Poznaj proces podpisywania umowy

Dodano przez: admin | 24 listopada 2015

Informacja o wybraniu projektu do dofinansowania

Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o przyznanie unijnego wsparcia. Instytucja, której projekt przeszedł pozytywnie ocenę i został rekomendowany do realizacji (tzn. po otrzymaniu oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu), podpisuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Procedura podpisania umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Instytucję wszystkich dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy o dofinansowanie, o których mowa w oficjalnym piśmie potwierdzającym przyznanie wsparcia, a także ewentualnych innych dokumentów aplikacyjnych wymagających uzupełnienia.  Podpisanie umowy składa się z kilku formalnych etapów zmierzających do zebrania wszystkich wymaganych podpisów (wymaga czasu).
Jeżeli realizujesz projekt w partnerstwie, stroną umowy jest partner wiodący, na którym spoczywa również odpowiedzialność za realizację projektu.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy składa się z pozycji obowiązkowych dla wszystkich wnioskodawców oraz takich, które są opcjonalne w zależności od specyfiki programu i projektu objętego wsparciem. Szczegółowy wykaz wymaganych od Ciebie załączników znajduje się w dokumentacji konkursu,  w którym ubiegasz się o dotację. Ich listę otrzymasz także wraz z pismem potwierdzającym przyznanie wsparcia na realizację projektu.
Wykaz dokumentów może się różnić, w zależności od tego, jaki projekt realizujesz oraz jakiego rodzaju podmiot reprezentujesz

Formy zabezpieczenia

Warunkiem przekazania dofinansowania wymagane jest wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Potwierdzający je dokument stanowi jeden z obligatoryjnych załączników. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie  jednostek sektora finansów publicznych. Zabezpieczenie składane jest przeważnie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, jednak przy większych projektach może być wymagana inna forma, np. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka, poręczenie, gwarancja bankowa czy zastaw rzeczowy bądź rejestrowy. Dopuszczalne rodzaje zabezpieczeń są wskazane w umowie o dofinansowanie projektu.
Ustanowienie przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest warunkiem przekazania dofinansowania przyznanego na realizację projektu. Brak złożenia w Instytucji prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia stanowi przesłankę rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu bez wypowiedzenia.

Główne postanowienia umowy

Umowa o dofinansowanie opisuje Twoje zobowiązania i uprawnienia oraz harmonogram realizacji projektu i jego budżet. W jej treści określone są:
  • strony umowy;
  • wysokość i warunki, na jakich zostanie przekazane dofinansowanie;
  • podstawowe informacje dotyczące zasad realizacji, rozliczania oraz kontroli projektu oraz wskazanie obowiązujących wytycznych, które zawierają szczegółowe zasady;
  • obowiązki związane z bieżącym monitorowaniem przebiegu projektu;
  • zasady postępowania w sytuacjach, gdy dokładne wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czyli np. reguły dokonywania zmian w projekcie, sytuacje, w których umowa może być wypowiedziana bądź rozwiązana;
  • wskazanie obowiązków informacyjno-promocyjnych w projekcie;
  • zobowiązanie do realizacji projektu z należytą starannością, do ponoszenia wszystkich wydatków w sposób racjonalny i konkurencyjny;
  • wskazanie, że cały projekt musi być realizowany z poszanowaniem przepisów prawa krajowego i unijnego, a także zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Pliki do pobrania: