WUP.VIIIA.322.291.ASz.2016 - Usługa zaprojektowania CMS Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz z przeniesieniem treści z obecnego CMS do nowego

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:„Usługi zaprojektowania CMS Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz z przeniesieniem treści z obecnego CMS do nowego”.

Nomenklatura CPV: 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www..

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią przedmiotowego zapytania ofertowego.

Oferta powinna zostać złożona zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonym w dniu 17 listopada 2016 r. w Bazie Konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1011891. link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011891

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. A. Mickiewicza 41, parter, Kancelaria Urzędu, pok. 006., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa zaprojektowania CMS Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz z przeniesieniem treści z obecnego CMS do nowego” w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo-ofertowy dla danego zadania – wg. załączonego wzoru (Załacznik nr 3do Zapytania ofertowego),
  2. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 10 (konflikt interesów), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (załącznik Wykonawcy),
  4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów – jeśli dotyczy.

Ofertę należy złożyć ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zgodnie z treścią załączonych wzorów w języku polskim. Dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne umocowanie (tj. Pełnomocnictwo) do ich podpisania należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Dokument ten Wykonawca może złożyć w oryginale lub w postaci kopii uwierzytelnionej przez notariusza. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową. Złożenie więcej niż jednej oferty lub alternatywy zawarte w treści oferty w tym oferty wariantowej spowodują odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Oferty złożone po terminie składania tj. po terminie 25 listopada 2016 r., nie będą rozpatrywane.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium:

  • Cena: waga – max. 50,00 %,
  • Termin wykonania zamówienia: waga – max. 20,00 %
  • Gwarancja - max 30%
    szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.