Znak sprawy: WUP.XVA.322.25.MBi.2017. Warsztaty: zamówienia publiczne w kontekście pogłębionej analizy dokumentów w ramach weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie 2014 - 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA