OTWARCI NA ZMIANY II – projekt dostosowany do rynku pracy

Dodano przez: Daniel Sawicki | 6 lutego 2020

NEET (ang. not in employment, educationortraining) nazwa zjawiska socjologicznego i określana nią grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu. Zjawisko NEET należy obecnie do jednego z najważniejszych problemów społecznych, które wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości państw Unii Europejskiej. Jest to szczególna grupa współczesnej młodzieży, ogromnie niepokojąca i nie do końca rozpoznana.  Do grupy NEET-ów zaliczamy osoby młode w wieku 15 do 29 lat. W teorii gotowi do podjęcia pracy czy zdobywania nowych kwalifikacji, tymczasem pozostają poza rynkiem pracy.Stopa bezrobocia w Polsce od kilku lat jest na rekordowo niskim poziomie, jednak mimo to wiele osób młodych pozostaje bez zatrudnienia z różnych powodów. Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia młodych Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w III kwartale 2019 roku 10,8%, czyli w porównaniu do II kwartału 2019 roku wzrosła o 0,4 pkt.

Jednym z rozwiązań efektywnej aktywizacji zawodowej i zwiększeniu „zatrudnialności” tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań przyszłych pracodawców był projekt pn. OTWARCI NA ZMIANY II, obejmujący wsparciem osoby zamieszkałe w 6 zachodniopomorskich powiatach: kołobrzeskim, świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim i miastem Koszalin.

Projekt i jego koncepcja po szczegółowej analizie lokalnego rynku pracy powstał z potrzeb zapewnienia równych szans, braku dyskryminacji, równego dostępu do możliwości rozwoju zawodowego i osobistego w nowoczesnym społeczeństwie, a także z problemów regionalnego rynku pracy. Wytypowana grupa projektowa liczyła 80 uczestników, tj., 45 kobiet w tym kobiety samotnie wychowujące dzieci, 35 mężczyzn, w tym w 100% osoby młode, w wieku 15-29. W gronie uczestników projektu znalazły się osoby o niskich kwalifikacjach, z terenów wiejskich, bezrobotni w tym trwale, bierni zawodowo, pozostający bez zatrudnienia, nie kształcący się i nie szkolący się tzw. NEET oraz co bardzo istotne osoby z niepełnosprawnościami. Rodzaj wsparcia został dopasowany do specyfiki i predyspozycjidanej osoby, tak aby mogła ona nabyć umiejętności ułatwiające wporuszanie się na rynku pracy. Dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa, i pośrednika pracy uczestnicy przygotowani zostali doaktywnego poszukiwania pracy. W ramach realizacji projektu zorganizowano indywidualne sesje z doradcą zawodowym, zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika. Indywidualne podejście do każdego uczestnika pomogło lepiej zidentyfikować potrzeby i stopień oddalenia od rynku pracy. Opracowano diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  w obszarze związanym z  pracą w nowym zawodzie.

Szkolenia w ramach projektu zostały zrealizowane m.in. w zakresie magazynier z obsługą wózka widłowego, recepcjonista z podstawami języka niemieckiego oraz pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera (ECDL Profile Base). Pośrednik pracy, stale współpracujący z doradcą zawodowym, odpowiadał za nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i poszukiwanie miejsc staży poprzez spotkania bezpośrednie lub zdalne umawianie uczestników na rozmowy rekrutacyjne, uwzględniał przy tym m.in. zapisy IPD, tematykę szkoleń zawodowych, ograniczenia zdrowotne (badania medycyny pracy), rekomendacje doradcy zawodowego i oczekiwania uczestników. Stały kontakt uczestników projektu z pracodawcami pozwolił na zapoznanie się ich z warunkami pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach. Pracodawcy natomiast mieliokazję poznać kompetencje i umiejętności poszczególnych kandydatówprzygotowujących się do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy projektu dzięki udziałowiw szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i ich predyspozycji nabyli wiedzę i umiejętności a także doświadczenie zawodowe i przygotowanie praktyczne poprzez udział w stażach, które bardzo doceniają przyszli pracodawcy. Mimo powtarzających się okresów wzrostu i spowolnienia gospodarczego sytuacja zawodowa młodych zwłaszcza z terenów mniej atrakcyjnych gospodarczo pozostaje bez większych zmian. Struktura wiekowa osób bezrobotnych od lat pozostaje niemal niezmienna. Liczną grupę stanowią ludzie młodzi, z niewielkim lub bez doświadczenia, znaczna cześć tej grupy to długotrwale bezrobotni. Podwyższanie kwalifikacji i rozwój osobisty oraz skuteczna i efektowana aktywizacja zawodowa była możliwa dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Największym sukcesem projektu było uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 53 osoby, podczas gdy wskaźnik został założony na poziomie 30 osób. Ogromna motywacja, chęć zdobywania wiedzy i aktywne włączenie się wszystkich osób w tym również osób z niepełnosprawnościami chcących podjąć zatrudnienie to niewątpliwy element sukcesu tego projektu. Dzięki zrealizowanemu projektowi uczestnicy mają większą szansę aby odnieść sukces zawodowy i wypełnić niedobór wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku.

Firma ProEco One Sp. z o.o., została nominowana w kategorii „Najlepszy Beneficjent PO WER” w konkursie „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019”.

Powyższy materiał dot. projektu „OTWARCI NA ZMIANY II”, którego Wnioskodawcą jest ProEco One Sp. z o.o., Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursoweProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Całkowita wartość projektu 986 752,00 PLN, kwota dofinansowania 937 388,75 PLN. Okres realizacji projektu: od: 01.08.2017 r -31.07.2018 r.