WUP.XVA.322.160.ALe.2019 Usługa telefonii komórkowej na okres maksymalnie 17 m-cy w podziale na zadania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w dniu 30 lipca 2019 r. wpłynęły pytania do treści opisu przedmiotu zamówienia.

W wyniku złożonych pytań Modyfikacji uległa treść § 6 ust. 3 - 4 projektu umowy. Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z wyjaśnieniami i Modyfikacją w plikach do pobrania.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Usługa telefonii komórkowej na okres maksymalnie 17 m-cy w podziale na zadania”

Nomenklatura wg CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa telefonii komórkowej na okres 17 mc-y w podziale na zadania”, przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, hol główny- parter (Kancelaria Urzędu), w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30.

Jednoczesnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjnosci pod nr 1197205.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z trescią Zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.