„Zachodniopomorskie Małe Skarby” –  Planowana kolejna rekrutacja

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Ogłoszenie o planowanym naborze do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Nabór prowadzony będzie w dniach

od 26 sierpnia 2019 r. od godz. 7:30 do 10 września 2019 r. do godz. 15:30

 

ZASADY NABORU:

1. Kryteria punktowe:

  • osoby aktywne zawodowo (przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) –15 punktów,
  • niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
  • niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10 punktów,
  • samotny rodzic/opiekun – 5 punktów.

 2. Szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), tj. z terenu województwa zachodniopomorskiego, określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna – stan na 12.08.2019).

3. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:

  • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 50 osób,
  • spoza strefy SSW – 50 osób.

W sytuacji niezrekrutowania ww. liczby osób w którejś z grup, Realizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 100 beneficjentów).

4. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, planujące powrót do pracy maksymalnie do dnia 30 listopada 2019 r. W przypadku osób bezrobotnych termin podjęcia zatrudnienia określony został w Regulaminie projektu.

 

UWAGA!!! OD DNIA 12 SIERPNIA OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w dziale dokumenty do pobrania

 

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, (91) 42 56 – 145, 146, 147, 148.