Przedłużenie terminu naboru wniosków

Dodano przez: redaktor_k | 27 marca 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do dnia 8 kwietnia 2015 r.

Decyzja wynika z faktu dokonania aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W związku z powyższym, w dokumencie Nabór wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015 wprowadzono następujące zmiany:

1. W rozdziale I Przygotowanie projektów, w podrozdziale 1.3 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, w punkcie 1.3.1 w tabeli uaktualniono kwoty przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na 2015 rok w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER, zgodnie z ustalonymi ostatecznymi kwotami środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane  w 2015 r. z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 r.

2. W rozdziale II Wymagania, w podrozdziale 2.1 Procedura naboru projektów pozakonkursowych do realizacji, w punkcie 2.1.2 usunięto zapis: „Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16 marca 2015 r., od godziny 8.00 do dnia 27 marca 2015 r. do godziny 15.00”,

a na jego miejsce wprowadzono zapis:

„Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16 marca 2015 r., od godziny 8.00 do dnia 8 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00”.

3. W rozdziale V Załączniki zaktualizowano załącznik nr 5.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że wersja 2 Naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015 obowiązuje od dnia 26 marca 2015 r.
Pozostałe zapisy dokumentu i jego załączników nie ulegają zmianie.

Strona Przedłużenie Terminu
Strona Przedłużenie Terminu

strona_przedluzenie_terminu.zip


1.9 MiB
15 Pobrań
Szczegóły