Ważna informacja dla Uczestników projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Zaświadczenie o zatrudnieniu - dodatkowy dokument wymagany przy składaniu wniosku o refundację

W związku z obowiązkiem monitorowania Państwa sytuacji na rynku pracy, wynikającym z zawartej umowy udziału w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r.
do każdego wniosku o refundację należy dołączyć:

  • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie uczestnika projektu w danym miesiącu (w przypadku beneficjentów zatrudnionych na umowę o pracę/zlecenie),
  • wydruk z CEIDG/wpis do KRS wraz z aktualnym zaświadczeniem z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (w przypadku beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą).

Zaświadczenie powinno zawierać: oznaczenie pracodawcy (np. pieczęć), datę wystawienia, imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika projektu, podpis czytelny pracodawcy lub osoby upoważnionej, informację o okresie zatrudnienia (np. „zatrudniony od … do …”, „zatrudniony od … na czas nieokreślony”), dodatkowo w przypadku osób powracających z urlopu rodzicielskiego/macierzyńskiego/ wychowawczego, datę powrotu do pracy po ich zakończeniu.

Można skorzystać ze wzoru zaświadczenia umieszczonego w aktualnościach na naszej stronie internetowej: https://www.wup.pl/pl/zachodniopomorskie_male_skarby/aktualnoci_zpms/przykadowy-wzor-zawiadczenia-o-zatrudnieniu/

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 6 ust.1 pkt 2 Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, uczestnik projektu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Realizatora projektu o każdej zmianie statusu na rynku pracy, zmianie danych osobowych i teleadresowych oraz wszelkich zmianach mających wpływ na uczestnictwo w projekcie oraz jego realizację.