Praca to PO WER – aktualne projekty

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie polickim (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Pośrednictwo pracy i radnictwo zawodowe;
  2. Szkolenia zawodowe;
  3. Bony szkoleniowe;
  4. Staże zawodowe;
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
  6. Refundacje doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy.
 • Kto może skorzystać?
  Projekt skierowany jest do 100 osób spełniających następujace kryteria:
  –  wiek 18-29 lat,
  – nie pracujące,
  – zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie pracy jako bezrobotne.

  Dodatkowe kryteria premiujące:
  – młodzież NEET tzn. osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu;
  – osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach

 • Gdzie:
  Powiat policki
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (V)

 • Formy wsparcia:
  – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu,
  – staże,
  – bony na zasiedlenie,
  – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
  – szkolenia zawodowe (indywidualne i/lub grupowe),
  – częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć oraz kosztów opieki nad dzieckiem.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  – mieszkają w powiecie wałeckim,
  – mają od 18 do 29 lat,
  – są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne, w tym co najmniej 60% będą stanowiły osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

  Projekt jest skierowany szczególnie do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy takich jak:
  – długotrwale bezrobotni,
  – osoby z niepełnosprawnościami,
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

 • Gdzie:
  Powiat wałecki
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i w powiecie miasto Koszalin (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Indywidualne Plany Działań, pośrednictwo pracy albo poradnictwo zawodowe
  2. Staże u pracodawcy
  3. Prace interwencyjne
  4. Bony na zasiedlenie
  5. Szkolenia
  6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  7. Wyposażnienie lub doposażenie stanowiska pracy.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoba, która spełnia  poniższe kryteria:
  -nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo),
  -nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  -nie szkoli (proces oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się  do kategorii NEET, polega na weryfikacji czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

  Projekt jest skierowany szczególnie do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, takich jak:
  -długotrwale bezrobotni,
  -niepełnosprawni,
  -osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 • Gdzie:
  Powiat Miasto Koszalin
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)

 • Formy wsparcia:
  1. identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
  2. Indywidualny Plan Działania,
  3. Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
  4. staż,
  5. szkolenie,
  6. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Kto może skorzystać?
  Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku 18 -29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanymi z PUP Szczecin jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją os. z kategorii NEET przyjętą w PO WER.  Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwaracji dla młodzieży, tj. w ciągu 4 m-cy: – dla os. do 25 roku życia od dnia rejestracji w PUP; – dla os. pow. 25 roku życia od momentu przystąpienia do projektu.
 • Gdzie:
  Powiat Miasto Szczecin
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfickim (V)

 • Formy wsparcia:
  1. Pośrednictwo pracy lub Poradnictwo zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania
  2. Staż
  3. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
  4. Prace interwencyjne
  5. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  6. Szkolenia.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełaniają wszystkie poniższe kryteria:
  – osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami;
  – zarejestrowane w Powiatoym Urzędzie Pracy w Gryficach jako bezrobotne.
 • Gdzie:
  Powiat gryficki
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

PRACUJ U SIEBIE!

 • Formy wsparcia:
  – Wsparcie doradcy zawodowego
  – Wsparcie szkoleniowe
  – Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  – Wsparcie finansowe pomostowe
 • Kto może skorzystać?
  40 osób (24 kobiety oraz 16 mężczyzn) w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (ooby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w tym:
  a) 32 osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu COVID-19, w tym:
  – bierne zawodowo (6 osób),
  – bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (26 osób).
  b) 8 osób z następujących grup:
  – osoby bierne zawodowo – 2 osoby lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy – 5 osób w tym.: osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci i reemigranci
  – osoby odchodzące z rolnictwa
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2021 – 31.10.2022

Szczegóły

Szansa dla Młodych

 • Formy wsparcia:
  – Identyfikacja potrzeb
  – Poradnictwo zawodowe
  – Pośrednictwo pracy
  – Szkolenia zawodowe potwierdzone certyfikatem
  – Staże i praktyki
  – Kontynuacja nauki
  – Stypendia szkoleniowe i stażowe
  – Finansowanie kosztów dojazdu
  – Środki na zasiedlenie
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego, bierne zawodowo i bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Również osoby pracujące w województwie zachodniopomorskim z następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, osoby zamieszkujące średnie miasta lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.03.2019 – 01.02.2022

Szczegóły

Zachodniopomorski Akcelerator Startu Zawodowego

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualny Plan Działania
  – Poradnictwo zawodowe
  – Pośrednictwo pracy
  – Szkolenia
 • Kto może skorzystać? / Dla kogo?
  Osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkałe w województwie zachodniopomorskim, które chcąc wrócić na rynek pracy bądź zdobyć najbardziej pożądane kwalifikacje zawodowe według barometr zawodów 2019. Bezrobotne lub bierne zawodowo, nie uczące się ani nie szkolące, tegoroczni absolwenci, bez statusu studenta studiów dziennych/stacjonarnych, a także pracujące na umowach cywilno-prawnych i krótkoterminowych.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2019 – 30.03.2021

Szczegóły

Gotowi na sukces

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualny Plan Działania (doradztwo zawodowe)
  – Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestników oraz pracodawców z lokalnego rynku pracy
  – Kompleksowe i zindywidualizowane pośrednictwo pracy
  – Organizacja płatnych staży
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat (w tym osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkałe w woj. zachodniopomorskim i pozostające bez pracy oraz nie uczestniczące w kształceniu ani szkoleniu, a także: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.
  W szczególności osoby: niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach), zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.04.2019 – 30.06.2020
 • Szczegółowe informacje o projekcie dostępne pod:
  Proinnova
  m.rozalski@wp.pl
  tel. 502 310 974
  biuro projektu:
  ul. Łopuskiego 23, (I piętro)
  78-100 Kołobrzeg

Młodzieżowy Drogowskaz Zawodowy

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualne doradztwo zawodowe
  – Indywidualne wsparcie psychologa
  – Kursy i szkolenia (stypendium szkoleniowe)
  – 3-miesięczne płatne staże
  – Indywidualne pośrednictwo pracy
  – Wsparcie mentorów
  – Materiały szkoleniowe
  – Jednorazowe stypendium szkoleniowe
  – Stypendium stażowe (około 1000 złotych netto/miesiąc)
  – Zwrot kosztów dojazdu na staż
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (w tym osoby niepełnosprawne), bierne zawodowo (nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy), które nie uczą się w trybie stacjonarnym ani nie szkolą.
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2019 – 31.12.2019

Szczegóły