WUP.VIIIA.322.289.MKar.2016. Zakup usługi abonenckiej dostępu online do systemu informacji prawnej w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zamawiający informuje, iż w dniu 22 listopada 2016 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego zapytania. Treśc pytań wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone poniżej:

Pytanie nr 1

„Wykonawca zapytuje czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu podjęcia prac mających na celu usunięcie zgłoszonego problemu do 1 dnia roboczego, tj. 8 godzin od otrzymania zgłoszenia (§ 5 ust. 3 projektu umowy)?”

Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w taki sposób, iż wydłuży czas podjęcia prac mających na celu usunięcie zgłoszonego problemu - nie później niż 8 godzin od otrzymania zgłoszenia.

 

Pytanie nr 2

„Z uwagi na charakter systemu informacji prawnej w wersji online objętego zamówieniem (zwanego dalej na potrzeby niniejszych zapytań publikacją online) nie budzi wątpliwości, że przedmiotem umowy jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę niewyłącznych i niezbywalnych licencji, w ramach których Zamawiający uzyskuje dostęp do ww. publikacji. Publikacja online, o której mowa, ma bowiem charakter utworu i jest przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących Wykonawcy, jak również składa się z baz danych objętych ochroną sui generis. Publikacja online, jako taka, objęta jest więc ochroną wynikającą zarówno z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), jak i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (UOBD). Przepisy tych regulacji wskazują, że korzystanie przez podmiot inny niż posiadający ww. prawa wyłączne do przedmiotu umowy może przybrać tylko którąś z wyraźnie przewidzianych ww. przepisami form – w przypadku charakteru przedmiotu umowy, może być to tylko licencja niewyłączna. Stosowanie ww. przepisów prawa jest obligatoryjne i nierozerwalnie związane z wyżej opisanym charakterem publikacji online.

Na taki, objęty ochroną praw wyłącznych, charakter przedmiotu zamówienia zdaje się wskazywać sam Zamawiający, formułując opis przedmiotu zamówienia jako „dostęp online do systemu informacji prawnej (…) w tym jego aktualizacja” oraz zamieszczając w § 2 umowy postanowienia ust. 6 i 7.

Dla uniknięcia jednak jakichkolwiek niejasności dotyczących charakteru prawnego umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie brzmienia § 1 ust. 1 umowy w następujący sposób:

 „1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się – w ramach tzw. aktualizacji abonamentu – do udzielenia niewyłącznych i niezbywalnych licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej online w nowym okresie abonamentowym od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym jego aktualizację (miesięczną) w tym okresie, w liczbie:

- 5 licencji imiennych, tj. indywidualnych stanowisk (każda licencja na jedno jednoczesne stanowisko)

- 5 licencji pływających, tj. stanowisk  nieprzypisanych indywidualnie oznaczonemu użytkownikowi końcowemu (każda licencja na jedno jednoczesne stanowisko).”

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 3

„Jednocześnie Wykonawca pragnie wytłumaczyć zmiany poczynione w zakresie brzmienia § 1 ust. 1 umowy w odniesieniu do charakteru licencji (stanowisk) i ich podziale na imienne (indywidualne) i niemające takiego charakteru. Zgodnie ze sposobem autoryzacji do programu i sposobem jego licencjonowania, Wykonawca przewiduje autoryzację na login i hasło. Jeśli Wykonawca prawidłowo odczytuje intencje Zamawiającego, chce on rozróżnić zamawiane licencje/stanowiska na imienne (przypisane do konkretnych, zindywidualizowanych użytkowników końcowych, bez konkurencji o jednoczesny dostęp) i na niemające takiego charakteru, z tzw. konkurencją dostępów, umożliwiające jednoczesne korzystanie z programu przez pięciu użytkowników końcowych nieoznaczonych indywidualnie. Licencje drugiego typu są zwane powszechnie na rynku oprogramowania „pływającymi”, tj. każda z nich również umożliwia jeden jednoczesny dostęp do programu (stąd ich liczba 5 - by osiągnąć cel Zamawiającego uzyskania pięciu jednoczesnych dostępów), jednak nie są one przypisane konkretnym końcowym użytkownikom.”

W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność usuwania nieuzasadnionych w świetle potrzeb Zamawiającego barier technicznych lub technologicznych, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o akceptację rozwiązania zaproponowanego powyżej i brzmienia § 1 ust. 1 umowy przedstawionego w pytaniu nr 2 powyżej w odniesieniu do ww. charakteru i liczby licencji (stanowisk).

Analogicznie, Wykonawca zwraca się z prośbą o skorygowanie § 3 ust. 5 a umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 4

„Jednocześnie, Wykonawca zapytuje, czy ze względu na fakt, że do publikacji online stanowiącej przedmiot umowy Wykonawca stosuje standardowy regulamin, Zamawiający zgodziłby się na dostarczenie Zamawiającemu i dołączenie takiego regulaminu do umowy (jako załącznika do niej), z tym zastrzeżeniem, iż:

- Wykonawca dostarczyłby regulamin Zamawiającemu przed zawarciem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tak by Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią;

- w razie sprzeczności ww. dokumentu z treścią umowy pierwszeństwo ma umowa?

Jeśli Zamawiający odniósłby się do powyższego pytania w sposób pozytywny, Wykonawca proponuje, by § 1 umowy rozszerzyć o ustęp trzeci w brzmieniu następującym:

„3. W zakresie nieuregulowanym umową do korzystania z systemu informacji prawnej opisanego w ust. 1 – 2 powyżej, w tym charakteru i zakresu uprawnień Zamawiającego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz postanowienia Regulaminu on-line stanowiącego załącznik nr … do niniejszej umowy. Jednocześnie zastrzega się, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a postanowieniami ww. Regulaminu, pierwszeństwo znajdują postanowienia umowy.”

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 5

„Gdyby jednak Zamawiający nie wyraził zgody na powyższe, Wykonawca kieruje do Zamawiającego następujące pytania i prośby:

a) czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia dokumentu potwierdzającego udzielone licencje, na mocy których Zamawiający będzie korzystał z publikacji  (oczywiście pod warunkiem, że dokument ten nie zawierałby postanowień sprzecznych względem postanowień umowy, a w razie ewentualnej sprzeczności, pierwszeństwo miałaby umowa)?

b) jeśli Zamawiający nie zgodziłby się na przyjęcie dokumentu, o którym mowa powyżej, Wykonawca wnosi o uzupełnienie umowy (np. poprzez dodanie do § 2 umowy dodatkowych ustępów) o następujące postanowienia:

„W ramach uprawnień nabytych na mocy licencji, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy i w ramach liczby stanowisk wskazanej w § 1 ust. 1 umowy, Zamawiający - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nie ma prawa do rozpowszechniania ani udostępniania systemu ani jego zawartości, ani jego kopii osobom trzecim. Zamawiający nie jest również uprawniony do dokonywania czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w  oprogramowaniu systemu, w tym usuwania jego ew. błędów, ani dokonywania zmian w bazie danych lub bazach danych stanowiącej  lub stanowiących część składową systemu.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 6

„Wykonawca zapytuje, czy prawidłowo interpretuje postanowienia umowy i zapytania ofertowego przyjmując, że wyłącznie uprawnionym z tytułu umowy do korzystania z systemu informacji prawnej online objętego jej przedmiotem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z wyłączeniem pozostałych jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego? Jeśli taka interpretacja byłaby nieprawidłowa, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy, np. do § 1 umowy, poniższego zapisu:

„Wyłącznie uprawnionym z tytułu umowy do korzystania z systemu informacji prawnej online objętego jej przedmiotem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z wyłączeniem pozostałych jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego. Powyższe zastrzeżenie nie zmienia charakteru udzielonych licencji jako licencji niewyłącznych.”

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy i tym samym nie dokona zmian ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 7

„Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie z § 1 ust. 1 umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym, przedmiot umowy ma być realizowany w okresie abonamentowym od 2.01.2017 r. do 31.12. 2017 r. Nadto zaś, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowa zawierana z Zamawiającym ma charakter umowy odpłatnej, za której cały okres realizacji Wykonawcy należy się wynagrodzenie. Wobec tego, Wykonawca dostrzega sprzeczność pomiędzy postanowieniami § 2 ust. 2 umowy (gdzie mowa jest udostępnieniu programu w terminie od dnia 2 stycznia 2017 r.) a postanowieniami § 2 ust. 1 umowy, gdzie mowa jest o „aktywowaniu usługi dostępu online” do programu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. 

W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy prawidłowo interpretuje postanowienia umowy przyjmując, że w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy (10 dni od zawarcia umowy) Wykonawca ma obowiązek przesłać Zamawiającemu uprawnienia do autoryzacji do programu, zaś sam program ma być dostępny nie później niż 2 stycznia 2017 r.? Jeśli zaś taka interpretacja byłaby nieprawidłowa, Wykonawca wnosi o skreślenie § 2 ust. 1 umowy, jako sprzecznego względem § 2 ust. 2 umowy i zasady odpłatności umów zawieranych z zamawiającymi.”

Wykonawca prawidłowo interpretuje postanowienia umowy w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 8

Z uwagi na brzmienie § 5 oraz § 6 ust. 1 b umowy, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy pojęcia wady i nieprawidłowości systemu, zgodnie z którą:

„Przez wadę i/lub nieprawidłowość systemu należy rozumieć sytuację, w której:

a) system informacji prawnej stanowiący przedmiot umowy nie działa w ogóle

 lub/i

b) gdy nie działają jego podstawowe funkcje określone jako takie w jego dokumentacji,

a w żadnej z tych sytuacji nie jest możliwe zastosowanie rozwiązania zastępczego (tzw. obejścia).”

Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w proponowanym przez Wykonawcę kształcie.

 

Pytanie nr 9

„W razie braku zgody na powyższe, z uwagi na zapewnienie umowie wewnętrznej spójności, Wykonawca wnosi o skreślenie w § 6 ust. 1 b umowy słowa „nieprawidłowości”. Wykonawca zauważa bowiem, że pojęcie „nieprawidłowości” nie zostało nigdzie zdefiniowane, a wprowadza ono dodatkową – względem pojęcia wady - przesłankę do stosowania przez Zamawiającego sankcji wobec Wykonawcy, w sposób rażący i nieuzasadniony podwyższając ryzyko transakcyjne Wykonawcy i czyniąc umowę rażąco asymetryczną. W § 6 ust. 1 i 4 umowy przewidziane zostały już, bardzo szeroko opisane, przesłanki warunkujące odpowiedzialność Wykonawcy. Rozszerzanie ich i tym samym uprawnień Zamawiającego również na bliżej nieokreślone „nieprawidłowości” nie jest w świetle powyższego i praktyki obrotu zasadne. Nadto, obecna redakcja § 6 ust. 1 i 4-5 umowy sprawia, że Zamawiający może z jednego (tego samego) tytułu obciążyć Wykonawcę podwójną karą umowną. To zaś pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i zasadą równości stron stosunku cywilnoprawnego, nadto zaś uderza w istotę kary umownej, jaką jest zdyscyplinowanie Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, a nie uzyskanie ekwiwalentu wartości świadczenia lub wzbogacenia się przez Zamawiającego."

W związku ze zgodą Zamawiającego na zmiany zaproponowane w pytaniu nr 8, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytanie nr 9.

 

Pytanie nr 10

"W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 6 umowy o definicję pojęcia „nieprawidłowości”.

Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

 

Pytanie nr 11

„Niezależnie od powyższego, mając jednak na względzie argumentację wskazaną w pytaniu nr 9 powyżej, celem uczynienia umowy zgodnej z przepisami Kodeksu cywilnego i zmniejszenia jej rażącej asymetryczności, Wykonawca wnosi o:

a) zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 6 ust. 1 a i b  umowy do 0,5 %;

b) skreślenia § 6 ust. 5 umowy albo wprowadzenia postanowienia, że zakreślony termin, o którym tam mowa nie może być krótszy niż 7 dni.”

W odpowiedzi na ppkt a) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

W odpowiedzi na ppkt b) Zamawiający dokona zmiany zapisów § 6 ust. 5 umowy w taki sposób, iż określi termin na 7 dni.

 

Pytanie nr 12

„Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę słów „opóźnienia” użytych w § 6 ust. 1 a i b oraz ust. 3 umowy  na słowa „zwłoki”. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, Wykonawca nie powinien bowiem odpowiadać za okoliczności przez siebie niezawinione.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 13

„Nadto, Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 6 ust. 1 c umowy (jak i kierując się zasadą symetrii – w ust. 4 tego paragrafu) z 20% do 10%.  Powszechnie w praktyce przyjmuje się bowiem (w tym nawet w  umowach zawieranych w trybach konkurencyjnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych), że kara tego rodzaju nie powinna przekraczać 10% wartości brutto umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 14

„Wiedzą powszechną jest, że co do zasady nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt  w warunkach sprzętowych, jak i środowisku komputerowym oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie),
z reguły wyłączają w ogóle swoją odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację brzmienia § 2 ust. 9 umowy:

„9. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego wskutek istnienia wad dostępu online do systemu informacji prawnej lub powstałe wskutek błędów w bazach danych na zasadach ogólnych – do wysokości wartości niniejszej umowy. Powyższe ograniczenie obejmuje wszystkie kary umowne i odszkodowania dochodzone przez Zamawiającego od Wykonawcy w związku z umową.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów umowy.

 

Pytanie nr 15

Wykonawca pragnie zauważyć, że numeracja paragrafów w projekcie umowy wymaga korekty – po paragrafie nr 6 następuje paragraf nr 8.

Zamawiający dokona zmiany numeracji paragrafu nr 8 na paragraf nr 7.

Dodano 23 listopada 2016 r., przez Marzenę Kareńską


Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi abonenckiej dostępu online do systemu informacji prawnej w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Znak postępowania: WUP.VIIIA.322.289.MKar.2016

Nr wg CPV: 72416000-9 Dostawcy usług aplikacyjnych

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA CENOWA – system informacji prawnej” lub „OFERTA CENOWA – WUP.VIIIA.322.289.MKar.2016”, przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, pok. 006 (Kancelaria Urzędu),

w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 15:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.