Dowiedz się, jak przebiega kontrola

Dodano przez: admin | 25 listopada 2015

Kontrola jest obowiązkowym działaniem w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych. Ogólne zasady kontroli projektów PO WER, w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy, określone są w Wytycznych w zakresie kontroli w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępnych na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Rodzaje kontroli
1.    weryfikacja wniosków o płatność i danych uczestników – celem jest potwierdzenie zgodności postępu rzeczowego oraz finansowego z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie; sprawdzane jest, czy poszczególne etapy zadań prowadzone są terminowo oraz czy osiągane są wymagane wskaźniki. W ramach weryfikacji wniosków o płatność prowadzona będzie pogłębiona analiza obejmująca weryfikację dokumentów źródłowych projektu w celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków. Weryfikację przeprowadza pracownik WUP w Szczecinie wyznaczony jako opiekun projektu.
2.    kontrola planowa projektu w siedzibie beneficjenta – celem jest kompleksowe sprawdzenie na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej dostępnej w biurze projektu, prawidłowości realizowanych działań oraz ich zgodności z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach o płatność.
3.    kontrola doraźna – podejmowana jest w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie lub otrzymania skarg o potencjalnych nieprawidłowościach. Kontrola doraźna może być przeprowadzana bez uprzedniego zawiadomienia i może obejmować jedynie wybrane obszary.
4.    wizyta monitoringowa – celem jest weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu itp.), czyli sprawdzenie, czy faktycznie projekt jest realizowany i jaka jest jakość świadczonych działań.
5.    kontrola na zakończenie projektu – realizowana jest obligatoryjnie po złożeniu przez Beneficjenta wniosku końcowego o płatność i polega na weryfikacji tego wniosku oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu. Opcjonalnie kontrola ta może przybrać formę kontroli na miejscu – w siedzibie Beneficjenta.
6.    kontrola po zakończeniu realizacji projektu – co do zasady dotyczy kontroli trwałości operacji i/lub rezultatu w projektach, w których wymóg utrzymania trwałości został określony w umowie o dofinansowanie.
7.    kontrola krzyżowa – dokonywana jest w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt i ma na celu sprawdzenie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki. Kontrola prowadzona jest na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym lub w trakcie kontroli na miejscu.
8.    inne kontrole – realizowane na podstawie odrębnych przepisów przez inne organy uprawione do przeprowadzania kontroli m.in. Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Kontroli Skarbowej.

Termin kontroli

Kontrola na miejscu (planowa) poprzedzona jest zawiadomieniem wysyłanym do Beneficjenta, w którym wskazywany jest m.in. termin i zakres planowanej kontroli.
Wizyty monitoringowe i kontrole doraźne mogą być przeprowadzone bez uprzedniego zawiadomienia.

Zakres kontroli

Kontroli  podlegają  w  szczególności:  prawidłowość  realizacji  polityk  horyzontalnych,  kwalifikowalność  uczestników  projektu,      prawidłowość    rozliczeń finansowych, kwalifikowalność personelu projektu, poprawność udzielania zamówień publicznych  lub  stosowania  zasady  konkurencyjności,   prawidłowość udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis, prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, archiwizacja dokumentacji i zapewnienie   ścieżki audytu. Na dzień kontroli Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w zawiadomieniu   o kontroli.    W trakcie kontroli zespół kontrolujący może poprosić Beneficjenta o przedstawienie danych i dokumentów niezwiązanych z realizacją kontrolowanego projektu, jeśli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w nim ponoszonych.

Po kontroli

Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza i przekazuje Beneficjentowi informację pokontrolną. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli uchybień lub nieprawidłowości formułowane są zalecenia pokontrolne. Ich wykonanie jest następnie weryfikowane poprzez weryfikację dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta, bądź poprzez kontrolę sprawdzającą na miejscu.

Wytyczne dot kontrolii
Wytyczne dot kontrolii

Wytyczne_w_zakresie_kontroli_07_15.pdf


1.4 MiB
164 Pobrań
Szczegóły