Znak sprawy: WUP.XVA.322.228.MBi.2017.Dostawa kart mikroprocesorowych, czytników oraz etykiet

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA