Co musisz wiedzieć, żeby zrealizować projekt

Dodano przez: admin | 24 listopada 2015

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu w ramach działań regionalnych Osi Priorytetowej I może być osoba młoda, w tym niepełnosprawna, w wieku 15-29 lat, pozostająca bez pracy, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w szczególności osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy.

Osoba młoda z kategorii NEET to osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Pod pojęciem „do 29 lat” kwalifikuje się również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

Przecidziałanie zjawisku NEET – Biuletyn z seminarium warsztatowego “Skuteczne metody dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” zorganizowanego przez Wojewódzki Urzad Pracy w Szczecinie

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

W przypadku umów o dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 dla Działania 1.2.1 POWER , Beneficjent wypełnia miesięczny harmonogram udzielania wsparcia i przesyła go do Instytucji Pośredniczącej za pomocą SL2014  w terminie do 28-go dnia każdego miesiąca realizacji Projektu, przy czym informacje o udzielanym wsparciu zawarte w harmonogramie powinny dotyczyć miesiąca następnego.

W przypadku, gdy nie jest udzielane wparcie w miesiącu, za który składany jest harmonogram, Beneficjent jest również zobowiązany do jego złożenia we wskazanym powyżej terminie.

Ponadto, Beneficjent jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania informacji zawartych w harmonogramie – w przypadku wystąpienia zmiany informacji zawartych w harmonogramie, Beneficjent dokonuje aktualizacji harmonogramu i przesyła go  do Instytucji Pośredniczącej za pomocą SL2014 w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego od wystąpienia tej zmiany.

Harmonogram należy wypełniać na aktualnie obowiązującej wersji wzoru harmonogramu, który znajduje się poniżej.

Miesięczny harmonogram udzielania wsparcia – wersja 1.0