WUP.XVA.322.169.ASzu.2019 Najem samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2019 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami w plikach do pobrania.

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie poprzez zmianę zapisów w pkt 2 – Opis przedmiotu zamówienia ppkt 13). W pkt 12 – Informacje o formalnościach lit. f) ppkt 1. Zmianę zapisów w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego § 7 i 8 Projektu umowy, dodanie zapisu w pkt 13 lit. e), w konsekwencji powyższego zmianie ulega również termin składania ofert. Przedmiotowa Modyfikacja w plikach do pobrania.

 


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Najmu samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego a następnie złożenie oferty zgodnie z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w plikach do pobrania.

Nomenklatura CPV: 34110000-1 – Samochody osobowe

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Najem samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie” lub „WUP.XVA.322.169.ASzu.2019”, przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, Kancelaria Urzędu – w holu na parterze w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r., godz. 12:00.