Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dodano przez: redaktor_w | 7 maja 2015

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy – Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Uczestnicy projektów

Uczestnikami projektów wyłonionych w ramach konkursu będą osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
 • matki przebywające w domach samotnej matki,osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Wnioskodawcy

Wnioskodawcami będą mogły być:

 • Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • Specjalne ośrodki wychowawcze,
 • Domy samotnej matki,
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 wynosi 50 mln zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%. Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 5% wartości projektu.

 Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy gdm@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 88 oraz 22 461 63 63.

http://www.kapitalludzki.gov.pl/power/nabory-wnioskow/

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7198,pierwszy-konkurs-centralny-na-realizacje-projektow-gwarancji-dla-mlodziezy-w-ramach-po-wer-2014-2020.html