Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

Dodano przez: admin | 25 listopada 2015

Od momentu przygotowania wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy dotacji mija kilka miesięcy. Realizacja projektu to kolejne miesiące, a nawet lata. W tym czasie mogą zmienić się zarówno otoczenie, jak i warunki Państwa działania. Może się więc również pojawić potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie.
Jest to możliwe, chociaż ich zakres nie jest dowolny. Wprowadzanie zmian wymaga szczególnej ostrożności i zachowania procedur, a samowolne działania mogą doprowadzić nawet do utraty części lub całości dotacji.
Warunkiem wprowadzenia zmian jest zgłoszenie proponowanych modyfikacji w SL2014 i Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, przekazanie aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie oraz uzyskanie pisemnej akceptacji IP. Należy pamiętać także o tym, że nie wszystkie zmiany projektu wymagają informowania IP. Beneficjent ma możliwość dokonywania przesunięć w budżecie projektu do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie/zadania, na które przesuwane są środki.
Dokonywanie takich przesunięć nie wymaga informowania IP, pod warunkiem, że przesunięcia te:
  1. nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;
  2. nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zakupu środków trwałych;
  3. nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dot. wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE;
  4. nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zadań zleconych;
  5. nie będą wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi;
  6. nie będą dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.
Do czasu zatwierdzenia zmian przez IP, Beneficjent ponosi wydatki na własne ryzyko.