Znak sprawy: WUP.XVA.322.156.MBi.2019. Dostawa laptopów w podziale na 2 zadania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie. Treść modyfikacji w plikach do pobrania.

Dodano w dniu 04/07/2019 r.


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa laptopów w podziale na 2 zadania", szczegółowo określone w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Nomenklatura wg CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe; 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Miejsce składania ofert. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA CENOWA – WUP.XVA.322.156.MBi.2019”, przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, hol główny- parter (Kancelaria Urzędu), w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 14:30.

Jednoczesnie informujmy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjnosci pod nr 1193081.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z trescią Zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.