Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Lista podpisanych umów nr 3 dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Została zatwierdzona lista nr 3  podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Lista Nr 1 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych Lista_nr_1_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf 58.2 KiB 30 Pobrań Szczegóły Data:25 […]

2015-08-04

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej. Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. […]

2015-07-31

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2, Podziałanie 1.2.2

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających […]

2015-07-23

Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Lista Nr 2- Umów Dla Projektów Pozakonkursowych Lista_nr_2-_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf 64.0 KiB 31 Pobrań Szczegóły Data:25 […]

2015-07-17

PO WER – Nabór kandydatów na ekspertów skierowany wyłącznie do ekspertów powołanych w dziedzinie „zatrudnienie” PO KL w ramach OSI I PO WER 2014 – 2020

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) w województwie zachodniopomorskim, w ramach Osi I Działania 1.2, informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER – „zatrudnienie”. Nabór skierowany jest wyłącznie do osób, które uzyskały status eksperta […]

2015-07-09

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło Podręcznik Beneficjenta SL2014 (wer. 1.0), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020. Stworzenie tego dokumentu ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów w momencie zawierania umowy. Aplikacja umożliwia wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocenę programów […]

2015-07-07

Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności jest narzędziem informatycznym służącym do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Informujemy iż na dotychczas funkcjonującej iteracji Bazy, umożliwiono rejestrację kont dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez beneficjentów PO WER zapytań ofertowych powstaje z dniem 1 lipca 2015r. https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl Docelowe narzędzie […]

2015-06-26

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15 według stanu na dzień 15.06.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu publikuje Listę projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15 według  stanu na dzień 15.06.2015 r. 7 Wzór Tabeli Z Informacją O Projekcie Który Został Wybrany Do Dofinansowania 15.06.2015 Ostateczna 7._Wzor_tabeli_z_informacja_o_projekcie_ktory_zostal_wybrany_do_dofinansowania_15.06.2015_ostateczna.docx 143.1 KiB 64 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017

2015-06-15

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów  Regionalnych  w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także […]

2015-06-02

Załącznik nr 5.13 Wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do Naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015

W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi […]

2015-05-13