Archiwa

Działanie 8.6 (K61) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy istnieje wymóg, aby w konkursie startowała placówka kształcenia ustawicznego / szkoła? Czy wniosek mógłby złożyć pracodawca, który objąłby uczniów i słuchaczy z różnych szkół/placówek wsparciem?   Czy wówczas wymagana jest diagnoza placówki?

Zgodnie z punktem 2.2.1 Regulaminu konkursu, o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

nie ma więc obowiązku by wnioskodawcą była placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty  dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty.

Diagnoza jest więc obligatoryjna i wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą odpowiadać na realne, zdiagnozowane potrzeby, problemy i/lub mocne strony danej szkoły/placówki.

2. Czy w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 mogą wziąć udział uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami?

Zgodnie z zapisami dokumentacji obligatoryjne jest wsparcie dla każdego uczestnika typ 1 – STAŻE, tj.:

Kryteria dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4. „W projekcie zaplanowano obligatoryjną organizację staży uczniowskich, realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy, dla 100% biorących udział w projekcie:

– uczniów techników,

– uczniów branżowych

o   szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,

o   uczniów branżowych szkół II stopnia,

 •     – uczniów szkół policealnych.

Projektodawca zobowiązany jest zagwarantować, iż w pierwszej kolejności do udziału w stażu uczniowskim wybierani będą uczniowie, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców.

W przypadku kierowania projektu do uczniów szkół i placówek specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe skierowanie na staż uczniowski jest fakultatywną formą wsparcia i wynika ze zdiagnozowania potrzeb tej grupy uczestników projektu co do udzielanego wsparcia. (typ projektu 1).”

W opisie znaczenia kryterium wskazano, że „Z przedmiotowego wsparcia wykluczeni są uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownika”.

Co oznaczają w/w zapisy:

a)uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem może wziąć udział w projekcie, nie może uczestniczyć jedynie w stażach, a w związku z tym projekt nie będzie odrzucony za niespełnienie kryterium dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4.

b)  uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem nie może wziąć udział w projekcie, gdyż nie spełni  jego udział kryterium dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4.

Zgodnie z punktem 2.1.3. Regulaminu konkursu, młodociani pracownicy są jedną z grup wskazanych, jako możliwe do objęcia wsparciem w projekcie. Wskazana przez Panią część opisu znaczenia kryterium dopuszczalności nr 6 – zgodność wsparcia, pkt 4 informuje jedynie, że uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami, nie mogą uczestniczyć w stażach uczniowskich realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy i są grupą wyjętą spod tego obowiązku, wynikającego z niniejszego kryterium. Jednocześnie młodociani pracownicy mogą być uczestnikami projektu i korzystać z innych form wsparcia, a projekt nie zostanie odrzucony za niespełnienie wskazanego kryterium.

3. Czy w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 możliwe jest uzyskanie dofinansowania jeżeli ani liderem ani partnerem nie będzie organ prowadzący szkołę. W projekcie wystąpi podmiot spełniający kryteria z punktu 2.2 dokumentacji konkursowej, który zrealizuje projekt dla danej szkoły. Oczywiście takie warunki jak diagnoza potrzeb zaakceptowana przez organ prowadzący zostałaby spełniona. Czy dopuszczalny jest taki projekt?

Zgodnie z punktem 2.2.1 Regulaminu konkursu, o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

nie ma więc obowiązku by wnioskodawcą była placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty  dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty.

Diagnoza jest więc obligatoryjna i wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą odpowiadać na realne, zdiagnozowane potrzeby, problemy i/lub mocne strony danej szkoły/placówki.

 Regulamin konkursu w punkcie 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie,  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość tworzenia partnerstw, jednak ich racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całego projektu.

4. Czy jest dopuszczalny typ projektu, gdzie pracodawca składa wniosek o dofinansowanie bez udziału placówki i będzie oferował wsparcie uczniom i słuchaczom z woj.zach. z różnych szkół i placówek?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Mając na uwadze powyższe nie ma formalnych przeszkód aby o dofinansowanie występował podmiot inny niż placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

5. Jako grupę docelową można objąć tylko osoby dorosłe chcące uczyć się z własnej inicjatywy? Czy to może być tylko dodatkowa grupa – jako dodatek do uczniów i sluchaczy?  Czy może tylko uczniowie i słuchacze mogą korzystać z tej formy wsparcia?

Grupę docelową w ramach Działania 8.6 stanowią:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • młodociani pracownicy,
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe , w tym prowadzące kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne,
 • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • pracodawcy.

Ze wsparcia wyłączone są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Ujęcie w grupie docelowej chociażby jednej osoby dorosłej zainteresowanej z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji, która nie będzie miała statusu ucznia i/lub  słuchacza szkół/placówek kształcenia zawodowego stanowi podstawę do uznania przedmiotowego kryterium za niespełnione.

6. Czy w projekcie muszą brać udział słuchacze placówki, która ma siedzibę w zachodniopomorskim? Czy placówka może być spoza zachodniopomorskiego? I prowadzić w ramach projektu zajęcia w zachodniopomorskim?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych  – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

7. Czy obligatoryjny typ 1 projektu to wszystkie formy zawarte w p.1 – w tym kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego (1 g)?

W ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnym do realizacji jest typ projektu nr 1 Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

 1. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie
 2. realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 4. pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 5. pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),
 6. zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,
 7. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 8. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 9. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 10. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego ,
 11. doradztwo zawodowe,
 12. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER
 13. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, iż wnioskodawca nie jest zobowiązany do zaplanowania wszystkich form wsparcia wskazanych w typie projektu nr 1. Wsparcie projektowe każdorazowo powinno opierać się na indywidualnej diagnozie danej szkoły/ placówki systemu oświaty, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6.

Pozostałe typy projektów działaniami fakultatywnymi, stanowiącymi uzupełnienie działań przewidzianych w typie nr 1, wpływającymi na kompleksowość oferty  projektowej.

Planując realizację projektu trzeba mieć również na uwadze zapisy szczegółowego kryterium dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia, 2. Wsparcie określone w typie projektu nr 1 skierowane jest tylko i wyłącznie do uczniów i słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Czy można realizować kursy dla uczniów w formule e-learningowej/ online ?

Tak, pod warunkiem, że jest to kurs prowadzący do nabycia kwalifikacji/kompetencji, zgodnie z typem projektu 1 j).

9. Czy czas poświęcony przez nauczyciela kształcenia zawodowego na doskonalenie zawodowe ujęte w projekcie (wyliczony poprzez iloczyn liczby godzin zrealizowanych podczas kursu czy szkolenia i stawki jego awansu zawodowego) można zaplanować do budżetu projektu jako wkład własny wnioskodawcy?

Tak, jako wkład własny pieniężny.

10. Czy szkoła prowadząca kształcenie zawodowe dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo/ Województwo może wziąć udział w ww. konkursie?

Tak, jednak szkoła nieposiadająca osobowości prawnej nie może być Wnioskodawcą (Wnioskodawcą może być organ prowadzący).

11. Czy Dyrektor danej placówki może podpisać wniosek o dofinansowanie na podstawie odpowiedniego upoważnienia od Samorządu/Ministerstwa?

Tak.

12. Czy Wnioskodawca (Państwowa Jednostka Budżetowa, Jednostka Budżetowa Samorządu województwa) będzie podpisywał umowę o dofinansowanie czy porozumienie (proszę o podanie podstawy prawnej)?

Wnioskodawca będzie zawierał umowę w formie porozumienia, gdy jest on państwową jednostką budżetową (art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W przypadku, gdy jednostka sektora finansów publicznych jest jednocześnie wnioskodawcą, podejmowana jest decyzja o dofinansowaniu projektu (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

13. Czy w ramach projektu można organizować staże dla uczniów technikum agroturystyki/ technik rolnik, które będą odbywać się w gospodarstwach rodziców ucznia bądź innych członków rodziny?

Warunki, na jakich powinny być organizowane staże uczniowskie zawarto w szczególności w Art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jeżeli zostaną one spełnione przez podmiot przyjmujący na staż, to nie ma przeciwwskazań, aby staże odbywały się u członków rodziny. Należy jednak pamiętać, że zaplanowane wsparcie musi być racjonalne i efektywne, podmiot przyjmujący na staż powinien być do tego przygotowany i prowadzić działalność rodzajowo odpowiadającą kierunkowi, na jakim jest uczeń. Powinien także móc zawrzeć umowę trójstronną ze szkołą i uczniem oraz posiadać możliwość oddelegowania pracownika, będącego opiekunem stażysty i sprawującym stały nadzór nad prawidłową realizacją stażu. Ostateczną decyzję w zakresie organizacji staży podejmuje wnioskodawca, a jej zasadność zostanie zweryfikowana przez komisję oceny projektów.

14. Czy w ramach doposażenia stanowiska pracy dla ucznia podczas stażu można zaplanować zakup np. walizki z narzędziami, która zostanie po zakończeniu stażu u ucznia, czy musi ona wrócić na wyposażenie szkoły?

Zgodnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 podrozdział 6.1, pkt 13) ppkt g):

podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy:

zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;”

Istnieją pewne rodzaje materiałów, których zakup można przewidzieć w ramach projektu, o czym mówi ppkt h): „katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego (np.: koszty dojazdu, koszty zakupu materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych stażyście do odbycia stażu, szkolenia BHP stażysty, itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub staż zawodowy. Powyższa kwota może zostać zwiększona jedynie w sytuacji konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynikających ze zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. form wsparcia. Katalog wydatków nie obejmuje wyposażenia stanowiska stażu zawodowego lub praktyki zawodowej.”

Jak wynika z powyższego, możliwy jest zatem zakup materiałów eksploatacyjnych (jeżeli jest to uzasadnione i niezbędne), a nie takich, które powinny znajdować się na wyposażeniu podmiotu przyjmującego na staż. Wskazane zapisy Wytycznych mają również zastosowanie do staży uczniowskich, realizowanych w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

15. Czy doposażenie stanowiska pracy i koszty eksploatacji materiałów/narzędzi będzie pomocą publiczną?

Kwestia wystąpienia pomocy publicznej rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia. Określenie czy w ramach danego projektu wystąpi pomoc publiczna jest możliwe tylko po zapoznaniu się z całością projektu i wszystkimi uwarunkowaniami opisanymi przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

16. Czy w stażach zawodowych realizowanych w okresie wakacyjnym mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas, którzy zakończą już naukę w szkole, natomiast do września posiadają status ucznia?

W pierwszej kolejności informuję, że w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 nie ma możliwości realizowania staży zawodowych, a staże uczniowskie. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, art. 121a ust. 8 Staż  uczniowski  może  odbywać  się  również  w  okresie  ferii  letnich  lub zimowych, tak więc sam okres wakacyjny jest terminem, w którym  można organizować takie staże, jednak osoba, która bierze udział w tej formie wsparcia powinna posiadać status ucznia. Rok szkolny, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 94)  trwa od 1 września do 31 sierpnia i to właśnie we wskazanym terminie dana osoba posiada status ucznia na dany rok szkolny. W odniesieniu do realizowanego projektu, uczniowie ostatnich klas muszą zrealizować staże przed formalnym zakończeniem nauki w szkole. Pośrednio odwołuje się do tego zagadnienia także art. 121a ust. 17 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki w technikum albo branżowej szkole I stopnia.

17. Czy można realizować staże/praktyki w formule zdalnej?

Istnieje taka możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z bardzo specyficznymi kierunkami kształcenia, opartych na pracy zdalnej. Należy jednak pamiętać, że staż uczniowski powinien być realizowany u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy dla danej kwalifikacji zawodowej i pod nadzorem opiekuna stażysty.

18. Czy w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli można objąć wsparciem nauczycieli prowadzących przedmioty ogólne na rzecz nabycia przez nich kompetencji/ kwalifikacji do nauki zawodu uczniów?

Tak.

19. Czy pracownie zawodowe mogą być doposażone/wyposażone wyłącznie zgodnie z katalogiem wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych opracowanym przez MEN. Czy doposażenie może wykraczać poza ten katalog?

Zakupione w ramach projektu wyposażenie powinno być możliwie zgodne z przedmiotowym katalogiem, jeśli jednak potrzeby pracowni wykraczają poza wskazany w katalogu zakres, a zakres planowanego do zakupu wyposażenia jest adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb placówki, to w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się takie koszty.

20. Czy w ramach przygotowań do otwarcia nowego kierunku możliwe jest poza sfinansowaniem doposażenia, sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami oraz koszty związane  z promocją nowego kierunku, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania?

Możliwe jest sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami, o ile taka potrzeba zostałby uzasadniona i poprzedzona diagnozą oraz uwzględniałaby prognozy dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody, na które występuje na danym terenie deficyt. Promocja danego kierunku mogłyby zostać sfinansowane jedynie w ramach kosztów pośrednich projektu.

21. Okres realizacji stażu/praktyki ucznia wynosi min 150h. Czy może być zaplanowana realizacja stażu/praktyki 2 pracodawców po np. 75 godz., co w sumie da 150 h realizacji?

W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizowania staży zawodowych, a staże uczniowskie. W ramach stażu uczniowskiego nie ma wskazanego minimalnego wymiaru godzinowego, jaki powinien on trwać. Można jednak zaplanować realizację wsparcia w przedstawionej formie, należy jednak pamiętać, aby koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty (o ile będą zasadne i zostaną przewidziane w projekcie) zostały proporcjonalnie pomniejszone.

22. Czy w związku z tym, że Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są formą pozaszkolną – do ich uczniów nie może być kierowane wsparcie?

Wsparcie może być kierowane do grup wskazanych w Regulaminie konkursu w punkcie 2.1.3, dlatego jeśli uczestnik KKZ posiada jednocześnie status ucznia/słuchacza szkoły/placówki prowadzących kształcenie zawodowe, może on zostać objęty wsparciem.

23. W związku z planowanym konkursem z 8.6, proszę o wskazanie strony (lub przesłanie dokumentu), gdzie dostępny jest wykaz  Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, branych pod uwagę przy ocenie kryterium puinktowanego:

100% wsparcia w postaci staży uczniowskich i/lub pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego realizowanych jest w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, wskazanych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. (typ projektu 1)

Wykaz  Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego jest dostępny pod adresem:

http://eregion.wzp.pl/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.

Dodatkowe informacje dostępne są także pod linkiem: http://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza-zachodniego

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania w ramach Działania 8.6  RPO WZ można znaleźć pod linkiem: https://www.wup.pl/rpo/announcements/dzialanie-8-6-k61-faq/

 

Działanie 7.7 (K60) – faq

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.Czy jeżeli Wnioskodawcą jest Gmina, musi mieć przyjęty Program Polityki Zdrowotnej?

Gmina nie musi posiadać przyjętego Programu Polityki Zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 – zgodność wsparcia, pkt 12 należy oświadczyć, że Projektodawca/Partner nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach POWER. Ww. kryterium w pkt 4 wymaga również, aby Projektodawca zapewnił, że działania realizowane w projekcie nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych.

 

Działanie 7.2 (K62) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

1.W rozdziale II Regulaminu konkursu pkt.2.1.1 wskazane jest, iż ”  IOK dopuszcza rozwój istniejących podmiotów, bez konieczności powoływania odrębnej struktury organizacyjnej ( …), z kolei w kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, w definicji kryterium nr 7 jest zapis ” Projektodawca przedstawił we wniosku o dofinansowanie informacje wskazujące na potrzebę tworzenia podmiotu integracji społecznej na obszarze realizacji projektu”. Zgodnie z regulaminem wszystkie warunki kryterium dopuszczalności muszą być spełnione, jak to się ma do CIS, który już funkcjonuje i chce na bazie tego konkursu utworzyć jedynie kolejny warsztat i tym samym wzbogacić swoją ofertę?. Czy zapis regulaminu dotyczący kryterium nr 6 i definicja nr 7 nie wyklucza zapisów w części 2.1.1 Regulaminu?

W przypadku CIS, który już funkcjonuje i chce na bazie danego konkursu utworzyć  kolejny warsztat i tym samym wzbogacić swoją ofertę może zrealizować takie zadanie.

Zapis regulaminu dotyczący kryterium nr 6 i definicja nr 7 nie wyklucza zapisów w części 2.1.1 Regulaminu. W sytuacji rozwijania nowego podmiotu , by spełnić kryterium nr 6 należy wskazać potrzebę rozwoju podmiotu integracji społecznej na obszarze realizacji projektu np. potrzebę uruchomienia nowego warsztatu zawodowego analizując np. rynek pracy itp.

RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20

Oś, Działanie:  Oś prioretytowa VIII, Działanie 8.6
Alokacja:
35 155 334,11 zł

 

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Regulamin konkursu wersja 1.1, tabela zmian
Regulamin konkursu wersja 1.1, tabela zmian
Tabela_zmian_REGg-8_6_wer_1_1_20200220-2.zip
3.0 MiB
1 Pobrań
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
2020-01-29-Spotkanie-informacyjne-8.6-sz-n.pptx
3.5 MiB
61 Pobrań
Szczegóły
Ogłoszenie naboru, regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
Ogłoszenie naboru, regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
ogloszenie-naboru-Regulamin-zalaczniki-harmonogram-8.6-17-01-2020.zip
10.0 MiB
190 Pobrań
Szczegóły

Działanie 8.8 (K57) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Szukam finansowania na uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli zgodnie z nowymi standardami kształcenia n-li z sierpnia b.r. Studia skierowane byłyby dla dla osób, które: 1) posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub 2) posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Studia nadawałyby nowe kwalifikacje nauczycielom z zakresu edukacji, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z dodatkowym uprawnieniem do doradztwa zawodowego dla osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, które to są osobami wykluczonymi z rynku pracy.

 1. Czy jednostka, która startuje w konkursie musi być z wyszczególnionego obszaru czy wystarczy, że działania w projekcie mają być skierowane do beneficjentów z wymienionego obszaru (czyli uczestnicy studiów to będą n-le z wymienionego obszaru)?
 2. Czy istnieje jakiś iny konkurs, który umożliwiłby realizację mojego pomysłu?

W ramach w/w działania mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Mając na uwadze powyższe nie ma formalnych przeszkód aby o dofinansowanie występował podmiot spoza obszaru Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF), natomiast grupa docelowa projektu musi obejmować obszar KKBOF i mogą ją stanowić:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • młodociani pracownicy,
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe , w tym prowadzące kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne,
 • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,

Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż w ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnym do realizacji jest typ projektu nr 1 Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

 1. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie
 2. realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 4. pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 5. pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),
 6. zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,
 7. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 8. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 9. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 10. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego ,
 11. doradztwo zawodowe,
 12. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER
 13. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 14. Pozostałe typy projektów w tym typ nr 4 Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
 15. kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne lub praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER,,
 16. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art.70c Karty nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą; studia podyplomowe, w tym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),
 17. wspieranie istniejących, budowanie nowych lub  moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
 18. realizację programów wspomagania,
 19. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
 20. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

działaniami fakultatywnymi, stanowiącymi uzupełnienie działań przewidzianych w typie nr 1, wpływającymi na kompleksowość oferty  projektowej.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako element działań projektowych możliwe jest do sfinansowania w ramach wszystkich działań w ramach osi VIII Edukacja RPO WZ 2014-2020.

Działanie 8.7 (K56) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

1.Przygotowujemy projekt w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, w którym wsparcie zaplanowano dla 2 szkół, podlegających pod ten sam organ prowadzący.

Wniosek nie będzie podpisywany przez Wnioskodawcę. Stąd nasza wątpliwość, czy w związku z powyższym wniosek powinien zostać podpisany przez obu Dyrektorów Szkół, objętych wsparciem na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez organ prowadzący, czy wystarczy jeżeli wniosek zostanie podpisany wyłącznie przez jednego Dyrektora tj. podpis jednego realizatora?

Wystarczającym do reprezentowania Wnioskodawcy będzie udzielenie przez organ prowadzący pełnomocnictwa jednemu z dyrektorów szkół i złożenie przez niego podpisów w miejscach wskazanych w dokumentacji konkursowej.

2. Zgodnie z kryterium „W projekcie zaplanowano obligatoryjną organizację staży uczniowskich, realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy, dla 100% biorących udział w projekcie:  uczniów techników, uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,uczniów branżowych szkół II stopnia, uczniów szkół policealnych.” wsparciem można objąć uczniów szkół policealnych, natomiast zgodnie z innym kryterium nie mogą być to osoby dorosłe ” Ze wsparcia wyłączone są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

W związku z powyższym w jaki sposób do grupy docelowej w niniejszym projekcie zakwalifikować uczniów Policealnej Szkoły, aby nie była to osoba dorosła?

Zgodnie z zapisami aktualnej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 (wersja 42.0) grupę docelową dla Działania 8.7 stanowić mogą:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • młodociani pracownicy,
 • osoby dorosłe,
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe , w tym prowadzące kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne,
 • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,

W ramach naboru nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 ograniczono grupę docelową poprzez wyłączenie udziału osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Ujęcie w grupie docelowej chociażby jednej osoby dorosłej zainteresowanej z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji, która nie będzie miała statusu ucznia i/lub  słuchacza szkół/placówek kształcenia zawodowego stanowi podstawę do uznania przedmiotowego kryterium za niespełnione.

Mając na uwadze powyższe nie ma przeszkód aby wsparciem objąć osoby dorosłe uczące w szkole policealnej.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Uczniów Policealnej Szkoły można zakwalifikować do wskaźnika:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby],

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby],

zgodnie ze Wskaźnikami rezultatu zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

3. Czy składając wniosek w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, będziemy mogli również złożyć również wniosek w ramach Poddziałania 8.6?

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków ma on zostać ogłoszony 17 stycznia 2020 roku.

Złożenie projektów o tym samym zakresie w ramach dwóch naborów zabezpieczy nas, gdyby nie udało się pozyskać dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/1.

Ponadto nie planujemy realizować działań z dwóch poddziałań.

Działanie 7.7 (K59) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy spółka z o.o.  może być oferentem?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20

–  kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia, ppkt nr 1:

„Projektodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego. „

Z treści wniosku o dofinansowanie musi jasno wynikać, iż Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) jest instytucją publiczną bądź prywatną świadczącą opiekę medyczną (podmiot leczniczy, działający na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Zagwarantuje to organizację działań projektowych zgodnie z wymogami dotyczącymi usług zdrowotnych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, znajdującym się na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/

W związku z powyższym, spółka z o. o. może być samodzielnym wnioskodawcą tylko w przypadku gdy jest ona podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W przypadku gdy spółka z o. o. nie jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej może być wnioskodawcą tylko wtedy gdy partner jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Czy partnerami w projekcie mogą być podmioty powiązane kapitałowo przykładowo Zarząd Polskiego Związku Głuchych i oddział Zachodniopomorski PZG oraz spółka w której udziały posiadają zarówno Zarząd PZG i Oddział Zachodniopomorski PZG

Obecnie (od 2017 roku) nie ma ograniczeń w zawieraniu partnerstwa. Umowa partnerska może zostać zawarta między wszystkimi podmiotami bez ograniczeń.

3. Czy liderem w projekcie może być spółka z o.o.

Odpowiedź analogiczna jak w punkcie 1.

4. Jeśli odpowiedzi na pytanie 1 lub 2 lub  3 jest negatywna czy spółka medyczna może być zleceniobiorcą w stosunku do partnerów projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20

–  kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia, ppkt nr 1:

„Projektodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego. „

Z treści wniosku o dofinansowanie musi jasno wynikać, iż Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) jest instytucją publiczną bądź prywatną świadczącą opiekę medyczną (podmiot leczniczy, działający na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Zagwarantuje to organizację działań projektowych zgodnie z wymogami dotyczącymi usług zdrowotnych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, znajdującym się na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Zlecanie usług w ramach projektu musi odbywać się zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Należy pamiętać, iż w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu (zgodnie z rozdz. 6.17 Wytycznych)

W zakresie możliwości wynajmu audiobusów  zapisy RPZ nie określają w sposób szczegółowy miejsca w jakim maja być przeprowadzane badania, określają jednakże warunki jakie to miejsce ma spełniać np. wstępne lekarskie badanie kwalifikacyjne w pokoju spotkań indywidualnych a badanie audiometryczne w pracowni o badań słuchu, kabinie słuchu lub pomieszczeniu izolowanym od zewnętrznych hałasów . Jeśli warunki w audiobusach są zgodne z zapisami RPZ i przepisami krajowymi w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą istnieje możliwość ich użycia w projekcie pod warunkiem spełnienia zasadności kosztowej ich wykorzystania.

5. Jesteśmy na etapie konstruowania budżetu i niestety ale powołując się na zbliżone stawki, które Państwo wskazali w regulaminie i RPZ konkursu nr – Numer naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20, nie możemy zmieścić się w budżecie projektu zgodnie z kryterium dotyczącym maksymalnej kwoty projektu na dany subregion, w tym wypadku koszaliński. W związku z tym mamy pytanie odnośnie poprawnego zrozumienie zapisów RPZ i Regulaminu.

W Regulaminie wskazano, że: Projektodawca zapewnia, że minimalna liczba dzieci objętych badaniami przesiewowymi to:  • dla subregionu szczecińskiego : 8927 • dla subregionu koszalińskiego: 4648 • dla subregionu stargardzkiego: 4869 • dla subregionu szczecineckiego: 3640.

Czy to oznacza, że to liczba osób które są potencjalnie objęte badaniami ale mogą niespełnić kryterium kwalifikacji? W związku z tym na etapie rekrutacji odpadną i żadne badania przesiewowe, ankietowe, audiometryczne i konsultacja lekarska nie będą prowadzone u tych dzieci?

Ponieważ w RPZ przy kalkulacji budżetu wskazano: W ramach realizacji badań przesiewowych będą wykonanie procedury diagnostyczne – badania przesiewowe słuchu, mowy i konsultacje lekarskie oraz przygotowanie narzędzi oraz pomiar okresowych i końcowych efektów badań. Zakłada się, iż badania przesiewowe zostaną przeprowadzone wśród 70% (22 084 dzieci) grupy docelowej, a badania logopedyczne i końcowe obejmą 15% (3 313 dzieci) poddanych badaniom przesiewowym.

W związku z tym zakładając projekt dla subregionu koszalińskiego, gdzie minimalna liczba dzieci objętych badaniami to 4648 dzieci to wszystkie mają być objęte tymi badaniami czyli 4648 dzieci skorzysta z: wstępnych badań przesiewowych, ankietowych, audiometrycznych i konsultacji lekarskich.

Czy jak w RPZ 70 % grupy docelowej czyli 70 % z 4648 tj 3254 osób skorzysta z ww badań? To samo dotyczy 15 % osób, które przejdą badanie logopedyczne i końcowe – liczymy 15 % z 4648 dzieci czy 15 % już z tych 70 % tj 3254.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021 liczebność grupy docelowej objętej badaniami przesiewowymi ustalono na poziomie 70% populacji uczniów klas pierwszych. W związku z powyższym przesiewowymi badaniami w subregionie koszalińskim zgodnie z zapisami szczegółowego kryterium dostępu powinno zostać objętych minimum 4 648 dzieci. Natomiast zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego liczba dzieci objętych badaniami logopedycznymi i końcowymi oraz liczba dzieci objętych rehabilitacją logopedyczną powinna stanowić 15% z liczby dzieci poddanych badaniom przesiewowym, czyli 15% z liczby  4 648.

6. Jesteśmy w trakcie pisania projektu RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20. Uzupełniamy właśnie projekt na stronie beneficjent2014.wzp.pl. Dodając jedno zadanie w sekcji G1.2 chcieliśmy oznaczyć je jako wkład własny pieniężny.

Wydatek to dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, jest to cross-finansing objęty limitem, co można zaznaczyć w zadaniu i z tym nie mamy problemu. Niżej widnieje rubryka o nazwie „Wydatek własny niepieniężny” z polem tekstowym do edycji. Nie możemy przy tej opcji zaznaczyć „Tak”, ponieważ nasz wydatek nie jest niepieniężny i w związku z tym piszę z pytaniem, w jaki sposób oznaczyć wydatek własny pieniężny? Czy wystarczy zmienić wartość dofinansowania w rubryce niżej?

W karcie wydatku należy w polu wkład własny niepieniężny zaznaczyć „nie”, następnie w polu zmień wysokość dofinansowania dla wydatku zaznaczyć  to pole wstawiając znak „v” i w polu Dofinasowanie wpisać kwotę.

Zgodnie z Instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem (sekcja F wniosku).

W przypadku pojawiających się  problemów technicznych w funkcjonowaniu generatora wniosków może Pan kontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1

W opisie proszę podać numer naboru lub wniosku o dofinansowanie oraz jak najwięcej szczegółów np. sekcję wniosku, pkt wniosku, ewentualnie nr wyświetlonego błędu, rodzaj i wersję przeglądarki itp.
oraz podanie adresu e-mail do kontaktu na który zostanie przesłana kopia wiadomości.

 7. Kto powinien przeprowadzać badanie przesiewowe: pielęgniarka, higienistka, lekarz specjalista, lekarz POZ, audiolog, osoby przeszkolone, posiadające umiejętności w zakresie wykonywania badań słuchu? 

W Regulaminie konkursu jest napisane (str. 16):

 1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością, w tym dotyczące:
 2. a)         zaburzeń komunikowania się tj.:

–               wdrożenie systemu badań przesiewowych[1] słuchu, wzroku i mowy wykonywanych w pierwszej klasie szkoły podstawowej (system zarządzania programem, koordynacja działań podmiotów zaangażowanych, podział zadań i kompetencji),

[1]Badania uczniów powinny być wykonane przez pielęgniarkę szkolną/higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania.

 Natomiast w RPZ jako personel realizujący program wymienia się:

1)     badanie audiometryczne: audiolog, osoby przeszkolone, posiadające umiejętności
w zakresie wykonywania badań słuchu,

3)     lekarskie badanie kwalifikacyjne: lekarze specjaliści, lekarz POZ, laryngolog bądź audiolog/foniatria.

Przez kogo rozumiemy „osoby przeszkolone, posiadające umiejętności w zakresie wykonywania badań słuchu”?

W RPZ jest napisane „Następnie podczas (2.) lekarskiego badania wstępnego zostanie dokonana ocena wyników badania kwestionariuszowego i badanie lekarskie.”

Co to jest „lekarskie badanie wstępne”, co składa się na takie badanie, kto powinien je wykonywać?

Jeżeli lekarskie badanie wstępne mają przeprowadzać higienistki, kto ma zapewnić sprzęt do badania, czy jego zakup jest kwalifikowalny, kto ma być właścicielem tego sprzętu bo zakończeniu badania (beneficjent, czy mają zostać w szkole)?

Zapisy regulaminu w punkcie 2.1.2 określają  typy projektów które mogą zostać objęte wsparciem w ramach tego działania. Są to zapisy ogólne, mówiące o przewidzianej interwencji. Zapis z którego w wynika że badania uczniów powinny być wykonane przez pielęgniarkę szkolną/higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania wynika z zapisów SOOP i w przypadku konkursu RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 nie ma zastosowania.

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu, w tym z kryteriami dopuszczalności. Jedno z nich (kryterium dopuszczalności nr 7) zobowiązuje beneficjenta (i partnera projektu jeżeli występuje) do realizowania działań zgodnie z zapisami RPZ. Dokument ten określa warunki realizacji programu, w tym również wymagania odnośnie personelu i to tylko ten presonel wskazany w rozdziale IV.2 Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych RPZ może realizować program.

Zgodnie z zapisami RPZ badanie audiometryczne mogą być przeprowadzane przez: audiologa, osoby przeszkolone, posiadające umiejętności  w zakresie wykonywania badań słuchu – w tym przypadku są osoby posiadające odpowiedznie kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania tych badań.

Ten sam rozdział RPZ  określa odpowiedzilnych za przeprowadzanie lekarskich badań kwalifikacyjnych/wstępnych i są to: lekarze specjaliści, lekarz POZ, laryngolog bądź audiolog/foniatria.

Podczas badania wstępnego dokonywana jest ocena wyników badania kwestionariuszowego i przeprowadzane jest badanie lekarskie w celu stwierdzenia  czasowych braków przeciwwskazań do przeprowadzenia właściwej części badania słuchu.

Zakup urządzeń do przeprowadzenia przesiewowych badań słuchu jest możliwy w projekcie, jednak przy planowaniu tego wydatku należy szczególnie zwrócić uwagę na warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Właścicielem sprzętu będzie oczywiście beneficjent lub partner projektu.

8. Czy ogłoszony konkurs (poniżej) to pomoc publiczna ?:

Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością – Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”.

W niniejszym konkursie może wystąpić pomoc publiczna.

Na wnioskodawcy ciąży obowiązek poprawnego zidentyfikowania tej pomocy, a weryfikacja jej występowania dotyczy tylko I poziomu jej występowania, a więc sytuacji, kiedy to Wnioskodawca byłby jednocześnie beneficjentem (bezpośrednim odbiorcą) pomocy publicznej.

 

Działanie 6.8 (K58) – faq

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.W regulaminie konkursu  znajduje się zapis:

UWAGA! Realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021, w szczególności z wymogami w zakresie zatrudnionego personelu oraz posiadanego zaplecza technicznego.”  następnie na następnie stronie widnieje zapis: „W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji działań w projekcie z Programem profilaktyki raka jelita grubego, w tym nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, cześć lub całość wydatków może zostać uznana za niekwalifikowalne” oraz „Dla ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowanych na terenie tzw. „białych plam” możliwe jest obniżenie niektórych wymogów wynikających z zapisów Programu krajowego. Obniżenie wymogów obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do:

 • wymogi sprzętowe:– posiadania 2 videokolonoskopów – zamiast dotychczasowych 3;
 • wymogi organizacyjne:– możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 200 badań kolonoskopowych – zamiast dotychczasowych 400 badań w przypadku ośrodka, który wcześniej realizował już Program i 300 badań w przypadku ośrodków, który dotychczas nie realizowały Programu;
 • wymogi dotyczące personelu medycznego:– zatrudnienia odpowiednio wyszkolonego personelu: 2 lekarzy endoskopistów oraz 2 pielęgniarki endoskopowe, spełniających kryteria Programu – zamiast dotychczasowych minimum 2 lekarzy endoskopistów i minimum 3 pielęgniarek endoskopowych

Jakie elementy z PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego będzie musiał spełniać podmiot ubiegający się o dofinansowanie, gdyż regulamin nie wskazuje jednoznacznie które elementy programu powinny zostać spełnione przez Projektodawcę? Ponadto proszę o informacje na jaki dzień będą musiały zostać spełnione wymagania określone w PROGRAMIE?

Wszystkie wymogi zawarte w Programie profilaktyki raka jelita grubego muszą zostać spełnione, jedynie w przypadku ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowane na ternie „białych plam”  obniżono wymogi odnośnie wymogów sprzętowych, organizacyjnych i dotyczących personelu medycznego i te progi są niższe.  We  wniosku o dofinansowanie projektodawca  powinien wskazać, że spełnia te wymagania.

Wymagania określone w Programie muszą być spełnione na dzień złożenia wniosku.

2.W treści PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego znajduje się zapis „dla ośrodków, które w roku 2017 nie realizowały PROGRAMU – warunkiem jest złożenie oferty na realizację co najmniej 300 badań rocznie” Czy zapis ten wymaga od Beneficjenta posiadanie doświadczenia i realizacji min. 300 badań w 2017 roku i kolejnych latach? Czy zaś jest to wymóg wskazujący minimalną liczbę badań jaką należy zapewnić rocznie w projekcie?

Zapis ten mówi, że w przypadku gdy ośrodek nie realizował w 2017 roku Programu,  to ma obowiązek zorganizować i zadeklarować wykonanie co najmniej 300 badań rocznie, a w przypadku ośrodków wykonujących badania na obszarze  „białych plam” 200.

3.W treści PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego znajduje się zapis:

„c)posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego, w tym:

 •   co najmniej 3 videokolonoskopy,
 •   sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),

  sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),

 •   myjnia do dezynfekcji endoskopów,
 •   igły endoskopowe oraz jednorazowe zestawy do tatuażu;”

Czy w związku z powyższym warunek uznaje się za spełniony jeśli Beneficjent posiada powyższy sprzęt?

Czy warunek będzie spełniony jeśli Beneficjent będzie posiadał np. 2 videokolonoskopy a trzeci zakupi w ramach projektu?

Czy jeśli zdiagnozowana zostanie potrzeba zakupu (w przypadku posiadania już 3 videokolonoskopów) kolejnego videokolonoskopu, koszt ten jest kwalifikowalny w projekcie?

Na etapie oceny wniosków sprawdzane jest zaplecze techniczne umożliwiające realizację projektu. W tym momencie wykazujemy posiadany sprzęt. Posiadanie przez wnioskodawcę co najmniej 3 video-kolonoskopów jest warunkiem minimalnym potwierdzającym wystarczający potencjał danego podmiotu do realizacji programu profilaktycznego. Wymóg ten może zostać spełniony również przez posiadanie 2 videokolonoskopów oraz zawarcie z innym podmiotem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowy użyczenia dodatkowego videokolonoskopu na określony okres.

Dla ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowanych na terenie tzw. „białych plam” możliwe jest obniżenie niektórych wymogów  do posiadania 2 videokolonoskopów – zamiast dotychczasowych 3.

Jeżeli Projektodawca we wniosku uzasadni potrzebę zakupu kolejnego videokolonoskopu do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu, to można uznać ten koszt jako kwalifikowalny tj. wyłącznie przy zdiagnozowaniu deficytów w tym zakresie i przy uwzględnieniu ogólnych zasad wynikających z Wytycznych kwalifikowalności… . W przypadku dokonania takiego zakupu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

4.Jak należy rozumieć zapis z PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego „zatrudnianie (zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień sporządzenia oferty) odpowiednio wyszkolonego personelu (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe)”? Czy muszą być to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy mogą to być również osoby stale współpracujące z Beneficjentem?

Zapisy Programu nie wskazują jakiego rodzaju ma to być umowa.

5.Czy w ramach przedmiotowego projektu w przypadku diagnostyki raka jelita grubego należy spełnić również poniższe kryteria z PROGRAMU

b) oświadczenie o współpracy z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację, (…)

 1. d) posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej,
 2. e) posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu, adresem mailowym założonym dla celów realizacji Programu zgodnie z instrukcjami Koordynatora oraz sekretarką zatrudnioną dla celów realizacji Programu na co najmniej ½ etatu.”?

Wszystkie wymogi zawarte w Programie profilaktyki raka jelita grubego muszą zostać spełnione. Jedynie w przypadku ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowane na ternie „białych plam”  obniżono wymogi odnośnie wymogów sprzętowych, organizacyjnych i dotyczących personelu medycznego i te progi są niższe.  We  wniosku o dofinansowanie projektodawca  powinien wskazać, że spełnia te wymagania.

6.Zgodnie z zapisem PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego „11. W przypadku ośrodków, które w roku 2017 nie realizowały Programu –  pozytywna opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania” czy w przedmiotowym konkursie wymagane jest również spełnienie tego kryterium? Na jaki dzień takie kryterium trzeba spełnić na moment złożenia wniosku o dofinansowanie czy na dzień podpisania umowy? Kto zleca wykonanie tego typu opinii? Czy Projektodawca będzie musiał przedłożyć tą opinie do IP?

Ośrodki, które nie realizowały Programu w 2017 roku  muszą posiadać  pozytywna opinię o spełnieniu wymagań stawianych oferentom przynajmniej na dzień podpisania umowy z IP. Projektodawca nie przekłada jej do IP, natomiast w przypadku kontroli dokumentacja będzie weryfikowana zgodnie z założeniami Programu.

7.Z uwagi, iż zakupione w projekcie sprzęty [środki trwałe] po zakończeniu realizacji projektu będą wykorzystywane do działalności komercyjnej w jaki sposób należy zapewnić montaż finansowy dla zakupionych sprzętów?Tzn. czy jeśli cena sprzętu wynosić będzie 60.000,00 zł a poziom wykorzystania sprzętu w okresie realizacji projektu będzie wynosił 100% (nieodpłatne świadczenia finansowane z EFS) zaś po jego zakończeniu sprzęt będzie wykorzystywany w 100%  do świadczenia działalności komercyjnej to czy taki sprzęt można sfinansować w 100% z projektu (w wyłączeniem pomocy de minimis)? Czy jednak zakupiony sprzęt należy objąć w całości pomocą de minimis? Proszę o wyjaśnienie mechanizmu wpisywania takiej pozycji do budżetu tj. czy jeśli sprzęt zostanie częściowo objęty regułami pomocy de minimis należy stworzyć 2 pozycje budżetowe (jedna do pomocy de minimis zaś pozostałą część poza pomocą de minimis)?

W przypadku gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu (np. kolonoskop)  lub  wydatki objęte cross – financingiem będą  wykorzystywane  częściowo  lub  w  całości  do  działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po  jego zakończeniu), wówczas  tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy de minimis.

Wykorzystanie  środków  trwałych  lub  infrastruktury  zakupionej  w  ramach  projektu  do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura były wykorzystywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projektu.

Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinien zostać objęty pomocą  de minimis.

W  przypadku, gdy środki  trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych można przyjąć, że powyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy de minimis.

8.Zgodnie z brzmieniem kategorii działań w ramach projektu można sfinansować „zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.”. Czy w związku z tym w budżecie można zaplanować środki finansowe za zwrot kosztów opieki nad osobą zależną /dzieckiem w czasie korzystania ze wsparcia? Czy w takim przypadku wystarczające będzie złożenie przez uczestnika badania oświadczenia o poniesionych kosztach czy wymagana jest jednak umowa wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu?

Wydatek ten zostanie uznany za  kwalifikowalny, o ile jest uzasadniony potrzebami grupy docelowej tj. w związku z udziałem w projekcie istnieje konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną;

Podstawowym standardem wsparcia jest określenie czasu trwania wsparcia  podanego w godzinach. Przy czym 1 godzinę wsparcia należy rozumieć jako godzinę zegarową (60 min.)

Obligatoryjne jest udokumentowanie poniesionego wydatku w formie stosownego dokumentu. Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny wymagana będzie umowa (pomiędzy uczestnikiem a opiekunem)  wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu.

Ponadto minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 kodeksu cywilnego) wynika z  rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 18  września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

9.Zgodnie z brzmieniem kategorii działań w ramach projektu można zapewnić „zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem”. Czy w związku z tym w budżecie można zaplanować środki finansowe na zwrot kosztów dojazdu bądź przejazd zbiorowy dla grupy Uczestników która danego dnia będą korzystać z badania? Czy w ramach tej pozycji można również sfinansować koszt zwrotu dojazdu lekarzy do pacjentów?

Zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu uznany zostanie za wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadniony potrzebami grupy docelowej. Wydatek  taki kwalifikowalny będzie do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego (a w przypadku podróży międzynarodowych także transportu lotniczego) zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundację wydatku faktycznie poniesionego jednakże tylko do wysokości ceny biletu na danej trasie.

Nie ma możliwości sfinansowania kosztu dojazdu lekarzy do pacjentów. Program nie przewiduje tego rodzaju wsparcia.

10.Czy jeśli w projekcie zaplanowano spotkania edukacyjne dla części Uczestników projektu prowadzony przez wykwalifikowany personel medyczny podczas którego omawiana będzie tematyka medyczna związana z danym nowotworem i jego profilaktyką czy w ramach takiego zadania można zaplanować m.in. koszty wynajmu Sali na spotkanie, serwis kawowy/obiad,  koszty osób prowadzących szkolenie, zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników oraz opieki nad osobą zależna/dzieckiem?

Koszty związane z organizacją takiego spotkania edukacyjnego mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich projektu i uznane za  kwalifikowalne, o ile wydatek ten jest to uzasadniony potrzebami grupy docelowej.  Zaliczać się do nich będzie zarówno koszt wynajmu sali, serwisu kawowego/obiadu, zwrotu kosztów dojazdu czy opieki nad osoba zależną/dzieckiem. Zaznaczam, że wydatki te muszą być zgodne z Zestawieniem standardu i cen rynkowych wydatków i usług  dla konkursu w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014 – 2020

11.Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich reklamy np. w google dotyczący edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegającym na zachęceniu do badań profilaktycznych jaka jelita grubego? Czy działania te mogą być nakierowane na mieszkańców całego województwa czy tylko i wyłącznie na mieszkańców obszarów określonych jako „białe plamy” ?

Tylko działania informacyjno-edukacyjne, które będą skierowane do konkretnych osób (uczestniczek lub uczestników projektu, wykazywanych w monitoringu) np. w formie spotkania edukacyjnego, prowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny, podczas którego omawiana będzie tematyka medyczna związana z danym nowotworem i jego profilaktyką, co będzie służyło zwiększaniu zgłaszalności na badania profilaktyczne, będą miały wymiar zadania merytorycznego i mogą zostać uwzględnione w kosztach bezpośrednich. Należy je tym samym odróżnić od kategorii zadań wskazywanych w kosztach pośrednich (kampanie informacyjne i różnie działania upowszechniające), które mają charakter otwarty, powszechny i nie są kierowane do konkretnych uczestników projektu. Tak więc reklama np. w google może być sfinansowana w ramach kosztów pośrednich.

12.Zgodnie z treścią regulaminu „Przy określaniu okresu realizacji projektu należy wziąć pod uwagę okres na jaki podpisana jest umowa z NFZ/MZ przez podmiot który będzie wykonywać badania mammograficzne/cytologiczne lub kolonoskopię54 (jeśli dotyczy).”.  Czy w  sytuacji  jeśli Beneficjent nie ma podpisanej umowy z NFZ na świadczenie usług badania kolonoskopowego zaś działalność wykonuje komercyjnie może przystąpić do realizacji projektu?

Umowa z  NFZ jest wymagana tylko w przypadku badań mammograficznych i cytologicznych. Badanie kolonoskopowe może być finansowane ze środków EFS.

Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 stanowią, że „w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające umowę z MZ na realizację badań kolonoskopowych w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego środki EFS służą realizacji dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te podmioty”.

Zgodnie z powyższymi zapisami wytycznych, podmioty wyłonione do realizacji projektów w zakresie profilaktyki raka jelita grubego w RPO, które jednocześnie realizują analogiczne zadania w ramach programu finansowanego ze środków MZ, powinny na podstawie oświadczenia deklarować spełnienie tego warunku i gwarantować jego realizację.  W przypadku podmiotów, które przystąpiły do realizacji zadań w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego przy wykorzystaniu środków budżetowych w dyspozycji MZ oraz środków EFS w dyspozycji IZ RPO, zarówno MZ jak i IZ RPO na podstawie zawartych umów mają prawo do egzekwowania wywiązania się przez dany podmiot leczniczy z poczynionych zobowiązań.

13.Zgodnie z treścią regulaminu „W przypadku programów profilaktyki raka jelita grubego podmiot wykonujący działalność leczniczą, który będzie realizował świadczenie zdrowotne musi posiadać dostęp i obsługiwać System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP).”. Na jaki dzień należy dysponować dostępem do Systemu czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie czy na dzień podpisana umowy? Jaka instytucja nadaje dostęp do Systemu? Czy wymaga on spełnienia jakiś określonych kryteriów?

Proces dostępu do SI-PBP będzie ustalony z wybranym Projektodawcą po wynikach konkursu. We wniosku o dofinansowanie projektu należy zadeklarować, że będą Państwo posiadali do niego dostęp i będą z niego korzystać. Dodatkowe informacje o systemie SI-PBP znajdziecie Państwo po adresem strony internetowej:  http://pbp.org.pl/aktualnosci/ lub http://pbp.org.pl/# oraz   https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-zakresie-wykonywania-badan-kolonoskopowych-w-systemie-oportunistycznym-na-lata-2019-2021

14.Zgodnie z treścią regulaminu „Podmiot, który zostanie wybrany do dofinansowania w celu wdrażania zadań z zakresu profilaktyki raka jelita grubego zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie jakości prowadzenia badań, przeprowadzonej przez lub na zlecenie Koordynatora programu krajowego.”. Kto zleca kontrolę i kto jest koordynatorem programu Krajowego? Czy koszt związany z kontrolą i wynagrodzeniem dla osoby kontrolującej powinien zostać zapewniony w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich? Czy zaś kontrolę na Beneficjencie zleca WUP bądź inny organ państwowy?

Koordynatorem programu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i to właśnie przedstawiciele Centrum Onkologii mogą prowadzić kontrole Programu. Kontrola ta może być również zlecana przez koordynatora i wykonywana jest wtedy przez niezależną firmę monitorującą.

Jest to kontrola zaplanowana przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i Beneficjent nie ma obowiązku planowania tego kosztu w projekcie.

15.Czy w ramach projektu możliwe jest finansowanie środków jednorazowych typu rękawiczki, fartuch jednorazowy dla Uczestnika/pacjenta, podkłady jednorazowe, gaziki itp.?

Nie ma możliwości finansowania wymienionych kosztów, koszty te zawarte są w stawce jednostkowej badania kolonoskopowego.

16.Jak należy rozumieć „partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową  reprezentującą interesy pacjentów (…)”? Czy wystarczy, że we wniosku o dofinansowanie zadeklaruje się współpracę z daną organizacją pozarządową czy jednak wymagane jest wskazanie organizacji jako partnera wraz z przypisaniem im do realizacji danych działań w projekcie? Czy istnieje możliwość zawiązania partnerstwa w taki sposób iż partner tj. organizacja pozarządowa będzie zaangażowana w szerzenie działań informacyjno-edukacyjnych zaś Beneficjent za wykonywanie określonych zabiegów? Czy w ogóle wymagany jest udział partnera w kosztach bezpośrednich czy może on jednak stanowić swego rodzaju „bazę” potencjalnych Uczestników projektu?

Aby uzyskać punkty za dane kryterium premiujące wnioskodawca w treści wniosku powinien jasno zadeklarować, że projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacją/ami pozarządową/ymi reprezentującą/ymi interesy pacjentów i posiadającą/ymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu grupy chorób, których dotyczy projekt. We wniosku należy zawrzeć opis doświadczenia organizacji pozarządowej/ych w ww. zakresie. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

To Państwo określają w jaki sposób Partner zaangażowany będzie w realizację projektu, za jakie zadania będzie odpowiedzialny. Informuję, że każdorazowa Komisja Oceniająca Projekt oceniać będzie zasadność zawartego partnerstwa. Ponadto, w kwestii związanej z partnerstwem należy pamiętać o zapisach rozdziału 3.5 Regulaminu konkursu.

17.W jakim momencie dana osoba staje się Uczestnikiem projektu? Czy jest to moment wykonania samego badania czy jeszcze przed jego wykonaniem? Czy tożsamo jak w przypadku innych projektów ESFS wymagane jest zbieranie informacji o Uczestniku zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w tym danych o statusie na rynku pracy, niepełnosprawności itp.?

Za  rozpoczęcie  udziału  w  projekcie  co  do  zasady  uznaje  się  przystąpienie  do  pierwszej  formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem  wykonania badania kolonoskopowego.

W przypadku realizacji projektu w ramach niniejszego konkursu obligują Państwa wszystkie zapisy (jeżeli dotyczą) znajdujące się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Informuję, że jako uczestnika projektu wykazuje się wyłącznie te osoby ti podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników  produktu  i dla których planowane jest   poniesienie   określonego  wydatku.

18.Zgodnie z brzmieniem kryterium dopuszczalności  pkt. 7 „W przypadku działań  z zakresu profilaktyki raka jelita grubego realizowane są one wyłącznie w systemie oportunistycznym.” Czy mając na uwadze powyższe czy do kwalifikacji na badania wymagany będzie jakiś dokument od lekarza rodzinnego lub podstawowej opieki medycznej np. skierowanie na badania? Czy np. wystarczające będzie poinformowanie pacjenta bądź wręczanie mu zaproszenia na badania? Ponadto czy na badania może kierować każdy lekarz rodzinny lub podstawowej opieki medycznej czy są jakieś wyłączenia?

Realizacja badań w systemie oportunistycznym tzn. że pacjenci (jeżeli spełniają wymagania grupy docelowej) mogą się zgłaszać sami na badanie przesiewowe lub mogą być na nie kierowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy POZ. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu i/lub oświadczenia w części I. Deklaracje Wnioskodawcy – oświadczenia wniosku o dofinansowanie

19.Czy w  budżecie można zaplanować wydatki związane z badaniem histopatologicznym w przypadku materiałów pobranych w ramach badania kolonoskopem? Czy koszt tej mieści się w stawce jednostkowej?

Powyższy koszt reguluje Uchwała NR 5/2018/XVI Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych na usługi zdrowotne, obowiązujące w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wcześniejsze wykrywanie raka jelita grubego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.W załączniku nr 7.14 tj. zestawieniu standardów cen przy badaniu przesiewowym raka jelita grubego w standardach znajduje się zapis „Po zabiegach osoby poddane kolonoskopii przesiewowej od razu otrzymują wynik badania. Wszystkie wycinki i usunięte polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu. Opisy histopatologiczne wydawane są pacjentom wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi dalszego leczenia lub nadzoru w przyszłości.”.  Co w przypadku gdy dany podmiot nie posiada własnej pracowni histopatologicznej a wykonanie badania zleca firmie zewnętrznej? W takiej sytuacji  pacjent otrzyma wyniki w późniejszym terminie. Czy w związku z tym możliwe jest kwalifikowanie kosztów zwrotu dojazdu w celu odbioru wyników badania?

Wszystkie wycinki i usunięte polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu, badanie te może zostać wykonane we współpracujących Pracowniach. Nie ma możliwości kwalifikowania w projekcie kosztu zwrotu dojazdu w celu odbioru wyników badania.

21.Czy w koszcie znieczulenia/sedacji – stawka jednostkowa [230 zł] znajduje się również wynagrodzenie anestezjologa? Czy jest to jedynie sam koszt znieczulenia?

Zapewnienie personelu dla wykonania znieczulenia rozliczane jest w ramach stawki jednostkowej.

22.Czy w ramach projektu można sfinansować koszt dwóch spotkań z uczestnikiem tj I spotkanie na wywiad + informacja nt. przygotowania się do badania + recepta itp., drugie spotkanie to już badanie kolonoskopowe?

Możliwe jest (zgodnie z typem) zorganizowanie działań informacyjnych dla np. 100 osób z grupy docelowej, z czego np. 20 osób zdecyduje się na badanie. Wtedy dla tej grupy osób możemy zaplanować edukacje grupową z już dokładnymi informacjami na temat przebiegu badania i przekazać receptę. Następnie na kolejnej wizycie przeprowadzamy badanie którego koszt objęty jest stawka jednostkową.

23. Czy w ramach tego działania można zakupić 2 endoskopy służące realizacji projektu?
W ramach zakupu aparatury i sprzętu medycznego do badania endoskopowego możliwy jest zakup np.:

 1. videokolonoskopów,
 2. sprzętu do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
 3. sprzętu do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
 4. myjni do dezynfekcji endoskopów
 5. insuflator CO2 (opcjonalnie)

oraz w ramach kosztów bezpośrednich

 1. komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej.

Cena nie powinna odbiegać od ceny rynkowej. WUP w Szczecinie dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od tych określonych w katalogu pod warunkiem właściwego ich uzasadnienia.

Zakupiony sprzęt ma umożliwiać realizację badania kolonoskopowego zgodnie z Warunkami realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego.

W przypadku programów profilaktyki raka jelita grubego podmiot wykonujący działalność leczniczą, który będzie realizował świadczenie zdrowotne musi posiadać dostęp i obsługiwać System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP). Podmiot, który zostanie wybrany do dofinansowania w celu wdrażania zadań z zakresu profilaktyki raka jelita grubego zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie jakości prowadzenia badań, przeprowadzonej przez lub na zlecenie Koordynatora programu krajowego.

Proszę o zapoznanie się zapisami pkt.5.3.1. Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia określone w Regulaminie konkursu oraz  „Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20  umieszczone w załącznikach do tegoż Regulaminu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach Działania 6.8  RPO WZ można znaleźć pod linkiem: https://www.wup.pl/rpo/announcements/dzialanie-6-8-faq-2/

24. Czy dostęp do SI-PBP można uzyskać w momencie, gdy będą wiadome wyniki konkursu? Jeszcze nie realizowaliśmy programu profilaktyki, nasz obszar to biała plama.

W przypadku programów profilaktyki raka jelita grubego podmiot wykonujący działalność leczniczą, który będzie realizował świadczenie zdrowotne musi posiadać dostęp i obsługiwać System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP).

We wniosku o dofinansowanie projektu należy zadeklarować, że będziecie Państwo z niego korzystać. Proces dostępu do SI-PBP będzie ustalony z wybranym Projektodawcą po wynikach konkursu.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w oparciu o wniosek o dofinansowanie, który należy wypełnić w LSI2014 dostępnym pod adresem https://beneficjent.wzp.pl.

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w LSI2014 możliwe będzie od 3 stycznia 2020 r.

Należy pamiętać, że realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021, w szczególności z wymogami w zakresie zatrudnionego personelu oraz posiadanego zaplecza technicznego.

Dodatkowe informacje o systemie SI-PBP znajdziecie Państwo po adresem strony internetowej:  http://pbp.org.pl/aktualnosci/ lub http://pbp.org.pl/#

oraz   https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-zakresie-wykonywania-badan-kolonoskopowych-w-systemie-oportunistycznym-na-lata-2019-2021

25. Czy objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia w ostatnich 10 latach są kryteriami wyłączenia potencjalnego uczestnika projektu? Czy realizator będzie miał obowiązek wprowadzania ankiet do bazy danych SI-PBP? Czy realizator będzie miał obowiązek zgłaszania wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub krajowego rejestru nowotworów?

Zapisy przedmiotowego Programu określają kategorie osób objętych wsparciem oraz osób wyłączonych ze wsparcia:

Kryteria włączenia:

 • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
 • Osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Kryteria wyłączenia:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
 • kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Ponadto w opisie Programu wskazano szereg obowiązków spoczywających na ośrodkach przeprowadzających badania:

 • organizacja biura ośrodka (prowadzenie informacji telefonicznej, obsługa zgłoszeń kandydatów na badania, ustalenie terminów badań, wydawanie instrukcji oraz środków do przygotowania jelita grubego do badania, prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej);
 • poinformowanie lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej o ewentualnej zmianie systemu rekrutacji na badania;
 • wykonywanie kolonoskopii wraz z usunięciem polipów o wielkości do 15 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne);
 • osoby z polipami większymi (od 15 mm), z bardzo licznymi polipami oraz z naciekiem nowotworowym wymagają skierowania do odpowiedniego leczenia nie finansowanego już przez Program;
 • ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym;
 • zgłoszenie wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia nowotworu złośliwego.
 • zamieszczenie w widocznym dla pacjentów miejscu informacji o realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego (wzór tablicy informacyjnej, grafika, wymiary zostanie określony w umowie zawieranej z wyłonionym realizatorem zadania);

Ośrodek realizujący badania zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych (SI-PBP), dostarczonej przez Koordynatora programu. SI-PBP służy do obsługi systemu badań (obsługa zgłoszeń na badania, ustalanie grafików badań endoskopowych) oraz prowadzenia bazy badań przesiewowych (opis bieżących badań, ich wydruk, wpisywania wyników badań histologicznych, raportowanie ewentualnych powikłań, generowania zaleceń oraz opisu dalszych losów osób z wykrytymi polipami i rakami).

26.Czy objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia w ostatnich 10 latach są kryteriami wyłączenia potencjalnego uczestnika projektu?

Realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021, w związku z czym objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia w ostatnich 10 latach są kryteriami wyłączenia potencjalnego uczestnika projektu.

27. Czy realizator będzie miał obowiązek wprowadzania ankiet do bazy danych SI-PBP?

Tak, analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie  26.

28. Czy realizator będzie miał obowiązek zgłaszania wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub krajowego rejestru nowotworów?

Tak, analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie 26.

29. Regulamin pkt. 5.3.1 Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia

„Należy zaznaczyć, że jeżeli przewidywane w ramach projektów działania będą miały wymiar informacyjno-edukacyjny i będą skierowane do konkretnych osób (uczestniczek lub uczestników projektu, wykazywanych w monitoringu) np. w formie spotkania edukacyjnego, prowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny, podczas którego omawiana będzie tematyka medyczna związana z danym nowotworem i jego profilaktyką, co będzie służyło zwiększaniu zgłaszalności na badania profilaktyczne, to tego typu działania mają wymiar zadania merytorycznego i mogą zostać uwzględnione w kosztach bezpośrednich. Należy je tym samym odróżnić od kategorii zadań wskazywanych w kosztach pośrednich (kampanie informacyjne i różnie działania upowszechniające), które mają charakter otwarty, powszechny i nie są kierowane do konkretnych uczestników projektu”

Uprzejmie proszę o interpretacje powyższego zapisu.

Jeśli dana osoba bierze udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjny to czy staje się Uczestnikiem projektu?

Tak.

30. Tym samym czy przy zgłoszeniu na szkolenie należy od takiej osoby zbierać komplet informacji na potrzeby monitoringu danej osoby w systemie SL2014?

Tak.

31. Czy wystarczy jednak mniejszy zakres informacji?

Nie, aby można było wykazać osoby w monitoringu, potrzebny jest zestaw informacji do systemu SL2014.

32. W którym momencie dana osoba staje się Uczestnikiem projektu jeśli skorzystała z dwóch form wsparcia w pierwszej kolejności wzięła udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym a następnie w badaniu kolonoskopowym?

Dana osoba staje się uczestnikiem projektu w momencie skorzystania z pierwszego rodzaju wsparcia wspófinansowanego ze środków EFS, zatem już w trakcie udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym, które zawsze będzie wcześniej niż badanie kolonoskopowe.

33. Jaki zakres informacji należy zbierać od takich osób?

Wśród danych zbieranych od uczestników projektu zdecydowanych na badania, znajdą się zarówno podstawowe informacje zbierane w ramach systemu SL2014 jak i m.in. dane dot. stanu zdrowia, wypełniane w ramach Systemu Informatycznego Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP) (wzór ankiety z danymi do SI-PBP znajduje się pod adresem http://pbp.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ankieta_przed_badaniem_OP_2019_poprawiona.pdf).

34. Jak należy rozumieć wskaźnik rezultatu „Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne”? Czy chodzi tu o wszystkie osoby którym zostało wykonane tylko badanie kolonoskopem? Czy chodzi tu o osoby którym wykonano badania kolonoskopem i jednocześnie osoby te skorzystały ze wsparcia np. w postaci udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym, bądź uzyskały zwrot kosztu dojazdu na badania itp.?

Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Regulaminie konkursu „Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne będzie mierzył liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (dot. wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko finansowanych z EFS). Nie ma zatem potrzeby udzielania każdemu z uczestników innego rodzaju wsparcia by zliczać go w ramach tego wskaźnika.

W przypadku wsparcia krótkotrwałego (np. dojazd na badanie) osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba zgłosiła się na badanie profilaktyczne dzięki EFS. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu zgłoszenia się przez daną osobę na badanie, może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu”.

35. Jak należy rozumieć 60% wartości wskaźnika rezultatu? Czy oznacza to, że Beneficjent musi zachować proporcje względem np. wskaźnika produktu względem wskaźnika rezultatu na poziomie 60%?

Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne powinien korespondować ze wskaźnikiem produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, uwzględniającym wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej (także w przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, udzielanego w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej, a więc niekoniecznie uczestników projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego opracowanych przez MIR). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń od przyjętych wartości.

36. Jak należy rozumieć wskaźnik produktu „Liczba osób objętych programem zdrowotny dzięki EFS„? Osoby korzystające z jakich działań należy wliczać do tego wskaźnika? Czy chodzi tu o wszystkie osoby, którym zostało wykonane badania konoskopowe oraz oprócz tego otrzymały wsparcie w ramach projektu (np. zapewnienie transportu na badanie lub wzięcie udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do Uczestników projektu) ? Czy jeśli dana osoba wzięła udział tylko w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym, a nie wykonywała badania kolonoskopem nie należy wykazywać tej osoby w tym wskaźniku? A co w przypadku gdy dana osoba wykonała tylko i wyłącznie badanie kolonoskopem, czy również powinna być wliczana do tego wskaźnika?

Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Regulaminie konkursu „Wskaźnik produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS obejmuje osoby objęte programami zdrowotnymi lub programami polityki zdrowotnej współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskaźnik będzie uwzględniał wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej.

W przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, udzielanego w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej, osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej (w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej), może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu”.

Oznacza to zatem, że wszystkie wymienione przez Panią osoby, powinny zostać ujęte w niniejszym wskaźniku.

37. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami? Tzn. jakie dane przestawania się w jednym ze wskaźników, a nie przedstawia się w drugim?

We wskaźniku produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS należy wykazać wszystkie osoby, które skorzystały z chociażby jednej formy wsparcia w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej. Natomiast, wskaźnik rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne, mierzy liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS faktycznie zgłosiły się na badanie profilaktyczne i nie uwzględnia np. osób, które wzięły udział tylko w działaniach informacyjno-edukacyjnych.

38. W ramach niniejszego konkursu można zaplanować zwrot kosztów dojazdu, jednak analizując potrzeby grupy docelowej sam zwrot może być niewystarczający z uwagi na bariery. Dlatego też zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy w ramach niniejszego konkursu w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować koszt usługi transportowej na miejsce badań dla grupy osób?

W ramach niniejszego konkursu w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować koszt usługi transportowej na miejsce badań dla grupy osób. Cena nie powinna odbiegać od ceny rynkowej. WUP w Szczecinie dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od tych określonych w katalogu pod warunkiem właściwego ich uzasadnienia. Kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

39.Biorąc pod uwagę zapisy regulaminów  konkursów: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20; RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 w pkt. 2.2.1 , czy o dofinansowanie projektu w ramach w/w konkursów mogą ubiegać się Partnerstwa, gdzie w skład Partnerstwa wchodzi podmiot inny niż wskazany w pkt. 2.2.1?

O dofinansowanie projektu w ramach określonych konkursów może ubiegać się Wnioskodawca z Partnerem , gdzie w skład Partnerstwa może wchodzić podmiot inny niż wskazany w pkt. 2.2.1.

 40. Czy w przypadku występowania możliwości uczestnictwa w Partnerstwie podmiotu innego niż wskazany w pkt 2.2.1 Regulaminu taki podmiot może być wyłącznie Partnerem czy też może być również Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu?

Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu mogą być:

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

− organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,

− podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,

− podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Inny podmiot niż wskazany w pkt 2.2.1 Regulaminu może być wyłącznie Partnerem.

Z uwagi na kryterium dopuszczalności zgodność wsparcia pkt 1 projektodawcą lub partnerem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin konkursu w punkcie 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie,  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość tworzenia partnerstw jednak ich racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całego projektu.

41. Czy w ramach niniejszego konkursu w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować w ramach typu działania usługi zdrowotne  środki finansowe w wysokości np. „100 zł dla kwalifikacji do programu przez lekarza rodzinnego / POZ wraz z przekazaniem instrukcji postępowania i komunikacją z ośrodkiem wykonującym badania”? Moje pytanie opiera nie na założeniach konkursu ogłoszonego w woj. lubuskim  RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19 gdzie powyższy wydatek był kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich.

Zgodnie z typami operacji wskazanymi w ramach typu projektu nr 3 Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego, tego rodzaju usługi nie mogą zostać wyodrębnione, jako oddzielny koszt.  Przekazanie instrukcji postępowania i komunikacja z ośrodkiem wykonującym badania mogą zostać sfinansowane w ramach kosztów bezpośrednich, jako element prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych lub mogą zostać uwzględnione w ramach stawki jednostkowej.
Co istotne, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, działania informacyjno-edukacyjne, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym/programie polityki zdrowotnej/RPZ i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem, nie muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (tak jak jest to wymagane w przypadku działań o charakterze edukacji prozdrowotnej). Należy jednak podkreślić, iż taki wydatek musi zostać wykazany jako niezbędny do realizacji celów projektu, wynika z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i zostanie poniesiony w związku z realizacją projektu oraz przyczyni się do zrealizowania jego wskaźników. Ostateczna decyzja w tym względzie należy do Beneficjenta, a zasadność poniesienia takiego kosztu zostanie poddana ocenie KOP.

42. Zgodnie z typem 3 projektu pkt. c „działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ

Czy w przedmiotowym konkursie jest możliwość zaplanowania szkoleń  dla lekarzy POZ z zakresu profilaktyki raka jelita grubego?

Zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe jest realizowanie działań edukacyjnych kierowanych do lekarzy POZ, o ile będą one dotyczyły tematyki programu profilaktycznego, a kompetencje uzyskane przez lekarzy POZ będą wykorzystywane w celu uświadamiania pacjentów i zachęcania ich do udziału w badaniach profilaktycznych objętych programem. Wytyczne przewidują możliwość realizacji działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczących edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegających na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Należy pamiętać, że działania edukacyjne kierowane do lekarzy POZ, muszą przyczyniać się w rezultacie do uświadamiania pacjentów danego POZ, znajdujących się w grupie ryzyka, a tym samym wpływać na zwiększanie ich zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W przypadku uwzględnienia w projekcie działań edukacyjnych dla personelu medycznego  Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wskaźnika produktu w tym zakresie, który powinien być wskazany na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie tzn. dopuszcza się ujmowanie w budżetach projektu rodzajów kosztów spoza katalogu, jednakże muszą one spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powinny być zgodne z cenami rynkowymi. Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami brutto akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Szczecinie w ramach RPO WZ.

WUP dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od tych określonych w katalogu pod warunkiem właściwego ich uzasadnienia.

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość zaplanowania szkoleń  dla lekarzy POZ z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, jednak ich racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całego projektu.

43. Zgodnie z wymaganiami Programowymi Beneficjent musi posiadać

„odpowiedni sprzęt endoskopowy, w tym:

 • co najmniej 3 videokolonoskopy,
 • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
 • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
 • myjnia do dezynfekcji endoskopów,
 • igły endoskopowe oraz jednorazowe zestawy do tatuażu;”

Czy jeżeli Beneficjent posiada powyższe sprzęty ale w ramach projektu chciałby otworzyć druga pracownię endoskopową w tej samej lokalizacji w której znajduje się pierwsza pracownia z pełnym kompletem sprzętu czy na dzień składania wniosku musi dysponować wielokrotnością tego sprzętu czyli np. zamiast 3 videokolonoskopów będzie musiał posiadać ich 6 itd.?

Czy w związku z powyższym fakt posiadania jednego kompletu sprzętu endoskopowego o którym mowa wyżej na moment składania wniosku będzie uznany za wystarczający?

Tak. Posiadanie przez dany ośrodek, który będzie wykonywał badania:

 • co najmniej 3 videokolonoskopów,
 • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
 • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
 • myjnia do dezynfekcji endoskopów,
 • igły endoskopowe oraz jednorazowe zestawy do tatuażu;

będzie spełnieniem wymagań. Informuję także, że w przypadku ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowanych na terenie tzw. „białych plam” możliwe jest obniżenie wymogu odnośnie ilości posiadanych  videokolonoskopów na 2 zamiast dotychczasowych 3. Nie ma znaczenia ilość posiadanych pracowni w danym ośrodku.

Tym samym czy drugi komplet sprzętu endoskopowego o którym mowa wyżej może być sfinansowy z projektu?

Zakup sprzętu jest możliwy do sfinansowania, jednak należy pamiętać, że Wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie uzasadnić racjonalność i efektywność kosztową planowanego do zakupu sprzętu oraz konieczność zakupu w kontekście realizacji projektu.

44. Czy jeśli Beneficjent zapewni we wniosku o dofinansowanie iż część sprzętu wynajmuje (na podstawie umowy) tak aby spełniać powyższe czy spełnienie kryteriów będzie wystarczające?

Tak. Wymóg ten może zostać spełniony również przez posiadanie 2 videokolonoskopów oraz zawarcie z innym podmiotem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowy użyczenia dodatkowego videokolonoskopu na określony okres.

45. Czy z uwagi iż Program wymaga aby „W ośrodku wykonującym badania organizuje się biuro Programu (1-2 osoby) posiadające własny telefon – biuro stanowi punkt kontaktowy dla lekarzy rodzinnych i opieki podstawowej, dla osób gotowych poddać się badaniu kolonoskopowemu” czy w związku z tym można zaplanować w ramach kosztów bezpośrednich osobę/osoby do obsługi niniejszego programu?

Tak, taki koszt można zaplanować w ramach kosztów bezpośrednich. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że te działania  informacyjno-edukacyjne nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią  edukacji  zdrowotnej,  a  jedynie  służą  przekazaniu  informacji  o programie  zdrowotnym/programie  polityki  zdrowotnej/RPZ  i  udzieleniu  odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

46. W ramach Programu znajduje się taki zapis: „Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają wykonywaną kolonoskopię przesiewową. Osoby, których Ankiety wskazują, że dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu przesiewowym zapraszane są na wizytę u konsultanta gastroenterologa, który w zależności od przyczyn podejmuje różne działania:

 • gdy występują objawy sugerujące raka kieruje na badanie kolonoskopowe diagnostyczne w ramach systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • gdy podejrzewa inne problemy gastroenterologiczne podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne i ewentualne lecznicze w ramach działań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( inne badania- USG, gastroskopia itp.).”

Czy mając na uwadze powyższe w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować konsultacje gastroenterologa? 

Czy jednak biorąc pod uwagę iż dana osoba nie spełnia kryteriów grupy docelowej taką osobę należy skierować do ośrodka który realizuję umowę z NFZ na wykonanie tego typu badań?

Tak. W przypadku gdy dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu przesiewowym należy skierować ją do ośrodka który realizuję umowę z NFZ. Osoby z objawami są wykluczone z udziału w projekcie.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych i  nie przewiduje środków na dalszą diagnostykę, więc nie można zaplanować konsultacji gastroenterologa.

47. Dlaczego w sekcji G wniosku generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100% skoro maksymalne dofinansowanie w konkursie wynosi 90%? Przypadłość ta powoduje, iż w sekcji G6 generator wskazuje maksymalne dofinansowanie na poziomie 100% wartości kosztów kwalifikowanych – co nie jest prawdą. Druga sprawa, dlaczego w sekcji G.1.2 nie ma rozbicia na kwotę netto i VAT kwalfiikowany i niekwalifikowany ? Powyższe powoduje, że w sekcji G.4 (podsumowania) mamy informację, iż VAT kwalifikowany i niekwalifikowany stanowi 0,00 co też nie jest prawdą.

W sekcji G wniosku, generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100%, aby zmienić wysokość dofinansowania, należy zaznaczyć pole Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku.

Zgodnie z Instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem (sekcja F wniosku).

W przypadku pojawiających się  problemów technicznych w funkcjonowaniu generatora wniosków może Pan kontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1

W opisie proszę podać numer naboru lub wniosku o dofinansowanie oraz jak najwięcej szczegółów np. sekcję wniosku, pkt wniosku, ewentualnie nr wyświetlonego błędu, rodzaj i wersję przeglądarki itp.
oraz podanie adresu e-mail do kontaktu na który zostanie przesłana kopia wiadomości.

48. Na jakiej podstawie/ jakiego dokumentu mogą być kwalifikowalni uczestnicy projektu   z grupy   osób  w wieku 40 – 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego – czy wystarczające będzie  w tym przypadku  oświadczenie  uczestnika o fakcie występowania u krewnego pierwszego stopnia raka jelita grubego (jeżeli tak to co takie oświadczenie powinno zawierać)- czy też  konieczne  jest przedłożenie  zaświadczeń lekarskich czy innych dokumentów?

Na wstępie należy zaznaczyć, że w Programie badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021, nie uwzględniono grupy wiekowej w przedziale 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego. Jest to grupa wyodrębniona na potrzeby realizacji Programu badań… w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Niemniej jednak, grupy w Programie i w Regulaminie konkursu są do siebie mocno zbliżone i powinny być traktowane na analogicznych zasadach.

W przypadku grupy osób bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, Program badań… nie wskazuje konieczności dokumentowania przynależności do grupy, co oznacza, że w takim przypadku Beneficjent ma możliwość zadecydowania o konieczności złożenia oświadczenia przez pacjenta. Z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i ewentualnych kontroli, najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się kwalifikacja uczestnika na podstawie oświadczenia oraz ankiety wypełnionej ankiety przed kolonoskopią (PBP-OP).

49. Czy w  ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest uwzględnienie kosztów osobowych  personelu obsługującego  infolinię /numer dedykowany do projektu -pełniącej jednocześnie  funkcje informacyjne oraz  rejestracyjne na badania i spotkania edukacyjne.  Z doświadczenia obciążenie  prowadzenia  dedykowanego numeru wymaga  zaangażowania osobowego personelu nie stanowiącego zespołu zarządzającego projektem w pełnym wymiarze h.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, mogą być realizowane działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych. Ponadto, ww. Wytyczne wskazują, że działania informacyjno-edukacyjne, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym/programie polityki zdrowotnej/RPZ i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem, nie muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (tak jak jest to wymagane w przypadku działań o charakterze edukacji prozdrowotnej).

W związku z powyższym, koszty osobowe personelu obsługującego infolinię/numer dedykowany do projektu mogą być rozliczane w kosztach bezpośrednich w ramach działań informacyjno-edukacyjnych. Warunkiem jest, aby taki wydatek był niezbędny do realizacji celów projektu, wynikał z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i został poniesiony w związku z realizacją projektu oraz przyczyniał się do zrealizowania jego wskaźników.

50. Czy w przypadku  rozliczania  realizacji  badań stawką jednostkową  możliwa jest wycena kosztów powierzchni placówki medycznej  niezbędnej  do prowadzenia  badania, czy też koszt powierzchni uwzględniony jest  w stawce jednostkowej?

Koszty powierzchni w placówce medycznej, wykorzystywane na potrzeby projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne jako wydzielony koszt bezpośredni.

51. Czy w kosztach bezpośrednich można sfinansować zakup preparatu to przeczyszczenia  (stosowany przed zabiegiem kolonoskopii) dla Uczestników poddających się badaniu kolonoskopii?

Nie należy ujmować zakupu w kosztach bezpośrednich.

52. Czy w ramach przedmiotowego konkursu jako wkład własny można wnieść koszty wynajmu sali należącej do Wnioskodawcy (na podstawie cennika obowiązującego u Wnioskodawcy) na rzecz świadczenia badania kolonoskopii?  Należy jednak zwrócić uwagę iż sala będzie remontowana oraz wyposażana w ramach projektu?  

Beneficjent zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków ma możliwość wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w postaci wnoszenia nieruchomości/ części nieruchomości. Ważnym elementem przyjęcia do dofinasowania wniosku z taką pozycją jest zachowanie ogólnych zasad co do tej pozycji: racjonalności, efektywności i bezpośredniego powiazania z celami projektu.

Aby wydatek taki mógł być uznany za kwalifikowalny jego wartość musi zostać w sposób należyty potwierdzona np. poprzez operat szacunkowy lub w przypadku wnoszenia części nieruchomości np. sal – wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

W przypadku gdy w ramach projektu Beneficjent zamierza wykazać część swojej nieruchomości jako wkład własny niepieniężny przy jednoczesnym zaplanowanie działań dostosowawczych/ remontowych/ doposażeniowych tej nieruchomości w ramach projektu – wycena jego powinna odbywać się o stan pierwotny – tj. rzeczywisty wnoszony przed jej remontem/ dostosowaniem. Wartość ta powinna być adekwatna do standardów sprzed działań projektowych. Przy takim określeniu wartości wnoszonej nieruchomości nie dojdzie do podwójnego finansowania o którym mowa w ww. Wytycznych w rozdziale 6.10 pkt 3.

53. Dlaczego w sekcji G wniosku generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100% skoro maksymalne dofinansowanie w konkursie wynosi 90%? Przypadłość ta powoduje, iż w sekcji G6 generator wskazuje maksymalne dofinansowanie na poziomie 100% wartości kosztów kwalifikowanych – co nie jest prawdą. Druga sprawa, dlaczego w sekcji G.1.2 nie ma rozbicia na kwotę netto i VAT kwalfiikowany i niekwalifikowany ? Powyższe powoduje, że w sekcji G.4 (podsumowania) mamy informację, iż VAT kwalifikowany i niekwalifikowany stanowi 0,00 co też nie jest prawdą.

W sekcji G wniosku, generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100%, aby zmienić wysokość dofinansowania, należy zaznaczyć pole Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku.

Zgodnie z Instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem (sekcja F wniosku).

W przypadku pojawiających się  problemów technicznych w funkcjonowaniu generatora wniosków może Pan kontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1

W opisie proszę podać numer naboru lub wniosku o dofinansowanie oraz jak najwięcej szczegółów np. sekcję wniosku, pkt wniosku, ewentualnie nr wyświetlonego błędu, rodzaj i wersję przeglądarki itp. oraz podanie adresu e-mail do kontaktu na który zostanie przesłana kopia wiadomości.

54.Na jakiej podstawie/ jakiego dokumentu mogą być kwalifikowalni uczestnicy projektu   z grupy   osób  w wieku 40 – 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego – czy wystarczające będzie  w tym przypadku  oświadczenie  uczestnika o fakcie występowania u krewnego pierwszego stopnia raka jelita grubego (jeżeli tak to co takie oświadczenie powinno zawierać)- czy też  konieczne  jest przedłożenie  zaświadczeń lekarskich czy innych dokumentów?

Na wstępie należy zaznaczyć, że w Programie badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021, nie uwzględniono grupy wiekowej w przedziale 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego. Jest to grupa wyodrębniona na potrzeby realizacji Programu badań… w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Niemniej jednak, grupy w Programie i w Regulaminie konkursu są do siebie mocno zbliżone i powinny być traktowane na analogicznych zasadach.

W przypadku grupy osób bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, Program badań… nie wskazuje konieczności dokumentowania przynależności do grupy, co oznacza, że w takim przypadku Beneficjent ma możliwość zadecydowania o konieczności złożenia oświadczenia przez pacjenta. Z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i ewentualnych kontroli, najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się kwalifikacja uczestnika na podstawie oświadczenia oraz ankiety wypełnionej ankiety przed kolonoskopią (PBP-OP).

55. Czy w  ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest uwzględnienie kosztów osobowych  personelu obsługującego  infolinię /numer dedykowany do projektu -pełniącej jednocześnie  funkcje informacyjne oraz  rejestracyjne na badania i spotkania edukacyjne.  Z doświadczenia obciążenie  prowadzenia  dedykowanego numeru wymaga  zaangażowania osobowego personelu nie stanowiącego zespołu zarządzającego projektem w pełnym wymiarze h.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, mogą być realizowane działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych. Ponadto, ww. Wytyczne wskazują, że działania informacyjno-edukacyjne, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym/programie polityki zdrowotnej/RPZ i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem, nie muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (tak jak jest to wymagane w przypadku działań o charakterze edukacji prozdrowotnej).

W związku z powyższym, koszty osobowe personelu obsługującego infolinię/numer dedykowany do projektu mogą być rozliczane w kosztach bezpośrednich w ramach działań informacyjno-edukacyjnych. Warunkiem jest, aby taki wydatek był niezbędny do realizacji celów projektu, wynikał z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i został poniesiony w związku z realizacją projektu oraz przyczyniał się do zrealizowania jego wskaźników.

56. Czy w przypadku  rozliczania  realizacji  badań stawką jednostkową  możliwa jest wycena kosztów powierzchni placówki medycznej  niezbędnej  do prowadzenia  badania, czy też koszt powierzchni uwzględniony jest  w stawce jednostkowej?

Koszty powierzchni w placówce medycznej, wykorzystywane na potrzeby projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne jako wydzielony koszt bezpośredni.

57. Czy w kosztach bezpośrednich można sfinansować zakup preparatu to przeczyszczenia  (stosowany przed zabiegiem kolonoskopii) dla Uczestników poddających się badaniu kolonoskopii?

Nie należy ujmować zakupu w kosztach bezpośrednich.

58. Czy w ramach przedmiotowego konkursu jako wkład własny można wnieść koszty wynajmu sali należącej do Wnioskodawcy (na podstawie cennika obowiązującego u Wnioskodawcy) na rzecz świadczenia badania kolonoskopii?  Należy jednak zwrócić uwagę iż sala będzie remontowana oraz wyposażana w ramach projektu?  

 Beneficjent zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków ma możliwość wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w postaci wnoszenia nieruchomości/ części nieruchomości. Ważnym elementem przyjęcia do dofinasowania wniosku z taką pozycją jest zachowanie ogólnych zasad co do tej pozycji: racjonalności, efektywności i bezpośredniego powiazania z celami projektu.

Aby wydatek taki mógł być uznany za kwalifikowalny jego wartość musi zostać w sposób należyty potwierdzona np. poprzez operat szacunkowy lub w przypadku wnoszenia części nieruchomości np. sal – wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

W przypadku gdy w ramach projektu Beneficjent zamierza wykazać część swojej nieruchomości jako wkład własny niepieniężny przy jednoczesnym zaplanowanie działań dostosowawczych/ remontowych/ doposażeniowych tej nieruchomości w ramach projektu – wycena jego powinna odbywać się o stan pierwotny – tj. rzeczywisty wnoszony przed jej remontem/ dostosowaniem. Wartość ta powinna być adekwatna do standardów sprzed działań projektowych. Przy takim określeniu wartości wnoszonej nieruchomości nie dojdzie do podwójnego finansowania o którym mowa w ww. Wytycznych w rozdziale 6.10 pkt 3.

59. W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach RPO WZP w 2020 roku zwracamy się z zapytaniem  i prośbą o interpretację następujących kwestii: W Regulaminach konkursów: 06.08.00-IP.02-32-K58/20;  RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20; RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20; pojawia się następujący zapis cyt.: „IP RPO WZ ma prawo do zakwestionowania kwalifikowalności rozliczanych przez Projektodawcę wydatków, jeśli na etapie weryfikacji wniosku o płatność okaże się, iż Partner zlecił dane zadanie/ usługę merytoryczną wykonawcy zewnętrznemu (np. realizację usługi doradztwa, organizację szkolenia), jednocześnie wykazując we wniosku o dofinansowanie, iż dysponuje potencjałem i/lub doświadczeniem w realizacji danego przedsięwzięcia merytorycznego”.

Biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 każda usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny/ osobę zewnętrzną nie stanowiący/ą personelu projektu (tj. samozatrudnionego/zatrudnionego na umowę o pracę) stanowi usługę zleconą, a w niektórych przypadkach stanowi zlecenie całego zadania. W świetle zapisów w/w Regulaminów podmiot zatrudniający osoby świadczące usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzących własną działalność gospodarczą, co jest powszechnie stosowana praktyką w branży usług medycznych nie posiada potencjału do wnioskowania o dofinansowanie lub nie jest w stanie realizować projektu zgodnie z powyższymi zapisami Regulaminu pod rygorem uznania niekwalifikowalności kosztów.

W naszej opinii w świetle zapisów ww. dokumentów jedyną dopuszczalną formą pozwalającą na wypełnienie ww. warunków (posiadanie potencjału i/lub doświadczenia przez Beneficjenta/Partnera oraz świadczenie usług merytorycznych w oczekiwany sposób) i tym samym uznanie wydatków za kwalifikowalne jest zatrudnianie przez Beneficjenta/Partnera personelu medycznego na podstawie umowy o pracę. Prosimy o potwierdzenie poprawności powyższego stanowiska lub wskazanie poprawnego sposobu interpretacji cytowanego zapisu.

Zapis o możliwej niekwalifikowalności wydatków odnosi się w szczególności do realizacji projektów w formule partnerskiej. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wykazano, że dane działanie (a tym samym wydatek), zrealizuje konkretny podmiot (Wnioskodawca/Partner) w oparciu o własny potencjał, a w rzeczywistości czynności te zostaną wykonane przez inny podmiot – mogą one zostać uznane za niekwalifikowalne.

We wniosku o dofinansowanie projektu, w części dotyczącej potencjału kadrowego Beneficjenta/Partnera należy dokonać analizy zatrudnienia, wskazując specyficzne uwarunkowania w branży, które dotyczą angażowania personelu w formie, o których Pan pisze. Takie zapisy będą przejrzyste i zgodne z rzeczywistym stanem, a po ewentualnym wybraniu projektu do dofinansowania – jak najbardziej kwalifikowalne, tj. Beneficjent będzie mógł w ten sposób realizować projekt. Należy więc jasno wykazać daną specyfikę formy zatrudnienia już na etapie aplikowania.

Warunek z kryterium jakości nie wyklucza możliwości wykazania i pozytywnej oceny form innych niż umowa o pracę. Należy zauważyć, iż zapisy kryterium mówią o potencjale kadrowym zaangażowanym do obsługi projektu jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych, a nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Podczas oceny takiego wniosku, może on nie otrzymać maksymalnej liczby punktów za ocenę potencjału kadrowego wnioskodawcy/partnera, np. ze względu na brak stałości zaangażowania tych osób, ale nie będzie dyskwalifikował Projektodawcy.

Odpowiadając zatem na pytanie – umowa o pracę nie jest jedyną dopuszczalną formą dla spełnienia warunku kryterium. Ponadto, forma zaangażowania personelu we wniosku przyjętym do realizacji, jest zawsze kwalifikowalną. W związku z powyższym, w opinii Instytucji Pośredniczącej, przedstawione przez Państwa stanowisko zostało zinterpretowane niewłaściwie i prawdopodobnie niesłusznie na własną niekorzyść.