POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16-faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 lipca 2017

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1) Czy efektywność zatrudnieniową liczy się odosób które weszły do projektu czy tylko od osób, które, które ukończyły zgodnie ze ścieżką?
Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach danego projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Spełnienie kryterium oceniane jest wyłącznie w odniesieniu do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie, z wyłączeniem osób, które podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały dotację/pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2015-2020.
2) Czy wskaźnikiem produktu pokazujemy grupę objętą wsparciem, a wskaźnikiem rezultatu efekty działań ?
Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu został zrealizowany, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany problem został rozwiązany, a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu.
Wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko,
co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to w szczególności usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się do osób objętych wsparciem.
Wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego projektu. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników, którzy nie otrzymali wsparcia. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego  odnoszą się w przypadku osób do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia i są rekomendowane do określenia w projekcie z uwagi na moment ich pomiaru.
3) Czy podane kwoty są wypłacane uczestnikowi czy zawierają kwoty ZUS ?
Kwoty wypłacane uczestnikowi np. z tytułu odbywania przez niego stażu lub szkolenia (tj. stypendium stażowe i stypendium szkoleniowe) są kwotami nie zawierającymi kwoty ZUS.
4) Czy podane kwoty są wypłacane uczestnikowi czy zawierają kwoty ZUS ?
Kwoty wypłacane uczestnikowi np. z tytułu odbywania przez niego stażu lub szkolenia (tj. stypendium stażowe i stypendium szkoleniowe) są kwotami nie zawierającymi kwoty ZUS.
5) Czy w przypadku potwierdzenia samozatrudnienia wystarczy wydruk z CEIDG?
Nie, ponieważ samo zarejestrowanie działalności nie jest wystarczające. Liczy się fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy).
6) Jeżeli uczestnik przerwie udział w projekcie z racji otrzymania pracy, czy jest to wliczane  do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?
Uczestnik, który przerwie udział w projekcie z uwagi na podjęcie pracy będzie mógł zostać wliczony do wskaźnika dotyczącego efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem, że otrzymana oferta będzie spełniała warunki oferty zatrudnienia wymaganego przy wskaźniku efektywności zatrudnieniowej (tj. Umowa o pracę na okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu; umowa cywilnoprawna na minimum trzy pełne miesiące z wartość umowy równą lub wyższą trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, umowa o dzieło z wartością umowy równą lub wyższą trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; podjęcie samozatrudnienia).
7) W jaki sposób Beneficjent zweryfikuje czy dana osoba nie pracuje i nie poszukuje pracy?
Na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń składanych przez uczestnika projektu.
8) Jak należy rozumieć określenie „właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji”?
Poprzez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji należy rozumieć instytucje zapewniające odpowiedni proces walidacji oraz certyfikowania uzyskiwania kwalifikacji. Przykładami instytucji certyfikujących są: uczelnie, okręgowe komisje organizacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy  administracji publicznej lub instytucje przeprowadzające egzaminy (np. językowe, finansowe, komputerowe) w oparciu o międzynarodowe standardy egzaminacyjne. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.