Praca to PO WER – aktualne projekty

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości

 • Formy wsparcia:
  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  – Ocena formularzy i rozmowa z doradcą zawodowym
  – Wsparcie szkoleniowe
  – Nabór i ocena biznesplanów
  – Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności
  – Finansowe wsparcie pomostowe
 • Kto może skorzystać?
  Realizacja projektu dla osób w wieku   18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie. Osoby bez zatrudnienia.
  Dla osób których Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany zawodowe.
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
    01.06.2021-30.06.2023

Szczegóły

POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES

 • Formy wsparcia:
  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  – Badanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej
  – Usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
  – Ocena wniosków przez Komisję oceny wniosków
  – Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności
  – Finansowe wsparcie pomostowe
 • Kto może skorzystać?
  Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:
  jest osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie i jest:
  – osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.] – dla tej grupy dostępne jest 80 miejsc w projekcie
  lub
  – osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością – dla tej grupy dostępne jest 20 miejsc w projekcie
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
    01.07.2021-31.05.2023

Szczegóły

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!

 • Formy wsparcia:
  – Wsparcie szkoleniowe
  – Nabór i ocena biznesplanów
  – Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności
  – Finansowe wsparcie pomostowe
  – 20 osób nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu
  – 20 osób utworzy własną działalność gospodarczą
 • Kto może skorzystać?
  Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:
  jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat oraz ma wykształcenie maksymalnie średnie (ukończone technikum, liceum, szkoła zawodowa] oraz zamieszkuje województwo zachodniopomorskie, utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 (np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. przy czym utrata zatrudnienie nie mogła nastąpić z winy pracownika).
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
    01.06.2021 -28.02.2023

Szczegóły

Wsparcie na starcie

 • Formy wsparcia:
  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  – szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (50h x 40UP),
  – szkolenia grupowe i/lub indywidualne adekwatne do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym związanych z prowadzeniem działlaności gospodarczej,
  – udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa (23 050,00 zł x 40 uczestników proj.)
  – finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia dział. gosp., (40os x 6 m-cy x śr. 2800,00 zł).
 • Kto może skorzystać?
  40uczestników projektu (24K, 16M), pozostających bez pracy (bezrobotne niezarejestrowane i bierne zawodowo), w wieku 18-29 lat, zamieszkałe obszar województwa zachodniopomorskiego
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
    01.09.2021 -30.06.2023

Szczegóły

Moja firma – mój sukces

 • Formy wsparcia:
  W ramach projektu zostaną zrealizowane będą realizowane następujące zadania:
  – diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  – wsparcie szkoleniowe,
  – wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,
  – finansowe wsparcie pomostowe.
 • Kto może skorzystać?
  Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez tworzenie szansy na samozatrudnienie 36 uczestnikom Projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat.
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.09.2021 -28.02.2023

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (V)

 • Formy wsparcia:
  Dla wszystkich uczestników: Indywidulany Plan Działania,
  – pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe.
  W zależności od zdiagnozowanych w IPD potrzeb jedna z poniższych form wsparcia:
  – staż,
  – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  – wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  – szkolenie.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby:
  – młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
  – zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie jako bezrobotne,
  – które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)
  Projekt skierowny jest w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, określonych w kryteriach dostępu, jako osoby:
  – z niepełnosprawnościami,
  – długotrwale berobotne,
  – niskich kwalifikacjach.
 • Gdzie:
  Powiat stargardzki
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (V)

 • Formy wsparcia:
  – Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:
  – Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
  – Staż;
  – Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej;
  – Prace interwencyjne;
  – Szkolenia;
  – Bon na zasiedlenie;
  – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  – mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim,
  – mają od 18 do 29 lat,
  – są zarejestrowane w PUP jak osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy),
  – nie pracują (w tym długotrwale bezrobotne) i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy  –  tzw. młodzież NEET,
  – są osobami niepełnosprawnymi.
 • Gdzie:
  Powiat kołobrzeski
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim (V)

 • Formy wsparcia:
  Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
  -pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  -staże
  -refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  -jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  -szkolenia
  -bony na zasiedlenie
  -subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
 • Kto może skorzystać?
  Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).
 • Gdzie:
  Powiat drawski
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białogardzkim (V)

 • Formy wsparcia:
  Udzielenie wsparcia w postaci:
  – poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
  – staż
  – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  – szkolenia
  – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  – bonu na zasiedlenie
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się:
  – osoby   zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy
  – mają od  18 do 29 lat; w tym tzw młodzież NEET, tj. młode osoby które:
  – nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracyProjekt skierowany jest również do:
  – osób długotrwale bezrobotnych
  – osób z niepełnosprawnościami
  – osób o niskich kwalifikacjach
 • Gdzie:
  Powiat białogardzki
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim (V)

 • Formy wsparcia:
  -staże,
  -szkolenia,
  -jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  -refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.
 • Kto może skorzystać?
  Do projektu mogą zgłaszać się :
  – osoby o niskich kwalifikacjach
  – osoby długotrwale bezrobotne
  – osoby posiadające status NEET
  – osoby z niepełnosprawnością.
 • Gdzie:
  Powiat łobeski
 • Okres realizacji projektu:
  01.06.2020 – 31.12.2022

Szczegóły