trzeba podać podstawowe informacje o firmie. Dotyczą one m.in.:
……..– rodzaju działalności gospodarczej
……..– prowadzenia działalności (lub nie) w preferowanych branżach bądź sektorach wskazanych w „Wykazie inteligentnych  specjalizacji  województwa
……….zachodniopomorskiego”
……..– wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników, którzy będą objęci wsparciem
……..– sytuacji ekonomicznej firmy.
Po złożeniu przez przedsiębiorcę wymaganej dokumentacji Operator przygotuje umowę uczestnictwa w projekcie. Z chwilą jej podpisania przedsiębiorca otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny (tzw. ID wsparcia), który umożliwia mu zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Należy podkreślić, że wybór usług rozwojowych, na które można otrzymać dofinansowanie ze środków EFS, odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu BUR. W bazie tej znajduje się wielki wybór usług rozwojowych, oferowanych obecnie na rynku przez firmy szkoleniowe, zakłady doskonalenia, uczelnie itp.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

KATEGORIE DOSTĘPNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH

 • szkoleniowe: szkolenia otwarte, zamknięte, wewnętrzne, zewnętrzne
 • rozwojowe o charakterze zawodowym: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
 • e-learningowe: szkolenia synchroniczne i asynchroniczne (odbywające się w czasie rzeczywistym i niewymagające jednoczesnej obecności ucznia i szkolącego, kontakt odbywa się np. przez pocztę elektroniczną)
 • inne: usługi doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

OPERATORZY I MOBILNI DORADCY

W ramach projektów Operatorzy przewidzieli również wsparcie tzw. mobilnych doradców, którzy będą pracować w terenie, przyjeżdżając do przedsiębiorców, w dogodnych dla nich terminach i godzinach. Celem tego wsparcia jest zachęcenie do uczestnictwa w projekcie, pomoc w  przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i doradztwo dotyczące wyboru konkretnej usługi, odpowiadającej potrzebom podmiotów gospodarczych.
Koszt uczestnictwa pracowników w wybranym kursie, zajęciach z coachem lub innej formie przedsiębiorstwo/przedsiębiorca pokrywa w całości z własnych środków. Dopiero po zrealizowaniu wybranej przez siebie usługi rozwojowej i dokonaniu jej oceny w Bazie, przedkłada potwierdzenie zapłaty Operatorowi i uzyskuje refundację tych wydatków w wysokości określonej w umowie wsparcia.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

UZYSKANIE FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – KROK PO KROKU

 • Przedsiębiorca:
……..– we współpracy z Operatorem bądź samodzielnie określa swoje potrzeby rozwojowe
……..– wypełnia formularz rekrutacyjny
……..– zawiera umowę z Operatorem
……..– wybiera w Bazie Usług Rozwojowych lub zamawia na giełdzie usług interesującą go ofertę i ją opłaca
……..– uczestniczy w wybranym wsparciu
……..– ocenia usługę i odbiera od Operatora zwrot kosztów poniesionych na daną usługę.
 • Operator:
……..– wylicza dla przedsiębiorcy jego wkład własny
……..– wystawia przedsiębiorcy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
……..– zawiera umowę wsparcia z przedsiębiorcą
……..– zajmuje się obsługą finansową
……..– refunduje wydatki przedsiębiorcy na podstawie dokumentów finansowych dostarczonych Operatorowi po zakończeniu wsparcia
……..– zapewnia bieżącą obsługę w BUR.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CO POWINIEN ZROBIĆ PRZEDSIĘBIORCA:

 • Zgłosić się do jednego z naszych Operatorów i spotkać się z mobilnym doradcą, który pomoże w zbadaniu potrzeb rozwojowych/szkoleniowych (jeżeli jest taka potrzeba).
 • Podpisać z wybranym przez siebie Operatorem umowę wsparcia dotyczącą kosztów wybranej przez siebie usługi rozwojowej. Mobilny doradca pomoże wypełnić wymagane dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie wybranej usługi.
 • Założyć profil w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, w  razie potrzeby pomoże w tym mobilny doradca.
 • Skorzystać z wybranej usługi i opłacić fakturę za tę usługę. Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie (co najmniej) poniższe warunki:
……..– zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR
……..– wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup wybranej usługi rozwojowej
……..– wydatek został prawidłowo udokumentowany
……..– usługa  rozwojowa  została  zrealizowana  zgodnie  z  założeniami, tj.  zgodnie  z  programem, formą,  na  warunkach   i   w   wymiarze   czasowym
……….określonym w Karcie Usługi
……..– usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.
 • Zgłosić się do Operatora, z którym została podpisana umowa o dofinansowanie, po refundację nawet do 80% poniesionych kosztów usługi rozwojowej.
 • Po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnej dokumentacji potwierdzającej skorzystanie z usługi rozwojowej Operator wypłaca dofinansowanie.
  i

DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU UDZIELAJĄ:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie
ul. A . Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
e-mail: efs@wup.pl
tel. 91 42 56 164
www.wup.pl
 • Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie
ul. Słowiańska 15A
75-846 Koszalin
e-mail: efskoszalin@wup.pl
tel. 94 344 50 25/26
www.facebook.com/wupszczecin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Kuśnierska 12B
70-536 Szczecin
e-mail: gpi@wzp.pl
tel. 800 34 55 34
www.rpo.wzp.pl