Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Dokument obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2015 r. Wytyczne W Zakresie Informacji I Promocji Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf 757.3 KiB 36 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017 […]

2015-05-08

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy – Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO […]

2015-05-07

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014 – 2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014 – 2020. Wytyczne Nr 13 220415 wytyczne_nr_13_220415.pdf 277.2 KiB 41 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017 Wytyczne Nr 13 220415 Zal 1 wytyczne_nr_13_220415_zal_1.pdf […]

2015-04-30

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników opartego na podejściu popytowym, a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami […]

2015-04-17

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014 – 2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dokument obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2015 roku.     Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016 wytyczne_kwalifikowalnosc_16042016_2.pdf 604.9 KiB 111 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017

2015-04-17

Lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Została zatwierdzona lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Lista Nr 4 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych Lista_nr_4_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf 69.7 KiB 24 Pobrań Szczegóły Data:25 […]

2015-04-12

Aktualizacja załącznika nr 5.7 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach do naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015

W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi […]

2015-04-09

Zaakceptowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

27 marca 2015 r. został zaakceptowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został sposób realizacji założeń przyjętych w Programie. Ze środków PO WER przewidziano wspieranie ściśle określonych obszarów, pogrupowanych w spójne kategorie tematyczne (tzw. Osie Priorytetowe): Oś […]

2015-04-07

Przedłużenie terminu naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi […]

2015-03-27

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe /Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]

2015-03-16