POWR.01.01.02-IP.22-32-001/17-faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 lipca 2017

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1) Jak należy interpretować zapis pkt. 7 – kryterium dostępu, str. 23 Regulaminu naboru: „Dodatkowo w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów 2016 jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien posiadać akceptację przez pracodawców dotyczącą zarówno programu szkoleń jak i efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez uczestników szkolenia”.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru jest to wymóg konieczny do spełnienia kryterium realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji. W przypadku kompetencji wnioskodawca powinien posiadać akceptację przez pracodawców zarówno programu szkolenia jak i efektów kształcenia uczestników szkolenia.
2) Czy w ramach kosztów pośrednich istnieje możliwość ponoszenie wydatków na zakup sprzętu i materiałów biurowych dla PUP niezbędnych do realizacji projektu czy tylko na wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z obsługą projektu?
Koszty pośrednie w ramach projektu można ponosić zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3) Czy PUP posiadający pełnomocnictwo oraz uchwałę wydane w 2015 roku dla realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz dla Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020, udzielonych do 31.12.2023 r., może posługiwać się nimi również podczas naborów ogłoszonych w 2017 r.?
O stwierdzeniu ważności ww. dokumentów tj. uchwały oraz pełnomocnictwa decydują literalne zapisy w nich zawarte. W zależności od powiatów dokumenty te mają indywidualne brzmienie. Przy weryfikacji uchwał oraz pełnomocnictw  w szczególności należy zwrócić uwagę nie tylko na okres ich obowiązywania, ale również na tytuł projektu zawarty w dokumentach. Jeśli tytuł wskazuje konkretną edycję projektu poprzez zastosowanie rzymskiej cyfry I, II, dokument nie może zostać zastosowany w III edycji projektów.
4) Czy we wniosku o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań kosztowych należy  wskazać tylko wartość liczbową ogółem jednego wybranego wskaźnika produktu, np.: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie w ramach Zadania Staże, Zadania Prace interwencyjne itp.?
Nie ma obowiązku rozpisywania wszystkich wskaźników w ramach poszczególnych zadań kosztowych. Projektodawca sam określa, które wskaźniki chce zamieścić i rozpisać w pkt. 4.1 Zadania.
Poprawnym jest zamieszczenie w pkt. 4.1 wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie, gdyż ww. wskaźnik rozpisany na poszczególne formy wsparcia pozwala na ocenę spójności poszczególnych części wniosku np. wskaźników, zadań oraz budżetu projektu.
5) Jak w projekcie mają zostać zrealizowane wskaźniki horyzontalne dla POWER/RPO (czy realizacja jest po stronie PUP czy pracodawców, czy to jest po stronie kosztów pośrednich – dotyczy Liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Liczby projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami?
Wskaźniki horyzontalne odnoszą się do beneficjentów czyli powiatowych urzędów pracy. Nie mogą być ponoszone w ramach kosztów pośrednich projektu.
6) Czy PUP-y zobowiązane są we wnioskach o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER i RPO WZ do wyboru wskaźników horyzontalnych? Jeśli tak, to czy wybieramy je z listy rozwijanej, czy musimy je wpisać ręcznie (w której części wniosku o dofinansowanie?). Czy mamy wpisać wartość „0”?
Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych wymienionych w pkt. 3.4.4 Regulaminu naboru oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu. Monitoring wskaźników horyzontalnych, co do zasady prowadzony jest w celach informacyjnych w związku z czym w przypadku braku możliwości określenia wartości docelowej wskaźnika na etapie konstruowania założeń projektu IP dopuszcza możliwość wprowadzenia wartości docelowej równej 0. Natomiast na etapie realizacji projektu (wniosku o płatność) powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wskaźnika (jeśli wystąpi). Wskaźniki należy zamieścić w pkt. 3.1.1 wniosku o dofinansowanie, w części wskaźniki produktu. Jeżeli nie będzie możliwy wybór wskaźników z listy rozwijanej wskaźniki należy wpisać „ręcznie”.
7) Czy w przypadku realizacji obligatoryjnych usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, w przypadku osób, które zostały uprzednio (przed przystąpieniem do projektu) objęte ww. usługą  konieczne jest ponowne udzielenie przedmiotowego wsparcia?
W przypadku, gdy osoba przystępująca do projektu PUP posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe), może się kwalifikować do projektu PUP, a udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu PUP.
Jednocześnie, przy interpretacji powyższego należy uwzględnić pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.08.2015r. znak: DZF.VI.8460.14.2015.AZ.1, NK:232539/15 dot. określenia momentu rozpoczęcia udziału w projekcie z uwzględnieniem kwalifikacji uczestnika projektu do I i II profilu pomocy.
8) Czy zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 7 odnoszącymi się do szkoleń (w szczególności z zapisami uszczegółowienia ww. kryterium – najważniejsze uwagi dotyczące sposobu spełnienia), w ramach projektu mogą być realizowane wyłącznie szkolenia zawodowe? W jaki sposób należy w ramach niniejszego projektu realizować szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (dla osób, które będą ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i będą musiały/chciały z takiego wsparcia skorzystać)? Nie są to bowiem szkolenia zawodowe sensu stricto, nie można ich odnieść do branży/zawodów określonych w Barometrze zawodów, nie będą one również potwierdzone stosownym zaświadczeniem od konkretnego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia danej osoby (gdyż celem jest samo zatrudnienie, a nie zatrudnienie jako pracownika innego pracodawcy)?
W ramach projektu możliwe jest również organizowanie szkoleń innych niż zawodowe. Efektem tych szkoleń zgodnie z kryterium dostępu nr 9 musi być uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Zgodnie z powyższym szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej (typu ABC przedsiębiorczości), stanowiące uzupełnienie wsparcia w postaci udzielenia środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, powinny spełniać powyższy warunek, tj. prowadzić do nabycia odpowiednich kompetencji.
Ze względu na fakt, że szkolenia typu ABC przedsiębiorczości nie są szkoleniami zawodowymi nie podlegają wymogom określonym w kryterium dostępu nr 7, tzn. nie trzeba ich odnosić do branż/zawodów wskazanych jako deficytowe w Barometrze ani nie trzeba ich potwierdzać zaświadczeniem od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby korzystającej z ww. szkolenia.
9) Czy IP dopuszcza możliwość realizacji szkoleń zawodowych zgodnie z zawodami deficytowymi określonymi w Barometrze zawodów zarówno dla danego powiatu, jak i dla powiatów ościennych, ze względu iż osoby bezrobotne poszukują zatrudnienia w swoim oraz w ościennych powiatach (w szczególności dotyczy to osób zamieszkujących skrajne obszary danego i powiatu, dla których naturalnym rynkiem pracy jest powiat ościenny – np. mieszkańcy powiatu gryfińskiego  szukają zatrudnienia w Szczecinie jak i w powiecie pyrzyckim i myśliborskim)?
Zgodnie z uwagami dotyczącymi sposobu spełnienia  kryterium nr 7 w projekcie : „Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie/lub  w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu”.  W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru zawodów deficytowych z powiatów ościennych.
10) Czy zapis dotyczący dokumentu Barometr zawodów 2016 odnosi się do dokumentu, który został sporządzony i wydany w 2015 r. i był prognozą  zawodów na rok 2016?  W związku z faktem, iż szkolenia w ramach projektów w założeniu mają odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy i służyć podjęciu zatrudnienia przez ich uczestników to czy nie należało by odnieść się do dokumentu Barometr zawodów 2017 opracowanym na rok bieżący, a nie odnosić się do już nieaktualnego Barometru 2016?
Regulamin naboru odnosi się do Barometru zawodów 2016 r. (sporządzony i wydany w 2015 r.). Regulamin naboru zostanie zaktualizowany tak, by odnosił się do najbardziej aktualnego dokumentu. Aktualizacja Regulaminu naboru nastąpi po zatwierdzeniu przez Komitet MonitorującyUchwały w sprawie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru zawartych w Rocznych Planach Działania na 2017 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER (planowany termin 10 lutego 2017 r.).
11) We wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PO WER III edycja wskaźnik rezultatu: Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pozostaje na niezmienionym wysokim poziomie 92,0%. Czy dopuszczalne jest wykazywanie tych uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie niezgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia z powodu podjęcia pracy (cel projektu zostaje osiągnięty, uczestnicy ci przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.)?.
Nie ma możliwości włączenia do przedmiotowego wskaźnika osób, które zakończyły udział w projekcie niezgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa tj. np. z powodu podjęcia pracy. Metodologia liczenia wskaźnika oraz jego wartość  wynikają z załączników do SZOOP nr 2a „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań” oraz 2b „Definicje wskaźników monitorowania PO  WER”.
12) Czy ostateczne rozliczenie określonych we wniosku wskaźników następuje po zakończeniu okresu realizacji projektu (zarówno dla uczestników z 2017 i 2018 r.)?
Ostateczne rozliczenie  określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nastąpi po zakończeniu realizacji projektu i będzie obejmować wszystkich uczestników projektu, zarówno z roku 2017 jak i 2018.
13) Czy w grudniu 2017 roku możemy zrekrutować osobę do projektu, na którą wydatki zostaną poniesione z budżetu przyznanego na 2018 r?
Możliwe jest zrekrutowanie do projektu osoby w grudniu 2017 r. i sfinansowanie jej udziału z budżetu roku 2018 przy zachowaniu obowiązujących na dany rok limitów FP.
14) W związku z faktem, iż projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. czy uczestnicy powinni rozpocząć udział i kończyć udział w każdym roku osobno. Czy można przyjąć rozwiązanie, iż uczestnik rozpoczyna udział w roku 2017, a kończy udział w 2018 roku np. staż od 15.09.2017 r. do 30.03.2018 r.)?
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły w związku z tym możliwy jest udział uczestników w formie wsparcia na przełomie lat 2017/2018, przy założeniu, że wydatki w projekcie PUP w danym roku są ponoszone z limitu określonego dla konkretnego roku.
15) Czy budżet projektu należy sporządzić „od razu” na rok 2017 i 2018?
Tak, budżet należy sporządzić na lata 2017 i 2018, zgodnie z przyznanymi limitami FP (załącznik nr 7.7 do Regulaminu naboru).
16) Czy rekrutacja uczestników do projektu III edycji PO WER w ramach poszczególnych zadań będzie mogła być prowadzona przez cały okres realizacji projektu, tj. od 01.01.2017r. do 30.06.2018r.?
Tak, rekrutacja do projektu będzie mogła być prowadzona przez cały okres realizacji projektu.