POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 -faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 września 2015

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1) Czy uczelnia wyższa może składać wnioski w ramach ogłoszonego naboru z PO WER Poddziałanie 1.2.2 ?
Regulamin konkursu wskazuje, że o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy (wskazane w art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj.:
 • publiczne służby zatrudnienia;
 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego.
Wnioskodawca powinien zweryfikować, czy z uwagi na swoją specyfikę instytucjonalną i zakres prowadzonej działalności zalicza się do jednej z ww. kategorii podmiotów.
2) Czy partner musi być instytucją rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
Partner nie musi być instytucją rynku pracy zgodnie z art.6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3) Czy istnieje możliwość zawężenia i skierowania projektu do konkretnych osób? Czy mogą być jakieś ramy?
Tak, ale zawężenie grupy docelowej musi być zgodne z obowiązującymi w naborze kryteriami dostępu. Ponadto, jeżeli projektodawca planuje spełnić I kryterium premiujące powinien skierować wsparcie do osób z dwóch lub kilku następujących grup: kobiet samotnie wychowujących dzieci, osób o niskich kwalifikacjach, osób z terenów wiejskich, osób niepełnosprawnych.
4) Czy grupa docelowa projektu może obejmować osoby w wieku 18-29 roku życia, czy niezbędne jest by obejmowała osoby od 15 roku życia?
Grupa docelowa danego projektu może obejmować osoby od 18 do 29 roku życia.
5) Czy kwalifikowalność uczestnika weryfikowana jest tylko raz?
Tak, w momencie przystąpienia do projektu.
6) Jak należy rozumieć określenie „właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji”?
Poprzez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji należy rozumieć instytucje zapewniające odpowiedni proces walidacji oraz certyfikowania uzyskiwania kwalifikacji. Przykładami instytucji certyfikujących są: uczelnie, okręgowe komisje organizacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy  administracji publicznej lub instytucje przeprowadzające egzaminy (np. językowe, finansowe, komputerowe) w oparciu
o międzynarodowe standardy egzaminacyjne. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
7) W jaki sposób Beneficjent zweryfikuje czy dana osoba nie pracuje i nie poszukuje pracy?
Na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń składanych przez uczestnika projektu.
8) Jaka jest definicja „osoby długotrwale bezrobotnej”?
Osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
– Młodzież(<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
– Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
9) Czy aby kryterium premiujące 1 zostało uznane za spełnione osoby ze wskazanych grup docelowych (dwóch lub kilku spośród: kobiet samotnie wychowujących dzieci; osób o niskich kwalifikacjach; osób z terenów wiejskich; osób niepełnosprawnych) muszą stanowić 100% grupy docelowej? Czy kryterium będzie również spełnione, gdy osoby z ww. grup będą stanowiły tylko część uczestników, np. 50% grupy docelowej?
Aby kryterium premiujące zostało spełnione, osoby z poszczególnych wskazanych grup docelowych łącznie muszą stanowić 100% grupy objętej wsparciem (np. 50% kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz 50% osób niepełnosprawnych).
10) Jeżeli uczestnik przerwie udział w projekcie z racji otrzymania pracy, czy jest to wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?
Uczestnik, który przerwie udział w projekcie z uwagi na podjęcie pracy będzie mógł zostać wliczony do wskaźnika dotyczącego efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem, że otrzymana oferta będzie spełniała warunki oferty zatrudnienia wymaganego przy wskaźniku efektywności zatrudnieniowej (tj. Umowa o pracę na okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu; umowa cywilnoprawna na minimum trzy pełne miesiące z wartość umowy równą lub wyższą trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, umowa o dzieło z wartością umowy równą lub wyższą trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; podjęcie samozatrudnienia).
11) Czy Wnioskodawca musi we wniosku wybrać wszystkie wskaźniki rezultatu z rozwijalnej listy elektronicznej?
Z listy rozwijanej należy wybrać wszystkie te wskaźniki, które dotyczą lub mogą dotyczyć przygotowywanego przez Wnioskodawcę projektu (np. jeżeli projekt jest kierowany tylko do osób nieaktywnych zawodowo Wnioskodawca nie wybiera wskaźników dotyczących osób bezrobotnych, lecz te odnoszące się do osób nieaktywnych zawodowo).
12) Czy umowa o pracę zawarta przez agencję zatrudnienia (będąca umową trójstronną zawieraną pomiędzy pracownikiem, agencją i pracodawcą klienta) będzie liczona do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?
Tak, o ile spełnia wymogi przewidziane we wskaźniku dla umowy o pracę (zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące w wymiarze minimum 1/2 etatu). Dodatkowo należy pamiętać, że kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do osób, które podjęły prace w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie. Umowao prace zawarta przez agencję zatrudnienia nie może więc stanowić elementu wsparcia przewidzianego w ramach projektu. Wyżej wymieniona umowa musi zostać zawarta po zakończeniu udziału w projekcie.
13) W przypadku umowy agencyjnej, jak rozumieć stawkę godzinową jako wynagrodzenie za pracę oraz co z terminem trwania takiej umowy?
Umowa o prace powinna zawierać zapisy potwierdzające, że dana osoba nie przepracuje mniej niż trzy pełne miesiące, a wartość wynagrodzenia będzie nie mniejsza niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
Brak zapisów potwierdzających spełnienie powyższych warunków uniemożliwi wykazanie danej osoby w ramach wskaźnika efektywności zatrudnieniowej jako osoby, która podjęła pracę.
14) Czy w przypadku potwierdzenia samozatrudnienia wystarczy wydruk z CEIDG?
Nie, ponieważ samo zarejestrowanie działalności nie jest wystarczające. Liczy się fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy).
15) Co rozumiane jest przez „wysokiej jakości ofertę zatrudnienia”?
Wysokiej jakości oferta zatrudnienia tj. oferta pracy, która spełnia warunki: w przypadku stosunku pracy – oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy na ½ etatu; w przypadku umowy cywilnoprawnej – oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) – wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
16) Czy wskaźnik zatrudnienia bada się 3 miesiące po zakończeniu przez beneficjenta udziału w projekcie, jednak nie dłużej niż do 31.12.2016 r.? Czy można go badać przez 3 miesiące po zakończeniu udziału beneficjenta w projekcie, tj. do 31.03.2017 r. jeżeli beneficjent 31.12.2016 r. otrzymał ostatnie wsparcie?
 Zgodnie z Regulaminem konkursu, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej będzie weryfikowany w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. W związku z tym, w sytuacji, gdy projekt zostanie zakończony 31.12.2016 (a regulamin dopuszcza taką możliwość), wskaźnik efektywności zatrudnieniowej może być zmierzony trzy miesiące później.
17) Czy osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby z wykształceniem średnim i niższym, czy niższym niż średnie?
 Są to osoby maksymalnie z wykształceniem średnim ogólnym.
18) W jakiej formie należy uzyskać informacje od uczestnika projektu 4 tyg. po zakończeniu udziału w projekcie na temat tego jakie otrzymał wsparcie?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., jednym z warunków kwalifikowalności uczestników projektu jest „zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu programu”.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój IZ PO WER zadeklarowała opracowanie ankiety, w oparciu o którą będą zbierane informacje od uczestników projektu po zakończeniu przez nich udziału w projekcie.
19)Czy w ramach projektów możliwe są także szkolenia językowe zakończone certyfikatem i szkolenia komputerowe zakończone certyfikatem?
Tak, w ramach projektów możliwa jest realizacja szkoleń językowych lub komputerowych pod warunkiem, że potrzeba ich realizacji będzie wynikała z przeprowadzonej identyfikacji potrzeb danej osoby i będzie stanowiła integralny element zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej.
20) Czy w ramach stypendium szkoleniowego jest określona minimalna liczba godzin po której jest wypłacane takie stypendium?
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Jednak warunkiem koniecznym do uznania wydatku za kwalifikowalny jest uczestnictwo osoby skierowanej na szkolenia w co najmniej 80% godzin szkoleniowych.
21) Czy w ramach stypendium stażowego jest określona minimalna liczba godzin po której jest wypłacane takie stypendium?
Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jednak nie mniej niż połowa wymiaru czasu pracy tj. 4 godziny dziennie i 20 godzin tygodniowo.
Ponadto, staż nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Stypendium stażowe naliczane jest proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.
22) Jak jest z zatrudnieniem wspomaganym i zakończeniem realizacji w projekcie?
Niezależnie od oferowanej formy wsparcia przez zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć zakończenie finansowania wsparcia w ramach projektu.
23) Czy istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki nad dziećmi osób uczestniczących w projektach w ramach Poddziałania 1.2.2?
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – www.wup.pl w zakładce Fundusze Europejskie- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Dokumenty Programowe) stanowią, iż: Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej (str. 17).
Zapis ten implikuje możliwość sfinansowania w ramach projektu opieki nad dziećmi osób, dla których, w świetle aktywizacji zawodowej, jest to niezbędne (np. osoby samotnie wychowujące dzieci).
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opracował także Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2, które określa standardy usług oraz ceny rynkowe najczęściej występujące w ramach projektów. Zestawienie to dostępne jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w aktualnościach.
Jednym z przykładowo określonych wydatków jest wydatek w postaci kosztu opieki nad dzieckiem, ujęty w punkcie 17 ww. dokumentu, który może zostać sfinansowany (jest wydatkiem kwalifikowanym), o ile jest uzasadniony potrzebami grupy docelowej tj. w związku z udziałem w projekcie istnieje konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Koszt opieki nad dzieckiem wyceniony został na 10 zł/ godzinę.
Jeśli zatem w ramach projektu wsparciem objęte zostaną młode matki i zaistniałaby konieczność zapewnienia opieki nad ich dziećmi na czas uczestnictwa w stażu, to koszt takiej opieki mógłby zostać sfinansowany w ramach projektu, oczywiście jeśli informację o istnieniu takiej potrzeby zawarte zostaną we wniosku o dofinansowanie.
24) Czy w ramach naboru narzucone zostały kwoty (min/max w PLN) wartości projektów?
W Regulaminie naboru nie określono kwoty minimalnej/maksymalnej wartości projektu.
25) Czy w ramach przedmiotowego konkursu obowiązuje wymóg dotyczący średniej wartości wsparcia na 1 uczestnika projektu? Jeśli tak, jaka jest jego maksymalna wartość i czy uwzględnia ona koszty pośrednie?
 Regulamin konkursu nie określa średniej wartości wsparcia na jednego uczestnika projektu. Projektodawca powinien jednak posiłkować się załącznikiem 5.12 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2. Oceniający zobowiązani będą do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności i efektywności wszystkich wydatków ujętych w budżetach, także kierując się każdorazowo niniejszym dokumentem, dostępnym na stornie internetowej www.wup.pl
26) Czy w koszty pośrednie wchodzą koszty promocji projektu?
Tak, koszty promocji projektu stanowią koszty pośrednie projektu i wyłącznie w ich ramach są kosztami kwalifikowalnymi.
27)Czy podane kwoty są wypłacane uczestnikowi czy zawierają kwoty ZUS ?
Kwoty wypłacane uczestnikowi np. z tytułu odbywania przez niego stażu lub szkolenia (tj. stypendium stażowe i stypendium szkoleniowe) są kwotami nie zawierającymi kwoty ZUS.
28) Czy niezrealizowanie kwoty ryczałtowej w 100% (np. założono wskaźnik 15 staży- zrealizowano 14 staży) oznacza niekwalifikowalność 100% kwoty ryczałtowej czy proporcjonalnie 1/15 wartości kwoty ryczałtowej?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., „w przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotami ryczałtowymi, dana kwota jest uznana
za niekwalifikowalną (rozlicznie w systemie „spełnia – nie spełnia”)”. Nieosiągnięcie zatem wskaźnika na zaplanowanym poziomie spowoduje uznanie danej kwoty ryczałtowej za niekwalifikowalną.
29) Czy w przypadku kwot ryczałtowych należy uzasadniać wszystkie wydatki przyporządkowane do poszczególnych zadań?
Tak, w przypadku projektów rozlicznych na podstawie kwot ryczałtowych w polu „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazywanych w szczegółowym budżecie (w przypadku kwot ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne).” Należy uzasadnić wszystkie wydatki ponoszone w ramach poszczególnych kwot ryczałtowych.
30) Czy koszty rekrutacji mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich?
Koszty personelu obsługowego oraz personelu administracyjnego zajmującego się rekrutacją należy wykazywać wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, natomiast koszty identyfikacji potrzeb grupy docelowej przy rekrutacji w tym np. wynagrodzenie psychologa mogą stanowić wydatek w ramach kosztów bezpośrednich o ile będą zasadne. Należy jednak podkreślić że każdy wydatek związany z procesem rekrutacji wykazany w ramach kosztów bezpośrednich będzie podlegał indywidualnej ocenie w oparciu o zapisy zawarte we wniosku.
31) W jaki sposób sporządza się budżet szczegółowy w ramach kwot ryczałtowych? Czy np. w zadaniu „staże” należy wpisać stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż itp.?
Budżet szczegółowy projektu w przypadku kwot ryczałtowych wypełnia się w sposób analogiczny jak w projektach nieobjętych kwotami ryczałtowymi. W budżecie szczegółowym należy wprowadzić poszczególne wydatki ponoszone w ramach konkretnego zadania (budżet zadaniowy). Jeżeli zatem w ramach zadnia przewidziano wypłatę stypendium stażowego oraz koszt dojazdu na staż to wydatki te należy wykazać w budżecie szczegółowym. Dodatkowo w przypadku projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych zgodne z Instrukcją wypełniania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 należy uzasadnić każdy wydatek, który mamy zamiar rozliczać kwotą ryczałtową.
32) Czy można założyć zakup laptopa dla kierownika szkoleń jako środek trwały?
Tak, zgodnie z Pkt 8.4, ppkt 2h) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu projektu, o którym mowa w pkt 8.4 ppkt 2 a)-d) stanowi koszt administracyjny związany z obsługą projektu wykazywany w kosztach pośrednich projektu.
33) Czy jedna instytucja może złożyć dwa lub więcej wniosków ?
Tak. Regulamin naboru nie ograniczył możliwej liczby składania wniosków.
34) Czy w ramach przedmiotowego konkursu obowiązuje wymóg dotyczący minimalnej długości trwania projektu?
 Regulamin konkursu nie określa minimalnego okresu trwania projektu. Decyzję o długości trwania projektu podejmuje samodzielnie projektodawca, a jej racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów danego konkursu.
35) Czy w odniesieniu do kryterium premiującego 4 Wnioskodawca może wykazać wiedzę i doświadczenie w zakresie wsparcia osób młodych w wieku 15-29 lat, które są jedynie np. bezrobotne? Czy obligatoryjne jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do osób młodych w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, tj. nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą?
 Regulamin konkursu w Rozdziale 3.3 Zalecenia dotyczące spełniania kryteriów określa wszystkie kryteria (w tym także premiujące) wraz z uwagami dotyczącymi ich spełnienie. I tak dla kryterium premiującego 4. Projektodawca lub Partner posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności, w obszarze, którego dotyczy projekt tzn. w aktywizacji osób poniżej 30 roku życia, na terenie województwa zachodniopomorskiego przewidziano, że:
– kryterium umożliwi realizację projektów przez podmioty, które mają wiedzę i doświadczenie w zakresie wsparcie osób młodych w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
oraz
– rozwiązanie takie podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do tej grupy docelowej.
36) Czy zarządzanie ryzykiem występuje tylko w projektach powyżej 2 mln zł?
Tak, ryzyko jest opisywane wyłącznie w projektach, w których wnioskowana kwota dofinasowania jest równa albo przekracza 2 mln (konieczność wypełnienia pola 3.3 wniosku).
37)Czy jeżeli projekt nie uzyska min. 60 pkt. jest możliwość odwołania?
Środkiem odwoławczym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 ze zm.), jest protest.
Prawo złożenia protestu przysługuje wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał negatywna ocenę w zakresie oceny spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektu (min. w wyniku nieuzyskania 60 pkt.).
Z nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego.
38)Jak definiowane jest pośrednictwo pracy, pojawiające się w zapisie „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” (typy projektów)?
 Zapis „pośrednictwo pracy” należy definiować zgodnie z Art. 36. 1. Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy:
„Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2) pozyskiwaniu ofert pracy;
2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
4) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;”
39) Jak definiowane są „kobiety samotnie wychowujące dzieci”  wskazane w kryteriach premiujących regulaminu?
 Zapis „kobiety samotnie wychowujące dzieci” należy definiować zgodnie z Art.3 pkt. 17 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych:
Osoba samotnie wychowująca dzieci – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Ponadto pozostałe kryteria premiujące należy odczytywać następująco:
Osoby o niskich kwalifikacjach – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
Osoby z niepełnosprawnościami– osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
40) Jaka jest różnica pomiędzy nabywaniem kwalifikacji a nabywaniem kompetencji?
 Kwalifikacjato określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji),których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.
Kompetencje należy rozumieć jako udowodnioną zdolność wykorzystywania wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności indywidualnych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz w rozwoju zawodowym i osobistym.
Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
 1. a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
 2. b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
 3. c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
 4. d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia sięoraz kryteria i metody ich weryfikacji.
Elementem wspólnym kwalifikacji i kompetencji jest zatem konieczność określenia efektów uczenia się (np. we wniosku o dofinansowanie, w regulaminie konkursu lub poprzez odniesienie się do określonych standardów), czyli wskazania co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje społeczne posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np. kursu, szkolenia).
W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków dotyczących walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie. Kluczowe dla nabywania kompetencji jest natomiast zapewnienie realizacji w ramach projektu ww. czterech etapów.
W nawiązaniu do powyższego Wnioskodawca winien zróżnicować wsparcie na szkolenia, które zgodnie z kryterium dostępu powinny wpłynąć na podwyższenie kwalifikacji tj. kończyć się egzaminem/uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu oraz na kursy, warsztaty czy przyuczenie do zawodu, które wiążą się z uzyskaniem umiejętności nie zaś konkretnych kwalifikacji, w rozumieniu definicji użytych w kryteriach oraz wskaźnikach.
41) Projektodawca lub Partner posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności, w obszarze, którego dotyczy projekt tzn. w aktywizacji osób poniżej 30 roku życia, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Czy do potwierdzenia posiadanego doświadczenia wystarczy wykazać potencjał kadrowy, czy musi być wykazane doświadczenie projektodawcy bądź partnera?
 Aby uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium, należy wykazać doświadczenie projektodawcy bądź partnera w realizacji projektów przez podmioty, które mają wiedzę i doświadczenie w zakresie wsparcie osób młodych w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Wykazanie doświadczenia posiadanego przez personel zatrudniony do projektu, nie zostanie uznane za spełnienie kryterium.
42) Czy w ramach przedmiotowego konkursu obowiązuje wymóg dotyczący kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu? Jeśli tak, jaka jest jego maksymalna wartość i czy uwzględnia ona koszty pośrednie?
 Regulamin konkursu nie określamaksymalnego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu. Projektodawca powinien jednak posiłkować się Załącznikiem 5.12 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2. Oceniający zobowiązani będą do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności i efektywności wszystkich wydatków ujętych w budżetach, także kierując się każdorazowo niniejszym dokumentem, stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu.
43) Co w sytuacji, gdy w ramach projektu osoba objęta wsparciem w postaci subsydiowanego zatrudnienia wraz z doposażeniem stanowiska pracy zrezygnuje z udziału w projekcie?
 W takim przypadku osobę objętą wsparciem należy zastąpić kolejną osobą z listy kandydatów oczekujących na udział w projekcie. W sytuacji, gdy projekt się skończył i osoba objęta wsparciem zrezygnuje, powinna zastąpić ją inna osoba spoza projektu, ponieważ doposażenie stanowiska pracy obliguje pracodawcę do utrzymania miejsca pracy przez okres 24 miesięcy.
44) Po jakim kursie EUR należy przeliczyć  wartość środków publicznych z wartości projektu, aby zastosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków?
 Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: POWER.01.02.02-IP.22-32-002/15,kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en .
45) Jak wygląda kwestia pomocy publicznej w sytuacji gdy wnioskodawca jest jednocześnie odbiorcą wsparcia (pisze projekt dla swojej firmy)? Kto wtedy udziela pomocy publicznej?
 W przypadku, gdy projektodawca jednocześnie jest beneficjentem wsparcia, to pomoc publiczna udzielana jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
46) Jak należy rozumieć opuszczenie programu, a jak zakończenie udziału w projekcie?
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Podrozdział 3.2 lit. b) „zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego podrozdziału.”
Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Podrozdział 3.3.3 pkt. 13) „Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia).”
Nie należy mylić pojęcia „przedwczesnego opuszczenia projektu” z pojęciem „opuszczenia programu” stosowanego na potrzeby pomiaru wskaźników.
47) Czy w przypadku realizacji projektu w partnerstwie, w potencjale finansowym należy wykazać wartość kwotową całości projektów realizowanych przy udziale partnera, czy tylko tę ich część, którą realizuje partner?
 W potencjale finansowym wnioskodawcy/partnerów w przypadku wykazywania projektów realizowanych przez dany podmiot uczestniczący w partnerstwie należy uwzględnić nie całkowitą wartość projektu, lecz tyko tę część projektu (wartość projektu) za którą odpowiadał  wnioskodawca/partner.
48) Co rozumiane jest przez wysokiej jakości ofertę zatrudnienia?
 Zgodnie z interpretacją MIR, przekazaną w piśmie z dnia 04.03.2015 r. o sygnaturzeDZF.I.860.15.2015.SK.1, zapisy PO WER dotyczące wysokiej jakości zatrudnienia dotyczą jedynie stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego. W związku z tym, wysokiej jakości zatrudnienie rozumiane jest jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej trzech miesięcy i na minimum ½ etatu. W przypadku umów cywilnoprawnych będzie to zatrudnienie na okres minimum trzech miesięcy i wynagrodzeniem odpowiadającym co najmniej minimalnej płacy oraz umożliwiające odprowadzenie pełnych składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych.
49) Czy jest możliwe przyznanie bonów szkoleniowych / stażowych (mając na uwadze zapisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)?
Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami pkt. 1 podrozdziału 3.5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie oferowane uczestnikom projektu obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, zatem w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.2 można przyznać uczestnikom projektów bony stażowe/szkoleniowe czy zasiedleniowe i przy ich przyznaniu oraz rozliczeniu należy postępować zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która reguluje zasady przyznawania bonów osobom młodym.
50) W ramach projektu należy udzielić kompleksowego wsparcia w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami. Czy to oznacza, że w projekcie nie powinno się z góry wskazywać zawodu w jakim będziemy szkolić BO? Czy zgodnie z diagnozą środowiska lokalnego i zapotrzebowania na konkretne zawody możemy wskazać zawód, i zgodnie z tym wyborem rekrutować i szkolić uczestników?
Aby udzielić kompleksowego wsparcia w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami  należy najpierw przeprowadzić  diagnozę środowiska lokalnego, oraz zapotrzebowania na konkretne zawody. Grupa docelowa osób NEET, czyli osób młodych, pozostających bez pracy, nie uczących się oraz nie szkolących, charakteryzuje się m.in. wysokimi aspiracjami zawodowymi, za którymi często nie idzie faktyczna możliwość ich realizacji, dlatego też wskazane jest, aby nabycie kwalifikacji i kompetencji poprzedzone było diagnozą zapotrzebowania rynku pracy.
Następnie po dokonaniu rekrutacji należy zastosować obligatoryjne instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (IPD).
Kolejnym krokiem jest zastosowanie odpowiedniej ścieżki wsparcia w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów w projekcie.
51) Grupa docelowa – zgodnie ze wskaźnikami grupa objętych wsparciem podzielona jest na bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i biernych zawodowo – jaka jest różnica pomiędzy osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP a osobami biernymi zawodowo? Czy możemy założyć własny wskaźnik obejmujący grupę biernych zawodowo i bezrobotnych w jednej grupie, ponieważ na etapie pisania wniosku bardzo trudno założyć ile osób spośród objętych wsparciem będzie bezrobotnych a ile biernych zawodowo?
Zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku 5.6 Wskaźniki kluczowe PO WER:
 – Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia również osoby zarejestrowane jako bezrobotne, zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych kryteriów. Natomiast definicja osób długotrwale bezrobotnych różni się w zależności od wieku:
– Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
– Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
A więc osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia natomiast osoba bierna zawodowo to osoba, które w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Powyższe definicje nie są tożsame.
Projektodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe), jednak należy pamiętać, że wskaźniki te  powinny spełniać warunki reguły CREAM, tzn. powinny być:
 • Precyzyjne – jasno zdefiniowane i bezsporne (C-clear);
 • Odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny (R-relevant);
 • Ekonomiczne – mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów (E-economic)
 • Adekwatne – dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu (A-adequate)
 • Mierzalne łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji (M-monitorable),
Określając wskaźniki, ich wartości docelowe oraz sposób pomiaru należy brać pod uwagę ich definicję zawartą w Załączniku 5.6 do Regulaminu Definicje wskaźników PO WER oraz zasady określone w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Należy również pamiętać, że zgodnie z Regulaminem naboru grupę docelową stanowią osoby z kategorii NEET, a więc muszą to być osoby młode, w wieku 15 –29 lat i spełniające  łącznie trzy poniższe warunki:
 • nie pracuje;
 • nie kształci się;
 • nie szkoli się.
52) Czy konieczny jest podział na kobiety i mężczyzn na etapie pisania wniosku czy wystarczy, że założymy grupę docelową bez podziału na płeć?
Zgodnie z zapisami Instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu cech takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność. W przypadku gdy dana cecha osób, do których skierowane będzie wsparcie nie ma znaczenia w kontekście planowanego do realizacji projektu, a także kryteriów wyboru mających zastosowanie do danego projektu wnioskodawca nie musi jej uwzględniać w opisie
Wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz – jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają – w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). Kolumna „O” („ogółem”) wylicza się wtedy automatycznie. W przypadku, gdy wskaźniki projektu nie są w podziale na płeć, należy zaznaczyć pole wyboru (tzw. „checkbox”) znajdujące się obok pola „Ogółem”, w celu odblokowania kolumny „O” („ogółem”). Umożliwi to „ręczne” wpisanie planowanej liczby uczestników projektu – a w polach (K) i (M) należy wpisać 0. Należy jednak podkreślić, że jedną z możliwości uzyskania punktu za spełnienie standardu minimum jest wskazanie wartości docelowej wskaźników w podziale na płeć. W zależności od potrzeb oraz charakteru wskaźnika jego wartość bazowa i wartość docelowa mogą być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
53) Jeśli nie planujemy obejmować wsparciem osób niepełnosprawnych czy powinniśmy we wniosku zawrzeć taką informację (w związku z tym iż w regulaminie konkursu pojawiają się zapisy o zapewnieniu równego dostępu do szkoleń itp. Dla osób z tej grupy)?
Projekt musi być zgodny zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju. Projektodawca musi zatem zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, sprzęt używany w projekcie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.). Nie może zdarzyć się sytuacja w której osoba niepełnosprawna spełniająca kryteria grupy docelowej zgłasza chęć udziału w projekcie i nie zostaje przyjęta właśnie ze względu na niepełnosprawność. W projekcie muszą więc znaleźć się działania umożliwiające jej aktywne uczestnictwo w projekcie.
54) Czy możemy zabudżetować np. laptopy dla uczestników projektu (albo inne sprzęty, gadżety, które mogłyby zachęcić i zmotywować uczestników do uczestniczenia i ukończenia programu)?
Laptopy dla uczestników projektu bądź też inne sprzęty, gadżety, które miałyby jedynie na celu  zachęcić i zmotywować uczestników do uczestniczenia w projekcie nie stanowią wydatku kwalifikowalnego w projekcie. Wydatek kwalifikowalny mogą stanowić jedynie środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu bądź środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia).
W ramach projektu środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
 1. a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),
 2. b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia).
Wydatki, o których mowa powyżej, mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.
W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
Wszystkie wydatki poniesione za zakup środków trwałych powinny być zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt. 6.12.1.