Archiwa

RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6
Alokacja
36 310 000 PLN

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19
130.0 KiB
40 Pobrań
Szczegóły
Tabela do naboru, wezwanie, załączniki i harmonogram
Tabela do naboru, wezwanie, załączniki i harmonogram
wezwanie-tabela-zalaczniki-harmonogram_7_6_pozakonkurs_bezrec_20200427-2.zip
11.3 MiB
78 Pobrań
Szczegóły

Działanie 7.6 (K64) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy w ramach typu 2 konkursu „Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, można samemu wybierać sobie obszary do działania , zależnie od lokalnych potrzeb??  Czy jest jakiś głównt typ, a pozostałe elementy można trakować jako uzupełnienia ew? Który jest ten główny zatem??

Planujemy bowiem  działać w obszrze tworzenia lub rozszerzania działalności Placówki wsparca dziennego + ew  wybrane elementy jako uzupełnienie. Czy taka forma realizacji projektu jest możliwa?

Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek.

W ramach danego konkursu możliwe jest wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego wyłącznie pod warunkiem spełnienia poniższych zapisów:

 1. zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
 2. rozszerzenia oferty wsparcia.

Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia zostały określone w pkt. 5.3.1.Regulaminu Konkursu (str. 107).

W ramach typu 2 konkursu „Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, można określić zgodnie z Regulaminem konkursu  obszary do działania , biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i wybrać najbardziej potrzebne działania.

Możecie Państwo dowolnie dobierać z różnych form wsparcia z SOOP w sytuacji, gdy trzonem projektu będzie wsparcie placówki. Generalnie jest to możliwe, ale pod warunkiem spełnienia kryterium zgodności wsparcia, w którym niektóre formy wsparcia zostały połączone.

Przede wszystkim niezmiernie ważne będzie właściwe uzasadnienie takiego działania, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

Przypominamy, że kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

2. Czy można planować start projektu na 01.01.2021? Planowana data zakończenia projektu to 30.06.2023.

Tak. Natomiast należy mieć na uwadze, że każdorazowo termin rozpoczęcia projektu ocenianiy jest pod względem jego zbieżności z diagnozą, tzn. czy nie jest zbyt odległy.

3. Projekt najprawdopodobniej realizowany będzie w 3 powiatach. Czy można realizowac różne formy wsparcia w każdym z powiatów, w którym wdrażany będzie projekt (zgodnie z przeprowadzoną diagnozą), czy też wsparcie musi być takie samo na terenie każdego z powiatów?

W każdym z powiatów może być prowadzona inna forma wsparcia, zgodna z zapotrzebowaniem wynikającym z przeprowadzonej diagnozy.

4. W projekcie założono realizację czterech typów operacji:

a. działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

b. wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych

c. rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

d. rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego

Typy operacji a-c będą realizowane łącznie zgodnie z przyjętym kryterium dopuszczalności (strona 43 regulaminu).

Czy można w ramach jednego projektu realizować wszystkie ww. typy operacji (a,b,c + d)?

Tak

5. Czy katalog poradnictwa, o którym mowa m.in. na stronie 14 regulaminu, tj.:

a. poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka

b. poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego

c. działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych

jest katalogiem zamkniętym, czy można katalog ten poszerzać o inne formy wsparcia zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, np. poradnictwo psychiatryczne, trapię SI, trapię uzależnień, psychoterapię?

Nie jest to katalog zamknięty, wymienione formy (co najmniej jedna z nich) są minimalnym wymogiem w zakresie rozwoju poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Jeżeli z przeprowadzonej diagnozy będzie wynikać zapotrzebowanie na inne formy poradnictwa rodzinnego, nie ma przeciwwskazań, aby zaproponować je w ramach projektu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że np. terapia czy psychoterapia nie są elementami poradnictwa rodzinnego. Ostateczna decyzja uznająca dany wydatek za racjonalny, efektywny i ostatecznie kwalifikowalny, należeć będzie do Komisji Oceny Projektu po przeanalizowaniu całościowych zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

6. Czy projekt może być realizowany bez partnerstwa?

Nie ma obowiązku realizowania projektu w partnerstwie.

7. Czy projekty realizowane w partnerstwie będą traktowane priorytetowo (brak jest informacji na ten temat w wykazie kryteriów premiujących)?

W ramach niniejszego konkursu projekty parnerskie nie są dodatkowo premiowane ani traktowane priorytetowo.

8. Czy samorząd, który oddał do realizacji placówki wsparcia podmiotowi zemnętrznemu na jakiś określony okres czasu, może ubiegać się o rozwój tych placówek w obecnie ogłoszonym naborze ?

Tak, istnieje taka możliwość, jeśli organem prowadzącym dla danej placówki wsparcia w dalszym ciągu jest samorząd.

9. Czy jeżeli podmiot zewnetrzny jest beneficjentem projektu, w ramach którego powstały na terenie gminy placówki wsparcia w parnerstwie z gminą, to czy ta gmina może ubiegać się o rozwój  tych placówek  wsparcia?

Co do zasady Gmina powinna objąć wsparciem tylko takie placówki, co do których może podejmować wiążące decyzje / jest ich organem prowadzącym.

10. Czy w ramach typów projektu dotyczących działań profilaktycznych mających na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz działań, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych, dopuszczalne są następujące działania:

 1. Kampanie informacyjne skierowane do grup docelowych projektu.
 2. Badania i analizy w obszarze funkcjonowania rodziny (diagnoza kluczowych problemów i barier w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny)?

Ad 1. Działania informacyjne i promocyjne możliwe są do sfinansowania jedynie w ramach kosztów pośrednich. Nie ma możliwości wyodrębnienia oddzielnego zadania związanego z kampanią informacyjną w ramach kosztów bezpośrednich.

Ad 2. Nie ma takiej możliwości, ponieważ niniejsze działanie oraz typ projektu nie są skierowane na finansowanie prac badawczych. Tego typu badania i analizy mogę być jedynie elementem diagnozy sytuacji problemowej, na której oparty będzie wniosek o dofinansowanie projektu.

11. Czy w ramach konkursu można utworzyć i wyposażyć świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży (jako nową placówkę wsparcia dziennego rodziny zapewniającą miejsca opieki i wychowania)?

Tak, istnieje taka możliwość.

12. Czy psychoterapia rodzin może zostać zaliczona do katalogu poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego?

Tak, jeśli realizować będzie wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka.

13. Czy konsultacje z psychiatrą w zakresie wsparcia rozwoju dziecka mogą zostać zaliczone do katalogu poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego?

Tak, jeśli realizować będą wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka.

14. Czy możliwe jest prowadzenie w projekcie ciągłej rekrutacji?

Tak.

15. Każdorazowo po zrekrutowaniu rodziny do projektu zamierzamy przeprowadzać pogłębioną diagnozę jej potrzeb i na tej podstawie opracowywać Plan Rozwoju Rodziny (PRR), który będzie następnie okresowo aktualizowany. Na podstawie PRR członkowie rodzin będą otrzymywali określone formy wsparcia przewidziane w projekcie i zgodne z wcześniej przeprowadzaną ogólną diagnozą potrzeb. Niestety, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, ile wynosić będzie realne miesięczne zapotrzebowanie na usługę danego rodzaju u konkretnej osoby z danej rodziny. W związku z powyższym:

 1. Czy w opisie poszczególnych zadań wystarczy podać łączną liczbę godzin określonego typu wsparcia w danym roku? – np. „W okresie 01.01.2021-31.12.2021 zostanie udzielonych łącznie 120 godzin wsparcia psychologicznego”.
 2. Jeśli podanie łącznej liczby godzin określonego typu wsparcia w perspektywie danego roku nie jest możliwe, czy należy podawać liczbę godzin określonego typu wsparcia w wymiarze kwartalnym czy miesięcznym?
 3. Czy w opisie poszczególnych zadań wystarczy podać, ile osób łącznie skorzysta z danej formy wsparcia w trakcie realizacji projektu? – np. „Z poradnictwa psychologicznego w trakcie trwania projektu skorzysta łącznie 10 BO (5K/5M).”
 4. Czy konieczne jest, aby każda zrekrutowana osoba była beneficjentem projektu przez cały okres jego realizacji, czy też okres uczestnictwa w projekcie (korzystania ze wsparcia) może zależeć od realnego zapotrzebowania zgodnego z opracowanym Planem Rozwoju Rodziny?

Ad 1. Tak.

Ad 2. Można podać łączną liczbę godzin dla danego typu wsparcia.

Ad 3. Tak.

Ad 4. Nie ma takiej konieczności, uczestnikiem projektu można równocześnie trzy miesiące jak i rok czy więcej. Każdorazowo jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji osób objętych wsparciem oraz przewidzianych dla nich form pomocy.

16. Czy koszt opieki wytchnieniowej jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie?

W 2 typie projektu, realizowanym jako jedyny w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, nie ma możliwości finansowania opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa mogła być realizowana jedynie w ramach typu projektu 1 Działania 7.6.

17. Czy wymóg zachowania trwałości należy rozumieć wyłącznie jako wymóg zachowania trwałości w przypadku tworzenia nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego i mieszkaniach wspomaganych?

W ramach niniejszego naboru, trwałość rozumiana jest wielorako. Zgodnie z opisem kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia pkt 5 „Trwałość dotyczy miejsc w nowoutworzonych placówkach wsparcia dziennego (tworzonych w ramach projektu), nowych miejsc w istniejących placówkach i mieszkań wspomaganych, jak i nowych miejsc w istniejących placówkach. Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, w których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz do świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja o liczbie miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę”. Trwałość taka musi zostać zachowana co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu.

Należy ponadto pamiętać o trwałości w zakresie wydatków związanych z cross-financingiem, a więc dotyczących nieruchomości (tzw. trwałość projektu/operacji), gdzie warunkiem jest zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Ocenie podlegać będzie również to, w jakim stopniu zaproponowane w projekcie instrumenty wsparcia oraz zaplanowane rezultaty przyczynią się do trwałej zmiany sytuacji grup docelowych.

18. We wniosku w części B.8. Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji: „nie dotyczy” lub „dotyczy”. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, ale realizowane w projekcie zadania nie będą wchodziły w jej zakres. Czy należy wybrać opcję „nie dotyczy”?

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie/fundacja, które/a prowadzi działalność gospodarczą, podmiot ten jest traktowany jako przedsiębiorstwo i zobowiązany jest dokonać również wpisu do KRS dla przedsiębiorców (poza wpisem do rejestru stowarzyszeń). W takiej sytuacji wnioskodawca powinien wypełnić również pole B.8.

19. Czy we wniosku w części B.11. Powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/planowanymi projektami, w tym finansowanymi z funduszy strukturalnych należy podać wyłącznie powiązania projektu z projektami realizowanymi na terenie woj. zachodniopomorskiego, czy także z projektami realizowanymi przez Wnioskodawcę w innych częściach kraju? Czy mają to być projektu finansowanie wyłącznie z funduszy publicznych?

W ramach niniejszego punktu należy wskazać wszystkie projekty niewymienione w pkt. B 9.1 oraz B.10, powiązane z przedmiotowym projektem (np. tematycznie, obszarowo), realizowane również w innych częściach kraju, również z funduszy niepublicznych.

20. W jakiej dokładnie formie należy przygotować dokument potwierdzający posiadanie siedziby lub oddziału lub głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku? Czy wystarczy oświadczenie?

Kryterium zostanie uznane za spełnione tylko i wyłącznie w przypadku gdy w treści wniosku o dofinansowanie zostanie zawarta stosowna deklaracja spełniania warunku określonego w kryterium oraz informacje te będą miał potwierdzenie w dokumentach urzędowych (ogólnodostępnych KRS/CEIDG). Nie ma zatem obowiązku załączania innych dokumentów potwierdzających ten fakt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy informacja ta nie będzie możliwa do weryfikacji w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG, co będzie wymagało przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej.

21. Gmina jest właścicielem budynku, który w chwili obecnej przekazany jest w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W budynku tym planowana jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki (gmina posiada już dokumentację projektową na  adaptacje budynku w tym zakresie). Natomiast w pomieszczeniach Biblioteki planowane jest uruchomianie placówki wsparcia dziennego. Gmina będąca wnioskodawca w konkursie 7.6, chce pozyskać środki w tym projekcie na adaptację pomieszczeń Biblioteki, w której planowane jest uruchomienie placówki wsparcia dziennego. Jak zaplanować wydatki na adaptację, żaby były zgodne z regulaminem konkursu. Czy Biblioteka może w takiej sytuacji wystąpić w roli partnera projektu, i czy może wydatkować środki z projektu 7.6 na adaptację swoich pomieszczeń, na pomieszczenia placówki wsparcia dziennego?

W ramach danego konkursu możliwe jest wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego wyłącznie pod warunkiem spełnienia poniższych zapisów:

 1. zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
 2. rozszerzenia oferty wsparcia.

Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia zostały określone w pkt. 5.3.1.Regulaminu Konkursu (str. 108).

Planując wydatki na adaptację należy kierować się zapisami Regulaminu konkursu ppkt.5.1.7.Cross-financing i środki trwałe.

Cross‐financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi 20 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, a na środki trwałe wynosi 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Zasady dotyczące rozliczenia środków trwałych są uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W podrozdziale 8.6 Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS czytamy:

„W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

 1. a) zakupu nieruchomości,
 2. b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
 3. c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.”

Adaptacja może uwzględniać tylko koszty niezbędne do prowadzenia placówki wsparcia dziennego oraz powinna być efektywna i racjonalna. Nie dopuszcza się finansowania budowy.

Niemniej jednak, ostateczną decyzję dotyczącą planowanych wydatków podejmuje Wnioskodawca, a jej racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całościowych zapisów wniosku.

Dodatkowo proszę o zapoznanie się zapisami  ppkt.5.2.7.Wytyczne do realizacji projektów w zakresie pomocy publicznej/de minimis (str. 105).

Natomiast najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa  określone są w ppkt. 3.5.1 Regulaminu konkursu (str.23).

Należy pamiętać, że celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty  o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Podsumowując wnioskodawcą może być gmina, która jest właścicielem budynku; realizatorem ośrodek pomocy społecznej. Biblioteka może być partnerem tylko jeśli nie jest podmiotem podległym gminie i na zasadach opisanych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. (U S T AWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dz. U z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm., dalej: ustawa wdrożeniowa)

Natomiast jeśli biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy  jak np. OPS, to powinna być kolejnym realizatorem. Zapisy dotyczące konstrukcji Państwa wniosku powinny zostać skonsultowane pod kątem prawnym z uwagi na powiązania pomiędzy gminą a pozostałymi podmiotami.

W związku z planowanym w projekcie  wsparciem infrastrukturalnym (wydatki w ramach cross –financingu) proszę o zapoznanie się z zapisami  Dokumentacji konkursowej str. 111 (Uwagi).

 Przede wszystkim niezmiernie ważne będzie właściwe uzasadnienie takiego działania, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zapisów prawnych, oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

22. Czy w ramach konkursy koniecznym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 jest złożenie wniosku o dofinansowanie w partnerstwie?

W ramach przedmiotowego konkursu  nie jest  konieczne złożenie wniosku o dofinansowanie w partnerstwie. Natomiast najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa  określone są w ppkt. 3.5.1 Regulaminu konkursu (str.23).

Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty  o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

23. Czy koszty związane zw. z dostosowaniem lub adaptacją (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres można w projekcie ponosić wyłącznie w ramach cross-financingu?

Z uwagi na to, że wydatki ponoszone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie są środkami infrastrukturalnymi, co do zasady prace związane z dostosowaniem lub adaptację pomieszczeń można ponosić wyłącznie w ramach cross-financingu, którego limit dla przedmiotowego konkursu wynosi do 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki ponoszone w ramach cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty są niekwalifikowalne.

24. Czy należy przyjąć, że kontrola trwałości operacji zw. z wydatkami w ramach cross-financingu wynosi 5 lat?

Tak

25. Czy w projekcie obowiązuje trwałość rezultatów w stosunku do rozwoju oferty placówki wsparcia dziennego, czy też trwałość dotyczy wyłącznie nowo powstałych miejsc w takiej placówce? Czy trwałość rezultatów dotyczy wyłącznie nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, czy także innych planowanych w projekcie rodzajów wsparcia, np. wsparcia rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych, czy też rozwoju poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego?

Trwałość rezultatów należy przede wszystkim traktować na zasadach wskazanych w opisie znaczenia Kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodności wsparcia w punkcie 5. Wymagane 2 lata trwałości od zakończenia realizacji projektu (lub proporcjonalnie więcej, jeśli projekt trwa dłużej), dotyczą nowoutworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego/mieszkaniach wspomaganych oraz usług świadczonych bezpośrednio w tych miejscach (w możliwie podobnym zakresie i jakości) – jeśli wystąpi takie zapotrzebowanie.

W przypadku samego rozszerzenia oferty wsparcia (bez tworzenie nowych miejsc) nie ma obowiązku zachowania trwałości, o której mowa w Kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodności wsparcia w punkcie 5, a także trwałości zaplanowanych w projekcie rodzajów wsparcia.

Niezależnie od powyższego, każdy Wnioskodawca powinien w projekcie opisać możliwie dokładnie sposób na zachowanie trwałości zaproponowanych rozwiązań na rzecz grupy docelowej (czyli opisać to, w jakim stopniu zaproponowane w projekcie działania przełożą się na rozwiązanie sytuacji problemowej grupy docelowej), co oceniane jest poprzez pryzmat Kryterium jakości nr 3 Trwałość.

26. Czy wskaźnik rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu w przypadku usług wsparcia rodziny należy stosować:

 1. wyłącznie do liczby nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców, ponieważ trwałość rezultatu zgodnie z regulaminem (m.in. strona 103) w przypadku wsparcia rodziny dotyczy wyłącznie miejsc w nowo utworzonych placówkach wsparcia dziennego i nowych miejsc w istniejących placówkach?
 2. łącznie do liczby asystentów rodziny, odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczby specjalistów, np. pedagogów, psychologów; liczby grup samopomocowych i grup wsparcia; liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców oraz liczby rodzin wspierających

Wskaźnik Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu, należy stosować zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (WLWK).

27. Czy wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu w przypadku usług wsparcia rodziny należy stosować:

 1. wyłącznie do liczby nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców, ponieważ trwałość rezultatu zgodnie z regulaminem (m.in. strona 103) w przypadku wsparcia rodziny dotyczy wyłącznie miejsc w nowo utworzonych placówkach wsparcia dziennego i nowych miejsc w istniejących placówkach?
 2. łącznie do liczby asystentów rodziny, odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczby specjalistów, np. pedagogów, psychologów; liczby grup samopomocowych i grup wsparcia; liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców oraz liczby rodzin wspierających?

Wskaźnik Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu, należy stosować zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (WLWK).

28. Czy jeśli usługi zaplanowane w projekcie są wyłącznie usługami wsparcia rodziny, to

a)Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (wskaźnik opisany w pytaniu 2) jest taka sama jak Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu (wskaźnik opisany w punkcie 1)?

b) czy należy do konkretnego zadania przypisywać:

– oba ww. wskaźniki o tej samej wartości,

– czy tylko jeden z nich, a jeśli tylko jeden – który z nich?

Ad a. Tak.

Ad b. Konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych dla danego projektu wskaźników w części E wniosku o dofinansowanie, natomiast w opisie zadania (część G.1.1) należy zawrzeć informację, że zadanie będzie miało jednoczesny wpływ na realizację obydwu wskaźników (wraz z podaniem w jaki sposób). Jeżeli w opisie zadania będzie brakowało miejsca na taki opis (limit znaków), to proszę zawrzeć go w sposobie pomiaru wskaźnika w części E wniosku (przy konkretnym wskaźniku), np. wskaźnik będzie realizowany w ramach zadania X i Y…

29. Czy jeśli projekt przewiduje wyłącznie realizację usług wsparcia rodziny wskaźniki produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie

a) są tożsame (dotyczą tych samych beneficjentów, a zatem wynoszą tyle samo)?

b) jeśli ww. wskaźniki są tożsame, czy należy do konkretnego zadania przypisywać

– oba ww. wskaźniki o tej samej wartości,

– tylko jeden z nich, a jeśli tylko jeden – który z nich?

Ad a. Tak.

Ad b. W opisie zadania (część G.1.1) należy zawrzeć informację, że zadanie będzie miało jednoczesny wpływ na realizację obydwu wskaźników (wraz z podaniem w jaki sposób). Jeżeli w opisie zadania będzie brakowało miejsca na taki opis (limit znaków), to proszę zawrzeć go w sposobie pomiaru wskaźnika w części E wniosku (przy konkretnym wskaźniku), np. wskaźnik będzie realizowany w ramach zadania X i Y…

30. Czy w części G3 wniosku w rubryce Opis zadania należy wpisać tylko i wyłącznie tekst: Koszty pośrednie – bez wskazywania konkretnych kategorii kwalifikowanych wydatków zgodnie z regulaminem?

Tak, w części G3 wniosku w części Opis zadania wystarczy wpisać „koszty pośrednie”. Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w związku z czym nie ma koniczności wykazywania w nich dodatkowych kategorii kosztów.

31. Czy wkład własny może w całości pokrywać wydatki w ramach kosztów pośrednich? Czy też jakąś część wkładu własnego musi pokrywać także wydatki w ramach kosztów bezpośrednich?

Wkład własny może zostać wniesiony w całości w ramach kosztów pośrednich – traktowany jest wtedy jako wkład pieniężny. Beneficjent, na pokrycie wszelkich pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną projektu, otrzyma odpowiednio pomniejszoną kwotę. Aby prawidłowo oznaczyć to we wniosku o dofinansowanie, należy w części G3 zaznaczyć checkbox Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku, a następnie ręcznie wprowadzić właściwą wartość kosztów objętych dofinansowaniem (tj. wartość przysługujących pierwotnie kosztów pośrednich, pomniejszoną o wniesiony w tym wydatku wkład własny). Wnioskodawca powinien także wskazać w części G9 wniosku, jaka jest wysokość wkładu własnego w kosztach pośrednich. Więcej szczegółowych informacji na temat wnoszenia wkładu własnego oraz kosztów pośrednich, znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz Regulaminie konkursu.

 32. Czy planowany w projekcie rozwój oferty placówki wsparcia dziennego musi odnosić się wyłącznie do placówek istniejących na dzień złożenia wniosku? Czy też możliwe jest dofinansowanie rozwoju oferty placówki wsparcia dziennego, która powstanie po terminie złożenia wniosku, ale przed rozpoczęciem zaplanowanych działań projektowych?

Rozwój placówek musi dotyczyć podmiotów już istniejących na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Nie ma możliwości dofinansowania placówki, która jeszcze fizycznie nie istnieje.

33. Czy w związku z rozwojem oferty placówki wsparcia dziennego możliwy jest zakup wyposażenia koniecznego do realizacji nowej oferty? Chodzi zarówno o zakup środków trwałych, jak i wyposażenia niskocennego.

Tak, jest to możliwe w ramach określonych limitów procentowych (do 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu na środki trwałe) i z uwzględnieniem racjonalności oraz efektywności planowanych zakupów (w odniesieniu do wszystkich wydatków).

34. Czy w przypadku planowania działań w zakresie rozwoju placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania, gdzie będą działać streetworkerzy muszą być oni zatrudnieni przez gminę prowadzącą placówkę tego typu czy mogą być zatrudnieni przez jednostki tj. np. ośrodek pomocy społecznej? 

Osoby planowane do zatrudnione przy realizacji projektu, mogą zostać zatrudnione przez jednostki organizacyjne gminy, jeśli będą pełniły one w projekcie funkcję realizatora.

35. Czy świadczenia pielęgnacyjnie dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie oraz zasiłki pielęgnacyjne mogą stanowić wkład własny w projektach w konkursie RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20?

Wkładem własnym może być tylko koszt powiązany z realizacją projektu,  a Instytucja Organizująca Konkurs nie widzi w przedstawionych kosztach takiego związku, zatem nie powinny stanowić wkładu własnego.

36. Czy w przypadku zaplanowania działań mających na celu wspieranie już istniejącej placówki wsparcia dziennego za pomocą dodatkowych zajęć dla uczestników możliwe jest zaplanowanie działań wyłącznie w ramach ppkt: działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej ?

W ramach typu 2 konkursu „Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, można określić zgodnie z Regulaminem konkursu  obszary do działania , biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i wybrać najbardziej potrzebne działania. Możecie Państwo dowolnie dobierać z różnych form wsparcia z SOOP w sytuacji, gdy trzonem projektu będzie wsparcie placówki. Generalnie jest to możliwe, ale pod warunkiem spełnienia kryterium zgodności w którym niektóre formy wsparcia zostały połączone.

Przede wszystkim niezmiernie ważne będzie właściwe uzasadnienie takiego działania z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

37. Czy wsparcie w formie pracy podwórkowej może być realizowane wyłącznie przez wychowawcę i  czy musi on spełniać wymagania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 1) w przypadku wychowawcy: a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli nie, to proszę o wskazanie, kto ewentualnie mógłby prowadzić takie działania?

Zgodnie  ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie m.in. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.  Wsparcie w formie pracy podwórkowej może być realizowane wyłącznie przez wychowawcę.

Zgodnie z zapisami Art. 18aa  – Do obsługi placówek wsparcia dziennego, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 24 formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego ust. 2–4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 26 kwalifikacje osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego ust. 1 pkt 2–5.

W przypadku finansowania placówek wsparcia dziennego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uwzględnić także zasady wynikające z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.  W szczególności zastosowanie mają zapisy dotyczące usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

38. Czy wsparcie w ramach działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej można zatrudnić streetworkera do pracy z dziećmi, rodzinami ?  Jeśli tak, to proszę o  wskazanie jakie wymagania powinna spełniać taka osoba i jaka jest podstawa prawna/ gdzie można znaleźć informacje potwierdzające wskazane wymogi?

Można zatrudnić streetworkera do pracy z dziećmi i  rodzinami. Rekrutacji na stanowisko streetworkerów dokonujemy poprzez np. ogłoszenie prasowe oraz poszukiwania bezpośrednie wśród pracowników instytucji i organizacji zajmujących się pomocą społeczną( np. MOPS).Przygotowanie opisu stanowiska pracy oraz docelowego profilu kwalifikacji specjalistycznych i psychospołecznych kandydata na streetworkera leży po stronie Projektodawcy.

W przypadku nawiązywania stosunków cywilnoprawnych, organy administracji publicznej i organizacje non profit najczęściej podejmują˛ współpracę ze streetworkerami w ramach umowy zlecenia i w formie umowy o wolontariat (porozumienie). Podstawę zatrudnienia streetworkerów reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, która określa prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy.

Dodatkowe regulacje w tym zakresie to:

Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie;

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Ustawa o pomocy społecznej.

39. Jakie są obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie w działaniu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – 2 typ projektu?

W przedmiotowym naborze na etapie wyboru projektów do dofinansowania, co do zasady nie są wymagane załączniki, składane wraz z wnioskiem
o dofinansowanie z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie konkursu w pkt.3.2 Wniosek o dofinansowanie (str.19-20).

Należy zapoznać się opisem znaczenia  kryterium premiującego (3):  Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego (str. 64 Regulaminu konkursu)

Ocenie podlega wniosek o dofinansowanie wraz z pisemnym wnioskiem o przyznanie pomocy, o którym mowa w części 3.1 Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami ( jeśli dotyczą) należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępną w serwisie beneficjenta pod adresem: https://beneficjent.wzp.pl, w zakładce Pomoc.

40. Ile godzin w tygodniu musi być czynna placówka wsparcia dziennego?

Nie ma odgórnych zaleceń w ramach niniejszego naboru, jednak ilość godzin powinna być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej. Dodatkowo warto uwzględnić istniejąc już standardy opracowane np. przez gminę/powiat, w których realizowane jest wsparcie. Niemniej, bezwzględnie należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa krajowego i zapewnić funkcjonowanie takiej placówki w oparciu o istniejące prawodawstwo.

41. Czy w placówce wsparcia dziennego będzie mogła funkcjonować inna placówka np. świetlica, biblioteka?

Pytanie nie pozwala na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Nie wskazano, czy chodzi jedynie o funkcjonowanie innej placówki w tym samym budynku, wykorzystanie tych samych powierzchni, współfinansowanie takich wydatków itp. Taką sytuację należałoby dokładnie opisać we wniosku o dofinansowanie, aby Komisja Oceny Projektów, mając całościowy obraz projektu, mogła właściwie ocenić zasadność takich działań (zwłaszcza, jeśli nie ma ich w typie projektu).

42. Czy zatrudnione osoby powinny mieć kierunkowe wykształcenie? Jakie (kierownik placówki, wychowawca)? 

Wymagania dotyczące personelu pracującego w placówce wsparcia dziennego sprecyzowano w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 25-27).

43. Czy powinniśmy opierać się na ustawie tworząc placówkę – jakiej? 

Tak, w szczególności na Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

44. Czy świadczenie 500+ dla dzieci objętych projektem może stanowić wkład własny do projektu?

Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ nie mogą być uwzględniane jako wkład własny JST w projektach EFS.

Wiąże się to również z zapisami art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z którym wydatki zaplanowane w częściach budżetowych na zadania wynikające z tej ustawy nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań.

W celu uznania świadczenia wychowawczego za wydatek kwalifikowalny, należałoby wykazać powiązanie świadczenia/zasiłku z konkretnym uczestnikiem (np. dzieckiem na które wypłacane jest świadczenie wychowawcze lub rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w której wypłacane jest to świadczenie), rodzajem udzielonego wsparcia oraz celami projektu.

45. Czy projekty muszą być skierowane do wszystkich grup wymienionych w Regulaminie łącznie, czyli do wszystkich wymienionych niżej grup, czy wystarczy, że będą skierowane do którejkolwiek z grup?

Projekty mogą być skierowane do którejkolwiek z grup, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i najbardziej potrzebne działania. Grupa docelowa musi odpowiadać planowanym zadaniom, a zadania grupom docelowym.

Ważne będzie właściwe uzasadnienie, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia zostały określone w pkt. 5.3.1.Regulaminu Konkursu (str. 107).

46. Czy czas związany z rejestracją nowych PWD może zostać włączony w okres trwania projektu?

Tak, okres związany z rejestracją nowych placówek wsparcia dziennego może zostać włączony w okres trwania projektu.

47. W przypadku planowanego projektu wsparcie w nowych PWD udzielane będzie beneficjentom przez okres 30 miesięcy, ale założono, że w ramach projektu nastąpi także rejestracja tychże placówek. Czy w związku z powyższym do okresu trwałości rezultatu należy doliczyć czas zw. z rejestracją placówek, czy też należy zapisać we wniosku, że wyniesie on tylko 30 miesięcy, kiedy to wsparcie będzie rzeczywiście udzielane?

Jeżeli czas potrzebny na rejestrację placówek również zostanie doliczony do okresu realizacji projektu, to także będzie liczony do okresu trwałości rezultatów.

48. Czy każdy typ działania realizowanego w PWD należy opisać we wniosku jako osobne zadanie, czy też można wyróżnić jedynie dwa zdania:

 1. działania realizowane przez stałą kadrę placówki (personel projektu)
 2. działania realizowane przez osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne?

Zadania należy grupować merytorycznie/tematycznie, aby były one czytelne, spójne ze wskaźnikami i aby dawały możliwość przypisania do nich konkretnych kosztów. Nie należy tworzyć zbyt wielu zadań (np. kilkudziesięciu), ale ograniczenie się do tylko do dwóch może być zbyt mało szczegółowe i nieodzwierciedlające złożoności projektu.

49. W ramach projektu zamierzamy otworzyć Placówkę Wsparcia Dziennego, w której będą prowadzone różne zajęcia edukacyjne z dziećmi oraz pomoc w nauce. Do tych zajęć będą używane m.in. różnego rodzaju materiały dydaktyczne(gry planszowe, książki, mapy itp.) oraz materiały plastyczne (kredki, farby, bloki, nożyczki, wycinanki itp.). W jaki sposób należy wykazać te pozycje w budżecie? Czy można to ująć w karcie wydatku dwoma pzoycjami np.: „materiały dydaktyczne(gry planszowe, książki, mapy itp. )- 10 kpl. po 100 zł” i materiały plastyczne ( kredki, farby, nożyczki, wycinanki, itp.) 30 kpl. po 50 zł”. Przy założeniu, że oczywiście nie każdy komplet będzie miał taką samą zawartość ale średnio taką samą cenę, w zalerzności od stopnia zużycia danego materiału i potrzeb.

Dopuszczalne jest, a w niektórych przypadkach wręcz zalecane, ujmowanie w budżecie szczegółowym projektu pozycji zbiorczych obejmujących zakup większej liczby produktów. Takie podejście jest rekomendowane, gdy w projekcie planowana jest duża liczba drobnych wydatków.  Nie będzie jednak błędem, gdy w danym zadaniu, ujmą Państwo w dwóch osobnych kartach wydatku materiały dydaktyczne  i osobno materiały plastyczne.

50. Jak budżetować wyjazdy z dziećmi np. na wycieczkę do Warszawy. Czy wykazywać każdy koszt jako osobną pozycję, np. transport, wyżywienie, bilety wstępu? Czy wpisać to jako jedną pozycję w karcie wydatku: wycieczka do Warszawy (transport, wyżywienie, bilety wstępu)- zsumować wszytkie koszty, podzielić przez liczbę uczestników i w ten sposób wyliczyć koszt jednostkowy przypadajacy na osobę ?

W przypadku  złożonego projektu, gdzie przewidziane jest do realizacji wiele zadań, a na zadanie składa się wiele wydatków koszt takiej  wycieczki można opisać w jednej karcie wydatku. Rekomendowane jest by w nazwie wydatku wypisać elementy składowe składajce się na ten wydatek ( bilety wstępu, transport, ubezpieczenie, wyżywienie itp.)  i przyjąć koszt jednostkowy na osobę.

51. W jaki sposób budżetować koszty delegacji, czy każdy wyjazd osobno, np. wyjazd do Warszawy-delegacja pracowników- ilość pracowników * koszt jednej deleagcji. Czy jedną pozycją, delegacje pracowników ? Co będzie wówczas jednsostką miary i jaki będzie koszt jednostkowy?

Aby komisja oceniająca projekt nie miała wątpliwości co do zasadności zaplanowanych w projekcie wydatków, należy tak skonstruować budżet, aby był on czytelny i nie budził wątpliwości oceniających. Ujęcie wszystkich delegacji przewidzianych w projekcie, w jednej karcie wydatku (przy jednym zadaniu) może budzić wątpliwość co do racjonalności tego wydatku. W przypadku jednego zadania, wszystkie jednorodne wydatki można ująć w jednej karcie wydatku. Wszystko zależy od tego jaką konstrukcję budżetu Państwo przyjmą.

52. Proszę o podanie przykładów działań w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19, które pozwolą po objęciu danej osoby na wliczenie jej do wskaźnika „liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”. Zgodnie z informacjami w punkcie 5.3.2 regulaminu konkursu wprowadzacie Państwo definicję wsparcia o niskiej intensywności, które nie kwalifikuje osoby objętej tego typu działaniami jako uczestnika projektu np. zakup maseczek i innych środków ochrony osobistej, objęcie wsparciem psychologicznym, itp.

Do wskaźnika liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  wliczani są wszyscy  uczestnicy którym udzielono wsparcia w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Nie zawsze ta liczba będzie równa liczbie uczestników w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, gdyż do nich nie zalicza się osób którym udzielono wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności ( w tym przypadku  np. zaopatrzenie w maseczki i inne środki ochrony osobistej, wsparcie psychologiczne przez telefon).

Dodam także, że działania podejmowane w ramach projektu w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 nie mogą powielać się z  działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki, nie może zachodzić  podwójne finansowanie tych samych wydatków.

53. Czy w związku z panującą epidemią COVID – 19 nadal obowiązujące są stawki z zestawienia standardu i cen rynkowych dla konkursu w ramach działania 7.6 (załącznik nr 7.14 do regulaminu naboru). Powszechnie wiadomo, iż obecna sytuacja epidemiczna w kraju i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa ma wpływ na zwiększenie cen towarów i usług. Obecne w zestawieniu mogą być w chwili obecnej nieaktualne.

Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami  akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014-2020. IP dopuszcza możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże Projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji, wyjaśnienia co miało wpływ na zastosowanie wyższej stawki. Informuję także, że Oceniający każdorazowo zobowiązani są do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności  i  efektywności  wszystkich  wydatków  ujętych  w  budżetach  przy  jednoczesnym  spełnieniu  pozostałych  warunków  wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego tj. m. in. stopnia złożoności projektu, zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu.

54. Czy można przystąpić do naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w sytuacji jeśli już realizujemy jeden projekt w ramach naboru RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18?

Nie ma przeciwwskazań by ponownie aplikował o przyznanie środków. Realizacja projektu w ramach tego samego działania  nie stanowi przeszkód.

55. Czy w ramach projektu można planować działania związane z istniejącymi placówkami wsparcia dziennego bez tworzenia w ramach nich nowych miejsc w projekcie? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (5.3.1 Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia, str. 109):

Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek.

W ramach danego konkursu możliwe jest wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego wyłącznie pod warunkiem spełnienia poniższych zapisów:

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach

lub

b)rozszerzenia oferty wsparcia

Warunek weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku.

56. Czy jest określona wartość projektu na 1 uczestnika w projekcie?

Nie ma określonej maksymalnej stawki na jednego uczestnika, natomiast zawsze na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, w ramach kryteriów jakości oceniana będzie racjonalność poniesionych kosztów oraz relacja nakład/rezultat, czyli efektywność zaproponowanych w projekcie działań w stosunku do poniesionych kosztów. Przy szacowaniu poszczególnych kosztów należy kierować się również stawkami wskazanymi w załączniku nr 7.14 Zestawienie standardu i wysokości dopuszczalnych stawek wybranych wydat-ków i usług dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.

57. Jakie zasiłki mogą być wniesione do projektu jako wkład własny (bo świadczenie pielęgnacyjne miało dotyczyć dzieci objętych projektem)?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (…) Podrozdział 6.3 świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie mogą być finansowane z EFS, mogą natomiast stanowić własny do projektu.

W przypadku gdy, np. uczestnikiem projektu jest osoba będąca w pieczy zastępczej, świadczenie wypłacane rodzinie zastępczej jest kwalifikowane o ile dotyczy uczestnika -projektu. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Kwestia wkładu własnego została określona w Instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępną w serwisie beneficjenta pod adresem: https://beneficjent.wzp.pl , w zakładce Pomoc.

58.Czy kadra wsparcia rodziny (np. asystenci rodziny, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego) może w projekcie zostać objęta wsparciem szkoleniowym w zakresie współpracy z rodziną w trudnym położeniu, jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Objęcie wsparciem szkoleniowym i doskonalenie kadry musi wynikać z rodzaju planowanych działań i diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę z której wynika taka potrzeba.

Szkolenia nie mogą być sensem, trzonem projektu, bo nie jest to zgodne z celem działania. Każdorazowo zasadność będzie oceniana na Komisji Oceny Projektów.

59. Czy w projekcie wkład własny może zostać wniesiony w postaci następujących zasiłków wypłacanych dla lub na rzecz rodzin bądź osób objętych projektem:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  socjalnym

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zasiłek stały (dla rodziców uczestniczących w projekcie)

Zasiłek okresowy (dla rodziców uczestniczących w projekcie)

Zasiłek celowy (np. przyznany w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”)

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego (dla rodzin uczestniczących w projekcie)

Specjalny zasiłek opiekuńczy (dla rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych projektem)

Zasiłek pielęgnacyjny – dla niepełnosprawnego dziecka (dla dzieci uczestniczących w projekcie)

Zgodnie z zapisami 5.3.1 Regulaminu konkursu, wkład własny mogą stanowić świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wpieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego, a jej racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów.

60. Czy w ramach przedmiotowego konkursu, można realizować jedynie poniższe typy operacji:

,,-działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

– wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

– rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:

– poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,

– poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,

– działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych”

Jeśli tak, to czy jest możliwość zaplanowania pakietu działań dla dzieci (np. pomoc dydaktyczna, zajęcia rozwojowe, profilaktyczne, sportowe, pakiet usług medycznych)  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym z problemem w wypełnianiu funkcji op-wych,  w ramach np. utworzonego punktu konsultacyjno – wspierającego (niebędącego placówką wsparcia dziennego)? W ramach punktu świadczone byłyby także usługi dla rodziców np. psycholog, pedagog.

Zgodnie z zapisami regulaminu to wnioskodawca deklaruje które typy projektów będzie realizował. Działania te muszą wynikać i być odpowiedzią na sytuację problemową którą próbuje rozwiązać.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku realizacji typów operacji:

– działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

– wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

– rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:

 • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
 • poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,

czyli działań, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych, obligatoryjnie jest realizowanie ich łącznie.

Nie dotyczy przypadku, w którym projekt zakłada realizację innych typów operacji niż te wskazane w kryterium dopuszczalności nr 4. W takim przypadku możliwa jest realizacja jednego z ww. typów operacji jako osobne wsparcie towarzyszące.

Nie ma obowiazku, by w każdym z projektów tworzona była placówka wsparcia dzinnego, tak więc mogą Państwo zaplanować  wsparcie w postaci takiego punktu konsultacyjno-wspierającego, pamiętając oczywiście że jego utworzenie musi być wynikiem zdiagnozowanego problemu. Wszelkie działania, zadania przewidziane w projekcie winny być ze sobą powiązane, powinny się uzupełniać i tworzyć kompletny zakres wsparcia w celu rozwiązania/złagodzenia sformułowanych problemów i przeprowadzonej diagnozy.

Ocenie podlegać będzie jakość przedstawionej diagnozy, a także opis zadań.

Grupa docelowa winna być powiązana z przeprowadzoną diagnozą i postawionymi problemami.

Ocenie podlegać będzie również kompleksowość oferowanego uczestnikom wsparcia oraz odpowiedniość form wsparcia do zdiagnozowanych barier uczestnictwa w projekcie oraz potrzeb grupy docelowej.

61. Czy wniosek (projekt) musi być skierowany bezpośrednio do każdej grupy odbiorców wymienionych na stronie 14-15 regulaminu? Czy na przykład jako organizacja możemy złożyć wniosek który obejmie wsparciem wszystkie grupy odbiorców wymienionych na ww. stronach regulaminu poza np. osobami opuszczającymi pieczę zastępczą i osobami zagrożonymi lub dotkniętymi skutkami COVID-19, jednostami samorządu terytorialnego (szczególności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19), wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).

Wniosek nie musi obejmować, ale może obejmować wszystkie grupy odbiorców wymienionych w regulaminie. Należy pamięatć, że wybór grupy docelowej musi korespondować z działaniami możliwymi do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu.

62. Czy projekt musi zakładać wsparcie w ramach mieszkania wspomaganego, czy może można złożyć wniosek, który nie ędzie przewidywał utworzenia ww. mieszkania?

Tak można złożyć taki wniosek. Nie ma obowiązku planowania wsparcia w postaci mieszkań wspomaganych, nie jest to działanie obligatoryjne.

63. Czy koszt najmu mieszkania wspomaganego można zakwalifikować jako koszt bezpośredni?

Tak, może to być koszt bezpośredni

64. Czy jeśli w ramach projektu wnioskodawca zamierza wspierać pieczę zastępczą oraz działania na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, to czy w karcie tytułowej projektu, w klasyfikacji projektu, 3.1 zaznacza się 109 aktywne włączenie czy 112 ułatwienie dostępu? Czy przy ww. działaniach wnioskodawcy w polu 3.4. Rodzaj działalności gospodarczej należy zaznaczyć „edukacja”, czy może inną opcję?

W pkt 3.1 należy wybrać kategorię zgodną z celem interwencji przewidzianej do realizacji w ramach niniejszego regulaminu i w tym przypadku proszę o wybranie 112. Zapisy te znajdzie Pani  części 2.1.1 regulaminu.

W  pkt 3.4  należy wpisać odpowiedni  rodzaj działalności gospodarczej w  odniesieniu  do  przedmiotu  projektu,zgodnie z tabelą 7: Kody wymiaru rodzajów działalności gospodarczej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 zdnia 7  marca  2014  r.  ustanawiającego  zasady  wykonania  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  ustanawiającego  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich  i  końcowych  na  potrzeby  ram  wykonania  oraz  klasyfikacji  kategorii  interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

65. Czy jeśli członek zarządu wnioskodawcy posiada kwalifikacje w zakresie psychologii rodzinnej i chciałby świadczyć poradnictwo w zakresie psychologii rodzinnej w ramach realizacji projektu i jednocześnie być koordynatorem projektu, to czy możliwe jest przyjęcie w takiej sytuacji, że ww. osoba, w ramach jednej umowy o pracę wykonuje swoje obowiązki: -pół etatu poradnictwo psychologiczne, pół etatu koordynacja projektu, w godzinach nadliczbowych czynności zarządu ? A czy dopuyszczalne jest, aby w ramach jednej umowy o pracę w zakresie obowiązków, ww. osoba miałaby po prostu: świadczenie poradnictwa psychologicznego, koordynację projektu i czynności zarządu (wszystkie te funkcje w ramach jednego etatu) i otrzymywałby w ramach tej umowy wynagrodzenie przewidziane w projekcie dla członka zarządu oraz koordynatora i psychologa rodzinnego? Czy takie sytuacje są dopuszczalne.

Możliwe jest, aby jedna osoba pełniła różne funkcje w ramach jednego etatu.

Przed zaangażowaniem osób jako personel projektu proszę zapoznać się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie w rozdzile 6.15 znajdzie Pani szczegółowe informacje na temat angazowania personelu projektu.

66. W punkcie A.3.3., czy wpisanie tematu uzupełniającego w tym naborze jest wymagane?

W  polu A 3.3 należy wybrać „nie dotyczy”

67. W ramach projektu powstanie 5 punktów świetlic środowiskowych oraz 1 mieszkanie treningowe. Wszystkie lokale będą na terenie gminy Sławno. Grupę docelową stanowić będą mieszkańcy woj. zach. zgodnie z KC. W jaki sposób powinno zostać określone miejsce realizacji projektu: wszystkie lokalizacje osobno, do poziomu gminy, czy do poziomu całego województwa?

Określając obszar realizacji projektu należy kierować się zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS  „W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt. Gdy w ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem osób z całego województwa (z powodu szerokiego oferowania wsparcia), lub w przypadku, gdy projektodawca na etapie pisania wniosku nie jest w stanie określić obszaru realizacji do poziomu powiatu, czy gminy winien on zaznaczyć województwo. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż obszar realizacji jest ściśle powiązany z zaprezentowaną przez wnioskodawcę analizą problemową, grupą docelową w kontekście terytorialnym, zatem Projektodawca co do zasady zobowiązany jest do wypełnienia pól do poziomu gminy.”

68. Jeżeli projekt nie zawiera elementów dotyczących Covid 19, czy należy zawrzeć wskaźniki covid na wartościach 0, czy w ogóle ich nie umieszczać w projekcie?

Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19 zostały umieszczony pod naborem https://www.wup.pl/rpo/download/Wskaz_dla_Projekt-_COVID_19_20200529.zip.

Przedmiotowe wskazówki opublikowane są przy właściwych naborach jako materiał dodatkowy bez aktualizowania właściwych Regulaminów. Tym samym nie będą stanowiły elementu oceny kryteriów. W przypadku nie zastosowania przez Projektodawcę  przedmiotowych wskazówek – Przewodniczący KOP wskazuje zakres zmian wynikający z przedmiotowego dokumentu w Stanowisku WUP w polu: Dodatkowe kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP wymagające zmiany we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem. Brak poprawy wniosku w tym zakresie nie może stanowić podstawy negatywnej oceny projektu. Projekt taki będzie musiał zostać dostosowany w tym zakresie po rozstrzygnięciu konkursu.

69. Jeden z lokali w projekcie zostanie użyczony Gminy Sławno bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Jednakże w pkt 5.1.12. Trwałość  mowa jest jedynie o umowie najmu/dzierżawy, które z zasady są odpłatne. W związku z powyższym, czy Gmina Sławno może zawrzeć na rzecz realizacji projektu umowę bezpłatnego użyczenia z podmiotem będącym właścicielem lokalu?

Nie ma przeciwwskazań żeby zawrzeć umowę bezpłatnego użyczenia. Zapisy umowy muszą zawierać analogiczne zapisy dotyczące trwałości jak w przypadku najmu/dzierżawy.

70. W ramach projektu planujemy objąć wsparciem dwie grupy docelowe. Jedną z nich będą dzieci i młodzież kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez uczestnictwo w placówkach wsparcia dziennego, a drugą osoby opuszczające pieczę zastępczą i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które będą mogły zostać objęte wsparciem poprzez umieszczenie w mieszkaniu wspieranym treningowym. 

 1. Czy w projekcie dopuszczalne jest istnienie dwóch grup docelowych z różnych obszarów? Przyklad: Dla działania związanego z powstaniem placówek wsparcia dziennego grupą docelową będą dzieci z terenu woj. zachodniopomorskiego, powiatu sławieńskiego, gminy Sławno, a dla działania związanego z powstaniem mieszkania wspieranego treningowego grupą docelową będą osoby z woj. zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) – w związku ze zróżnicowanym lokowaniem osób w pieczy zastępczej np. pomiędzy powiatami.
 2. Czy w związku z realizacją dwóch różnych działań w ramach jednego projektu możliwe jest dokonanie dwóch diagnoz?
 3. Czy możliwe jest dokonanie diagnozy jedynie na podstawie danych z powiatu przy zakładanym objęciu wsparciem grupy z całego województwa?

Nie ma przeciwwskazań aby realizować łącznie następujące działania tj. rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego oraz kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Nie ma również konieczności tworzenia dwóch oddzielnych diagnoz ale przygotowując diagnozę ze względu na złożoność grupy docelowej należy ująć problemy/bariery uczestnictwa ale także oczekiwania i potrzeby uczestników zarówno pierwszego jak i drugiego typu operacji.

Planując objęcie działaniami projektowymi mieszkańców województwa zachodniopomorskiego należy w diagnozie uzasadniając potrzebę realizacji projektu opierać się na danych statystycznych bądź badaniach własnych na poziomie województwa z szczególnym uwzględnieniem danych bądź badań z terenu powiatu bo w głównej mierze do odbiorców z tego obszaru będziecie Państwo kierować wsparcie.

71.

 

RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6
Alokacja
14 667 405,45  zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
lista_wnd_po_oc_form_7_6__k64_20200626.zip
213.6 KiB
37 Pobrań
Szczegóły
Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19
130.0 KiB
10 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
2020-05-22-Dzialanie-7.6-spotkanie-informacyjne.pptx
3.5 MiB
64 Pobrań
Szczegóły
Aktualizacja regulaminu konkursu wersja 1.2, lista sprawdzająca, tabela zmian
Aktualizacja regulaminu konkursu wersja 1.2, lista sprawdzająca, tabela zmian
aktualizacja-regulaminu-lspr-tabela-zmian-19052020.zip
2.5 MiB
36 Pobrań
Szczegóły
Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy
Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy
Aktualizacja-listy-sprawdzajacej.7z
482.0 KiB
60 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin-konkursu-wersja-1.1.7z
Version: 1.1
1.9 MiB
108 Pobrań
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela-rejestr-zmian.7z
217.3 KiB
41 Pobrań
Szczegóły
Komunikat dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru
143.7 KiB
61 Pobrań
Szczegóły
Ogłoszenie konkursu, regulamin, załączniki, harmonogram
Ogłoszenie konkursu, regulamin, załączniki, harmonogram
rk-k64-zalaczniki-harmonogram-ogloszenie-konkursu-01042020.zip
14.1 MiB
159 Pobrań
Szczegóły

Działanie 8.6 (K61) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy istnieje wymóg, aby w konkursie startowała placówka kształcenia ustawicznego / szkoła? Czy wniosek mógłby złożyć pracodawca, który objąłby uczniów i słuchaczy z różnych szkół/placówek wsparciem?   Czy wówczas wymagana jest diagnoza placówki?

Zgodnie z punktem 2.2.1 Regulaminu konkursu, o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

nie ma więc obowiązku by wnioskodawcą była placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty  dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty.

Diagnoza jest więc obligatoryjna i wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą odpowiadać na realne, zdiagnozowane potrzeby, problemy i/lub mocne strony danej szkoły/placówki.

2. Czy w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 mogą wziąć udział uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami?

Zgodnie z zapisami dokumentacji obligatoryjne jest wsparcie dla każdego uczestnika typ 1 – STAŻE, tj.:

Kryteria dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4. „W projekcie zaplanowano obligatoryjną organizację staży uczniowskich, realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy, dla 100% biorących udział w projekcie:

– uczniów techników,

– uczniów branżowych

o   szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,

o   uczniów branżowych szkół II stopnia,

 •     – uczniów szkół policealnych.

Projektodawca zobowiązany jest zagwarantować, iż w pierwszej kolejności do udziału w stażu uczniowskim wybierani będą uczniowie, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców.

W przypadku kierowania projektu do uczniów szkół i placówek specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe skierowanie na staż uczniowski jest fakultatywną formą wsparcia i wynika ze zdiagnozowania potrzeb tej grupy uczestników projektu co do udzielanego wsparcia. (typ projektu 1).”

W opisie znaczenia kryterium wskazano, że „Z przedmiotowego wsparcia wykluczeni są uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownika”.

Co oznaczają w/w zapisy:

a)uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem może wziąć udział w projekcie, nie może uczestniczyć jedynie w stażach, a w związku z tym projekt nie będzie odrzucony za niespełnienie kryterium dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4.

b)  uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem nie może wziąć udział w projekcie, gdyż nie spełni  jego udział kryterium dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4.

Zgodnie z punktem 2.1.3. Regulaminu konkursu, młodociani pracownicy są jedną z grup wskazanych, jako możliwe do objęcia wsparciem w projekcie. Wskazana przez Panią część opisu znaczenia kryterium dopuszczalności nr 6 – zgodność wsparcia, pkt 4 informuje jedynie, że uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami, nie mogą uczestniczyć w stażach uczniowskich realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy i są grupą wyjętą spod tego obowiązku, wynikającego z niniejszego kryterium. Jednocześnie młodociani pracownicy mogą być uczestnikami projektu i korzystać z innych form wsparcia, a projekt nie zostanie odrzucony za niespełnienie wskazanego kryterium.

3. Czy w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 możliwe jest uzyskanie dofinansowania jeżeli ani liderem ani partnerem nie będzie organ prowadzący szkołę. W projekcie wystąpi podmiot spełniający kryteria z punktu 2.2 dokumentacji konkursowej, który zrealizuje projekt dla danej szkoły. Oczywiście takie warunki jak diagnoza potrzeb zaakceptowana przez organ prowadzący zostałaby spełniona. Czy dopuszczalny jest taki projekt?

Zgodnie z punktem 2.2.1 Regulaminu konkursu, o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

nie ma więc obowiązku by wnioskodawcą była placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty  dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty.

Diagnoza jest więc obligatoryjna i wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą odpowiadać na realne, zdiagnozowane potrzeby, problemy i/lub mocne strony danej szkoły/placówki.

 Regulamin konkursu w punkcie 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie,  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość tworzenia partnerstw, jednak ich racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całego projektu.

4. Czy jest dopuszczalny typ projektu, gdzie pracodawca składa wniosek o dofinansowanie bez udziału placówki i będzie oferował wsparcie uczniom i słuchaczom z woj.zach. z różnych szkół i placówek?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Mając na uwadze powyższe nie ma formalnych przeszkód aby o dofinansowanie występował podmiot inny niż placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

5. Jako grupę docelową można objąć tylko osoby dorosłe chcące uczyć się z własnej inicjatywy? Czy to może być tylko dodatkowa grupa – jako dodatek do uczniów i sluchaczy?  Czy może tylko uczniowie i słuchacze mogą korzystać z tej formy wsparcia?

Grupę docelową w ramach Działania 8.6 stanowią:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • młodociani pracownicy,
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe , w tym prowadzące kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne,
 • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • pracodawcy.

Ze wsparcia wyłączone są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Ujęcie w grupie docelowej chociażby jednej osoby dorosłej zainteresowanej z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji, która nie będzie miała statusu ucznia i/lub  słuchacza szkół/placówek kształcenia zawodowego stanowi podstawę do uznania przedmiotowego kryterium za niespełnione.

6. Czy w projekcie muszą brać udział słuchacze placówki, która ma siedzibę w zachodniopomorskim? Czy placówka może być spoza zachodniopomorskiego? I prowadzić w ramach projektu zajęcia w zachodniopomorskim?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych  – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

7. Czy obligatoryjny typ 1 projektu to wszystkie formy zawarte w p.1 – w tym kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego (1 g)?

W ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnym do realizacji jest typ projektu nr 1 Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

 1. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie
 2. realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 4. pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 5. pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),
 6. zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,
 7. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 8. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 9. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 10. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego ,
 11. doradztwo zawodowe,
 12. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER
 13. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, iż wnioskodawca nie jest zobowiązany do zaplanowania wszystkich form wsparcia wskazanych w typie projektu nr 1. Wsparcie projektowe każdorazowo powinno opierać się na indywidualnej diagnozie danej szkoły/ placówki systemu oświaty, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6.

Pozostałe typy projektów działaniami fakultatywnymi, stanowiącymi uzupełnienie działań przewidzianych w typie nr 1, wpływającymi na kompleksowość oferty  projektowej.

Planując realizację projektu trzeba mieć również na uwadze zapisy szczegółowego kryterium dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia, 2. Wsparcie określone w typie projektu nr 1 skierowane jest tylko i wyłącznie do uczniów i słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Czy można realizować kursy dla uczniów w formule e-learningowej/ online ?

Tak, pod warunkiem, że jest to kurs prowadzący do nabycia kwalifikacji/kompetencji, zgodnie z typem projektu 1 j).

9. Czy czas poświęcony przez nauczyciela kształcenia zawodowego na doskonalenie zawodowe ujęte w projekcie (wyliczony poprzez iloczyn liczby godzin zrealizowanych podczas kursu czy szkolenia i stawki jego awansu zawodowego) można zaplanować do budżetu projektu jako wkład własny wnioskodawcy?

Tak, jako wkład własny pieniężny.

10. Czy szkoła prowadząca kształcenie zawodowe dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo/ Województwo może wziąć udział w ww. konkursie?

Tak, jednak szkoła nieposiadająca osobowości prawnej nie może być Wnioskodawcą (Wnioskodawcą może być organ prowadzący).

11. Czy Dyrektor danej placówki może podpisać wniosek o dofinansowanie na podstawie odpowiedniego upoważnienia od Samorządu/Ministerstwa?

Tak.

12. Czy Wnioskodawca (Państwowa Jednostka Budżetowa, Jednostka Budżetowa Samorządu województwa) będzie podpisywał umowę o dofinansowanie czy porozumienie (proszę o podanie podstawy prawnej)?

Wnioskodawca będzie zawierał umowę w formie porozumienia, gdy jest on państwową jednostką budżetową (art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W przypadku, gdy jednostka sektora finansów publicznych jest jednocześnie wnioskodawcą, podejmowana jest decyzja o dofinansowaniu projektu (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

13. Czy w ramach projektu można organizować staże dla uczniów technikum agroturystyki/ technik rolnik, które będą odbywać się w gospodarstwach rodziców ucznia bądź innych członków rodziny?

Warunki, na jakich powinny być organizowane staże uczniowskie zawarto w szczególności w Art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jeżeli zostaną one spełnione przez podmiot przyjmujący na staż, to nie ma przeciwwskazań, aby staże odbywały się u członków rodziny. Należy jednak pamiętać, że zaplanowane wsparcie musi być racjonalne i efektywne, podmiot przyjmujący na staż powinien być do tego przygotowany i prowadzić działalność rodzajowo odpowiadającą kierunkowi, na jakim jest uczeń. Powinien także móc zawrzeć umowę trójstronną ze szkołą i uczniem oraz posiadać możliwość oddelegowania pracownika, będącego opiekunem stażysty i sprawującym stały nadzór nad prawidłową realizacją stażu. Ostateczną decyzję w zakresie organizacji staży podejmuje wnioskodawca, a jej zasadność zostanie zweryfikowana przez komisję oceny projektów.

14. Czy w ramach doposażenia stanowiska pracy dla ucznia podczas stażu można zaplanować zakup np. walizki z narzędziami, która zostanie po zakończeniu stażu u ucznia, czy musi ona wrócić na wyposażenie szkoły?

Zgodnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 podrozdział 6.1, pkt 13) ppkt g):

podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy:

zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;”

Istnieją pewne rodzaje materiałów, których zakup można przewidzieć w ramach projektu, o czym mówi ppkt h): „katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego (np.: koszty dojazdu, koszty zakupu materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych stażyście do odbycia stażu, szkolenia BHP stażysty, itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub staż zawodowy. Powyższa kwota może zostać zwiększona jedynie w sytuacji konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynikających ze zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. form wsparcia. Katalog wydatków nie obejmuje wyposażenia stanowiska stażu zawodowego lub praktyki zawodowej.”

Jak wynika z powyższego, możliwy jest zatem zakup materiałów eksploatacyjnych (jeżeli jest to uzasadnione i niezbędne), a nie takich, które powinny znajdować się na wyposażeniu podmiotu przyjmującego na staż. Wskazane zapisy Wytycznych mają również zastosowanie do staży uczniowskich, realizowanych w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

15. Czy doposażenie stanowiska pracy i koszty eksploatacji materiałów/narzędzi będzie pomocą publiczną?

Kwestia wystąpienia pomocy publicznej rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia. Określenie czy w ramach danego projektu wystąpi pomoc publiczna jest możliwe tylko po zapoznaniu się z całością projektu i wszystkimi uwarunkowaniami opisanymi przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

16. Czy w stażach zawodowych realizowanych w okresie wakacyjnym mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas, którzy zakończą już naukę w szkole, natomiast do września posiadają status ucznia?

W pierwszej kolejności informuję, że w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 nie ma możliwości realizowania staży zawodowych, a staże uczniowskie. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, art. 121a ust. 8 Staż  uczniowski  może  odbywać  się  również  w  okresie  ferii  letnich  lub zimowych, tak więc sam okres wakacyjny jest terminem, w którym  można organizować takie staże, jednak osoba, która bierze udział w tej formie wsparcia powinna posiadać status ucznia. Rok szkolny, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 94)  trwa od 1 września do 31 sierpnia i to właśnie we wskazanym terminie dana osoba posiada status ucznia na dany rok szkolny. W odniesieniu do realizowanego projektu, uczniowie ostatnich klas muszą zrealizować staże przed formalnym zakończeniem nauki w szkole. Pośrednio odwołuje się do tego zagadnienia także art. 121a ust. 17 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki w technikum albo branżowej szkole I stopnia.

17. Czy można realizować staże/praktyki w formule zdalnej?

Istnieje taka możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z bardzo specyficznymi kierunkami kształcenia, opartych na pracy zdalnej. Należy jednak pamiętać, że staż uczniowski powinien być realizowany u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy dla danej kwalifikacji zawodowej i pod nadzorem opiekuna stażysty.

18. Czy w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli można objąć wsparciem nauczycieli prowadzących przedmioty ogólne na rzecz nabycia przez nich kompetencji/ kwalifikacji do nauki zawodu uczniów?

Tak.

19. Czy pracownie zawodowe mogą być doposażone/wyposażone wyłącznie zgodnie z katalogiem wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych opracowanym przez MEN. Czy doposażenie może wykraczać poza ten katalog?

Zakupione w ramach projektu wyposażenie powinno być możliwie zgodne z przedmiotowym katalogiem, jeśli jednak potrzeby pracowni wykraczają poza wskazany w katalogu zakres, a zakres planowanego do zakupu wyposażenia jest adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb placówki, to w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się takie koszty.

20. Czy w ramach przygotowań do otwarcia nowego kierunku możliwe jest poza sfinansowaniem doposażenia, sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami oraz koszty związane  z promocją nowego kierunku, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania?

Możliwe jest sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami, o ile taka potrzeba zostałby uzasadniona i poprzedzona diagnozą oraz uwzględniałaby prognozy dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody, na które występuje na danym terenie deficyt. Promocja danego kierunku mogłyby zostać sfinansowane jedynie w ramach kosztów pośrednich projektu.

21. Okres realizacji stażu/praktyki ucznia wynosi min 150h. Czy może być zaplanowana realizacja stażu/praktyki 2 pracodawców po np. 75 godz., co w sumie da 150 h realizacji?

W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizowania staży zawodowych, a staże uczniowskie. W ramach stażu uczniowskiego nie ma wskazanego minimalnego wymiaru godzinowego, jaki powinien on trwać. Można jednak zaplanować realizację wsparcia w przedstawionej formie, należy jednak pamiętać, aby koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty (o ile będą zasadne i zostaną przewidziane w projekcie) zostały proporcjonalnie pomniejszone.

22. Czy w związku z tym, że Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są formą pozaszkolną – do ich uczniów nie może być kierowane wsparcie?

Wsparcie może być kierowane do grup wskazanych w Regulaminie konkursu w punkcie 2.1.3, dlatego jeśli uczestnik KKZ posiada jednocześnie status ucznia/słuchacza szkoły/placówki prowadzących kształcenie zawodowe, może on zostać objęty wsparciem.

23. W związku z planowanym konkursem z 8.6, proszę o wskazanie strony (lub przesłanie dokumentu), gdzie dostępny jest wykaz  Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, branych pod uwagę przy ocenie kryterium puinktowanego:

100% wsparcia w postaci staży uczniowskich i/lub pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego realizowanych jest w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, wskazanych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. (typ projektu 1)

Wykaz  Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego jest dostępny pod adresem:

http://eregion.wzp.pl/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.

Dodatkowe informacje dostępne są także pod linkiem: http://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza-zachodniego

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania w ramach Działania 8.6  RPO WZ można znaleźć pod linkiem: https://www.wup.pl/rpo/announcements/dzialanie-8-6-k61-faq/

24. Fundacja Edukacyjna – Równe Szanse, w skrócie FERS,  jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz w rejestrze fundacji. Jako przedsiębiorca FERS prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast jako fundacja prowadzi działalność oświatową. Oba rodzaje działalności mają wyodrębnione ewidencje księgowe. FERS, jako organ prowadzący technikum (działalność oświatowa) zamierza ubiegać się o środki na realizację projektu w ramach działania 8.6. Czy w tej sytuacji FERS jako przedsiębiorca (działalność gospodarcza) może realizować staże uczniowskie, jako typ projektu,  w ramach swojej działalności 

Zapisy regulaminu nie zabraniają organizacji staży uczniowskich u wnioskodawcy/beneficjenta czy realizatora projektu.

Staże te powinny być jednak realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie oraz odbywać się zgodnie z przepisami Prawa oświatowego.

Informacje na temat obligatoryjnych warunków wsparcia dla typu projektu nr 1, w tym organizacji staży uczniowskich znajdują się w części 5.3 Regulaminu konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt.5.3.1.4

 

25. Jakie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej i społecznej musi przyjąć wnioskodawca aplikujący w konkursie nr  RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

W definicji kryterium w regulaminie konkursu (str. 43)  widnieje zapis: „Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra właściwego ds. rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium„. Niestety podane w tej samej tabeli w opisie kryterium wartości tych poziomów znacznie odbiegają od tych wskazanych w komunikacie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r.

Wiążące dla Wnioskodawców są poziomy wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej określone w Regulaminie konkursu.

Przytoczony  komunikat z dnia 5 listopada 2019 roku dotyczy konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Wskazówki dotyczące sposobu pomiaru przedmiotowych wskaźników znajdzie Pani w załączniku nr 7.20 do Regulaminu konkursu.

Ponato informuję, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zostaje wstrzymana do dnia 27 marca br.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach 8.00 -14.00  z pracownikami Urzędu pod numer telefonu:

91 42 56 100, 91 42 56 101, oraz pod adresem e-mail: sekretariat@wup.pl celem sposobu umówienia sposobu załatwienia sprawy.

 W zakresie spraw dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zasiłki), zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail zasilki@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru agencji zatrudnienia, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail sekretariat@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru instytucji szkoleniowych, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail ris@wup.pl

 W zakresie spraw związanych ze wdrażaniem Europejskiego Fundusz Społecznego należy kontaktować się z Biurem Informacji i Promocji EFS  poprzez e-mail efs@wup.pl , efskoszalin@wup.pl

 W pozostałych sprawach zachęcamy Państwa do  korzystania z  usług elektronicznych e-PUAP http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=135152

 26. Jak należy rozumieć podane w regulaminie konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 wskaźniki rezultatu zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (str. 25 regulaminu):

1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby],

31% 764 osoby

2) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby], 92% 381 osób

3) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.] 97% 32 placówki

4) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby] 85% 1683 osoby

Czy zakładając, że w planowanym projekcie udział weźmie 100 uczniów, 10 nauczycieli i 2 szkoły to należy podane wartości procentowe odnieść do planowanych ilości uczniów i nauczycieli w projekcie ?

Np.:
1) 110 osób  x 31%

2) 10 nauczycieli x 92%

3)  2 szkoły x 97%

4) 100 uczniów x 85%

Jak należy to poprawnie obliczyć te wskaźniki, gdyż z całą pewnością planowany projekt nie obejmie 32 placówek i 1683 uczniów.

zy wskaźnik produktu „Liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym” może przyjąć wartość 0 ?

Podane wskaźniki rezultatu zgodne z SOOP RPO WZ 2014-2020, są wskaźnikami dla całego naboru i wynikają z między innymi z dostępnej alokacji oraz odgórnych założeń Programu.

W związku z powyższym, podane wartości procentowe należy odnieść do liczby uczestników/szkół objętych danym rodzajem wsparcia w danym projekcie.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby].

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wskazane powyżej wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).

Następnie, w kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia czytamy:

 1. W przypadku realizacji form wsparcia:

– programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

– zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,

– realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

80% grupy docelowej objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. (typ projektu: 1)

Dlatego przy założeniu, że w projekcie z ww. form skorzysta np. 110 osób, to wartość docelowa wskaźnika wynosić będzie nie 31% a 80%, a kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia powinno uzyskać co najmniej 88 uczestników. Gdyby to było np. 113 osób, to kwalifikacje powinno uzyskać 91 osób (ponieważ zaokrąglamy zawsze do góry, czyli 113×80%=90,4à91 osób).

Doradztwo zawodowe jest tylko jednym (nieobligatoryjnym) typem operacji w ramach Typu projektu nr 1, w związku z czym wskaźnik produktu „Liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym” może przyjąć wartość zerową lub po prostu nie wystąpić we wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak, zgodnie z Kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, pkt 3 W ramach projektu obligatoryjnie jest realizowany typ projektu nr 1…, co oznacza, że konieczne jest zaplanowanie w projekcie wybranych przez siebie typów operacji [litery a), b), c), d)…] z Typu projektu nr 1.

27. Powiat Gryfiński prowadzi dwie szkoły ponadpodstawowe. Obydwie chcą złożyć wnioski o dofinansowania w ramach RPO WZ 8.6. Czy obydwa wnioski zostaną odrzucone, czy potraktujecie te dwie szkoły jako osobne podmioty składające odrębne wnioski. Jak należy w tym przypadku rozumieć „projektodawcę”, czy jest to Powiat Gryfiński czy szkoła.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji w przypadku gdyby obie szkoły chciały złożyć wnioski.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne: „Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu.

W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca i/lub jako Partner – wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu zostają odrzucone. (typ projektu 1-6, 8)”.

W związku z powyższym Powiat, jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu, może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Szkoły nie mogą być Wnioskodawcam (nie mogą samodzielnie składać wniosku), jeśli nie posiadają osobowości prawnej. Dlatego w sytuacji, gdy organem prowadzącym dla obydwu jednostek organizacyjnych jest ten sam Powiat, może on złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu, obejmujący obie placówki.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku w sytuacji, gdy wsparciem zostają objęte jendostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach EFS (m.in. w częściach B 1.3 i C 4).

28. W związku z tym, że planowanym wsparciem planuje się objąć słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącego kształcenie zawodowe (osoby dorosłe, które posiadają status słuchacza) to czy obowiązkowym jest dla tej grupy staż uczniowski? W regulaminie wskazuje się konkretne grupy uczniów, gdzie staż jest obowiązkowy dla 100% grupy. Nie wymienia się tak słuchaczy CKU. Co w przypadku słuchaczy CKU?

Jedynie dla uczniów szkół kształcenia zawodowego wymienionych w kryterium muszą zostać zorganizowane staże uczniowskie. Dla słuchaczu CKU nie organizujemy staży uczniowskich.

29. Czy w ramach typu projektu nr 6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ….można zaplanować dla jednego nauczyciela dwie formy wsparcia tzn. staż w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego … oraz studia podyplomowe?

Można zaplanować dla jednego nauczyciela dwie formy wsparcia tzn. staż w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz studia podyplomowe.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach typu projektu nr 6 powinny przyczyniać się do zapewnienia nauczycielom, w tym nauczycielom kształcenia zawodowego oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu możliwości aktualizowania swojej wiedzy, w tym poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Należy pamiętać,  że wsparcie czy to dla ucznia, czy nauczyciela musi wynikać z diagnozy potrzeb placówki.

Realizacja typu projektu nr 6 powinna się odbywać z uwzględnieniem warunków zawartych  w pkt. 5.3.1.27.Regulaminu Konkursu (str. 127).

Przypominamy, że kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

30. Czy zapis mówiący o tym, że jeśli pracodawca będzie partycypował (5%) w kosztach organizacji i prowadzenia stażu stanowi, że pracodawca partycypuje w kosztach wynagrodzenia dla ucznia, refundacji wynagrodzenia dla opiekuna stażu oraz kosztach strojów roboczych, czy też stroje robocze nie są w tym zapisie  uwzględniane tzn. pracodawca nie musi w tym wydatku partycypować?

Czy organizacja kursów, szkoleń dla uczniów w ramach realizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego mogą odbywać się wyjazdowo, nawet poza województwem zachodniopomorskim?

Czy w przypadku kursów, szkoleń wyjazdowych należy uwzględnić koszt przejazdu uczniów ich zakwaterowania oraz wyżywienia zgodnie z standardami cen rynkowych?

Aby spełnić  kryterium premiujące o którym Pani pisze, pracodawca musi partycypować w kosztach organizacji i przeprowadzenia stażu w wysokości min 5%, jednak nie musi być to 5 % z każdego wydatku związanego ze stażem (czyli np.  5% z kosztów zakupu materiałów I narzędzi zużywalnych niezbędnych stażyście do odbycia stażu, 5% kosztu szkolenia BHP stażysty czy 5% kosztów związanych z zakupem odzieży roboczej – ten koszt może być kosztem kwalifikowanym w projekcie). Ważne jest by stanowiło to 5 % wszystkich kosztów organizacji i przeprowadzenia staż. Projektodawca we wniosku sam określa jakie koszty będą ponoszone przez pracodawcę.

Organizacja kursów i szkoleń może się odbywać wyjazdowo, nawet poza wojewdztwem zachodniopomorskim i za koszty kwalifikowalne można uznać wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników. Jednak każdorazowo  należy uzasadnić konieczność poniesienia takich wydatków, uzasadnić zasadność prowadzenia szkolenia w formie wyjazdowej , uzasadnić że szkolenie /kurs w takiej formie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Proszę pamiętać, że wszystkie wydatki przewydziane w projekcie muszą być zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, ale także optymalny pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym, bezpośrednio dążący do realizacji podstawowych celów projektu, znajdujących adekwatne odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i/lub rezultatu. Kwalifikowalność wydatków każdorazowo oceniana jest przez Komisję Oceniającą Projekty.

31. Co oznacza zapis szczególnie uzdolniony uczeń? Czy odnosi się on do konkretnej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej przez ucznia np. 4,5 a jeśli nie 4,5 to jakiej?

Regulamin konkursu nie definiuje kogo można uzanać za ucznia szczególnie uzdolnionego oraz jaki konkretny wynik oceny klasyfikacyjnej musi osiąnąć. To jednostka/ szkoła sama określa jakie warunku musi spełnić uczeń aby takie stypendium otrzymać. Jednak zgodnie z puktem 5.3.1.6 regulaminu kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej, a osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące.  Oczywicie zapisy te muszą znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach np. w regulaminie przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w danej szkole.

32. Czy w tym konkursie zaproponowane  kursy zawodowe dla uczniów, wynikajace z diagnozy potrzeb, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu, zostaną potraktowane jako kursy kwalifikacyjne, nadajace uprawnienia do wykonywania zawodu? Czy też zostaną one potraktowane jedynie jako kursy podnoszące kompetencje zawodowe?

Wszystkie szkolenia lub inne formy kształcenia, które zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania dokumentu poświadczającego zdobycie kwalifikacji  uznane zostaną za kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje.

W związku z powyższym, jeżli kursy które Pani wymienia będą  zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągniecie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawioną do certyfikowania, będą uznane za kursy nadające kwalifikacje.

Informację na temat kwalifikacji/zawodów oraz minimalnych wymaganiach znajdują się na stronie https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci  oraz w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/. Znajdują się tam również informacje o instytucjach uprawnionych do certyfikowania.

Szczegółowe informacje na ten temat kwalifikacji znajdują się również w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a dokładnie z załączniku nr 8 do w/w wytycznych  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf

33. Czy diagnoza potrzeb szkoły na dzień składnia projektu musi być już zatwierdzona przez organ prowadzący, czy wystarczy jej sporządzenie podpisane przez dyrektora danej jednostki a zatwierdzenie może nastąpić na dalszym etapie np. po wyborze projektu do dofinansowania a przed podpisaniem umowy

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, diagnoza powinna zostać przygotowana i przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, ponieważ wyniki z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie.

Weryfkacja związanego z tym kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, pkt 6 Realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty, realizowana będzie na dwóch etapach:

 1. etap prac Komisji Oceny Projektów – na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu i/lub na podstawie oświadczenia Projektodawcy, zawartego we wniosku o dofinansowanie,
 2. etap podpisania umowy o dofinansowanie projektu – Projektodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji danego organu prowadzącego, w sprawie zatwierdzenia diagnozy.

Reasumując, diagoza powinna zostać przeprowadzona i przygotowana przed złożeniem wniosku, natomiast musi ona zostać zatwierdzona przez organ prowadzący przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

34. Co oznacza zapis w Regulaminie, że Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wskaźników rezultatu w wysokości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ? Czy ten zapis odnosi się do poszczególnych projektów? Te wysokości są bardzo duże. Jako Wnioskodawca nie chcemy i nie mamy możliwości zakładać aż takich wartości. Może dotyczą one wskaźników jako sumy ze wszystkich złożonych wniosków w RPO?

Określone w Regulaminie konkursu wskaźniki rezultatu, zgodne z SOOP RPO WZ 2014-2020, są wskaźnikami dla całego naboru i wynikają między innymi z dostępnej alokacji oraz odgórnych założeń Programu.

Natomiast, podane wartości procentowe należy odnieść do liczby uczestników/szkół objętych danym rodzajem wsparcia w danym projekcie.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby].

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wskazane powyżej wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).

Następnie, w kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia czytamy:

 1. W przypadku realizacji form wsparcia:

– programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

– zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,

– realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

80% grupy docelowej objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. (typ projektu: 1)

Dlatego przy założeniu, że w projekcie z ww. form skorzysta np. 113 osób, to wartość docelowa wskaźnika wynosić będzie nie 31% a 80%, a kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia powinno uzyskać co najmniej 91 uczestników (ponieważ zaokrąglamy zawsze do góry, czyli 113×80%=90,4à91 osób).

35. Czy w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 możliwa jest realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych dla uczniów technikum? 

W poprzednim konkursie realizowaliśmy przedmiotowe zajęcia w ramach typu projektu 1f: dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów/słuchaczy (w tym szkolenia, warsztaty) realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek, które mają na celu podnoszenie u nich umiejętności/kompetencji zawodowych.

W aktualnym konkursie nie ma ww. typu projektu.

Zajęcia, o których mowa na wstępie są niezbędne do zwiększenia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, co przekłada się bezpośrednio na wzrost zdawalności egzaminów zawodowych.

W obecnym prowadzonym naborze nie ma możliwości finansowania dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów/słuchaczy (w tym szkolenia, warsztaty) realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek, które mają na celu podnoszenie u nich umiejętności/kompetencji zawodowych.

Stan ten wynika ze zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i zapisy regulaminu zostały dostosowane do obowiązujących zasad.

36. Czy uczeń biorący udział w projekcie – może liczyć na wyprawkę niezbędną do realizacji zajęć np. w postaci kitla, fartucha barmańskiego itd. Chodzi o zajęcia projektowe np. uczniowie technikum hotelarskiego chcą zrobić kurs barmana lub kucharza. W obu przypadkach niezbędna jest odzież ochronna – fartuch barmański lub kitel. Czy można taki koszt ująć w budżecie projektu w ramach wydatków? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości finansowej? Czy też uczniowie będą musieli za to zapłacić?

Wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej niezbędnej do przeprowadzenia kursu mogą zostać uznane za kwalifikowalne. W tym przypadku nie ma ustalonej stawki jaka może zostać przeznaczona na ten wydatek. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo Komisja Oceny Projektów ocenia czy planowane wydatki są uzasadnione i niezbędne, a także racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu.

37. W jaki sposób będzie weryfikowane kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia podpkt 8 zapis: „80% grupy docelowej objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje”? Na podstawie zapisów wniosku czy porównaniu wskaźnika produktu „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] zgodnie z WLWK/SOOP” do wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby]”? Ważnym jest fakt, iż nie wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w formach kształcenia, które podniosą ich kwalifikacje. Część z nich podniesie wyłącznie kompetencje.

Ponadto, kogo wliczamy do wskaźnika produktu „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] zgodnie z WLWK/SOOP”? Osoby, które podnoszą kwalifikacje oraz kompetencje, czy wyłącznie osoby zdobywające kwalifikacje?

Zgodnie z definicją wskaźnika produktu jest to „Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie zobowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych”. Czy do innych kursów zaliczają się kursy podnoszące kompetencje?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (wersja 1.3, str. 52-53), przedmiotowe kryterium obowiązuje wyłącznie w  przypadku realizacji form wsparcia:

– programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

– zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,

– realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego,

i odnosi się wyłącznie do osób objętych tą formą wsparcia.

Dlatego przy założeniu, że w projekcie z ww. form skorzysta np. 110 osób, to wartość docelowa wskaźnika powinna wynosić  co najmniej 88 uczestników. Gdyby to było np. 113 osób, to kwalifikacje powinno uzyskać 91 osób (ponieważ zaokrąglamy zawsze do góry, czyli 113×80%=90,4 a więc 91 osób).

Informacja dotycząca spełnienia przedmiotowego kryterium powinna mieć swoje odzwierciedlenie w treści wniosku. Brak przedmiotowych informacji w treści wniosku będzie stanowić podstawę do uznania przedmiotowego kryterium za niespełnione.

Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] zgodnie z WLWK/SOOP”, którego definicja brzmi Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie zobowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  to pod pojęciem „inne kursy” należy rozumieć zgodnie z art. art. 117 ust. 1a pkt 5 Prawa oświatowego „kurs, inny niż wymienione w art. art. 117 ust. 1a pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych”. Ponadto pragnę podkreślić, iż zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Kurs kompetencji ogólnych 117 ust. 1a pkt 3 Prawa Oświatowego nie może stanowić jedynej i odrębnej formy wsparcia w projekcie, musi być uzupełnieniem kształcenia zawodowego.

W związku z powyższym wszystkie kursy bez względu na to czy prowadzą do nabycia kwalifikacji, czy kompetencji, zaliczają się do pozaszkolnych form i wliczają się do przedmiotowego wskaźnika.

38.  Czy można zaplanować projekt dla dorosłych słuchaczy, którzy uczą się w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zorganizować dla nich działania w ramach typu nr 1, ale bez organizacji staży, ponieważ nie należą do żadnej z grup, które są w ramach konkursu dedykowane do realizacji staży uczniowskich?

Wsparcie może być kierowane do grup wskazanych w Regulaminie konkursu w punkcie 2.1.3, dlatego jeśli uczestnik KKZ posiada jednocześnie status ucznia/słuchacza szkoły/placówki prowadzących kształcenie zawodowe, może on zostać objęty wsparciem.

W ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnym do realizacji jest typ projektu nr 1 Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

 1. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie
 2. realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 4. pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 5. pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),
 6. zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,
 7. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 8. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 9. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 10. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego ,
 11. doradztwo zawodowe,
 12. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER
 13. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, iż wnioskodawca nie jest zobowiązany do zaplanowania wszystkich form wsparcia wskazanych w typie projektu nr 1. Wsparcie projektowe każdorazowo powinno opierać się na indywidualnej diagnozie danej szkoły/ placówki systemu oświaty, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6.

Pozostałe typy projektów działaniami fakultatywnymi, stanowiącymi uzupełnienie działań przewidzianych w typie nr 1, wpływającymi na kompleksowość oferty  projektowej.

Pragnę podkreślić, iż jedynie dla uczniów szkół kształcenia zawodowego wymienionych w przytaczanym przez Panią kryterium muszą zostać zorganizowane staże uczniowskie. Dla słuchaczy CKU nie organizujemy staży uczniowskich, natomiast mogą korzystać z innych form wsparcia.

 39.Co to znaczy, że 80% grupy objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 –2020.(typ projektu: 1) – czy chodzi o certyfikat uznawany na rynku potwierdzający kwalifikacje, czy są jakieś inne wytyczne? Co to są OWP? Czy istnieją jakieś wytyczne dla utworzenia Punktu Kariery i Informacji, czy każdy może takowy założyć?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 53) aby spełnić przytoczone kryterium dopuszczalności Projektodawca powinien zabezpieczyć w taki sposób realizację działań projektowych oraz środków naprawczych, aby odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i  otrzymały certyfikat bądź inny dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje nie był niższy niż 80%.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego znajdują się w Załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Natomiast skrót OWP oznacza Ośrodki Wychowania Przedszkolnego – publiczny lub niepubliczny podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1 Prawa oświatowego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  wsparcie udzielane w ramach RPO może dotyczyć tworzenia w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, centrach kształcenia zawodowego, centrach kształcenia ustawicznego, CKZiU lub innych zespołach realizujących zadania CKZ lub CKZiU – Punktów Informacji i Kariery (PIK), umożliwiających realizację doradztwa zawodowego dla uczniów, słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty i osób dorosłych. W przypadku braku wykwalifikowanego doradcy zawodowego w szkole, w punktach tych mogą być zatrudnieni nauczyciele-doradcy zawodowi. Utworzenie i funkcjonowanie punktów nie zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku wyznaczenia osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa zawodowego w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole.

 

Działanie 7.7 (K60) – faq

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.Czy jeżeli Wnioskodawcą jest Gmina, musi mieć przyjęty Program Polityki Zdrowotnej?

Gmina nie musi posiadać przyjętego Programu Polityki Zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 – zgodność wsparcia, pkt 12 należy oświadczyć, że Projektodawca/Partner nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach POWER. Ww. kryterium w pkt 4 wymaga również, aby Projektodawca zapewnił, że działania realizowane w projekcie nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych.

 

Działanie 7.2 (K62) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.W rozdziale II Regulaminu konkursu pkt.2.1.1 wskazane jest, iż ”  IOK dopuszcza rozwój istniejących podmiotów, bez konieczności powoływania odrębnej struktury organizacyjnej ( …), z kolei w kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, w definicji kryterium nr 7 jest zapis ” Projektodawca przedstawił we wniosku o dofinansowanie informacje wskazujące na potrzebę tworzenia podmiotu integracji społecznej na obszarze realizacji projektu”. Zgodnie z regulaminem wszystkie warunki kryterium dopuszczalności muszą być spełnione, jak to się ma do CIS, który już funkcjonuje i chce na bazie tego konkursu utworzyć jedynie kolejny warsztat i tym samym wzbogacić swoją ofertę?. Czy zapis regulaminu dotyczący kryterium nr 6 i definicja nr 7 nie wyklucza zapisów w części 2.1.1 Regulaminu?

W przypadku CIS, który już funkcjonuje i chce na bazie danego konkursu utworzyć  kolejny warsztat i tym samym wzbogacić swoją ofertę może zrealizować takie zadanie.

Zapis regulaminu dotyczący kryterium nr 6 i definicja nr 7 nie wyklucza zapisów w części 2.1.1 Regulaminu. W sytuacji rozwijania nowego podmiotu , by spełnić kryterium nr 6 należy wskazać potrzebę rozwoju podmiotu integracji społecznej na obszarze realizacji projektu np. potrzebę uruchomienia nowego warsztatu zawodowego analizując np. rynek pracy itp.

2. Jakie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej i społecznej musi przyjąć wnioskodawca aplikujący w konkursie nr  RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

W definicji kryterium w regulaminie konkursu (str. 43)  widnieje zapis: „Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra właściwego ds. rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium„. Niestety podane w tej samej tabeli w opisie kryterium wartości tych poziomów znacznie odbiegają od tych wskazanych w komunikacie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r.

Wiążące dla Wnioskodawców są poziomy wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej określone w Regulaminie konkursu.

Przytoczony  komunikat z dnia 5 listopada 2019 roku dotyczy konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Wskazówki dotyczące sposobu pomiaru przedmiotowych wskaźników znajdzie Pani w załączniku nr 7.20 do Regulaminu konkursu.

Ponato informuję, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zostaje wstrzymana do dnia 27 marca br.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach 8.00 -14.00  z pracownikami Urzędu pod numer telefonu:

91 42 56 100, 91 42 56 101, oraz pod adresem e-mail: sekretariat@wup.pl celem sposobu umówienia sposobu załatwienia sprawy.

 W zakresie spraw dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zasiłki), zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail zasilki@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru agencji zatrudnienia, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail sekretariat@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru instytucji szkoleniowych, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail ris@wup.pl

 W zakresie spraw związanych ze wdrażaniem Europejskiego Fundusz Społecznego należy kontaktować się z Biurem Informacji i Promocji EFS  poprzez e-mail efs@wup.pl , efskoszalin@wup.pl

 W pozostałych sprawach zachęcamy Państwa do  korzystania z  usług elektronicznych e-PUAP http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=135152

3.Czy w ramach projektu można kwalifikować wydatki związane z subsydiowanym zatrudnieniem? Jeżeli tak, to jakie kategorie wydatków można w ramach tego kwalifikować?

Subsydiowane zatrudnienie stanowi jedną z możliwych form działań w zakresie aktywnej integracji i co do zasady nie ma formalnych przeciwwskazań do realizacji tego rodzaju wsparcia. Należy jednak pamiętać, iż w ramach niniejszego konkursu udzielane jest wsparcie, w szczególności na tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj.:

 • Centrów Integracji Społecznej,
 • Klubów Integracji Społecznej,
 • Zakładów Aktywizacji Zawodowej,

oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza). Zatem koszty w projekcie i planowane działania winny być związane z działalnością tych podmiotów i ich statutowymi działaniami, w tym aktywną integracją, która to właśnie winna być statutowo realizowana. Zasadność proponowanej formy wsparcia względem rodzaju podmiotu będzie podlegała ocenie podczas prac KOP.

W ramach konkursu możliwy jest rozwój istniejących podmiotów – również WTZ, bez konieczności powoływania odrębnej struktury organizacyjnej w istniejących jednostkach, poprzez tworzenie np. nowych pracowni, warsztatów itp., np. w ramach powołania oddziału istniejącego podmiotu przy funkcjonującej już strukturze.

Należy więc rozgraniczyć podstawowe typy interwencji możliwe do realizacji w ramach Działania 7.1 oraz Działania 7.2.

Ponadto w celu zapewnienia demarkacji pomiędzy CT 8 (Oś Priorytetowa VI) a CT 9 (Oś Priorytetowa VII) w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach PI 9i (Działanie 7.2) wsparcie jest kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

4. Czy można zaplanować wydatki w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty? Jeżeli tak, to jakie to mogą być wydatki.

Jeśli projekt przewiduje wsparcie w postaci szkoleń, staży czy praktyk Wnioskodawca zobowiązuje się realizować ww. Formy wsparcia zgodnie z załącznikiem 7.19 tj. Standardami szkoleń, staży i praktyk w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś VII RPO WZ 2014-2020.

Dokument ten wskazuje, iż wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z organizacją i realizacją stażu są oprócz stypendium stażysty oraz wynagrodzenia opiekuna stażu są koszty dojazdu, koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście/praktykantowi do odbycia stażu*, szkolenia BHP stażysty/praktykanta w wysokości nieprzekraczającej 5000 zł brutto na 1 stażystę/praktykanta, które są rozliczane jako refundacja wydatków poniesionych przez podmiot przyjmujący na staż/praktykę. Katalog wydatków nie obejmuje wyposażenia stanowiska stażu/praktyki.

* Dotyczy to zakupu materiałów ulegających zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji w czasie realizacji zadań stażowych, w przypadku gdy brak ich finansowania w projekcie skutkowałby zubożeniem praktycznego wymiaru stażu; powinny to być wyłącznie materiały w ilości niezbędnej i ściśle powiązanej z programem kształcenia i programem stażu.

Należy mieć na uwadze, ze wnioskodawca winien kierować uczestników na staż do pracodawców, którzy organizacyjnie są gotowi na ich przyjęcie.

5.Czy cała grupa docelowa musi być objęta wsparciem w postaci aktywizacji zawodowej?

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa i zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kompleksowość wsparcia. Oznacza to, iż nie ma możliwości przed opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji wykluczenia którejkolwiek z form aktywnej integracji. Natomiast opracowana ścieżka nie musi zawierać wszystkich rodzajów aktywnej integracji.

Intensywność wsparcia i zakres planowanego wsparcia  oceniana jest na etapie KOP  zgodnie z brzemieniem kryteriów jakości. Proszę zapoznać się szczegółowo z kryteriami i założeniami konkursu dostępnym na stronie www.wup.pl/rpo.

6. Czy w projekcie można zaplanować wyłącznie działania z aktywizacji społecznej?

j.w

7. Czy dopuszczalne w konkursie jest finansowanie bonów na przygotowanie do rozmowy o pracę lub rozpoczęcia pracy, tj. fryzjer, kosmetyczka, bon na zakup stosownych ubrań?

Wszelkie działania projektowe powinny wynikać ze specyfiki grupy docelowej, We wniosku o dofinansowanie projektu należy opisać jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz bariery, na które napotykają uczestnicy projektu.

Przedstawione w regulaminie konkursu przykłady działań w ramach aktywizacji społeczno-zawodwej uczestników projektu nie stanowią katalogu zamkniętego.  Należy jednak pamiętać, iż każda pozycja budżetowa oceniana jest przez członków Komisji Oceny Projektów pod względem racjonalności i efektywności.

8. Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania analizy występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Analiza ta dokonywana jest w stosunku do  własnego podmiotu oraz założeń projektu.

Zasady dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy de minimis mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstwa. Analiza występowania w ramach projektu pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w odniesieniu do własnego podmiotu polega m.in. na określeniu, czy wnioskodawca jest potencjalnym beneficjentem pomocy zgodnie ustawą z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wskazującą, iż przez beneficjenta pomocy należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania. Pojęcie działalności gospodarczej związane jest z oferowaniem dóbr i usług na rynku.

W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pomoc publiczna/de minimis może wystąpić na dwóch poziomach tj:

 • pierwszy poziom, gdy beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy;
 • drugi poziom, gdy beneficjent nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy – są nim uczestnicy projektu, którym projektodawca poprzez wsparcie w projekcie udziela pomocy publicznej.

W projektach, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na pierwszym poziomie – w polu A 12.1. należy zaznaczyć odpowiedź: tak.

Zaznaczenie odpowiedzi twierdzącej powoduje odblokowanie pól na kartach wydatków pozwalających oznaczyć, które z nich związane są z udzielaniem wnioskodawcy pomocy publicznej/de minimis. Wydatki związane z pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis stanowią koszty bezpośrednie w projekcie.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do wypełnienia pola G.10 w zakresie wymaganym niniejszą Instrukcją (w części G Harmonogram i budżet projektu), w tym do przedstawienia metodologii wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis, sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc.

W projektach, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na drugim poziomie we wniosku o dofinansowanie nie zaznacza się żadnego rodzaju pomocy – w polu A 12.1 należy zaznaczyć odpowiedź: nie.

W przypadku pomocy występującej na II poziomie, nie ma możliwości wskazania, które wydatki związane są z udzielaniem przez wnioskodawcę pomocy publicznej/de minimis w kartach wydatków.

Niezależnie od powyższego, koszty objęte pomocą na drugim poziomie powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie. W części G.10 należy wykazać wszystkie informacje wymagane niniejszą Instrukcją (w części G Harmonogram i budżet projektu) oraz zawrzeć zapis, że wnioskodawca identyfikuje odpowiednio pomoc publiczną lub pomoc de minimis na drugim poziomie, a koszty w budżecie są wskazane zgodnie z intensywnością pomocy, czyli w wysokości odpowiedniej do poziomu udzielanej pomocy.

Kwestie dotyczące pomocy de mininimis regulują zapisy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Dokument ten wskazuje kategorie interwencji uznawanych za pomoc de minimis lub pomoc publiczną.

Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania analizy występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Analiza ta dokonywana jest w stosunku do  własnego podmiotu oraz założeń projektu.

Kwestie dotyczące pomocy publicznej przedstawione są również w regulaminie konkursu w Rozdziale 5.2 (str. 107).

9. Czy w ramach projektu można zaplanować koszyk kursów dla uczestników bez konkretnego wskazania rodzaju szkoleń, przy założeniu odpowiedniej stawki na jednego uczestnika? Decyzja o rodzaju szkolenia zostałaby podjęta wspólnie z uczestnikiem i zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji.

Jeśli projekt przewiduje wsparcie w postaci szkoleń, staży czy praktyk Wnioskodawca zobowiązuje się realizować ww. Formy wsparcia zgodnie z załącznikiem 7.19 tj. Standardami szkoleń, staży i praktyk w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś VII RPO WZ 2014-2020.

Zapisy tego dokumentu stanowią, iż szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz powinny uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie na określone kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.

Ponadto szkolenia otwarte mogą być realizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób, u których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umiejętności czy kwalifikacji zawodowych

Niemniej jednak opis planowanych działań projektowych powinien być jak najbardziej szczegółowy (liczebność grupy docelowej, szacowany wymiar godzinowy, przykładowy katalog kursów np. w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy, wsparcie towarzyszące) umożliwiający członkom Komisji Oceny Projektów ocenić ich racjonalność oraz efektywność.

Materiałami pomocnymi w kontekście planowych szkoleń mogą być m.in. badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie prowadzone w ramach Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy lub dane lokalne.

10. Czy w ramach projektu, w celu aktywizacji społecznej można finansować organizację spotkań integracyjnych dla uczestników wraz z ich rodzinami?

Wsparcie projektowe powinno stanowić odzwierciedlenie sytuacji problemowej grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu. W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparcie osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Są to „osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Należy pamiętać, iż wsparcie dla osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

11. Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunki?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym).

Pod pojęciem osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  rozumie się:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.);
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej[1] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.

Natomiast otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym definiowane jest następująco:

– osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Mając na uwadze powyższe jeżeli osoba pracująca wpisuje się w jedną z dwóch powyższych kategorii odbiorców nie ma formalnych przeciwwskazań do objęcia jej wsparciem projektowym. Niemniej jednak celem konkursu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, zatem projekt winien dążyć do aktywizacji zawodowej osób, w szczególności pozbawionych pracy. Jeśli uczestnikami mają być osoby pracujące musi być przedstawione stosowane uzasadnienie w kontekście celów konkursu i zostanie to poddane ocenie przez członków KOP.

12. Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie powinien opierać jego założenia o rzetelnie przeprowadzoną diagnozę grupy docelowej planowanej do objęcia wsparciem. Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu cech takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność, w tym uwzględniając liczbę przedstawicieli wszystkich zaplanowanych w projekcie kategorii uczestników (również w podziale na płeć).

Opis zawarty przez wnioskodawcę powinien świadczyć o znajomości grupy docelowej projektu i możliwości efektywnego wsparcia tej grupy poprzez zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu.

W uzasadnionych wypadkach w trakcie realizacji projektu, za zgodą Instytucji Pośredniczącej istnieje możliwość dokonania zmian w projekcie dotyczących przedmiotowej kwestii.

 [1] W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

13. Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 pkt 2) stosuje się w szczególności do:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Proszę o informację czy zapis „którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym” oznacza, iż wsparciem mogą zostać objęte osoby spoza podpunktów 1-8? Czy powyższy katalog jest katalogiem otwartym?

Czy w ramach konkursu, tworząc CIS można zakwalifikować do niego osoby, które utraciły pracę z powodu epidemii COVID na podstawie definicji z ustawy o pomocy społecznej tj. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym).

Pod pojęciem osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  rozumie się:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.);
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej[1] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.

Natomiast otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym definiowane jest następująco:

– osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Przytoczone przez Panią zapisy w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.) nie stanowią katalogu zamkniętego. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu demarkacji pomiędzy CT 8 (Oś Priorytetowa VI) a CT 9 (Oś Priorytetowa VII) w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach PI 9i (Działanie 7.2) wsparcie jest kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Ponadto, wszelkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

14. Czy w tworzonej w ramach konkursu nowej pracowni przy Centrum Integracji Społecznej grupę docelową  mogą stanowić obecni uczestnicy CIS, którzy zgodnie z pkt 2.1.2 Regulaminu konkursu są osobami  zagrożonymi ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym?

Zgodnie z zapisami Regulaminu dla konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 wsparcie projektowe powinno stanowić odzwierciedlenie sytuacji problemowej grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparciem uczestników projektu nowymi formami pomocy,  z zachowaniem kryteriów, zgodnie z którymi projektodawca na każdym etapie realizacji projektu powinien zapewnić uczestnikom projektu pełny i sprawiedliwy udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, a w przypadku udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami powinien zapewnić również odpowiednie warunki ich uczestnictwa. /kryteria dopuszczalności/.

Wszelkie działania, zadania przewidziane w projekcie winny być  racjonalne, niezbędne i wzajemnie ze sobą powiązane, powinny się uzupełniać i tworzyć kompletny zakres wsparcia w celu rozwiązania/złagodzenia sformułowanych problemów i przeprowadzonej diagnozy. /kryterium jakości/

We wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać, w jaki sposób oferowane wsparcie wpisuje się w tematykę Działania 7.2. Treści wniosku winny być ze sobą logicznie powiązane i wynikać z założeń projektu, a także zmierzać do osiągnięcia założonych celów projektu i założonych wskaźników.

Zatem wsparciem  można objąć obecnych uczestników  jeśli będą to nowe formy wsparcia, a projektodawca nie zastąpi dotychczasowego/publicznego  finansowania środkami wspólnotowymi /UE/.

15. Czy w ramach konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, w którym planujemy uruchomić Zakład Aktywności Zawodowej Sławno muszą oprócz osób z niepełnosprawnością (znaczna lub umiarkowana) znaleźć się pozostałe osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym aby osiągnąć wskaźnik efektywności społ – zatrud w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym? Czy pominięcie przyjęcia do grupy UP pozostałych osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym nie będzie traktowane jako dyskryminacja tych osób?

W przypadku uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej właściwa ustawa i rozporządzenie  mówią o tym kto może być uczestnikiem ZAZ i te osoby mogą być uczestnikami projektu. Należy przy tym pamiętać, aby we wniosku o dofinansowanie zadbać o precyzyjne i niebudzące wątpliwości zapisy, tak by członkowie komisji  nie mieli wątpliwości odnośnie grupy docelowej. Oczywiście wskaźniki efektywności należy wówczas dobrać odpowiednio do tej grupy. Jeśli uczestnikami projektu będą osoby wymienione w przepisach  prawa w zakresie funkcjonowania ZAZ to beneficjent nie musi brać do projektu innych osób, bo tu jak najbardziej mają zastosowanie ograniczenia wynikające z zapisów statutowych i nie będzie uznane to za dyskryminację.

RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/20

Oś, Działanie, Poddziałanie:  Oś prioretytowa VI, Działanie 6.5
Alokacja na rok 2020:  98 811 828,84 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista nr 1 podpisanych umów
Lista nr 1 podpisanych umów
Lista-nr-1-podpisanych-umow.7z
416.6 KiB
71 Pobrań
Szczegóły
Lista projektów pozakonkursowych
Lista projektów pozakonkursowych
Kompletna-lista-projektow-pozakonkursowych-RPO-6.5_20200417..zip
429.2 KiB
39 Pobrań
Szczegóły
Tabelka do naboru, regulamin, załączniki
Tabelka do naboru, regulamin, załączniki
Tabelka-regulamin-zalaczniki-p01-2020-06022020.zip
13.9 MiB
45 Pobrań
Szczegóły

RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś prioretytowa VII, Działanie 7.2
Alokacja:
 10 565 672,56 zł.

FAQ – najczęście zadawane pytania

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - stan na 13.05.2020
160.5 KiB
73 Pobrań
Szczegóły
Informacja o zakończeniu naboru
Informacja o zakończeniu naboru
Informacja-o-zakonczeniu-naboru.docx
300.6 KiB
22 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu w. 1.3, komunikat dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru
2.4 MiB
74 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.2, tabela rejestr zmian, załączniki
Regulamin konkursu wersja 1.2, tabela rejestr zmian, załączniki
Regulamin-konkursu-wersja-1.2-tabela-rejestr-zmian-zalaczniki.7z
15.7 MiB
94 Pobrań
Szczegóły
Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.1, tabela zmian, harmonogram
Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.1, tabela zmian, harmonogram
Regulamin-kon.-tabela-zmian-harmonogram-17032020.zip
2.8 MiB
23 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lspr_dla-_proj_7_2_OzN_20200303.zip
553.2 KiB
48 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
2020-02-06-Dzialanie-7.2-spotkanie-informacyjne.pptx
3.6 MiB
57 Pobrań
Szczegóły
Ogłoszenie naboru, Regulamin, załączniki, harmonogram
Ogłoszenie naboru, Regulamin, załączniki, harmonogram
rk-tabelka-zalaczniki-harmonogram-04022020-7.2-k62.zip
Version: 7.2
11.5 MiB
98 Pobrań
Szczegóły

RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20

Oś, Działanie:  Oś prioretytowa VIII, Działanie 8.6
Alokacja:
35 155 334,11 zł

 

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny
Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny
Lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-I-fazy-ocenyj.7z
280.2 KiB
107 Pobrań
Szczegóły
Komunikat o zakończeniu naboru wniosków
Komunikat o zakończeniu naboru wniosków
Informacja_na_strone_po_zakonczeniu_naboru_8.6_20200428.doc
312.0 KiB
27 Pobrań
Szczegóły
Komunikat, tabela do naboru, Regulamin konkursu wersja 1.4, tabela zmian
Komunikat, tabela do naboru, Regulamin konkursu wersja 1.4, tabela zmian
REG_KON-wer-1.4-tabela-zmian-tabela-do-naboru-komunikat-z-dnia-202000420-2.zip
4.8 MiB
63 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.3, tabela rejestr zmian, tabela do naboru, wzór listy sprawdzającej (załącznik 7.10), harmonogram
Regulamin konkursu wersja 1.3, tabela rejestr zmian, tabela do naboru, wzór listy sprawdzającej (załącznik 7.10), harmonogram
Regulamin-konkursu-wersja-1.3tabela-rejestr-zmian-tablea-do-naboru-wzor-listy-sprawdzajacej-zalacznik-7.10-harmonogram.7z
Version: 7.10
3.3 MiB
87 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.2, zaktualizowany harmonogram oceny, tabela rejestr zmian
Regulamin konkursu wersja 1.2, zaktualizowany harmonogram oceny, tabela rejestr zmian
Regulamin-konkursu-wersja-1.2-zaktualizowany-harmonogram-oceny-tabela-rejestr-zmian.7z
2.9 MiB
25 Pobrań
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista_sprawdzajaca-_dla-_projektodawcy_20200227-pdf.zip
701.5 KiB
32 Pobrań
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1, tabela zmian
Regulamin konkursu wersja 1.1, tabela zmian
Tabela_zmian_REGg-8_6_wer_1_1_20200220-2.zip
3.0 MiB
27 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
2020-01-29-Spotkanie-informacyjne-8.6-sz-n.pptx
3.5 MiB
100 Pobrań
Szczegóły
Ogłoszenie naboru, regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
Ogłoszenie naboru, regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
ogloszenie-naboru-Regulamin-zalaczniki-harmonogram-8.6-17-01-2020.zip
10.0 MiB
236 Pobrań
Szczegóły