Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

PO WER 1.2.2 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej (zgodnie ze stanem na dzień 29.01.2016 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu Nr: POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 (zgodnie ze stanem na dzień 29.01.2016 r.) 29.01.2016(2)Lista Wniosków Ocenianych W Ramach Procedury Odwoławczej Dla Konkursu Nr POWR 29.01.20162Lista_wnioskow_ocenianych_w_ramach_procedury_odwolawczej_dla_konkursu_Nr_POWR.pdf 230.2 KiB 49 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017

2016-01-29

1.2.2 PO WER – Informacja w sprawie harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-002/15 dla Poddziałania 1.2.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP) pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), udostępnia ponownie zaktualizowany harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu […]

2016-01-28

Fundusze Europejskie bez barier

Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów unijnych? Jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze środków unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów? Krokiem na drodze do zapewnienia uniwersalnej dostępności projektów unijnych są narzędzia opisane w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami […]

2016-01-08

POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 Aktualizacja Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w wersji 1.4. […]

2015-12-21

1.2.2 PO WER – Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-002/15 dla Poddziałania 1.2.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-002/15 dla Poddziałania 1.2.2 PO WER. Jednocześnie informuję, iż przedmiotowe projekty zostaną skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach trwającego od dnia 23.10.2015 r. posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Lista Wniosków 1.2.2 […]

2015-12-10

Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-002/15 dla Poddziałania 1.2.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. Jednocześnie […]

2015-12-02

Program Wiedza Edukacja Rozwój – plany na 2016 rok

Komitet Monitorujący przyjął kryteria dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na 2016 rok, co pozwoli na uruchomienie kolejnych naborów wniosków już od stycznia. Szóste posiedzenie Komitetu, któremu przewodniczył Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się w dniach 24-25 listopada w Warszawie. W ramach PO WER podpisano już blisko 400 umów na ponad 1,3 […]

2015-11-27

Szkolenie z wniosku o płatność SL 2014 w ramach PO WER

W dniu 25 listopada br. w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyły się szkolenia pt.: „Wniosek o płatność w ramach SL 2014” dla powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenie dla subregionu szczecińskiego zostało przeprowadzone w godz. 8.30 – 11.30, natomiast dla subregionu koszalińskiego w godz. 12.00 – […]

2015-11-27

Poszukiwacze wymarzonej pracy

Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, poświęconej Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. W poniedziałek 9 listopada, na terenie całego województwa zachodniopomorskiego ruszyła kampania informacyjno-promocyjna pod nazwą „Poszukiwacze wymarzonej pracy”. Skierowana jest ona do osób młodych, które się nie uczą, nie kształcą, a także nie szkolą. Informuje o możliwościach,jakie […]

2015-11-16

Innowacje społeczne w Polsce

Innowacje stały się odpowiedzią na liczne problemy i kryzysy społeczne zachodzące w UE. Sytuacja wymaga podjęcia ryzyka i poszukiwania nowych instrumentów, które pozwolą szybciej, taniej i wydajniej rozwiązywać problemy. Jednym ze źródeł finansowania innowacji społecznych w Polsce jest Program Wiedza Edukacja Rozwój. Na ten cel przewidziano blisko 1 mld zł. O wsparciu tego typu działań mówił […]

2015-11-06