Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Lista Nr 2- Umów Dla Projektów Pozakonkursowych Lista_nr_2-_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf 64.0 KiB 32 Pobrań Szczegóły Data:25 […]

2015-07-17

PO WER – Nabór kandydatów na ekspertów skierowany wyłącznie do ekspertów powołanych w dziedzinie „zatrudnienie” PO KL w ramach OSI I PO WER 2014 – 2020

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) w województwie zachodniopomorskim, w ramach Osi I Działania 1.2, informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER – „zatrudnienie”. Nabór skierowany jest wyłącznie do osób, które uzyskały status eksperta […]

2015-07-09

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło Podręcznik Beneficjenta SL2014 (wer. 1.0), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020. Stworzenie tego dokumentu ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów w momencie zawierania umowy. Aplikacja umożliwia wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocenę programów […]

2015-07-07

Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności jest narzędziem informatycznym służącym do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Informujemy iż na dotychczas funkcjonującej iteracji Bazy, umożliwiono rejestrację kont dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez beneficjentów PO WER zapytań ofertowych powstaje z dniem 1 lipca 2015r. https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl Docelowe narzędzie […]

2015-06-26

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15 według stanu na dzień 15.06.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu publikuje Listę projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15 według  stanu na dzień 15.06.2015 r. 7 Wzór Tabeli Z Informacją O Projekcie Który Został Wybrany Do Dofinansowania 15.06.2015 Ostateczna 7._Wzor_tabeli_z_informacja_o_projekcie_ktory_zostal_wybrany_do_dofinansowania_15.06.2015_ostateczna.docx 143.1 KiB 68 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017

2015-06-15

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów  Regionalnych  w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także […]

2015-06-02

Załącznik nr 5.13 Wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do Naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015

W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi […]

2015-05-13

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Dokument obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2015 r. Wytyczne W Zakresie Informacji I Promocji Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf 757.3 KiB 38 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017 […]

2015-05-08

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy – Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO […]

2015-05-07

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014 – 2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014 – 2020. Wytyczne Nr 13 220415 wytyczne_nr_13_220415.pdf 277.2 KiB 42 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017 Wytyczne Nr 13 220415 Zal 1 wytyczne_nr_13_220415_zal_1.pdf […]

2015-04-30