PO WER – Nabór kandydatów na ekspertów skierowany wyłącznie do ekspertów powołanych w dziedzinie „zatrudnienie” PO KL w ramach OSI I PO WER 2014 – 2020

Dodano przez: redaktor_k | 9 lipca 2015

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) w województwie zachodniopomorskim, w ramach Osi I Działania 1.2, informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER – „zatrudnienie”.

Nabór skierowany jest wyłącznie do osób, które uzyskały status eksperta PO KL na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz posiadają ważny certyfikat uprawniający do dokonywania oceny w ramach PO KL w Priorytecie I i VI. *

(* Pod uwagę będą brane certyfikaty z datą ważności co najmniej do dnia 31.12.2013 r. lub późniejszą)

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki, w tym określone w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.):

 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację PO WER 2014-2020, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej,
 • posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie PO WER –  „zatrudnienie”, w ramach której dokonywany jest wybór projektów,
 • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER 2014-2020.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów zobowiązane są do złożenia poniżej zamieszczonych dokumentów:

 • Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów;
 • zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów.
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych  w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 • deklaracja chęci uzyskania certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • kserokopia certyfikatu eksperta PO KL w ramach Priorytetu I, VI.
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty dot. wykształcenia (np. kopie dyplomów);
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty dot. doświadczenia zawodowego (np. świadectw pracy, referencji, umów o dzieło/zlecenie, zaświadczeń, certyfikatów);

Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oraz oświadczenia do pobrania.

Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Wprowadzone kryteria oceny mają charakter zerojedynkowy tj. spełnia/nie spełnia. W ramach oceny formalnej zweryfikowana zostanie kompletność wymaganych dokumentów oraz terminowość ich nadesłania do WUP w Szczecinie, natomiast na etapie oceny merytorycznej ww. Komisja dokona weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem spełniania wymagań wskazanych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.) pkt 1-6.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów, prowadzonego przez WUP w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pisemnie poinformowani o wpisie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpisu kandydata do ww. Wykazu.

W przypadku negatywnej weryfikacji złożonych dokumentów kandydat na eksperta zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie o przyczynach odmowy.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach PO WER dostępny będzie na stronie internetowej www.wup.pl

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów należy przesłać w wersji papierowej na adres:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • ul. Mickiewicza 41
 • 70-383 Szczecin
 • z dopiskiem na kopercie: Nabór na ekspertów PO WER „zatrudnienie”

lub złożyć osobiście w zamkniętej i opisanej wg powyższych wskazówek kopercie w:

 • Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
 • ul. Mickiewicza 41
 • 70-383 Szczecin
 • w godz. 7.30 – 15.30

Termin składania ofert upływa dnia 31 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii WUP w Szczecinie).

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Greś-Szypka tel. 91 42 56 167 lub p. Justyna Kużdowicz tel. 91 42 56 251.

Formularz Wniosku O Wpis Do Wykazu Kandydatów Na Ekspertów
Formularz Wniosku O Wpis Do Wykazu Kandydatów Na Ekspertów

Formularz_wniosku_o_wpis_do_wykazu_kandydatow_na_ekspertow.docx


72.9 KiB
34 Pobrań
Szczegóły
Deklaracja Chęci Uzyskania Certyfikatu Wydawanego Przez MiR
Deklaracja Chęci Uzyskania Certyfikatu Wydawanego Przez MiR

Deklaracja_checi_uzyskania_certyfikatu_wydawanego_przez_MiR.docx


122.3 KiB
33 Pobrań
Szczegóły
Oświadczenie Kandydata O Posiadaniu Aktualnego Certyfikatu PO KL
Oświadczenie Kandydata O Posiadaniu Aktualnego Certyfikatu PO KL

Oswiadczenie_kandydata_o_posiadaniu_aktualnego_Certyfikatu_PO_KL.docx


130.6 KiB
45 Pobrań
Szczegóły
Oświadczenie Kandydata O Spelnianiu Przeslanek
Oświadczenie Kandydata O Spelnianiu Przeslanek

Oswiadczenie_kandydata_o_spelnianiu_przeslanek.docx


131.3 KiB
44 Pobrań
Szczegóły
Zgoda Kandydata Dane Osobowe Wpis Do Wykazu
Zgoda Kandydata Dane Osobowe Wpis Do Wykazu

Zgoda_kandydata_dane_osobowe_wpis_do_wykazu.docx


69.0 KiB
31 Pobrań
Szczegóły