Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2, Podziałanie 1.2.2

Dodano przez: redaktor_k | 23 lipca 2015

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Termin składania wniosków 24.08.2015 r. – 24.09.2015 r.
Typ projektów w ramach Działania 1.2/ Poddziałania 1.2.2 W ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2 PO WER wsparciem może zostać objęty następujący typ projektów:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[1]:
 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 1. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
 1. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Cel tematyczny Celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
Priorytet Inwestycyjny Priorytetu inwestycyjnego 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
Cel interwencji Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Kwota dofinansowania 9 456 415,00 PLN.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 5%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 91,89 %.

 

Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Wniosek składany jest:

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA (nie później niż w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do WUP),
 • w formie papierowej wydrukowanej z SOWA i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu. Przed złożeniem wersji papierowej formularza wniosku należy porównać sumy kontrolne na wydruku i w wersji elektronicznej. Sumy kontrolne muszą być ze sobą tożsame.
Miejsce składania wniosków Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 312. W przypadku wniosków nadsyłanych poczta lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Instytucji Pośredniczącej a nie data jego nadania.
Sposób i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: www.wup.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 

Informacja o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu

Spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosku odbędą się w:

1.  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

 • 25.08.2015 r., godz. 11.00-14.00 w Sali Konferencyjnej (pokój 127) oraz

2.  Filii WUP w Koszalinie, ul. Słowiańska 15 a, 75-846 Koszalin

 • 27.08.2015 r., godz. 11.00-14.00 w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

IP informuje, iż w spotkaniu uczestniczyć może jedna osoba reprezentująca potencjalnego Wnioskodawcę, tym celu prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod numerem telefonu: 91 42 56 163, 91 42 56 164 lub pod następującym adresem mailowym: efs@wup.pl do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godziny 12:00.

Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie/Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211, tel. 91 42 56 163/164, efs@wup.pl bądź Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26, tel. 94 344 50 25/26, efskoszalin@wup.pl (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).
Pliki do pobrania

[1] Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie).