„Zachodniopomorskie Małe Skarby” –  Planowana kolejna rekrutacja

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3, zarówno do aktywnych zawodowo (przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy.

Nabór prowadzony będzie w dniach

od 3 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 10 marca 2020 r. do godz. 15:00

ZASADY NABORU:

- kryteria punktowe:

  • osoby aktywne zawodowo (przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) – 15 punktów,
  • niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu – 10 punktów,
  • niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10 punktów,
  • samotny rodzic/opiekun – 5 punktów

- szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna)-

- listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:

  • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 60 osób,
  • spoza strefy SSW – 90 osób.

W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 150 beneficjentów).

- w rekrutacji mogą wziąć udział osoby, planujące powrót do pracy/podjęcie zatrudnienia maksymalnie do dnia 31 maja 2020 r.

- osoby zakwalifikowane do projektu, przy podpisaniu Umowy udziału w projekcie, zobowiązane będą do okazania Realizatorowi do wglądu oryginałów:

  • dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • aktu urodzenia dziecka/dzieci,
  • orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego i/lub dziecka (jeżeli dotyczy).

 

UWAGA!!! OD DNIA 5 LUTEGO OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN PROJEKTU

 

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w dziale dokumenty do pobrania

 

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 – 145, 146, 147, 148.