Dowiedz się więcej o instytucjach w programie

Dodano przez: redaktor_n | 25 kwietnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:

 • jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Zachodniopomorskiego;
 • działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego;
 • ma siedzibę w Szczecinie i Filię w Koszalinie, swoją działalnością obejmuje teren Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2017-2018 realizuje projekt “Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego ze środków EFS.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez WUP w Szczecinie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji);
 •  zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu – 2,0;
 • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 380,00;
 • Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej – 2,00;
 • Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego – 400 000,00;
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 174,00;
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 110,00.

Wartość projektu to 3 314 140,00 PLN ( Wkład Funduszy Europejskich: 2 793 157,19 PLN ).