Archiwa

RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19

Oś, Działanie: 
Oś prioretytowa VIII, Działanie 8.1

Alokacja
 25 003 050,00 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
Dzialanie-8.1-spotkanie-informacyjne-Szczecin.pptx
3.5 MiB
1 Pobrań
Szczegóły
Tabelka do naborów, harmonogram, regulamin, załączniki
Tabelka do naborów, harmonogram, regulamin, załączniki
Tabelka_do_naborow_RK_8.1-harmonogram-zalaczniki-02.10.2019_20191002.zip
6.5 MiB
59 Pobrań
Szczegóły

RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś prioretytowa VII, Działanie 7.1
Alokacja na rok 2019: 
9 927 817,41 zł.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Lista sprawdzająca dla projektodawcy - aktualizacja
Lista sprawdzająca dla projektodawcy - aktualizacja
Lspr_dla-_projektodawcy_akt_7_1_OzN_20191014.zip
395.0 KiB
19 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lspr_dla-_projektodawcy_7_1_OzN_20190930.zip
395.0 KiB
24 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
Dzialanie-7.1-spotkanie-informacyjne-Szczecin.pptx
3.5 MiB
57 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru
Tabela do naboru
tabelka_do_naborow_RK_7_1_20190829.doc
371.0 KiB
68 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
Regulamin-konkursu.7z
2.1 MiB
124 Pobrań
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
zal_7_1_1_20190829.7z
6.1 MiB
38 Pobrań
Szczegóły
Załączniki (format .doc)
Załączniki (format .doc)
zal_7_1_1_OzN_20190829.7z
7.5 MiB
24 Pobrań
Szczegóły
Harmonogram naboru
Harmonogram naboru
Harmonogram.7z
410.1 KiB
25 Pobrań
Szczegóły

Działanie 8.10 (K52) – faq

FAQ – najczęsciej zadawane pytania

1. Czy kryterium  Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub  oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2):

a) musi być spełnione zarówno przez Lidera jak i Partnerów projektu?

b) czy podmioty działające krócej niż rok są wykluczone ze wsparcia? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie dlaczego?

c) czy organizacje pozarządowe posiadające siedzibę poza woj.zachodniopomorskim ale prowadzące działalność ( nie gospodarczą ale pożytku publicznego) na terenie woj. zachodniopomorskiego są wykluczone ze wsparcia

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy. Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym podmioty istniejące poniżej 1 roku co do zasady nie mogą spełnić przedmiotowego kryterium, co wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z powyższym prowadzenie działalności przez organizację pozarządową na terenie województwa zachodniopomorskiego musi zostać poparte odpowiednimi zapisami we wskazanych powyżej dokumentach.

2. Proszę o uściślenie informacji związanego kryterium w konkursie 8.10, które wskazuje, że Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego” – czy dodatkowym miejscem wykonywania czynności może być posiadane od kilku lat biuro projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego, które wynajmowane jest długoterminowo?

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym niespełnienie przedmiotowego kryterium wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

3. Czy jako przedsiębiorca mogę zgłosić swojego pracownika na szkolenie odbywające się w Warszawie? Jaką umowę musi mieć ten pracownik i jak długo musi być zatrudniony?

Przywołane  Działanie 8.10 dotyczy podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych w zakresie, zwykle, podstawowym lub średniozaawansowanym i jest skierowane przede wszystkim do:

– osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej ze średnim wykształceniem);

– kobiet;

– osób w wieku 50 +;

– osób niepełnosprawnych;

– osób zamieszkujących tereny gmin należących do Specjalnej Strefy Włączenia.

Do udziału w projekcie osoby zgłaszają się samodzielnie, nie jako oddelegowane przez pracodawcę.

W obecnej chwili projekty z tego Działania, w których oferowano kursy języka już są zakończone. Nowa oferta pojawi się dopiero z początkiem przyszłego roku.

Natomiast, w sytuacji gdy Pan jako pracodawca chciałby wysłać pracownika na szkolenie, i ma ono związek z jego pracą, to istnieje inne rozwiązanie. Może Pan jako przedsiębiorca skorzystać z projektów współfinasowanych ze środków unijnych, oferujących częściową refundację kosztów szkolenia pracownika. Jest do Działanie 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie niezbędne informacje znajdzie pan pod tym linkiem:

https://www.wup.pl/rpo/dowiedz-sie-wiecej/szkolenia-i-kursy-dla-przedsiebiorcow/

W celu przystąpienia do projektu należy kontaktować się z jednym z wybranych przez Pana operatorów (wszyscy oferują te same usługi). Szkolenie wybiera Pan samodzielnie z Bazy Usług Rozwojowych, a miejsce jego realizacji nie ma znaczenia (trzeba jednak mieć na uwadze, że refundacja dotyczy wyłącznie kosztów samego kursu/szkolenia, a nie kosztów delegacji pracownika).

4. Czy w ramach konkursu partnerem w projekcie może być podmiot szkoleniowy, który nie spełnia kryterium: 1 rok przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego przy założeniu, że Projektodawca będący liderem projektu spełnia rzeczone kryterium.

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym niespełnienie przedmiotowego kryterium wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

5. Czy wkład własny w projekcie dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych może zostać wniesiony w projekcie częściowo w formie kosztów pośrednich a częściowo w formie niewielkich opłat pobieranych od uczestników szkoleń, pod warunkiem że opłaty te nie będą stanowiły bariery dla uczestnictwa w projekcie tylko będą stanowiły czynnik motywujący do ukończenia szkoleń i nauki.

Wkład własny Beneficjenta może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich, jak również mogą Państwo przewidzieć częściową odpłatność przez uczestników projektu  za udział w kursie. Wymaga to jednak uzasadnienia we wniosku, a planowana wysokość wkładu własnego uczestnika nie może stanowić bariery uczestnictwa w projekcie.

6. Czy w konkursie 8.10, może startować kobieta po 40 roku życia, aktualnie samozatrudnienie – działalność jednoosobowa. 

Cel – dokształcenie w nowej specjalizacji – kurs projektowanie biżuterii 3D? Kurs jest w Warszawie, niezbędny jest specjalistyczny laptop oraz w późniejszym terminie program do projektowania.

Jeżeli nie jest to odpowiedni konkurs, to moje pytanie i prośba, czy mogliby Państwo wskazać inny, bardziej odpowiedni do powyższego celu.

Przywołane Działanie 8.10 dotyczy podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych w zakresie, zwykle, podstawowym lub średniozaawansowany i jest skierowane przede wszystkim do:

– osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej ze średnim wykształceniem);

– kobiet;

– osób w wieku 50 +;

– osób niepełnosprawnych;

– osób zamieszkujących tereny gmin należących do Specjalnej Strefy Włączenia.

Wnioski składane są prze instytucje szkoleniowe, szkoły językowe etc. i dotyczą większej ilości osób do objęcia wsparciem.

Natomiast, w sytuacji gdy prowadzi Pani działalność gospodarczą istnieje inne rozwiązanie. Może Pani jako przedsiębiorca skorzystać z projektów współfinasowanych ze środków unijnych, oferujących częściową refundację kosztów szkolenia. Jest do Działanie 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie niezbędne informacje znajdzie pan pod tym linkiem:

https://www.wup.pl/rpo/dowiedz-sie-wiecej/szkolenia-i-kursy-dla-przedsiebiorcow/

W celu przystąpienia do projektu należy kontaktować się z jednym z wybranych przez Panią operatorów (wszyscy oferują te same usługi). Szkolenie wybiera Pani samodzielnie z Bazy Usług Rozwojowych, a miejsce jego realizacji nie ma znaczenia (trzeba jednak mieć na uwadze, że refundacja dotyczy wyłącznie kosztów samego kursu/szkolenia, a nie kosztów delegacji pracownika).

7. Pytanie dotyczące wskaźników produktu. Otóż w regulaminie konkursu można znaleźć informację, że minimum 50% uczestników stanowić mają osoby o niskich kwalifikacjach oraz że preferowane będą osoby w wieku 50+.

Czy osoby w dwóch ww kategorii (niskie kwalifikacje i wiek 50+) to jedyne osoby które można uwzględnić w projekcie ? Czy też udział w projekcie można zaplanować np. dla osoby z wyższym wykształceniem która ma 30 lat ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs (wersja 1.1) sekcja 2.1.3 (strona 12) Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

Osoby w wieku 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz  osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwaga !

W ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 wsparcie obligatoryjnie musi być skierowane do osób fizycznych  – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w wieku 25 lat i więcej.

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25 lat i więcej w uczeniu się przez całe życie, w tym poprawa kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych tych osób.

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tego typu projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób z obszarów rewitalizowanych.

Przedstawione powyżej kategorie uczestników projektu nie stanowią katalogu zamkniętego. Należy jednak mieć na uwadze, iż zasadność udziału danej grupy docelowej oceniana będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w oparciu o sporządzoną diagnozę sytuacji problemowej.

Ponadto przytoczone przez Pana kryterium premiujące nr 2 Minimum 50% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (Typ projektu 1, 2) ma charakter fakultatywny. Natomiast uzyskanie dodatkowych 20 pkt. może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt listy rankingowej.

8. Czy  jest określona górna granica wieku uczestników oraz czy mogą być objęci wsparciem emeryci i renciści?

Nie określamy górnej granicy wieku uczestników. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż wsparcie oferowane w ramach projektu powinno przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy. Zgodnie z regulaminem konkursu „celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25 lat i więcej w uczeniu się przez całe życie, w tym poprawa kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych tych osób. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tego typu projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób z obszarów rewitalizowanych. Zaproponowany katalog kompetencji (tj. w zakresie znajomości technologii informacyjno komunikacyjnych i języków obcych) ma horyzontalny wpływ na sytuację osób dorosłych na rynku pracy – posiadanie wskazanych powyżej umiejętności przyczynia się do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia, jednocześnie umożliwia dalszą samorealizację i rozwój osobisty”.

9. Czy w związku z Kryterium nr 5 i wymogiem przedstawienia  w części E wniosku wskaźnika „Liczba osób w wieku 25 i więcej objętych wsparciem w programie” odzwierciedlający liczbę osób objętych wsparciem ogółem oraz liczbę osób objętych wsparciem do 30.06.2021 należy stworzyć w części E własny wskaźnik,który wskazuje podział na liczbę osób w wieku 25 lat  i więcej ogółem  oraz liczbę osób objętych wsparciem do 30.06.2021?

Tak, należy dodać własny wskaźnik projektowy dot. osiągnięcia wskaźników do 30/06/2021 r.

10.Czy w związku z powyższym konkursem należy wypełniać w generatorze wniosków:

-punkt A.12.3 Analiza występowania pomocy publicznej  jeżeli zaznaczamy,że projekt będzie realizowany bez pomocy publicznej?

– punkt B8 Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą?

Nie ma możliwości opublikowania wniosku bez uprzedniego wypełnienia wszystkich jego części.

11.Proszę o definicję gmin  z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia

Specjalna strefa włączenia składa się z obszarów o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno- gospodarczego w regionie. Na http://www.wzs.wzp.pl/programowanie-rozwoju/specjalna-strefa-wlaczenia/biezace-informacje-o-ssw/najnowsza-aktualizacja-dokumentu-pn-specjalna-strefa-wlaczenia-na-obszarze-wojewodztwa znajdzie Pani wszelkie bieżące informacje dotyczące Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim wraz z dokładną mapą przedstawiającą ten obszar.

12. Czy Wnioskodawca może samodzielnie realizować szkolenia w projekcie czy jednak musi kierować uczestników na usługi rozwojowe oferowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych?

Projektodawca może samodzielnie realizować działania szkoleniowe w ramach projektu.

13. Czy zostanie wybrany tylko  jeden Wnioskodawca w ramach typu projektu nr 1?

Rzeczywiście, kryterium zgodność wsparcia narzuca pewne uwarunkowania które mogą spowodować, iż w ramach danego typu projektu dofinansowany zostanie jeden projekt.

14.Według regulaminu standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020? Projekt obejmuje co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja,Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania  (powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowego).

-czy w związku z powyższym sformułowaniem kwalifikacje cyfrowe nie muszą obejmować wszystkich kompetencji cyfrowych z wspomnianych trzech obszarów(Informacja,Komunikacja,Tworzenie treści) oraz nie muszą zakładać uzyskania kwalifikacji na 3 poziomach zaawansowania,tj.A,B,C?

Zaplanowane w projekcie szkolenia komputerowe muszą zakładać wsparcie w zakresie wszystkich kompetencji na poziomie odpowiednim dla uczestnika projektu.

15. Czy projekt musi być realizowany z wykorzystaniem podejścia popytowego i tym samym usługi muszą być oferowane za pośrednictwem BUR?

Przedmiotowe Działanie nie zakłada realizacji szkoleń poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

16. Czy w ramach projektu mogą być realizowane szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji ale nie spełniające kompetencji cyfrowych określonych w załączniku nr 2 i ram DIGCOMP, np szkolenia z grafiki komputerowej

Nie. Szkolenia w ramach przedmiotowego Działania muszą spełniać określone standardy. Inne szkolenia np. z zakresu grafiki komputerowej można zaplanować m.in. w ramach Działania 8.6 RPO WZ Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

17. Czy w ramach budżetu należy określać  rodzaj szkoleń(nazwę) czy średnią kwotę za szkolenia przypadającą na 1 uczestnika?

Budżet należy zaplanować w sposób możliwie najbardziej szczegółowy.

https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1 – tutaj znajdzie Pani Instrukcję użytkownika Serwisu Beneficjenta LSI2014 oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego dla projektów w ramach EFS.

https://www.wup.pl/rpo/announcements/dzialanie-8-10-k52-faq/ – tutaj znajdzie Pani najczęściej zadawane pytania w ramach tego naboru. Sekcja jest uzupełniana na bieżąco.

18. Czy Wnioskodawcą do konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 w zakresie szkoleń TIK może być podmiot, który w PKD nie ma wpisanego obszaru edukacji tylko 62.09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (wersja 1.1) str. 12
O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

 •  wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Należy jednak podkreślić, iż jednym z kryteriów oceny złożonych wniosków jest Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć realizowanych:

 • w obszarze wsparcia projektu
 • na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
 • na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

 19. Pytanie odnosi się do punktu w generatorze E.4.2. Wpływ rezultatów na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu barier równościowych (tylko kobiety i mężczyźni) – czy w tym punkcie należy określić bariery równościowe oraz sposoby ich niwelowania poprzez realizowane wsparcie w projekcie? Co w przypadku braku stwierdzonych barier równościowych?

Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu. Istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także poszukanie odpowiedzi na poniższe pytania, takie jak:

– Czy któraś z płci znajduje się w gorszym położeniu? Ma gorszy dostęp do edukacji, zatrudnienia lub innych obszarów, do których odnosi się projekt? Mniejszy wpływ na podejmowanie kluczowych, strategicznych decyzji?

– Jakie są tego przyczyny tego stanu? Jakie można zidentyfikować bariery równości bazując na dostępnych danych ilościowych i/lub jakościowych?

– Czy określono zmianę, niwelującą gorsze położenie jednej z płci, zakładającą eliminowanie (częściowe lub całościowe) barier równości?

Charakteryzując grupę docelową należy wziąć pod uwagę:

– Czy zostały doprecyzowane wszystkie jej cechy, nie tylko sprowadzające się do podziału na płeć (np. wiek, niepełnosprawność)?

– Czy odniesiono się do specyficznej sytuacji grupy docelowej, wynikającej z jej charakterystyki?

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych , wniosek o dofinansowanie musi zawierać działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn tak, aby na każdym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.

Zachęcam również do zapoznania się ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS stanowiącym załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

20. W regulaminie konkursu na str.46 zapisano „W przypadku kompetencji cyfrowych, dla 1 Typu projektu przewidziane wsparcie kończyć się musi uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami.”

W innych częściach dokumentacji, kiedy jest mowa o kompetencjach, nie jest wymagana certyfikacja zewnętrzna, tylko  dokument potwierdzający nabycie kompetencji przez UP zgodnie z 4 etapami. Dlatego też dla Wnioskodawcy nie jest zrozumiały powyższy zapis, który mówi o zdobyciu certyfikatu zewnętrznego w odniesieniu do kompetencji.

W przypadku kompetencji cyfrowych, dla 1 Typu projektu przewidziane wsparcie kończyć się musi uzyskaniem przez uczestników projektu dokumentu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami o których mowa  w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. (Typ projektu 1)

21.

Działanie 7.2 (K50) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.   Czy w ramach udzielonego wsparcia osobom bezdomnym i osobom opuszczającym zakłady karne istnieje możliwość w przedmiotowym konkursie sfinansowania  kosztów bonów żywieniowych i pokrycia kosztów tymczasowego  zakwaterowania? Czy będzie to koszt kwalifikowany w projekcie? 

Wszystkie zakładane w projekcie działania muszą być dostosowane do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych.  W związku z tym rodzaj i tematyka  działań powinny wynikać z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Zatem punktem wyjścia powinna być analiza sytuacji problemowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Istotnym jest więc, aby wskazane w projekcie usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnymi i zawodowym wynikały z potrzeb uczestników. Działanie 7.2 nie ma na celu finansowania bonów żywieniowych i pokrycia kosztów tymczasowego zakwaterowania. Koszty wyżywienia są kwalifikowalne na zasadach określonych w załączniku 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19, w ramach Działania 7.2, czyli przy udziale w określonej liczbie godzin wsparcia projektowego w ciągu dnia, natomiast niezależnie od grupy docelowej, działanie to nie ma na celu zapewnienia zakwaterowania. Racjonalność i celowość zakładanych w projekcie działań ostatecznie jest oceniana w kontekście całego projektu przez członków Komisji Oceny Projektów.

Należy zwrócić również uwagę, na to, że, osoba opuszczająca jednostkę penitencjarną może otrzymać pomoc na warunkach określonych przez zakład, następnie korzysta również ze wszystkich innych możliwych źródeł.
Ważnym jest, aby rzeczone wsparcie było wykorzystywane w sposób racjonalny i przynoszący wymierne korzyści, oraz aby trafiało do właściwych osób, wzbudzając w nich określoną motywację zarówno w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym.

2. Czy Uczestnik Projektu, aby skorzystać z formy wsparcia jaką jest staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny? I czy tą formę wsparcia stosuje się w oparciu o art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy może w ramach projektu to Realizator projektu przejmuje obowiązek skierowania uczestnika na staż i wypłaty stypendium?

W ramach projektu przewidziano taką formę wsparcia dla uczestników, przy czym będzie to realizowane przez Klub Integracji Społecznej działający w struktura Ośrodka Pomocy Społecznej i wątpliwość polega na tym, czy ta forma wsparcia może być przeznaczona tylko  i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP?

Staże muszą być realizowane zgodnie z Załącznikiem 7.20 do Regulaminu Konkursu oraz zgodnie z prawodawstwem krajowym obowiązującym Wnioskodawcę. Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku na tyle precyzyjne zapisy, aby oceniający nie miał wątpliwości, że staże będą realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi konkretny podmiot. Powinien wówczas określić we wniosku, czy będzie to wymagało rejestracji uczestnika w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy też nie. Ponadto, zgodnie z Regulaminem Konkursu, podrozdział 5.3.1.11 „Wnioskodawca zobowiązuje się nawiązać współpracę w zakresie rekrutacji uczestników z właściwym terytorialnie OPS, PCPR lub PUP oraz poinformować właściwy terytorialnie OPS, PCPR lub PUP o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia (dotyczy podmiotu innego niż OPS/PCPR) – Warunek ten weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku i/lub zaznaczenia odpowiedzi TAK przy Oświadczeniu w części I wniosku o dofinansowanie o treści: „Oświadczam, iż poinformuję właściwy terytorialnie OPS, PCPR lub PUP o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia”.

Działanie 6.6 (K53) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy Gmina może składać wniosek? Czyli być wnioskodawca? A także czy w ramach Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,możemy wybudować nowy obiekt i go wyposażyć oraz zatrudnić opiekunki i zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,?, gdyż nie posiadamy starego obiektu aby go zaadoptować a potrzeba jest ogromna poosiadania żłobka w Gminie.

Tak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń w kontekście zapisów Regulaminu Konkursu gminne samorządowe jednostki organizacyjne są uprawnione do składania Wniosku w ramach przedmiotowego konkursu. Zaznaczam jednak, że Projektodawca musi wykazać doświadczenie w zakresie tematyki projektu.

W przedmiotowym konkursie nie ma możliwości wybudowania nowego budynku co wynika z typu projektu.

Wyposażenie i adaptacja budynku jest możliwa, ale jedynie w zakresie wskazanym w typie projektu (punkt 2.1.2 Regulaminu konkursu). Zaznaczam także, że w tego typu wydatki stanowić będą albo cross financing (w przypadku elementów nieprzenośnych, na stałe przytwierdzonych do nieruchomości, np. podjazd do budynku, winda) albo środki trwałe dla elementów wyposażenia o wartości przekraczającej 3500 zł netto nie będących cross financingiem (dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków na środki trwałe wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Ponadto, wszystkie wydatki ponoszone na adaptację budynku i zakup wyposażenia muszą być każdorazowo uzasadnione we wniosku projektowym.

Możliwe jest także zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka. Zaznaczam jednak że celem niniejszego konkursu jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia, a sam konkurs ma na celu powrót na rynek pracy rodzica po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

2. Zapewnienia trwałości projektu w ramach instytucji dziennego opiekuna. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, trwałość tych działań można rozpatrywać w dwóch wariantach:
1. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna i tym uwzględnia następujące typy działań:

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych,sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni,

stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, itp.;

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe wyposażenie sanitarne, zabawki);

c) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci

2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna nie udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

 Czy obowiązek 2 letniej trwałości projektu/rezultatów występuje w dwóch powyższych wariantach?

W projektach EFS rozróżnia się dwa rodzaje trwałości:

 1. trwałość rezultatów,
 2. trwałość projektu (operacji).

Trwałość rezultatów może występować w projekcie niezależnie od obowiązku zachowania trwałości projektu (operacji) i wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w którym Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania wskaźników przez określony czas, który co do zasady powinien wykraczać poza datę zakończenia realizacji projektu.

Utrzymanie rezultatów projektu może być wymagane również właściwymi kryteriami wyboru, weryfikowanymi na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie podczas oceny merytorycznej wniosku. Ich spełnienie obliguje do utrzymania trwałości rezultatów w określonym czasie.  W ramach przedmiotowego konkursu występuje takie kryterium, które określa, iż: „Projektodawca zapewnia trwałość utworzonych, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna w okresie minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS, wskazując we wniosku o dofinansowanie sposób zapewnienia trwałości, w tym planowane działania oraz źródło ich finansowania (typ projektu 1-2)”. W obu wymienionych w pytaniu przypadkach zatem należy zachować trwałość rezultatów. Fakt udostępniania bądź nie lokalu jest tu bez znaczenia

Jednocześnie niezależnie od przyjętych kryteriów wyboru projektów dotyczących trwałości rezultatów, określonych w Regulaminie konkursu, wydatki w ramach cross-financingu objęte są warunkiem zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Obowiązek ten należy zrealizować, jeżeli kiedy we wniosku o dofinansowanie będą wydatki związane z cross-financingu będzie konieczność zachowania trwałości przez ww. okres.

Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie należy również zawrzeć informacje nt. trwałości stopnia zmian u uczestników projektu w szczególności trwałości zmiany sytuacji grupy docelowej w wyniku zaproponowanych działań w ramach projektu.

3. Jak długie możliwe jest finansowanie opieki bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w przypadku stosowania instytucji dziennego opiekuna? Jest to 12 miesięcy czy 24?

Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub u dziennego opiekuna (w tym koszt wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka) może mieć miejsce przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

4.  Czy kryterium dopuszczalności, które mówi o maksymalnym koszcie utworzenia nowego miejsca w żłobku/klubie dziecięcym /u opiekuna dziennego wynosi 33 dotyczy tylko typu 1 projektu?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu,  kryterium obowiązuje przy realizacji typu 1 oraz projektów, które realizują łącznie oba typy. W przypadku, gdy w projekcie realizowany jest tylko typ 2, kryterium nie obowiązuje. Dokładny opis, jak należy wyliczyć ten koszt w przypadku realizacji typu 1 lub łącznie typu 1 i 2, znajduje się w Regulaminie Konkursu.

5. Czy można:

1. otrzymać dofinansowanie w ramach RPO WZ działanie 6.6 można tylko na  utworzenie miejsc opieki, w tym wyposażenie sal, utworzenie placu zabaw?

2. wyposażyć, doposażyć, utworzyć plac zabaw, dofinansować koszty wynagrodzeń personelu w miejscu opieki nad dziećmi, którego utworzenie zostało dofinansowane w 2019 roku z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MALUCH+ 2019? (czy podstawowym celem wniosku powinno być utworzenie miejsc opieki czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie doposażenia lub zagospodarowanie miejsc opieki utworzonych z dofinansowaniem budżetu państwa). 

Gmina Myślibórz uzyskała dofinansowanie na utworzenie żłobka z budżetu państwa (programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MALUCH+ 2019). Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2019 roku. Proszę o informację, czy Gmina może ubiegać się o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w obiekcie lub na terenie nowo utworzonego żłobka, w tym m.in.

4. dostosowanie pomieszczeń dla drugiego oddziału żłobka (utworzenie nowych miejsc opieki dla ok. 25 dzieci),

5. doposażenie/wyposażenie oddziału żłobka, którego utworzenie zostało wcześniej dofinansowane z budżetu państwa (MALUCH+ 2019)

6. utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (np. zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, utworzenie parkingu) przy żłobku, którego utworzenie zostało dofinansowane z budżetu państwa (MALUCH+ 2019)

7. czy można finansować koszty funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym wynagrodzenie personelu i opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka), utworzonego z dofinansowaniem z budżetu państwa(MALUCH+ 2019).

8. czy w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach RPO WZ można pobierać opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, czy koszty te ma pokryć Gmina.

W konkursie można realizować dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi i tylko pod warunkiem zwiększenia liczby nowych miejsc, można sfinansować dodatkowo wydatki związane  z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych. Drugi typ operacji polega na dostosowaniu istniejących  miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Podstawowym celem projektu w 1 typie operacji jest stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi. W ramach konkursu, można tworzyć nowe miejsca w placówkach utworzonych/dofinansowanych wcześniej w ramach programu Maluch+, ale musi to być przyrost miejsc w stosunku do liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną, liczonych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Środki z resortowego Programu „MALUCH+” mogą też stanowić wkład własny Beneficjenta z zastrzeżeniem, że nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków w ramach EFS i resortowego Programu „MALUCH+”. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oraz szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków, który Wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu współfinansowanego z EFS można środki przeznaczyć na finansowanie kosztów opieki (wynagrodzenia personelu i wyżywienie dzieci) do 24 miesięcy w ramach nowoutworzonych miejsc (a nie już istniejących, powstałych w ramach programu Maluch+).

Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci powinny być ponoszone w 100% z EFS. Możliwe jest pobieranie opłat od rodziców o ile będą one ponoszone w ramach wkładu własnego i wpłaty te nie przekroczą poziomu wkładu własnego. W innym przypadku będzie stanowić to dochód projektu, który podlega zwrotowi. Ponadto opłaty te będą symboliczne i nie będą stanowiły istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Możliwość wniesienia opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym. Dodatkowo informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu, gdyż podlegać będzie ona ocenie pod kątem celowości i racjonalności.

 

RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19

Oś, Działanie: 
Oś prioretytowa VI, Działanie 6.6
Alokacja
28 510 055,97 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Informacja o zakończeniu naboru wniosków
Informacja o zakończeniu naboru wniosków
Informacja-o-liczbie-zlozonych-wnioskow2-26092019.docx
673.5 KiB
9 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
Dzialanie-6.6-spotkanie-informacyjne-07.08.19Szczecin.pptx
3.5 MiB
89 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista-sprawdzajaca-dla-Projektodawcy.7z
292.6 KiB
29 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, Regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
Tabela do naboru, Regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
RK-tabelaharmonogram-zalaczniki-K53-6-6.zip
6.7 MiB
122 Pobrań
Szczegóły

RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19

Oś, Działanie: 
Oś prioretytowa VIII, Działanie 8.10

Alokacja
 20 010 112,94  zł.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny
Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny
Lista-projektow-zakwalifikowanych-do-I-fazy-Dzialanie-8.1020092019.zip
141.9 KiB
68 Pobrań
Szczegóły
Informacja o zakończeniu naboru
Informacja o zakończeniu naboru
Informacja_na_strone_po_zakonczeniu_naboru_8.10_2019.doc
312.5 KiB
6 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1
Regulamin konkursu wersja 1.1
Regulamin-konkursu-wersja-1.1.zip
Version: 1.1
2.7 MiB
41 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela_zmian_reg_kon_8_10_wer_1_1_20190814.pdf
80.3 KiB
38 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
8.10-spotkanie-szczecin-9.07.19.pptx
Version: 07.19
3.5 MiB
57 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista-sprawdzajaca-dla-projektodawcy-8.10K5219-20190731.zip
645.5 KiB
33 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram,
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram,
Regulamin-8.10-zalaczniki-harmonogram-tabela-do-naboru-25.06.2019-zip.zip
9.5 MiB
137 Pobrań
Szczegóły

RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś prioretytowa VII, Działanie 7.3
Alokacja na rok 2019: 
18 534 397,00 zł.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Lista projektów wybranych do dofinansowania
189.2 KiB
53 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - stan na 06.08.2019
193.9 KiB
77 Pobrań
Szczegóły
Ogólne zasady przyznawania dotacji
Ogólne zasady przyznawania dotacji
Og_zasady_przyznawania_dotacji_7_3_20190709.zip
1.2 MiB
29 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin-wersja-1.1_2.zip
2.2 MiB
33 Pobrań
Szczegóły
Załączniki (do wersji 1.1)
27.5 MiB
10 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
tabela_wykaz_zmian_pdf_OzN_20190701.zip
272.1 KiB
9 Pobrań
Szczegóły
Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków
Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków
harmonogram_aktualizacja_pdf_OzN_7_3_20190701.zip
414.3 KiB
10 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
lspr_dla-proj_pdf_OzN_20190701.zip
393.5 KiB
6 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru,regulamin, załączniki, harmonogram i kryteria szczegółowe wersja 1.0
Tabela do naboru,regulamin, załączniki, harmonogram i kryteria szczegółowe wersja 1.0
tabela-do-naboruregulamin-zalaczniki-harmonogram-i-kryteria-szczegolowe-30052019.zip
11.2 MiB
74 Pobrań
Szczegóły

RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19

Oś, Działanie, Poddziałanie:  Oś prioretytowa VII, Działanie 7.2
Alokacja na rok 2019:  26 660 948,78 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Skład KOP
Skład KOP
sklad-KOP.pdf
290.9 KiB
22 Pobrań
Szczegóły
Lista rankingowa - stan na dzień 14.10.2019
288.0 KiB
76 Pobrań
Szczegóły
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-oceny-merytorycznej.zip
314.7 KiB
101 Pobrań
Szczegóły
Informacja po zakończeniu naboru
Informacja po zakończeniu naboru
info-na-www-o-zakonczeniu-naboru-K5019-20190730.docx
300.1 KiB
36 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
lista_dla_benef_pakiet_20190624.zip
376.5 KiB
38 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram
ogloszenie-konkursu-regulamin-zalaczniki-i-harmonogram-7.2-K50.zip
Version: 7.2
11.8 MiB
190 Pobrań
Szczegóły

Działanie 6.1 (K49) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. W regulaminie na str. 41-42 zapisano, że „1. Sumy bilansowej lub rocznego obrotu rozumianego jako przychód wnioskodawcy (za poprzedni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)* lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, jeżeli nie został zamknięty ostatni rok obrotowy), która musi być równa, lub wyższa od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.” – Czy w przypadku projektu partnerskiego suma bilansowa lub obrót roczny dotyczy zarówno Wnioskodawcy jak i Partnera (łącznie zapewnią spełnienie ww.warunku), czy każdy z nich osobno musi spełnić powyższy warunek, czy warunek ten dotyczy tylko i wyłącznie Wnioskodawcy?

Zapisy dotyczące spełnienia Kryterium wykonalności nr 3 Zdolność finansowa odnoszą się wyłącznie do Wnioskodawcy.

2. W załączniku nr 7.14 „Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020” podano dopuszczalne stawki brutto za: laptop, oprogramowanie office, oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku zakupienia droższych niż w Zestawieniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, część wydatku (do limitu określonego w załączniku) zostanie rozliczona w kosztach bezpośrednich, a pozostała część może być rozliczona  w kosztach pośrednich?

Przykład: dopuszczalna stawka brutto za laptop to 2 243,00 zł. Wnioskodawca zakupi laptop w cenie 4 000,00 zł brutto. Kwota kwalifikowalna w kosztach bezpośrednich to 2 243,00 zł brutto, a pozostała wartość w wysokości 1 757,00 zł brutto zostanie rozliczona w kosztach pośrednich.

W ramach Konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.) , uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500 PLN netto.

IOK zweryfikuje, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie, zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich Dodatkowo, na etapie realizacji projektu IP weryfikuje, czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich załączanym do wniosku o płatność nie zostały wykazane wydatki określone w wykazie wydatków pośrednich. Ponadto, ważnym jest wskazanie jaki będzie cel użytkowania zakupionego sprzętu. Jeśli sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie przez np. mobilnych doradców to wówczas wydatek ten powinien zostać zakwalifikowany do kosztów bezpośrednich. Zgodnie z informacją wskazaną w zał. 7.14 IP dopuszcza możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże Projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji, a uzasadnienie to będzie podlegało ocenie racjonalności takiego wydatku. Dodatkowo należy pamiętać, iż wydatek ten  jest kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

 

3. W załączniku nr 7.18 „Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” wskazano, że koszty związane z rekrutacją polegające jedynie na czynnościach technicznych należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

Proszę o wyjaśnienie czym są czynności techniczne? Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 do kosztów pośrednich m.in. należy zaliczyć „(…) rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, (…)”. Proszę o wyjaśnienie, czy przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie do podpisu  Przedsiębiorcy umowy wsparcia przez Doradcę Przedsiębiorcy można zakwalifikować do kosztów bezpośrednich?

 

Koszt rekrutacji uczestników projektu EFS należy uznać co do zasady za koszt pośredni . Realizacja projektów w ramach Działania 6.1 wymaga zastosowania aktywnych metod rekrutacji, w tym zaangażowania osób posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną, które będą potrafiły zweryfikować składane przez przedsiębiorców dokumenty np. weryfikacja statutu MŚP, wówczas koszty tych działań należy zaliczyć do bezpośrednich. Podpisanie umowy z przedsiębiorcą należy wówczas rozumieć jako efekt finalny pracy wykonanej przez Doradcę.

Ponadto, Beneficjent na etapie wnioskowania o dofinansowanie projektu powinien uzasadnić we wniosku kwalifikowalność poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu, co ma umożliwić właściwej instytucji przeprowadzenie analizy zasadności ujęcia kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich i zatwierdzenie projektu w kształcie prezentowanym przez beneficjenta.

Przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie do podpisu  Przedsiębiorcy umowy wsparcia przygotowanej przez Doradcę Przedsiębiorcy należy zakwalifikować do kosztów bezpośrednich, przy czym zakres czynności jaki będzie powierzony Doradcy przedsiębiorcy powinien zostać jasno wskazany we wniosku o dofinansowanie. Kwestia założeń i racjonalności całego projektu oraz kwalifikowalności poszczególnych kategorii kosztów podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs. Istotne zatem jest precyzyjne wykazanie jakie wydatki będą zawierały się w kosztach zadania związanego z pozyskiwaniem uczestników do projektu przez Doradców przedsiębiorcy.

4. Pytanie dotyczące pkt. G.1.2 Wniosku o dofinansowanie.

Opis sytuacji:

Wnioskodawca planuje w ramach zadania 1 Doradztwo rozwojowe cztery wydatki:

 1. Wynagrodzenie doradców rozwojowych (umowa o pracę na pełen etat)
 2. Koszty podróży służbowych doradców rozwojowych
 3. Koszty telekomunikacyjne (abonament telefoniczny doradców rozwojowych)
 4. Opłaty związane z wynajęciem biura w Szczecinie (biuro – miejsce pracy doradców rozwojowych)

Wątpliwość naszą budzi do jakiej kategorii kosztów przypisać w/w wydatki. Czy wszystkie wydatki mogą zostać ujęte jako kategoria DORADZTWO (wydatki bezpośrednio związane z doradztwem rozwojowym), czy też doradztwo jest tu rozumiane jako zlecenie usługi zewnętrznym podmiotom i wydatki powinny być przypisane do innych kategorii (np. wynagrodzenie do kategorii PERSONEL PROJEKTU, a pozostałe trzy wydatki do kategorii INNE)? W związku z brakiem stosownych informacji w Instrukcji wypełniania wniosku, uprzejmie proszę o odpowiedź.

Poprawnym będzie ujęcie planowanych wydatków w ramach następujących kategorii:

 1. Wynagrodzenie doradców rozwojowych (umowa o pracę na pełen etat) – doradztwo
 1. Koszty podróży służbowych doradców rozwojowych – doradztwo
 2. Koszty telekomunikacyjne (abonament telefoniczny doradców rozwojowych) – doradztwo
 3. Opłaty związane z wynajęciem biura w Szczecinie (biuro – miejsce pracy doradców rozwojowych) – inne

Informuję również, że nie ma możliwości zakwalifikowania przedstawionych wydatków jako usługi zlecone. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w polu zadnie zlecone –zawsze należy wybrać opcję NIE.

Informuję, że na podstawie wypełnionych kart zadań i wydatków dokonana zostanie ocena kwalifikowalności wydatków, racjonalności budżetu, intensywności wsparcia oraz jego efektywności.

5. Kryteria wykonalności-kryterium nr 3: Zdolność finansowa: Kondycja finansowa wnioskodawcy gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku. Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników obligatoryjnie składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ocena kryterium zostanie dokonana przez członków KOP na podstawie:

Sumy bilansowej lub rocznego obrotu rozumianego jako przychód wnioskodawcy (za poprzedni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)* lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, jeżeli nie został zamknięty ostatni rok obrotowy), która musi być równa, lub wyższa od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe (…).

Pytanie – czy wobec powyższych zapisów zdolność finansowa badana jest wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawcy, nawet jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie z innym podmiotem? Jeśli natomiast badana jest łącznie dla wnioskodawcy i partnera – czy partner ma również obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów potwierdzających jego obroty?

Zgodnie z brzmieniem kryterium badana jest jedynie zdolność finansowa Wnioskodawcy. Ponadto zaznaczam, że wszystkie wydatki w projekcie, również te ponoszone przez partnera, odnoszą się do kondycji finansowej Wnioskodawcy.

6. Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich są delegacje i koszty przejazdów mobilnych doradców dot.wykonywanych przez nich obowiązków, w tym np. bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami na terenie ich firm itp.?

Tak, koszty związane z doradztwem mobilnym są kosztami kwalifikowalnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

7. Czy w związku z koniecznością zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentów w relacji Beneficjent – uczestnik projektu, tj. zapewnienia odpowiedniego narzędzia informatycznego, które będą kompatybilne z rozwiązaniami systemu informatycznego BUR, kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich są koszty przygotowania/adaptacji takiego narzędzia,jego utrzymania (np. koszty wynajmu serwera) i obsługi technicznej w czasie realizacji projektu?

Wnioskodawca zobligowany jest zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentów w relacji Beneficjent-Uczestnik projektu oraz jego sprawne utrzymanie. Realizacja projektu, co do zasady, może obejmować również zaprojektowanie/stworzenie systemu EOD, którego funkcjonalności będą stanowiły odpowiedź na potrzeby prowadzenia szkoleń/kursów poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w zakresie zarządzania i dostępu do potrzebnych informacji. Konieczne jest dokładne przeanalizowanie wydatków zaplanowanych do realizacji zadania (czy będą na nie składać się wydatki zaliczane do środków trwałych, czy też wartości niematerialne i prawne). Dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie będzie możliwe dokonanie oceny, na ile dany system elektronicznego obiegu dokumentów faktycznie odpowiada przedmiotowi konkursu. Stosowne informacje powinny znaleźć się w treści wniosku. Wnioskodawca może zaplanować sfinansowanie EOD w ramach kosztów bezpośrednich zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ponadto pragnę zaznaczyć, że Informacje o konieczności przygotowania systemu EOD oraz jego funkcji zawarte są w dokumencie Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania. System ten ma na celu zapewnić przedsiębiorcom możliwie najszerszy zakres kontaktu i składania wymaganej dokumentacji w formie elektronicznej. IP nie narzuca w żaden sposób, jakie rozwiązania maja zostać zastosowane. Należy jednak przy ich projektowaniu uwzględnić zasadę racjonalnego i efektywnego ponoszenia kosztów.