ZNAK SPRAWY: WUP.XVA.322.195.MBi.2017- Dostawa 9 urządzeń wielofunkcyjnych

POWTÓRNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

II WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA