Działanie 1.2.1. (001/21) – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 9 lutego 2021

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1.Zgodnie z regulaminem – wnioskodawcą mogą być Instytucje Otoczenia Biznesu – na potrzeby niniejszego konkursu to wszystkie podmioty, które spełniają łącznie następujące przesłanki: prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP oraz posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a także posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

Czy wnioskodawcą może być przedsiębiorca – sp. z o.o. i jak ma udokumentować działalnosć na rzecz rozwoju przedsiębiorczosci (realizowala projekty dotacyjne) – czy tylko organizacja pozarzadowa. Czy spółka może być partnerem organizacji pozarządowej i uzupełniac doswiadczenie tej organizacji (m.in. w zakresie udzielania dotacji czy obrotu) oraz czy partner może być spoza woj. zachodniopomorskiego.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wymagania, które wskazuje Pan w treści pytania odnoszą się do Wnioskodawcy. Kryterium merytoryczne nr 1 „Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie” oraz kryterium dposzczalności nr 1 „Beneficjent: – to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.” rozpatrywane są łącznie. W związku z powyższym to Wnioskodawca musi wykazać spełnienie powyższych wymagań zgodnie z Opisem znaczenia kryterium zamieszczonym w regulaminie konkursu czyli:

Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:

 – Instytucje Otoczenia Biznesu

 Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.

We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu – musi wynikać z zapisów: dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.

– kryterium podmiot posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikowane będzie na podstawie zapisów w treści wniosku o dofinansowanie. A zatem Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać konkretne daty udzielania wsparcia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw tak aby wskazane daty sumowały się na trzy lata w ciągu ostatnich 9.

 – kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

Ponadto, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie lub na etapie realizacji projektu (na podstawie zapisów umowy) Instytucja Pośrednicząca może żądać dokumentacji potwierdzającej zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 Nie ma formalnych przeszkód aby Partner miał siedzibę poza województwem zachodniopomorskim. Kwestie zawierania partnerstwa regulują zapisy regulaminu konkursu w sekcji 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. Ponadto celowość realizacji projektu w partnerstwie oraz zaangażowanie potencjału technicznego, kadrowego oraz finansowego Partnera są jednym z elementów oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie.

2. Czy w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 Beneficjentem może być podmiot z innego województwa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu kryterium dostępu, nie ma formalnych przeszkód, aby beneficjent był podmiotem z innego województwa, pod poniżej przedstawionym warunkiem:

Kryterium dostępu nr 1  niniejszego Regulaminu konkursu otrzymało brzmienie:

– kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

3. Czy projekt może być realizowany na terenie innego województwa niż zachodniopomorskie?

Zapisy Regulaminu, kryterium dostępu nr 2 wyraźnie stwierdzają, że:

Projekt musi zostać skierowany do grupy docelowej określonej w kryterium nr 2. Wynika to z konieczności objęcia wsparciem osób które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także tych które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii spowodowanej COVID-19.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym wnioskodawca jest zobowiązany wziąć  pod uwagę specyfikę grupy docelowej oraz przeprowadzić gruntowną diagnozę, z  której wynikać będą problemy, możliwości i potrzeby tej specyficznej grupy, co obrazuje zapis ogólnego kryterium merytorycznego nr 1:

Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis:

– istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;

– potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;

– barier, na które napotykają uczestnicy projektu;

– sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji.

Proszę wziąć pod uwagę, że ocena projektów w ramach KOP weryfikuje – zgodnie z kryteriami Regulaminu – zaplanowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcia wobec potencjalnych uczestników.

Ponadto,  wnioskodawca chcąc przeprowadzić projekt poza dedykowanym w Regulaminie konkursu województwem zachodniopomorskim, na terenie którego  mieszka  grupa docelowa, powinien uzasadnić celowość takiego działania: relację nakład-rezultat, skalę  ponoszenia kosztów w opisie projektu.

4. Jak  będzie traktowane partnerstwo dwóch podmiotów- Instytucji Otoczenia Biznesu?

Na stronie 4 regulaminu w słowniku pojęć zapisano: „Instytucje Otoczenia Biznesu–na potrzeby niniejszego konkursu to wszystkie podmioty,które spełniają łącznie następujące przesłanki: prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP”,  natomiast w pkt.2.2.1. zapisano :

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:Instytucje Otoczenia Biznesu-na potrzeby niniejszego konkursu to wszystkie podmioty, które spełniają łącznie następujące przesłanki: prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP oraz posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a także posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.”

Natomiast w opisie oceny wniosku w tabeli zapisano:

Ogólne kryteria merytoryczne oceniane 0-1  L.p.Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium–doprecyzowanie IOK1.Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie

Ad.1 Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:-Instytucje Otoczenia Biznesu Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu –musi wynikać z zapisów:dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.Projekty niespełniające są odrzucane i nie kierowane do dalszego etapu oceny.

UWAGA: Z uwagi na zawężenie podmiotów uprawnionych do wnioskowania w ramach przedmiotowego konkursu, ocena przedmiotowego kryterium i kryterium dostępu nr 1 dokonywane są łącznie.

W związku z powyższymi zwracamy się z prośbą o to jak będzie traktowane partnerstwo dwóch podmiotów działających w Otoczeniu Biznesu, czy warunek zapisany w pkt 2.2.1 może być traktowany jako sumę doświadczeń obu partnerów. tj.  warunek : zapisany w pkt 2.2.1. „…3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie…” podobnie jak inne doświadczenia partnerów ( tj. suma budżetów, doświadczenie w realizacji projektów itp.)

zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wymagania, które wskazuje Pan w treści pytania odnoszą się do Wnioskodawcy. Kryterium merytoryczne nr 1 „Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie” oraz kryterium dopuszczalności nr 1 „Beneficjent: – to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.” rozpatrywane są łącznie. W związku z powyższym to Wnioskodawca musi wykazać spełnienie powyższych wymagań zgodnie z Opisem znaczenia kryterium zamieszczonym w regulaminie konkursu czyli:

Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:

 – Instytucje Otoczenia Biznesu

 Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.

We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu – musi wynikać z zapisów: dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.

 – kryterium podmiot posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikowane będzie na podstawie zapisów w treści wniosku o dofinansowanie. A zatem Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać konkretne daty udzielania wsparcia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw tak aby wskazane daty sumowały się na trzy lata w ciągu ostatnich 9.

 – kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

 Ponadto, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie lub na etapie realizacji projektu (na podstawie zapisów umowy) Instytucja Pośrednicząca może żądać dokumentacji potwierdzającej zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 Przy spełnieniu powyższych zapisów przez Wnioskodawcę nie ma formalnych przeszkód aby realizować projekt w partnerstwie. Kwestie zawierania partnerstwa regulują zapisy regulaminu konkursu w sekcji 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. Ponadto celowość realizacji projektu w partnerstwie oraz zaangażowanie potencjału technicznego, kadrowego oraz finansowego partnera są jednym z elementów oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie.

5. Czy wszystkie wymagania dot. Wnioskodawcy musi spełniać jednocześnie Lider i Partner projektu? Czy dopuszczalna jest możliwość łączenia potencjałów partnerów tzn. np. Lider jest Instytucją Otoczenia Biznesu, posiadającą wymagane doświadczenie w udzielaniu dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw, natomiast Partner jest przedsiębiorcą posiadającym potencjał kadrowy, techniczny, finansowy i siedzibę w woj. zachodniopomorskim?

Przytoczone przez Panią wszelkie wymagania, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu odnoszą się do Wnioskodawcy.  Kryterium merytoryczne nr 1 „Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie” oraz kryterium dopuszczalności nr 1 „Beneficjent: – to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

– posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

– posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.” rozpatrywane są łącznie.

W związku z powyższym to Wnioskodawca musi wykazać spełnienie powyższych wymagań zgodnie z Opisem znaczenia kryterium zamieszczonym w regulaminie konkursu czyli:

Zgodnie z SZOOP podmioty uprawnione do złożenia wniosku to wyłącznie:

– Instytucje Otoczenia Biznesu

Szczegółowe informacje na temat spełniania kryterium należy zamieścić w treści wniosku o dofinansowanie projektu, i muszą być one zgodne z wymaganiami wobec beneficjentów określonymi w kryterium dostępu nr 1.

We wniosku powinno być jednoznacznie wskazane, jakiego rodzaju instytucją jest podmiot składający wniosek.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu a potwierdzenie, że Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć niniejszego Regulaminu – musi wynikać z zapisów: dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji załączonego w formie załącznika do wniosku lub statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego załączonego w formie załącznika do wniosku na podstawie którego będzie weryfikowane spełnienie przedmiotowego ogólnego kryterium merytorycznego nr 1.

– kryterium podmiot posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 9 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikowane będzie na podstawie zapisów w treści wniosku o dofinansowanie. A zatem Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać konkretne daty udzielania wsparcia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw tak aby wskazane daty sumowały się na trzy lata w ciągu ostatnich 9.

– kryterium podmiot posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku (o ile dane niezbędne do zweryfikowania w kryterium nie są zawarte w dostępnych rejestrach publicznych).

Ponadto, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie lub na etapie realizacji projektu (na podstawie zapisów umowy) Instytucja Pośrednicząca może żądać dokumentacji potwierdzającej zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.

Przy spełnieniu powyższych zapisów przez Wnioskodawcę nie ma formalnych przeszkód aby realizować projekt w partnerstwie. Kwestie zawierania partnerstwa regulują zapisy regulaminu konkursu w sekcji 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. Ponadto celowość realizacji projektu w partnerstwie oraz zaangażowanie potencjału technicznego, kadrowego oraz finansowego partnera są jednym z elementów oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie.