Dodano przez: admin | 24 listopada 2015

1. W przypadku negatywnej oceny projektu (wybieranego w trybie konkursowym) każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku.
2. Instytucją, która rozpatruje protest jest Instytucja Zarządzająca.
3. Protest powinien zostać złożony za pośrednictwem Instytucji, która dokonywała oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny.
4. Instytucja, która dokonywała oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów.
5.W zależności od wyników weryfikacji dalsza procedura odwoławcza jest przeprowadzana zgodnie z przepisami rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz 1146).

 

Procedura Odwolawcza Schemat PO WER
Procedura Odwolawcza Schemat PO WER

Procedura_odwolawcza_schemat_PO_WER.pdf


21.5 KiB
138 Pobrań
Szczegóły