Poddziałanie 1.2.1 – Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 czerwca 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1.

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21