Archiwa

Działanie 8.10 (K52) – faq

FAQ – najczęsciej zadawane pytania

1. Czy kryterium  Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub  oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2):

a) musi być spełnione zarówno przez Lidera jak i Partnerów projektu?

b) czy podmioty działające krócej niż rok są wykluczone ze wsparcia? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie dlaczego?

c) czy organizacje pozarządowe posiadające siedzibę poza woj.zachodniopomorskim ale prowadzące działalność ( nie gospodarczą ale pożytku publicznego) na terenie woj. zachodniopomorskiego są wykluczone ze wsparcia

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy. Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym podmioty istniejące poniżej 1 roku co do zasady nie mogą spełnić przedmiotowego kryterium, co wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z powyższym prowadzenie działalności przez organizację pozarządową na terenie województwa zachodniopomorskiego musi zostać poparte odpowiednimi zapisami we wskazanych powyżej dokumentach.

2. Proszę o uściślenie informacji związanego kryterium w konkursie 8.10, które wskazuje, że Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego” – czy dodatkowym miejscem wykonywania czynności może być posiadane od kilku lat biuro projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego, które wynajmowane jest długoterminowo?

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym niespełnienie przedmiotowego kryterium wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

3. Czy jako przedsiębiorca mogę zgłosić swojego pracownika na szkolenie odbywające się w Warszawie? Jaką umowę musi mieć ten pracownik i jak długo musi być zatrudniony?

Przywołane  Działanie 8.10 dotyczy podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych w zakresie, zwykle, podstawowym lub średniozaawansowanym i jest skierowane przede wszystkim do:

– osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej ze średnim wykształceniem);

– kobiet;

– osób w wieku 50 +;

– osób niepełnosprawnych;

– osób zamieszkujących tereny gmin należących do Specjalnej Strefy Włączenia.

Do udziału w projekcie osoby zgłaszają się samodzielnie, nie jako oddelegowane przez pracodawcę.

W obecnej chwili projekty z tego Działania, w których oferowano kursy języka już są zakończone. Nowa oferta pojawi się dopiero z początkiem przyszłego roku.

Natomiast, w sytuacji gdy Pan jako pracodawca chciałby wysłać pracownika na szkolenie, i ma ono związek z jego pracą, to istnieje inne rozwiązanie. Może Pan jako przedsiębiorca skorzystać z projektów współfinasowanych ze środków unijnych, oferujących częściową refundację kosztów szkolenia pracownika. Jest do Działanie 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie niezbędne informacje znajdzie pan pod tym linkiem:

https://www.wup.pl/rpo/dowiedz-sie-wiecej/szkolenia-i-kursy-dla-przedsiebiorcow/

W celu przystąpienia do projektu należy kontaktować się z jednym z wybranych przez Pana operatorów (wszyscy oferują te same usługi). Szkolenie wybiera Pan samodzielnie z Bazy Usług Rozwojowych, a miejsce jego realizacji nie ma znaczenia (trzeba jednak mieć na uwadze, że refundacja dotyczy wyłącznie kosztów samego kursu/szkolenia, a nie kosztów delegacji pracownika).

4. Czy w ramach konkursu partnerem w projekcie może być podmiot szkoleniowy, który nie spełnia kryterium: 1 rok przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego przy założeniu, że Projektodawca będący liderem projektu spełnia rzeczone kryterium.

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym niespełnienie przedmiotowego kryterium wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

5. Czy wkład własny w projekcie dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych może zostać wniesiony w projekcie częściowo w formie kosztów pośrednich a częściowo w formie niewielkich opłat pobieranych od uczestników szkoleń, pod warunkiem że opłaty te nie będą stanowiły bariery dla uczestnictwa w projekcie tylko będą stanowiły czynnik motywujący do ukończenia szkoleń i nauki.

Wkład własny Beneficjenta może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich, jak również mogą Państwo przewidzieć częściową odpłatność przez uczestników projektu  za udział w kursie. Wymaga to jednak uzasadnienia we wniosku, a planowana wysokość wkładu własnego uczestnika nie może stanowić bariery uczestnictwa w projekcie.

Działanie 7.2 (K50) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.   Czy w ramach udzielonego wsparcia osobom bezdomnym i osobom opuszczającym zakłady karne istnieje możliwość w przedmiotowym konkursie sfinansowania  kosztów bonów żywieniowych i pokrycia kosztów tymczasowego  zakwaterowania? Czy będzie to koszt kwalifikowany w projekcie? 

Wszystkie zakładane w projekcie działania muszą być dostosowane do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych.  W związku z tym rodzaj i tematyka  działań powinny wynikać z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Zatem punktem wyjścia powinna być analiza sytuacji problemowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Istotnym jest więc, aby wskazane w projekcie usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnymi i zawodowym wynikały z potrzeb uczestników. Działanie 7.2 nie ma na celu finansowania bonów żywieniowych i pokrycia kosztów tymczasowego zakwaterowania. Koszty wyżywienia są kwalifikowalne na zasadach określonych w załączniku 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19, w ramach Działania 7.2, czyli przy udziale w określonej liczbie godzin wsparcia projektowego w ciągu dnia, natomiast niezależnie od grupy docelowej, działanie to nie ma na celu zapewnienia zakwaterowania. Racjonalność i celowość zakładanych w projekcie działań ostatecznie jest oceniana w kontekście całego projektu przez członków Komisji Oceny Projektów.

Należy zwrócić również uwagę, na to, że, osoba opuszczająca jednostkę penitencjarną może otrzymać pomoc na warunkach określonych przez zakład, następnie korzysta również ze wszystkich innych możliwych źródeł.
Ważnym jest, aby rzeczone wsparcie było wykorzystywane w sposób racjonalny i przynoszący wymierne korzyści, oraz aby trafiało do właściwych osób, wzbudzając w nich określoną motywację zarówno w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym.

2. Czy Uczestnik Projektu, aby skorzystać z formy wsparcia jaką jest staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny? I czy tą formę wsparcia stosuje się w oparciu o art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy może w ramach projektu to Realizator projektu przejmuje obowiązek skierowania uczestnika na staż i wypłaty stypendium?

W ramach projektu przewidziano taką formę wsparcia dla uczestników, przy czym będzie to realizowane przez Klub Integracji Społecznej działający w struktura Ośrodka Pomocy Społecznej i wątpliwość polega na tym, czy ta forma wsparcia może być przeznaczona tylko  i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP?

Staże muszą być realizowane zgodnie z Załącznikiem 7.20 do Regulaminu Konkursu oraz zgodnie z prawodawstwem krajowym obowiązującym Wnioskodawcę. Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku na tyle precyzyjne zapisy, aby oceniający nie miał wątpliwości, że staże będą realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi konkretny podmiot. Powinien wówczas określić we wniosku, czy będzie to wymagało rejestracji uczestnika w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy też nie. Ponadto, zgodnie z Regulaminem Konkursu, podrozdział 5.3.1.11 „Wnioskodawca zobowiązuje się nawiązać współpracę w zakresie rekrutacji uczestników z właściwym terytorialnie OPS, PCPR lub PUP oraz poinformować właściwy terytorialnie OPS, PCPR lub PUP o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia (dotyczy podmiotu innego niż OPS/PCPR) – Warunek ten weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku i/lub zaznaczenia odpowiedzi TAK przy Oświadczeniu w części I wniosku o dofinansowanie o treści: „Oświadczam, iż poinformuję właściwy terytorialnie OPS, PCPR lub PUP o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia”.

Działanie 6.6 (K53) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy Gmina może składać wniosek? Czyli być wnioskodawca? A także czy w ramach Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,możemy wybudować nowy obiekt i go wyposażyć oraz zatrudnić opiekunki i zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,?, gdyż nie posiadamy starego obiektu aby go zaadoptować a potrzeba jest ogromna poosiadania żłobka w Gminie.

Tak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń w kontekście zapisów Regulaminu Konkursu gminne samorządowe jednostki organizacyjne są uprawnione do składania Wniosku w ramach przedmiotowego konkursu. Zaznaczam jednak, że Projektodawca musi wykazać doświadczenie w zakresie tematyki projektu.

W przedmiotowym konkursie nie ma możliwości wybudowania nowego budynku co wynika z typu projektu.

Wyposażenie i adaptacja budynku jest możliwa, ale jedynie w zakresie wskazanym w typie projektu (punkt 2.1.2 Regulaminu konkursu). Zaznaczam także, że w tego typu wydatki stanowić będą albo cross financing (w przypadku elementów nieprzenośnych, na stałe przytwierdzonych do nieruchomości, np. podjazd do budynku, winda) albo środki trwałe dla elementów wyposażenia o wartości przekraczającej 3500 zł netto nie będących cross financingiem (dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków na środki trwałe wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Ponadto, wszystkie wydatki ponoszone na adaptację budynku i zakup wyposażenia muszą być każdorazowo uzasadnione we wniosku projektowym.

Możliwe jest także zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka. Zaznaczam jednak że celem niniejszego konkursu jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia, a sam konkurs ma na celu powrót na rynek pracy rodzica po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19

Oś, Działanie: 
Oś prioretytowa VI, Działanie 6.6
Alokacja
28 510 055,97 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
Dzialanie-6.6-spotkanie-informacyjne-07.08.19Szczecin.pptx
3.5 MiB
39 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista-sprawdzajaca-dla-Projektodawcy.7z
292.6 KiB
15 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, Regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
Tabela do naboru, Regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
RK-tabelaharmonogram-zalaczniki-K53-6-6.zip
6.7 MiB
70 Pobrań
Szczegóły

RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19

Oś, Działanie: 
Oś prioretytowa VIII, Działanie 8.10

Alokacja
 20 010 112,94  zł.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Regulamin konkursu wersja 1.1
Regulamin konkursu wersja 1.1
Regulamin-konkursu-wersja-1.1.zip
Version: 1.1
2.7 MiB
13 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela_zmian_reg_kon_8_10_wer_1_1_20190814.pdf
80.3 KiB
12 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista-sprawdzajaca-dla-projektodawcy-8.10K5219-20190731.zip
645.5 KiB
26 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram,
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram,
Regulamin-8.10-zalaczniki-harmonogram-tabela-do-naboru-25.06.2019-zip.zip
9.5 MiB
125 Pobrań
Szczegóły

RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś prioretytowa VII, Działanie 7.3
Alokacja na rok 2019: 
18 534 397,00 zł.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - stan na 06.08.2019
193.9 KiB
62 Pobrań
Szczegóły
Ogólne zasady przyznawania dotacji
Ogólne zasady przyznawania dotacji
Og_zasady_przyznawania_dotacji_7_3_20190709.zip
1.2 MiB
27 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin-wersja-1.1_2.zip
2.2 MiB
25 Pobrań
Szczegóły
Załączniki (do wersji 1.1)
27.5 MiB
9 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
tabela_wykaz_zmian_pdf_OzN_20190701.zip
272.1 KiB
8 Pobrań
Szczegóły
Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków
Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków
harmonogram_aktualizacja_pdf_OzN_7_3_20190701.zip
414.3 KiB
9 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
lspr_dla-proj_pdf_OzN_20190701.zip
393.5 KiB
5 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru,regulamin, załączniki, harmonogram i kryteria szczegółowe wersja 1.0
Tabela do naboru,regulamin, załączniki, harmonogram i kryteria szczegółowe wersja 1.0
tabela-do-naboruregulamin-zalaczniki-harmonogram-i-kryteria-szczegolowe-30052019.zip
11.2 MiB
72 Pobrań
Szczegóły

RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19

Oś, Działanie, Poddziałanie:  Oś prioretytowa VII, Działanie 7.2
Alokacja na rok 2019:  26 660 948,78 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-oceny-merytorycznej.zip
314.7 KiB
56 Pobrań
Szczegóły
Informacja po zakończeniu naboru
Informacja po zakończeniu naboru
info-na-www-o-zakonczeniu-naboru-K5019-20190730.docx
300.1 KiB
17 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
lista_dla_benef_pakiet_20190624.zip
376.5 KiB
35 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram
Tabela do naboru, regulamin, załączniki, harmonogram
ogloszenie-konkursu-regulamin-zalaczniki-i-harmonogram-7.2-K50.zip
Version: 7.2
11.8 MiB
171 Pobrań
Szczegóły

Działanie 6.1 (K49) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. W regulaminie na str. 41-42 zapisano, że „1. Sumy bilansowej lub rocznego obrotu rozumianego jako przychód wnioskodawcy (za poprzedni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)* lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, jeżeli nie został zamknięty ostatni rok obrotowy), która musi być równa, lub wyższa od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.” – Czy w przypadku projektu partnerskiego suma bilansowa lub obrót roczny dotyczy zarówno Wnioskodawcy jak i Partnera (łącznie zapewnią spełnienie ww.warunku), czy każdy z nich osobno musi spełnić powyższy warunek, czy warunek ten dotyczy tylko i wyłącznie Wnioskodawcy?

Zapisy dotyczące spełnienia Kryterium wykonalności nr 3 Zdolność finansowa odnoszą się wyłącznie do Wnioskodawcy.

2. W załączniku nr 7.14 „Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020” podano dopuszczalne stawki brutto za: laptop, oprogramowanie office, oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku zakupienia droższych niż w Zestawieniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, część wydatku (do limitu określonego w załączniku) zostanie rozliczona w kosztach bezpośrednich, a pozostała część może być rozliczona  w kosztach pośrednich?

Przykład: dopuszczalna stawka brutto za laptop to 2 243,00 zł. Wnioskodawca zakupi laptop w cenie 4 000,00 zł brutto. Kwota kwalifikowalna w kosztach bezpośrednich to 2 243,00 zł brutto, a pozostała wartość w wysokości 1 757,00 zł brutto zostanie rozliczona w kosztach pośrednich.

W ramach Konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.) , uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500 PLN netto.

IOK zweryfikuje, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie, zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich Dodatkowo, na etapie realizacji projektu IP weryfikuje, czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich załączanym do wniosku o płatność nie zostały wykazane wydatki określone w wykazie wydatków pośrednich. Ponadto, ważnym jest wskazanie jaki będzie cel użytkowania zakupionego sprzętu. Jeśli sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie przez np. mobilnych doradców to wówczas wydatek ten powinien zostać zakwalifikowany do kosztów bezpośrednich. Zgodnie z informacją wskazaną w zał. 7.14 IP dopuszcza możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże Projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji, a uzasadnienie to będzie podlegało ocenie racjonalności takiego wydatku. Dodatkowo należy pamiętać, iż wydatek ten  jest kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

 

3. W załączniku nr 7.18 „Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” wskazano, że koszty związane z rekrutacją polegające jedynie na czynnościach technicznych należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

Proszę o wyjaśnienie czym są czynności techniczne? Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 do kosztów pośrednich m.in. należy zaliczyć „(…) rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, (…)”. Proszę o wyjaśnienie, czy przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie do podpisu  Przedsiębiorcy umowy wsparcia przez Doradcę Przedsiębiorcy można zakwalifikować do kosztów bezpośrednich?

 

Koszt rekrutacji uczestników projektu EFS należy uznać co do zasady za koszt pośredni . Realizacja projektów w ramach Działania 6.1 wymaga zastosowania aktywnych metod rekrutacji, w tym zaangażowania osób posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną, które będą potrafiły zweryfikować składane przez przedsiębiorców dokumenty np. weryfikacja statutu MŚP, wówczas koszty tych działań należy zaliczyć do bezpośrednich. Podpisanie umowy z przedsiębiorcą należy wówczas rozumieć jako efekt finalny pracy wykonanej przez Doradcę.

Ponadto, Beneficjent na etapie wnioskowania o dofinansowanie projektu powinien uzasadnić we wniosku kwalifikowalność poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu, co ma umożliwić właściwej instytucji przeprowadzenie analizy zasadności ujęcia kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich i zatwierdzenie projektu w kształcie prezentowanym przez beneficjenta.

Przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie do podpisu  Przedsiębiorcy umowy wsparcia przygotowanej przez Doradcę Przedsiębiorcy należy zakwalifikować do kosztów bezpośrednich, przy czym zakres czynności jaki będzie powierzony Doradcy przedsiębiorcy powinien zostać jasno wskazany we wniosku o dofinansowanie. Kwestia założeń i racjonalności całego projektu oraz kwalifikowalności poszczególnych kategorii kosztów podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs. Istotne zatem jest precyzyjne wykazanie jakie wydatki będą zawierały się w kosztach zadania związanego z pozyskiwaniem uczestników do projektu przez Doradców przedsiębiorcy.

4. Pytanie dotyczące pkt. G.1.2 Wniosku o dofinansowanie.

Opis sytuacji:

Wnioskodawca planuje w ramach zadania 1 Doradztwo rozwojowe cztery wydatki:

 1. Wynagrodzenie doradców rozwojowych (umowa o pracę na pełen etat)
 2. Koszty podróży służbowych doradców rozwojowych
 3. Koszty telekomunikacyjne (abonament telefoniczny doradców rozwojowych)
 4. Opłaty związane z wynajęciem biura w Szczecinie (biuro – miejsce pracy doradców rozwojowych)

Wątpliwość naszą budzi do jakiej kategorii kosztów przypisać w/w wydatki. Czy wszystkie wydatki mogą zostać ujęte jako kategoria DORADZTWO (wydatki bezpośrednio związane z doradztwem rozwojowym), czy też doradztwo jest tu rozumiane jako zlecenie usługi zewnętrznym podmiotom i wydatki powinny być przypisane do innych kategorii (np. wynagrodzenie do kategorii PERSONEL PROJEKTU, a pozostałe trzy wydatki do kategorii INNE)? W związku z brakiem stosownych informacji w Instrukcji wypełniania wniosku, uprzejmie proszę o odpowiedź.

Poprawnym będzie ujęcie planowanych wydatków w ramach następujących kategorii:

 1. Wynagrodzenie doradców rozwojowych (umowa o pracę na pełen etat) – doradztwo
 1. Koszty podróży służbowych doradców rozwojowych – doradztwo
 2. Koszty telekomunikacyjne (abonament telefoniczny doradców rozwojowych) – doradztwo
 3. Opłaty związane z wynajęciem biura w Szczecinie (biuro – miejsce pracy doradców rozwojowych) – inne

Informuję również, że nie ma możliwości zakwalifikowania przedstawionych wydatków jako usługi zlecone. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w polu zadnie zlecone –zawsze należy wybrać opcję NIE.

Informuję, że na podstawie wypełnionych kart zadań i wydatków dokonana zostanie ocena kwalifikowalności wydatków, racjonalności budżetu, intensywności wsparcia oraz jego efektywności.

5. Kryteria wykonalności-kryterium nr 3: Zdolność finansowa: Kondycja finansowa wnioskodawcy gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku. Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników obligatoryjnie składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ocena kryterium zostanie dokonana przez członków KOP na podstawie:

Sumy bilansowej lub rocznego obrotu rozumianego jako przychód wnioskodawcy (za poprzedni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)* lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, jeżeli nie został zamknięty ostatni rok obrotowy), która musi być równa, lub wyższa od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe (…).

Pytanie – czy wobec powyższych zapisów zdolność finansowa badana jest wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawcy, nawet jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie z innym podmiotem? Jeśli natomiast badana jest łącznie dla wnioskodawcy i partnera – czy partner ma również obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów potwierdzających jego obroty?

Zgodnie z brzmieniem kryterium badana jest jedynie zdolność finansowa Wnioskodawcy. Ponadto zaznaczam, że wszystkie wydatki w projekcie, również te ponoszone przez partnera, odnoszą się do kondycji finansowej Wnioskodawcy.

6. Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich są delegacje i koszty przejazdów mobilnych doradców dot.wykonywanych przez nich obowiązków, w tym np. bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami na terenie ich firm itp.?

Tak, koszty związane z doradztwem mobilnym są kosztami kwalifikowalnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

7. Czy w związku z koniecznością zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentów w relacji Beneficjent – uczestnik projektu, tj. zapewnienia odpowiedniego narzędzia informatycznego, które będą kompatybilne z rozwiązaniami systemu informatycznego BUR, kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich są koszty przygotowania/adaptacji takiego narzędzia,jego utrzymania (np. koszty wynajmu serwera) i obsługi technicznej w czasie realizacji projektu?

Wnioskodawca zobligowany jest zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentów w relacji Beneficjent-Uczestnik projektu oraz jego sprawne utrzymanie. Realizacja projektu, co do zasady, może obejmować również zaprojektowanie/stworzenie systemu EOD, którego funkcjonalności będą stanowiły odpowiedź na potrzeby prowadzenia szkoleń/kursów poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w zakresie zarządzania i dostępu do potrzebnych informacji. Konieczne jest dokładne przeanalizowanie wydatków zaplanowanych do realizacji zadania (czy będą na nie składać się wydatki zaliczane do środków trwałych, czy też wartości niematerialne i prawne). Dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie będzie możliwe dokonanie oceny, na ile dany system elektronicznego obiegu dokumentów faktycznie odpowiada przedmiotowi konkursu. Stosowne informacje powinny znaleźć się w treści wniosku. Wnioskodawca może zaplanować sfinansowanie EOD w ramach kosztów bezpośrednich zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ponadto pragnę zaznaczyć, że Informacje o konieczności przygotowania systemu EOD oraz jego funkcji zawarte są w dokumencie Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania. System ten ma na celu zapewnić przedsiębiorcom możliwie najszerszy zakres kontaktu i składania wymaganej dokumentacji w formie elektronicznej. IP nie narzuca w żaden sposób, jakie rozwiązania maja zostać zastosowane. Należy jednak przy ich projektowaniu uwzględnić zasadę racjonalnego i efektywnego ponoszenia kosztów.

Działanie 8.6 (K48) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy aby spełnić kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, pkt 7 Realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty, należy diagnozę zatwierdzić przez organ prowadzący przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dopuszczalna jest sytuacja, że diagnoza zostanie przygotowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie natomiast zatwierdzona po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? Czy Dyrektor szkoły może zatwierdzić diagnozę jeśli organem prowadzącym jest Urząd Miasta? Jeśli tak to czy Dyrektor szkoły powinien mieć od organu prowadzącego pełnomocnictwo?

Zgodnie z zapisami regulaminu, objęte wsparciem w projekcie, mogą zostać działania odpowiadające na realne zdiagnozowane potrzeby i problemy. Diagoza ta powinna zostać przeprowadzona i przygotowana przed złożeniem wniosku, zatwierdzona zaś, do etapu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Diagnoza powinna zostać zatwierdzona przez organ prowadzocy daną szkołe/placówkę lub przez osobę upoważnioną do podejmowania takiej decyzji. Z upoważnienia powinno jasno wynikać kto jest upoważniony do zatwierdzenia danej diagnozy dla danej szkoły.

2. Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego jest organem prowadzącym trzy Branżowe Szkoły I Stopnia (w Szczecinie, Świnoujściu oraz Trzebiatowie). Czy w takim przypadku może złożyć trzy odrębne projekty których realizatorem będą różne szkoły?

Zgodnie z kryterium Wymogi organizacyjne Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu.  W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca i/lub jako Partner – wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu zostają odrzucone. W sytuacji gdy organ prowadzący chce objąć wsparciem więcej szkół składa JEDEN wniosek w którym przewiduje wsparcie dla kilku szkół nie zaś kilka wniosków dla każdej ze szkół osobno.

3. Kryterium: „Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu –niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu”. Czy np. samorząd (pod który podlega wiele szkół zawodowych) ma możliwość złożenia osobnego wniosku dla każdej z podległych szkół? Czy też musi złożyć jeden zbiorczy projekt obejmujący wszystkie podległe placówki kształcenia zawodowego planowane do udziału w projekcie?

Prawidłowe jest drugie podejście. Organ prowadzący powinien złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie placówki, jakie chce objąć wsparciem. Należy przy tym pamiętać również o innych kryteriach, przede wszystkim o konieczności przygotowania diagnozy wskazującej na konieczność objęcia szkoły wsparciem, jak również zapewnienia dla wszystkich uczestników odpowiednio staży bądź praktyk zawodowych.

4. Czy szkoła, która jest w trakcie realizacji projektu w ramach działania 8.6  do czerwca 2020 r. może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu w 2019?

W ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie ma formalnych przeszkód aby projektodawca, który realizuje projekt w ramach Działania 8.6 aplikował o środki w ramach aktualnie trwającego naboru.

5. Czy jako Projektodawcę / Partnera należy w ramach niniejszego kryterium definiować podmiot, który jest ORGANEM PROWADZĄCYM placówkę np. Powiat, czy może podmiot, który jest REALIZATOREM (dana szkoła, na rzecz której składany i realizowany będzie projekt)?

Jako Projektodawcę należy traktować podmiot który składa wniosek. Szkoły znajdują się pod zwierzchnictwem organów prowadzących i, zgodnie z prawem, to właśnie te organy są decyzyjne w tego typu kwestiach i występują jako Projektodawcy. Same szkoły natomiast pełnią w projekcie rolę Realizatorów.7.

6. Jeśli Projektodaca / Partner rozumiany będzie jako ORGAN PROWADZĄCY czy brzmienie tego kryterium oznacza, że jeśli dana jednostka np. Powiat, który prowadzi 2 szkoły, złoży dwa niezależne projekty na realizację działań w dwóch różnych szkołach, oznacza to, że oba wnioski zostaną odrzucone, mimo że realizacja na podstawie pełnomocnictwa przekazana zostanie danej szkole?

Tak, jeśli tak jak w przedstawionym przez przypadku podmiot złoży dwa wnioski – oba zostaną odrzucone. Projektodawca może natomiast w ramach jednego projektu objąć wsparciem kilka szkół.

7. Czy wkład własny może być wniesiony w ramach wynagrodzenia za czas jaki nauczyciele poświęcili na udział w szkoleniach/innych formach podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zaplanowanych w ramach projektu (wyceniony zgodnie z Kartą Nauczyciela)

Uzyskanie odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie wymaga jego uszczegółowienia. Należy doprecyzować jakie formy podwyższania kwalifikacji miała Pani na myśli, czy wynikają one z zapisów Karty Nauczyciela, czy odbywają się w godzinach pracy nauczyciela (czy może w czasie wolnym od pracy?), czy nauczyciel robi je z własnej inicjatywy, uczestnictwo jest dobrowolne lub czy ma polecenie służbowe (od Dyrektora).

Nauczyciel pracujący na pełen etat wg przepisów Karty Nauczyciela musi wypracować w tygodniu max.40 godzin pracy.

Na to składa się:

 1. pensum (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze – z uczniami),
 2. inne zajęcia zlecone przez dyrektora np. koła zainteresowań oraz
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Co do zasady prowadzony jest rejestr godzin pensum i z nich bezpośrednio rozliczany jest nauczyciel np. 25 godzin pracy dydaktycznej u nauczyciela wychowania przedszkolnego. Nauczyciel otrzymuje pełne wynagrodzenie, bez względu na czas poświęcony na dokształcanie (np. 1 albo 10 godzin w tygodniu). W związku z powyższym powstaje problem wyceny czasu poświęconego na doskonalenie zawodowe.

Inaczej jest natomiast, jeśli dany nauczyciel ma polecenie służbowe od swojego dyrektora, aby uczestniczyć w danym szkoleniu/formie podwyższania kwalifikacji np. w swoim dniu wolnym od pracy. Wtedy wchodzą w grę przepisy Kodeksu pracy (na podstawie zapisów art. 91c ust. 1  KN) i taki nauczyciel nie różni się niczym od pracownika na etacie (mogą mu się należeć np. godziny nadliczbowe).

8. Czy wnioskodawcą mogą być placówki prowadzące kształcenia zawodowe, których organem prowadzącym jest ministerstwo?

Wnioskodawca może być organ prowadzący szkołę czyli w tym przypadku Ministerstwo. Należy wtedy jednak pamiętać, że jest to Państwowa Jednostka Budżetowa i obowiązują ją zasady finansowania właściwe dla tego typu podmiotu.

9. Czy placówka oświaty prowadząca kształcenia zawodowe może składać samodzielnie wniosek czy wyłącznie za pośrednictwem jej organu prowadzącego?

Wnioskodawcą może być organ prowadzący a placówka może we wniosku występować jako realizator.

 10.  W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie, które nie jest organem prowadzącym szkołę, lecz zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez daną szkołę zawodową, chce przeprowadzić wsparcie w ramach projektu dla uczniów, nauczycieli z przedmiotowej szkoły, czy szkoła zawodowa/organ prowadzący szkołę zawodową musi obligatoryjnie być Partnerem w takim projekcie? Czy możliwa jest realizacja przez Stowarzyszenie wsparcia dla uczniów i nauczycieli bez zawiązywania formalnego partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem (jako Wnioskodawca) oraz szkołą/organem prowadzącym szkołę (jako Partner projektu)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy podmiot. Jednak kryteria konkursu wprowadzają określone zasady organizacji wsparcia, które w efekcie narzucają konstrukcję projektu.

Stowarzyszenie może być wnioskodawcą projektu, w ramach którego obejmie wsparciem konkretną szkołę (oczywiście konieczne jest wykazanie się diagnozą potrzeb tej szkoły spełniającą warunki kryterium).

Poprzez kryteria zobligowani są Państwo również do realizacji 1 typu projektu oraz zapewnienia, w przypadku szkoły zawodowej, organizacji praktyk zawodowych dla 100% uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia, biorących udział w projekcie (za wyjątkiem młodocianych pracowników i uczniów szkół i placówek specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – w ich przypadku jest to fakultatywne wsparcie).

Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe finansowane  ze środków  EFS  nie  są  formą  praktycznej  nauki  zawodu,  o  której mowa  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017  r. „w sprawie praktycznej nauki zawodu”. Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Wytyczne te określają ramowe zasady organizacji praktyk. Między innymi wskazują, że:

– okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 80% godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania dla danego typu   szkoły   na   kształcenie   zawodowe,   a   w   przypadku kształcenia  realizowanego w oparciu o modułowy program nauczania – nie więcej niż 100% godzin, w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w ww. formie wsparcia;

– praktyka   zawodowa   lub   staż   zawodowy   są   realizowane   na   podstawie   programu opracowanego  przez  nauczyciela  oraz  dyrektora  szkoły  lub  placówki  systemu  oświaty we  współpracy  z  podmiotem  przyjmującym  uczniów  na  praktykę  zawodową  lub  staż zawodowy;

– na  czas  trwania  praktyki  zawodowej  lub  stażu  zawodowego  jest  zawierana  pisemna umowa  pomiędzy stronami zaangażowanymi w  realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

W przypadku, gdyby realizowali Państwo również 5 typ projektu, kryterium zgodności wsparcia, pkt 9.  wskazuje, iż działania projektowe są oparte o współpracę szkół lub placówek systemu oświaty z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pracodawcami, instytucjami rynku pracy).

Ponadto, wnioskodawcy zobligowani są do wniesienia co najmniej 10 % wkładu własnego. W sytuacji, gdyby część wkładu lub całość miałaby być zapewniona przez organ prowadzący szkołę/placówkę, niezbędnym byłoby zawarcie porozumienia w tej sprawie. Zaangażowanie się szkoły i organu prowadzącego szkołę, zwłaszcza jeśli jest to jednostka sektora finansów publicznych, wymaga uchwały organu o wyrażeniu zgody na realizację projektu oraz zaangażowaniu finansowym.

Podsumowując, żadne z kryteriów nie nakłada obowiązku zawarcia formalnego partnerstwa. Jednak wymogi dotyczące spełnienia kryteriów wymagają ścisłej współpracy z organem prowadzącym/szkołą/placówką, niejako wskazując, że naturalnym rozwiązaniem byłoby partnerstwo z organem prowadzącym. Niemniej jednak, kryteria dopuszczalności nie wskazują na taką konieczność. Natomiast, w ramach kryteriów jakości ocenia się wnioski pod kątem organizacji projektu i zasadności bądź nie występowania partnerstwa.

11. W związku z kryterium premiującym nr 2: „Projekt uwzględnia działania obejmujące kształcenie praktyczne nauczycieli w przedsiębiorstwach”, czy jest określony minimalny wymiar czasu kształcenia praktycznego dla nauczycieli, o którym mowa w przedmiotowym kryterium, np. w ujęciu tygodniowym, miesięcznym? Czy nauczycielowi, który odbędzie w/w kształcenie praktyczne przysługuje wynagrodzenie za udział w tej formie wsparcia (płatny staż/praktyka)? Jeśli tak, proszę o odpowiedź, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów powinno takie wynagrodzenie zostać rozliczone/wypłacone nauczycielowi, czy może to być umowa pomiędzy Wnioskodawcą, nauczycielem i pracodawcą o organizację kształcenia praktycznego i np. lista obecności nauczyciela na kształceniu praktycznym, potwierdzona przez pracodawcę?

Organizacja kształcenia praktycznego nauczycieli  powinna być realizowana poprzez staż/ praktykę (zgodnie z formą wsparcia w typie projektu nr 6 b), jednak punkty premiujące otrzymuje Projektodawca, który skieruje nauczyciela na staż/praktykę do przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Kryterium to powinno być mierzalne, aby premia mogła być przyznana. Staż/praktyka powinny trwać minimum 40 godzin.

Kwestia wynagrodzenia za udział w tej formie wsparcia jest uzależniona od sposobu organizacji tego kształcenia. Należy uwzględniać regulacje wynikające z innych przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli:

Rozdział  7a Karty Nauczyciela, Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Art.  70a.  [Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli]:

 1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli organ prowadzący może sfinansować m.in.:

1) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje;

3) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

 1. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości:

1) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

3) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

4) opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

5) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, w tym w stażach zagranicznych, o których mowa w pkt 4, skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

Jeśli zaplanowane przez Organ prowadzący środki nie są wystarczające na całkowite pokrycie wydatków zaplanowanych w ramach np. staży/praktyk nauczycieli to w myśl zasady dodatkowości wsparcia, jest możliwość pokrycia ich w ramach dofinansowania z EFS.

Jeśli kształcenie praktyczne będzie zorganizowane w ramach realizacji postanowień Karty Nauczyciela, w czasie pracy, to nie jest możliwe sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli uczestnictwo w takiej formie wsparcia realizowane byłoby poza czasem pracy nauczyciela, to należy wtedy uwzględnić przepisy Kodeksu Pracy (kwestia płatności za nadgodziny).

12. Czy Wnioskodawcą w projekcie może być Samorząd Województwa/Ministerstwo jako organ prowadzący placówkę kształcenia zawodowe?

Czy Dyrektor danej placówki może podpisać wniosek o dofinansowanie na podstawie odpowiedniego upoważnienia od Samorządu/Ministerstwa?

Tak, Wnioskodawcą w projekcie może być zarówno samorząd województwa jak i ministerstwo będące organem prowadzącym placówki kształcenia zawodowego. W takim wypadku dyrektor może podpisać wniosek na podstawie upoważnienia nadanego przez samorząd/właściwego ministra.

13. Czy Wnioskodawca (Państwowa Jednostka Budżetowa, Jednostka Budżetowa Samorządu województwa) będzie podpisywał umowę o dofinansowanie czy porozumienie (proszę o podanie podstawy prawnej)? Czym różnią się od siebie te dwa dokumenty?

Wnioskodawca będzie zawierał umowę w formie porozumienia, gdy jest on państwową jednostką budżetową (art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W przypadku, gdy jednostka sektora finansów publicznych jest jednocześnie wnioskodawcą, podejmowana jest decyzja o dofinansowaniu projektu (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

14. Jak wygląda kwestia rozliczania? Czy Organ prowadzący zakłada konto bankowe, czy tylko Szkoła jako realizator? Czy dotacja celowa jest również w formie dofinansowania i przelewana na utworzone konto bankowe dla projektu?

Ad.3. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawieraną między beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą, transze dofinansowania przekazywane są na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy beneficjenta. To, czy organ prowadzący będzie przekazywał środki na wyodrębniony dla projektu rachunek jednostki organizacyjnej (realizatora), czy sam będzie odpowiedzialny za realizację projektu, zależy od jego decyzji oraz konstrukcji wniosku o dofinansowanie. Zatem, organ prowadzący zawsze zakłada wyodrębniony rachunek bankowy, zaś realizator może (jeśli pozwala na to konstrukcja wniosku), ale nie musi zakładać takiego rachunku.

Zarówno środki Europejskiego Funduszu Społecznego jaki i dotacja celowa z budżetu państwa są przekazywane na ten sam rachunek bankowy.

15. Fundacja w ramach działalności oświatowej prowadzi technikum. Jednocześnie fundacja jest zarejestrowana w KRS jako przedsiębiorstwo i prowadzi działalność gospodarczą. Czy aplikując o środki w działaniu  8.6 fundacja może być w ramach jednego projektu jednocześnie wnioskującym (jako osoba prowadząca szkołę) i organizatorem stażu, jako prowadząca działalność gospodarczą?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych dla 100% uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, biorących udział w projekcie: w szkołach lub placówkach systemu oświaty  w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia lub  w których kształcenie zawodowe praktyczne jest  realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców- w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Przytoczona przez Pana sytuacja jest dopuszczalna, o ile Fundacja jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki organizacji stażu określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 47 Rozdział 6 – Wsparcie udzielane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10 (iv) Podrozdział 6.1 Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, str. 52-57. Pragnę również zwrócić uwagę, iż podmiot w którym odbywa się staż musi mieć możliwość pogłębienia wiedzy praktycznej uczniów w zakresie danej kwalifikacji.

16. Czy organizatorem stażu może być szkoła wyższa?

Pragnę zwrócić uwagę na znaczenie sformułowania „organizator stażu”. Ze względu na fakt, iż na staż ucznia kieruje zawsze Dyrektor placówki organizatorem stażu będzie Szkoła lub placówka systemu oświaty. Staż natomiast, co do zasady, może odbywać się w podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty – mógłby zatem odbywać się na uczelni wyższej. Zwracam jednak uwagę na wspomniane w pkt 1 warunki jakie musi spełniać podmiot w jakim staż taki się odbywa

17. Czy w ramach projektu mogą być organizowane staże na zasadach telepracy, a więc zdalne? Jeżeli tak, to jakie warunki musi spełnić organizator stażu? Czy na przykład musi koniecznie zapewnić uczniowi komputer, skoro uczeń ma już własny? Jak powinna wyglądać zdalna opieka nad stażystą?

Zgodnie z Regulaminem konkursu Realizację staży należy zaplanować i realizować zgodnie z wymogami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020: „podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy: i. zapewnia  odpowiednie  stanowisko  pracy  praktykanta  lub  stażysty,  wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia,  zaplecze  techniczne,  zapewnia  urządzenia  i  materiały  zgodnie  z   programem   praktyki   zawodowej   lub   stażu   zawodowego   i   potrzebami praktykanta  lub  stażysty  wynikającymi  ze  specyfiki  zadań  wykonywanych  przez praktykanta   lub   stażystę,   wymogów   technicznych   miejsca   pracy,   a   także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia” . Nie ma zatem możliwości realizacji staży w formie telepracy.

18. Czy w okresie wakacji możliwe jest zaangażowanie nauczycieli do opieki nad uczniami w czasie stażu u pracodawców na UMOWĘ-ZLECENIE? Opieka ta będzie wykraczała poza standardowe obowiązki nauczyciela wykonywane w czasie roku szkolnego i według nas nie koliduje z urlopem nauczyciela w czasie wakacji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze  odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Dlatego też dyrektor szkoły nie może przydzielić na podstawie art. 35a ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkole zajęć w projekcie EFS na okres ferii zimowych i letnich.

W celu realizacji zajęć w czasie ferii zimowych lub letnich dyrektor szkoły może natomiast zatrudnić nowego nauczyciela zgodnie z art. 16 ustawy Prawo oświatowe, gdyż nauczycieli tych zatrudnia się zgodnie z Kodeksem pracy i w zakresie urlopu wypoczynkowego nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy – Karta Nauczyciela lecz przepisy Kodeksu pracy.

Ponadto, w celu realizacji zajęć organizowanych przez organ prowadzący szkołę w czasie ferii zimowych lub letnich, organ ten może zawierać umowy cywilnoprawne, przy czym nie może to dotyczyć nauczycieli z danej szkoły, gdyż stanowiłoby to obejście przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dotyczących braku możliwości zatrudniania na umowy zlecenie własnych pracowników (sekcja 6.16.2 pkt 2).

W przypadku gdy beneficjent przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zajęć edukacyjnych, robi to zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

19. Wnioskodawcą projektu będzie firma a Partnerem Gmina Miasto Koszalin/Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie. Czy to oznacza że Gmina Miasto Koszalin nie może być Partnerem / Liderem w żadnym innym projekcie w tym konkursie. Czy to oznacza, że Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie nie może być Wnioskodawcą/ Partnerem w żadnym innym projekcie w tym konkursie. Czy obie jednostki nie mogą być Partnerem / Wnioskodawcą w żadnym innym projekcie w tym konkursie.

Tak, dany podmiot może wystąpić tylko raz w projekcie, czy to jako wnioskodawca czy partner.

Zespół szkół nie może być partnerem w żadnym projekcie, gdyż nie jest autonomicznym podmiotem, a jednostką organizacyjną.

Wyłącznie organ prowadzący może być wskazany jako partner. Nigdy, żadna szkoła/placówka nie wystąpi w żadnym projekcie jako partner ani nie złoży samodzielnie projektu. Wyłącznie jej organ prowadzący może być wnioskodawcą albo partnerem w projekcie, a szkoła jest wskazywana co najwyżej jako realizator projektu.

20. Czy wskaźniki: „liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych” oraz „Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu” występuje w ramach 2 typu: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”.  Czy może również wystąpić w innych typach w ramach konkursu: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 ?

Przytoczony wskaźnik: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (osoby) to liczba uczniów objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, w tym poprzez udzielenie wsparcia z zakresu indywidualizacji. Wykazywać należy wyłącznie kompetencje / umiejętności uniwersalne, które zostały osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz typy szkół opisano w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Przedstawiony wskaźnik: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu (osoby): Opis kompetencji lub umiejętności uniwersalnych zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji lub umiejętności uniwersalnych , tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się (standardach wymagań) dla danej kompetencji / umiejętności uniwersalnej oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. Wykazywać należy wyłącznie kompetencje lub umiejętności uniwersalne osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Kompetencje kluczowe/ umiejętności uniwersalne oraz typy szkół zostały określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 . Kompetencje lub umiejętności uniwersalne stanowią wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia.

 Ww. definicje są zgodne z definicjami odpowiednich wskaźników zawartymi we  Wspólnej Liście Wskaźników  Kluczowych  2014 – 2020  dla   EFS (WLWK),  która  stanowi załącznik  nr  2  do  Wytycznych  w zakresie  monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Ww. wskaźniki są adekwatne ramach 2 typu projektu: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy” jeżeli w ramach innych typów projektów w ramach konkursu: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 możliwe będzie przypisanie tych wskaźników (w wyniku interwencji dojdzie do uzyskania kompetencji/kwalifikacji w sposób opisany w definicji wskaźników)  to można je zastosować. Aby zachować zgodność projektu z kryterium „Zgodność z celem Szczegółowym i rezultatami Działania” wnioskodawca zobligowany jest, m.in., do wyboru adekwatnych wskaźniki produktu i rezultatu zapisanych w SOOP RPO WZ 2014-2020, odpowiadających planowanym do realizacji typom projektu/operacji.

Jeśli ze względu na założenia projektu przedmiotowy katalog nie wyczerpuje przykładów wskaźników IP RPO dopuszcza również możliwość stosowania wskaźników specyficznych dla projektu, których realizacja jest wynikiem projektu. Wskaźniki specyficzne określane są przez Wnioskodawcę i mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie danego projektu z uwagi na brak możliwości ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami, tym samym nie służą one ocenie nakład/rezultat na etapie oceny kryteriów jakości projektów.

 Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wskaźników zostały zawarte  w – Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 …) w punkcie E MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU do zapoznania się z którymi zachęcamy.

Przypominamy, że kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

21. W ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 kilka szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin będzie uczestniczyć w kilku odrębnych projektach. Wnioskodawcami tych projektów będą niepowiązani przedsiębiorcy niezależni od Gminy Miasto Szczecin. Gmina Miasto Szczecin jako organ prowadzący szkoły nie będzie Wnioskodawcą, ani  Partnerem w tych projektach. Uczniowie ww. szkół będą mieli możliwość wzięcia udziału w projektach na podstawie zawartego pomiędzy szkołą, a Wnioskodawcą porozumienia o współpracy, nie stanowiącego Partnerstwa projektowego w rozumieniu wytycznych EFS i WUP. 

Kryterium dostępu nr 5 w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 wskazuje, że „Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu. W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca i/lub jako Partner – wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu zostają odrzucone.” 

W naszej ocenie brak formalnego zaangażowania Gminy Miasto Szczecin jako Wnioskodawcy lub Partnera, nie spowoduje odrzucenia przygotowanych w ten sposób projektów w związku z niespełnieniem kryterium dopuszczalności nr 5.

Przedsiębiorca może być wnioskodawcą projektu, w ramach którego obejmie wsparciem konkretną szkołę (oczywiście konieczne jest wykazanie się diagnozą potrzeb tej szkoły spełniającą warunki kryterium). Zgodnie z Regulaminem konkursu, wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy podmiot. Jednak kryteria konkursu wprowadzają określone zasady organizacji wsparcia, które należy mieć na uwadze planując wsparcie. Poprzez kryteria zobligowani są Państwo do realizacji 1 typu projektu oraz zapewnienia, w przypadku szkoły zawodowej, organizacji praktyk zawodowych dla 100% uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia, biorących udział w projekcie (za wyjątkiem młodocianych pracowników i uczniów szkół i placówek specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – w ich przypadku jest to fakultatywne wsparcie). Zaznaczam, iż na staże i praktyki uczniów kieruje szkoła nie zaś przedsiębiorca. Żadne z kryteriów nie nakłada natomiast obowiązku zawarcia formalnego partnerstwa, jednak wymogi dotyczące spełnienia kryteriów wymagają ścisłej współpracy z organem prowadzącym/szkołą/placówką, niejako wskazując, że naturalnym rozwiązaniem byłoby partnerstwo z organem prowadzącym. Niemniej jednak, kryteria dopuszczalności nie wskazują na taką konieczność.  Proszę jednak mieć na uwadze, że w ramach kryteriów jakości ocenia się wnioski pod kątem organizacji projektu i zasadności bądź nie występowania partnerstwa.

22. Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z przygotowaniem i zatwierdzeniem diagnozy.

Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Zachodniopomorskie. Wniosek będzie podpisywał Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa.

Proszę o informację/potwierdzenie, czy w punkcie B.1 należy wpisać dane organu prowadzącego tj. Województwo Zachodniopomorskie, natomiast w punkcie C.4 dane Szkoły, pomimo iż Pani Dyrektor Szkoły posiada pełnomocnictwo? Czy w punkcie B.6 należy wpisać dane Pani Dyrektor ZCKZiU w Świnoujściu?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków w ramach EFS (wersja 2.4) w sekcji B.1 W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej) w polu B 1.3 należy wpisać zawsze nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy). Dotyczy to również pozostałych pól dotyczących wnioskodawcy. Dane jednostki/ek organizacyjnej/ych (np. szkoły) należy podać w części odpowiadającej Realizatorowi (sekcja C.4). W sekcji B.6 – należy wpisać imię (imiona)
i nazwisko/a osoby/ób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy (np. zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy albo aktualnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem). Ponadto należy wskazać stanowisko służbowe osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli osoba wskazana w polu działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, to osoba ta powinna zostać wskazana w przedmiotowym punkcie.

RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś prioretytowa VI, Działanie 6.1
Alokacja na rok 2019: 
58 027 957,15 zł

FAQ – najczęsciej zadawane pytania

Lista projektów zakwalifikowany do I fazy oceny merytorycznej
Lista projektów zakwalifikowany do I fazy oceny merytorycznej
Lista-projektow-zakwalifikowany-do-I-fazy-oceny-merytorycznej.zip
461.6 KiB
48 Pobrań
Szczegóły
Informacja po zakończeniu naboru
Informacja po zakończeniu naboru
Informacja-o-liczbie-zlozonych-wnioskow-6.1-K49-19-do-wyslania-na-serwis-rpo.pdf
177.3 KiB
15 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1
Regulamin konkursu wersja 1.1
RK_6.1_26.04.2019_-Regulamin-Konkursu.pdf
1.5 MiB
84 Pobrań
Szczegóły
Załączniki (Regulamin konkursu wersja 1.1)
7.3 MiB
29 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela-Rejestru-zmian.pdf
163.0 KiB
22 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
6.1-prezentacja-24.04.2019.pptx
4.2 MiB
82 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, regulamin konkursu, załączniki i harmonogram
Tabela do naboru, regulamin konkursu, załączniki i harmonogram
Tabela-do-naboru-regulamin-konkursu-zalaczniki-i-harmonogram.zip
18.0 MiB
62 Pobrań
Szczegóły