Szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS” – zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 maja 2021

Dnia 27 maja 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującą procedurą. Wzięło w nim udział 18 osób.

Szkolenie poprowadził Pan Marcin Więckowski– wieloletni trener z zakresu zamówień publicznych.

Podczas szkolenia omówiono m.in. aktualny stan prawny wraz z zastosowaniem aktów około-ustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą, obowiązki beneficjenta w zakresie udzielania zamówień publicznych w kontekście zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem klauzul społecznych, nieprawidłowości podczas procesu udzielania zamówień,  zmian w umowie oraz jej aneksowanie.

Pobierz plik:
Prezentacja ze szkolenia