POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15-faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 lipca 2017

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1) Czy kwalifikowalność uczestnika weryfikowana jest tylko raz?
Tak, w momencie przystąpienia do projektu.
2) Jak należy rozumieć określenie „właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji”?
Poprzez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji należy rozumieć instytucje zapewniające odpowiedni proces walidacji oraz certyfikowania uzyskiwania kwalifikacji. Przykładami instytucji certyfikujących są: uczelnie, okręgowe komisje organizacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy  administracji publicznej lub instytucje przeprowadzające egzaminy (np. językowe, finansowe, komputerowe) w oparciu o międzynarodowe standardy egzaminacyjne. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
3) Czy w przypadku potwierdzenia samozatrudnienia wystarczy wydruk z CEIDG?
Nie, ponieważ samo zarejestrowanie działalności nie jest wystarczające. Liczy się fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy).
4) Czy w ramach stypendium szkoleniowego jest określona minimalna liczba godzin po której jest wypłacane takie stypendium?
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Jednak warunkiem koniecznym do uznania wydatku za kwalifikowalny jest uczestnictwo osoby skierowanej na szkolenia w co najmniej 80% godzin szkoleniowych.

5) Czy w ramach stypendium stażowego jest określona minimalna liczba godzin po której jest wypłacane takie stypendium?

Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jednak nie mniej niż połowa wymiaru czasu pracy tj. 4 godziny dziennie i 20 godzin tygodniowo.
Ponadto, staż nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Stypendium stażowe naliczane jest proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

6) Czy w koszty pośrednie wchodzą koszty promocji projektu?

Tak, koszty promocji projektu stanowią koszty pośrednie projektu i wyłącznie w ich ramach są kosztami kwalifikowalnymi.